Hướng đối tượng javascript

Bài giảng - Giáo án: Ứng dụng của javascript trong lập trình hướng đối tượng

Bài giảng - Giáo án: Ứng dụng của javascript trong lập trình hướng đối tượng
... www.daihoc.com.vn JavaScript - Chương Đối tượng CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG 5.1 GIỚI THIỆU Trình duyệt tổ chức tất đối tượng theo tổ chức phân cấp hình Javascript thao tác lên đối tượng Ngoài số đối tượng chương trình ... www.daihoc.com.vn JavaScript - Chương Đối tượng 23 5.4 XÂY DỰNG ĐỐI TƯỢNG MỚI Ngoài đối tượng xây dựng sẳn Javascript, người lập trình tự tạo đối tượng với phương thức thuộc tính riêng cho đối tượng Bước ... chuỗi trang hành sau xuống dòng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn JavaScript - Chương Đối tượng 14 5.3 CÁC ĐỐI TƯỢNG JAVASCRIPT 5.3.1 Đối tượng String Phương thức bold() Ý nghĩa Trả chuỗi in đâm Ví...
 • 24
 • 520
 • 0

Lập trình hướng đối tượng trong javascript và các kiểu mẫu thiết kế

Lập trình hướng đối tượng trong javascript và các kiểu mẫu thiết kế
... ebook: -Oriented JavaScript - - Douglas Crockford s - Stoyan , JavaScript: The Good Parts tc a n ph cv u d li u ki ub v i nh n th c v n nh t c a h l ns qua Javascript t c bi t nh t c a Javascript so ... t nh t c a Javascript so v im ib b nc u c b ph Browser b u h c Javascript l mn a a Javascript v i DOM & thay th N u b n s d ng Javascript k t h p v b ns t ng d n t ng i: P im ih c http://www.slideshare.net/myloveforyounqt/phonegap-cho-nguoi-moi-hoc ... www.phonegap.vn/forum 14 L u m u thi t k 1.3 a vi i bi u th c leo thang hoisting V d d ng bi u th expressions? Trong nhi ng h chuy n ti s d ng function object gi chu c ng : // this is a function expression,...
 • 240
 • 214
 • 0

Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Tài liệu lập trình hướng đối tượng
... Khi đối tượng A muốn đối tượng B thực phương thức đối tượng B đối tượng A gởi thông điệp tới đối tượng B Ví dụ đối tượng người xe đạp muốn đối tượng xe đạp thực phương thức chuyển đổi bánh đối tượng ... dụng thuật ngữ đối tượng (object) để đối tượng phần mềm Hình 6.1 minh họa đối tượng phần mềm: Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 78 Hình 6.1 Một đối tượng phần mềm Mọi thứ mà đối tượng phần mềm ... ràng viết chương trình hướng đối tượng có nghĩa xây dựng mô hình Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 77 vài phận giới thực Tuy nhiên đối tượng biểu diễn hay mô hình máy tính Một đối tượng giới thực...
 • 12
 • 897
 • 6

Lập trình hướng đối tượng trong JAVA

Lập trình hướng đối tượng trong JAVA
... dụ : import java. util.Date; import java. io.*; Tất cả các lớp chuẩn của Java lưu gói tên là java Bạn phải nhập từng gói hay lớp bạn muốn sử dụng, riêng lớp gói java. lang lưu ... nam sinh khoang 1970 den 2100"); } } } } Bạn hãy xem thêm java. lang.Byte, java. lang.Short, java. lang.Integer, java. lang.Double, java. lang.Float để có được định nghĩa đầy đủ các phương ... mã lệnh bên ngoài Trong Java tính đóng gói thể hiện qua khái niệm lớp (Class) Lớp là hạt nhân của Java, tạo nền tảng cho lập trình hướng đối tượng Java Nó định nghĩa...
 • 33
 • 1,124
 • 17

