Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... thu nh p doanh nghi p GDP T INF T l l m phát ng GDP ng B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP.H CHÍ MINH LÊ HOÀNG THI N CÁC Y U T TÁC NG NC U TRÚC V N C A DOANH NGHI P NIÊM Y T TRÊN TH TR ... DANH M C CÁC KÝ HI U, CH Ký hi u VI T T T Ý ngh HOSE Sàn giao d ch ch ng khoán Tp.HCM HNX Sàn giao d ch ch ng khoán Hà N i 倦鳥 Tài s n c nh 倦勅 倦 Chi phí s d ... phí s d ng v n bình quân WACC Chi phí s d ng v n bình quân VL T ng giá tr c a doanh nghi p s d ng n VU T ng giá tr c a doanh nghi p không s d ng n Lãi su t hay t su t sinh l i c a n vay T su t sinh...
 • 97
 • 175
 • 2

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... 14 CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM TÁC ĐỘNG LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 19 Tổng quan kinh tế Việt Nam 19 Thị trường chứng khoán 21 Thị trường trái phiếu ... ty niêm yết mới, chiếm khoảng 26% tổng số công ty niêm yết thị trường chứng khoán Bắt đầu với công ty niêm yết thị trường vốn hóa thị trường chiếm khoảng 22% tổng số GDP, thị trường chứng khoán ... yếu tố khác tác động lên cấu trúc vốn doanh nghiệp không đổi, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tăng nợ vay tăng ngược lại thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm nợ vay giảm Tác động biến...
 • 51
 • 403
 • 0

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT.PDF

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT.PDF
... Chí Minh - N m 2012 -1- L I CAM AN Tôi xin cam TRÚC V an lu n v n “CÁC Y U T TÁC NG N C U N C A DOANH NGHI P NIÊM Y T” công trình nghiên c u c a Các n i dung nghiên c u k t qu tài trung th c, ... m n! Tác gi Nguy n Tr -3- DANH M C CÁC CH VI T T T DNNY : Doanh nghi p niêm y t DN : Doanh nghi p HSX : S giao d ch ch ng khoán TP.HCM HNX : S giao d ch ch ng khoán Hà N i TNDN : Thu nh p doanh ... u lý Do v y, tác gi gi i h n m u nghiên c u ch DNNY - 34 - K t qu nghiên c u lý thuy t th c nghi m nhân t tác ng n c u trúc v n c a doanh nghi p thu th p d li u tác gi không th s tác ng c a chúng...
 • 40
 • 108
 • 0

Đánh giá các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yếtViệt Nam

Đánh giá các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
... Neelakantan (2006) v h doanh nghi v doanh nghi quy niêm y nh cho vay c -2009 D doanh nghi t ngân hàng qu nh Th kinh doanh v ngân hàng qu vay t ”c doanh nghi h Các doanh nghi ch DNNY tác gi doanh nghi 24 ... Th nh t l th 13 kh inh doanh c d r doanh nghi kh cao gi l c r kinh doanh doanh nghi 14 Vi nói chung 12 -PC c a T ng c c thu doanh nghi c mi n thu u gi m u có lãi i v i doanh nghi p c ph n hóa; ... nghi th tr th 15 s N giá tr c doanh nghi giá tr th 16 chi phí B s cho th tr th b giá tr -2009 1,64 ìn chung kho nghi Do v n nhi Gi vay n 3.1.3 M Nhóm gi thuy nghi Các ngu doanh Theo Nguyên Neelakantan...
 • 50
 • 96
 • 0

GHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF

GHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF
... NG QUAN CÁC NGHIÊN C U D c a lý thuy t, nhi u nghiên c u th c nghi nh nhân t tài th c nghi ã c ti n n c u trúc v n c a doanh nghi p H u h t u d a danh sách nhân t nghiên c xu t m t s nhân t thu ... u trúc v n c a doanh nghi p Vi t Nam T k t qu nghiên c u th c nghi m nhân t n c u trúc v n c a doanh nghi p Vi t Nam tình hình th c t , tác gi có m t s ý ki n v v hoàn thi n c u trúc v n c a doanh ... ng m t c u trúc v n t c a cu c kh ng ho ng tác gi 1.1 ã ch ng phó v i thách th c tài nghiên c u M c tiêu nghiên c u M c tiêu c tài nghiên c u nhân t doanh nghi p Vi th c nghi n c u trúc v n c...
 • 54
 • 126
 • 1

phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp

phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp
... đuổi cấu trúc vốn mục tiêu dài hạn mình, cấu trúc vốn tối ưu doanh nghiệp Đôi doanh nghiệp muốn thay đổi cấu trúc vốn họ sang cấu trúc vốn mục tiêu mới, nhìn chung cấu trúc vốn cấu trúc vốn mục ... nghiệm tác động chúng thực tiễn cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam Trang 28 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM II.1 ĐÔI NÉT VỀ KINH TẾ VIỆT NAM Các ... (volatility) : Rủi ro kinh doanh II.3.2 Các giả thiết mối tương quan cấu trúc vốn nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Các nghiên cứu cấu trúc vốn cung cấp nhìn đa dạng nhân tố tác động đến định tài trợ Tổng...
 • 105
 • 186
 • 0

ĐỀ TÀI KHOA HỌC: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC GIỮ TIỀN CỦA CÔNG TY KHẢO SÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

ĐỀ TÀI KHOA HỌC: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC GIỮ TIỀN CỦA CÔNG TY KHẢO SÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... nm l c c a công ty v i vi c s d ng v ợ h nh mc v vi c n m gi ti n m c n m gi ti n m gi a ngu n C D ng nv nh công ty 11 Chi trả cổ tức M t công ty hi c t c có th N th p b ng cách gi m kho n toán ... hợ gi m c ti n m Tài sản lưu động thay C ợ D ng s n m gi ti n m Đòn bẩy N nc Đ gi ng ho ng tài chính, công ty có h s N m t nhi s T y cao d ki n s gi ti n ợ y m t ch s ng công ty có h s ợ V ng ... n toán c t c c không tr c t c s d ng th ng v ng v n v i chi phí ng v ợc l i, m t công ty D i ta cho r ng công ty chi tr c t c n m gi ti n m c t c Cơ hội đầu tư Đ i v t i vi b nh ợ Vì v nh n...
 • 36
 • 239
 • 0

Quan hệ ngân hàng tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quan hệ ngân hàng tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... (doanh nghi p niêm y t, ngân hàng cho vay Nhà n a khuy n ngh liên quan c) nh m nâng cao hi u qu c a quan h ngân hàng Quan h ngân hàng tác ng n hi u qu ho t ng c a doanh nghi p niêm y t th tr khoán ... thuy t v quan h ngân hàng nh ngh a, nhân t th hi n quan h ngân hàng, thu n l i b t l i c a doanh nghi p thu tác NG C c t m i quan h v i ngân hàng Ph n hai trình bày ng c a quan h ngân hàng t i ... Quan h ngân hàng tác c uy tín v i ngân hàng Hiraki ctg ng tín bi u hi n s g n bó gi a ngân hàng doanh nghi p M i ng n hi u qu ho t ng c a doanh nghi p niêm y t th tr khoán Vi t Nam ng ch ng quan...
 • 112
 • 295
 • 3

Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị tài sản cổ đông của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị tài sản cổ đông của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... bày t phân tí C sách : 2.1 2.1.1 : Là L trong Chính v 2.1.2 2.1.2.1 -EPS) T EPS = ãi 2.1.2.2 (Dividend per share -DPS) C DPS = Do 2.1.2.3 C DPS = EPS 2.1.2.4 C 2.1.3 T c , chính sách không hoàn ... MPSit-1 it-1 1.1 Lý T Có nghiên c i t nghi Tác 1.2 giúp v vào doanh 1.3 V C ? 1.4 p ng ngày 01/01/2008 HOSE sàn HNX) giai 2008 Theo tháng 8/2013 khoán Tp.HCM có 303 d có 386 i , DNNY HOSE ... hìn S giá R.Azhagaiah Sabari Priya.N (2008) 3.2.1.2 Nhìn 8) Giá nhân kinh t phân tích nguyên nhân , : 19 (DPS): DPS = DPS DNNY sàn HOSE HNX Khi m (RE): m cho 20 (-) (MPS)it-1 (MPS)it-1 giá E...
 • 102
 • 120
 • 0

Quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... IR = Tài s ng / N ng n h n Quy mô doanh nghi p ký hi ng b ng nhi ng, doanh thu ho c t ng tài s n tài tác gi ng quy mô theo t ng tài s n b ng cách l y giá tr logarit c a t ng tài s n N u doanh ... nh tài ng n h n Tuy nhiên s không t t cho doanh nghi p dài h n mà kho n doanh nghi p b tài s d ng l i nhu u có v c thu s t i l i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p cho doanh nghi p có ch ng khoán ... gi l a ch n bi i di n cho hi u qu tài ROA = L i nhu c thu / T ng tài s n ng hi u qu tài c a m t doanh nghi p vi c s d ng tài s n t o l i nhu n.Không phân bi t tài s n s d ng ngu n v n vay hay...
 • 113
 • 1,118
 • 4

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
... òn b y tài T thi p òn b y tài chính, tài doanh nghi p 1.1 Lý ch ài hai ba quy vi c ho nh chi c tài quan tâm c u hành nh doanh nghi p Trong th c t , vi c nghiên c u m i quan h c a n quy doanh nghi ... nghiên c u trên, tác gi ã ti n hành thu th p s li u th c p bao g m s li u tài c a doanh nghi niêm y t t i s giao d ch ch ng khoán H Chí Minh Hà N i m t s ngu c thu th p t doanh nghi p niêm y c ... ki n tài chính, h n ch i gian thu th p s li u; tác gi ã xác nh quy mô m u 200 doanh nghi p niêm y t HOSE HNX (trên t ng s 746 mã niêm y t tính t i 10/10/2013) chi m t l 26.81%, danh sách doanh...
 • 102
 • 205
 • 1

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
... mối liên hệ đặc điểm Hội đồng quản trị hiệu hoạt động doanh nghiệp thực liên tục nhiều quốc gia năm gần Những chứng thực nghiệm Việt Nam mối liên hệ đặc điểm Hội đồng quản trị với hiệu hoạt động ... định mối liên hệ đặc điểm HĐQT hiệu hoạt động doanh nghiệp Bảng 4.9 : Tóm tắt kết kiểm định mối liên hệ đặc điểm HĐQT hiệu hoạt động doanh nghiệp Tóm tắt Luận văn xem xét mối liên hệ đặc điểm Hội ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VIỆT HÒA MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM...
 • 92
 • 629
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá về hoạt động phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam và một số kiến nghịnhững hạn chế trong hoạt động phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namcác nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sgd tphcm pdfcác nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của dnđánh giá về hoạt động phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm vết trên thị trường chứng khoán việt namthực trạng về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namkết quả nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namphương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namkết quả xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namđánh giá kết quả nghiên cứu cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namphân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namluận văn các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam docxcác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namquản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTổng quan về hệ điều hànhHDC DIEN TAP 2017 LICH SU CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 NGU VAN CHINH THUC (10.5)HDC DIEN TAP 2017 NGU VAN CHINH THUC (10.5)Đồ án ngành hệ thống điện TRẦN THẾ XUÂN TÙNGDE THI DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUC MA DE 485HDC DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUCBài 8. Vẽ chân dungDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 357đồ án hệ thống điện duong trung hieuĐồ án hệ thống điện hoàng chung namDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 357HDC DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 VAT LI CHINH THUC MA DE 248DE THI DIEN TAP 2017 VAT LI CHINH THUC MA DE 489Chương IV. Bài 1. Tập tô màuĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN NHẬP MÔN LƯU TRỮPhép cộngBiểu thức có chứa hai chữ