Bài giảng lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng
... Lập trình hướng đối tượng Phạm Quang Huy 2008 BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG LỜI MỞ ĐẦU Lập trình theo phương pháp hướng đối tượng phương pháp lập trình tương đối (xuất từ năm ... trình có tính dung thứ lỗi cao Lập trình hướng đối tượng Phạm Quang Huy 2008 MỤC LỤC I Giới thiệu lập trình hướng đối tượng I.1 Lập trình hướng thủ tục (Pascal, C, …) I.2 Lập trình ... 96 Lập trình hướng đối tượng Phạm Quang Huy 2008 I Giới thiệu lập trình hướng đối tượng I.1 Lập trình hướng thủ tục (Pascal, C, …) Trong phương pháp lập trình thủ tục, chương trình hệ thống...
 • 98
 • 887
 • 12

Slide bài giảng hướng đối tượng UML

Slide bài giảng hướng đối tượng UML
... thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Ngôn ngữ mô hình hóa hợp (UML) Sample UML Diagram Chương Giới thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Đối tượng Đối ... phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Chương Giới thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Các đặc tính hệ thống hướng đối tượng Các lớp đối tượng Các phương thức thông ... thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Ngôn ngữ mô hình hóa hợp (UML) Ký hiệu chuẩn để biểu diễn hệ thống hướng đối tượng Hình chữ nhật biểu diễn lớp, thành phần, gói, đối tượng...
 • 67
 • 1,355
 • 27

Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng
... quản Chương Quản dự án HTTT hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Quản dự án SDC Hình 3.1 Quản dự án trình phát triển hệ thống (SDC) Chương Quản dự án HTTT hướng đối ... ích tài dự án phát triển hệ thống Chương Quản dự án HTTT hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 16 Thực dự án Thực dự án (project execution) giai đoạn thứ ba quản dự án, bao ... Thực dự án Giai đoạn Kết thúc dự án Chương Quản dự án HTTT hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 11 Bắt đầu dự án Bắt đâu dự án (project initiation) giai đoạn quản dự án, bao...
 • 22
 • 592
 • 5

Lập trình dự án hướng đối tượng

Lập trình dự án hướng đối tượng
... Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 21 Đánh giá yêu cầu hệ thống Các dự án thực không thực Tính cần thiết dự án Hội đồng không cần xét duyệt dự án không thực Chương Bắt đầu dự án 2006 ... Trung Trực - Khoa CNTT 22 Dự án bị thất bại Có thể tránh cho dự án bị thất bại (project failure) cách: Đào tạo Kinh nghiệm Tìm hiểu dự án khác bị thất bại Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực ... đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 17 Đánh giá yêu cầu hệ thống Đánh giá dự án Hội đồng xét duyệt hệ thống (systems review committee) Đánh giá yêu cầu hệ thống (system request) Thiết lập...
 • 23
 • 464
 • 0

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng
... Danh mục yêu cầu hệ thống Yêu cầu hệ thống system requirement Yêu cầu hệ thống đặc điểm tính cần thiết để thỏa mãn yêu cầu nghiệp vụ Năm loại yêu cầu hệ thống Xuất (output) Nhập (input) Các trình ... tiếp gián tiếp Người phát triển hệ thống phải xác định ghi nhận chi phí gián tiếp: hệ thống tốn ban đầu trở thành tốn Chương Xác định yêu cầu hệ thống hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - ... định yêu cầu hệ thống hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 11 Phỏng vấn Hình 5.5 Các thuộc tính câu hỏi mở câu hỏi đóng Chương Xác định yêu cầu hệ thống hướng đối tượng 2006 Nguyễn...
 • 23
 • 529
 • 1

Thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML

Thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML
... get cards operator get cheques 63 Bài t p Qu n lý ñào t o nhân viên: M t công ty mu n mô t b ng UML vi c ñào t o nhân viên ñ tin h c hóa m t s công vi c Vi c ñào t o ñư c b t ñ u ngư i qu n lý ... “khái ni m” quan tr ng h th ng Mô hình khái ni m (conceptual model) mô t khái ni m quan h c a chúng UML không cung c p mô hình khái ni m, nhiên cung c p kí hi u cú pháp ñ bi u di n mô hình ñó bi u...
 • 77
 • 510
 • 7

Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Tài liệu lập trình hướng đối tượng
... đối tượng với đối tượng khác TS H.Q.Thắng, TS C.T Dũng Bộ môn CNPM 40 20 Bản chất đối tượng  Hoạt động đối tượng   Hoạt động đối tượng xác định cách thức đối tượng đáp ứng yêu cầu từ đối tượng ... liên kết, đối tượng có ba vai trò :  Actor: Một đối tượng hoạt động đối tượng khác không bị thao tác đối tượng khác  Server: Một đối tượng không hoạt động đối tượng khác; bị thao tác đối tượng ... tác động lên liệu đối tượng Khai báo hàm: đối tượng ẩn (mặc định) Sự tiến hóa trừu tượng hóa: TS H.Q.Thắng, TS C.T Dũng Bộ môn CNPM 38 19 Bản chất đối tượng     Đối tượng ? Đối tượng biểu diễn...
 • 36
 • 542
 • 1

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng
... C.T Dũng CNPM 29 Hàm thiết lập chép     Nhiệm vụ hàm thiết lập chép tạo đối tượng chép nội dung từ đối tượng có sang đối tượng vừa tạo Dạng khai báo hàm thiết lập : ( &) ; ... int p; int x = p; Khi đối tượng khai báo hàm thiết lập tương ứng lớp gọi Hàm thiết lập gọi khai báo khởi tạo nội dung đối tượng thông qua đối tượng khác gọi hàm thiết lập chép TS H.Q Thắng - TS ... tạo đối tượng giống đối tượng cũ số đặc điểm, không hoàn toàn phép gán Đây phương thức thiết lập có tham số tham chiếu đến đối tượng thuộc lớp TS H.Q Thắng - TS C.T Dũng CNPM 30 15 Hàm thiết lập...
 • 29
 • 494
 • 1

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
... học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  Số đơn vị học trình:  Kiến thức tiên quyết: Lập trình  Nội dung chính:  Truyền đạt khái niệm, nguyên lý Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP)  Minh họa lập trình ... Thông Tin - Đại Học Cần Thơ 11 Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung    Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp Thuộc tính, phương thức, ... (OOP)  Minh họa lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ C++ Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Giới Thiệu Tổng Quan  Giáo trình chính: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Thạc sĩ Trương Văn Chí...
 • 15
 • 1,235
 • 12

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
... hình (polymorphism) Đối Tượng (Object)  Đối tượng chìa khóa để hiểu kỹ thuật hướng đối tượng  Trong hệ thống hướng đối tượng, thứ đối tượng Viết chương trình hướng đối tượng nghĩa xây dựng ... dựa kiến trúc lớp đối tượng Quá trình tiến hóa OOP Lập trình tuyến tính Lập trình có cấu trúc Sự trừu tượng hóa liệu Lập trình hướng đối tượng Tại Sao Tiếp Cận Hướng Đối Tượng?  Loại bỏ thiếu ... Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented Programming)  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung  Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp  Thuộc tính...
 • 22
 • 795
 • 5

Một số chương trình hướng đối tượng trên C++

Một số chương trình hướng đối tượng trên C++
... qua điểm - Lớp “tron” biểu thị đường tròn Chương trình minh hoạ cách dùng tượng ứng bội phương thức ảo Nội dung chương trình sau: + Khi chạy chương trình thấy xuất khối hộp lập phương + Có thể ... Trong mục trình bầy chương trình minh hoạ cách dùng lớp nói Chương trình thứ minh hoạ cách sử dụng lớp tệp C_SORT.H để xếp dẫy thí sinh theo thứ tự giảm thứ tự tăng tổng điểm Chương trình thứ ... trước trước) Chương trình sau minh hoạ cách dùng liên kết bội, phương thức ảo trỏ kiểu void để quản lý kiểu liệu khác Hoạt động chương trình sau: + Trước tiên đưa địa biến đối tượng ts1, chuỗi...
 • 25
 • 441
 • 2

Xem thêm