Tài liệu ôn thi công chức thống kê 2016

Tài liệu ôn thi công chức thống 2016

Tài liệu ôn thi công chức thống kê 2016
... số nông thôn cung cấp nước Tỷ lệ dân số nông thôn cung cấp nước phần trăm dân số sống khu vực nông thôn cung cấp nước tổng số dân sống khu vực nông thôn Công thức sau: Tỷ lệ dân số nông thôn cung ... nghĩa là: (i) muốn làm thêm (số) công việc để tăng thêm giờ; (ii) muốn thay số (các) công việc làm 10 10 công việc khác để làm việc thêm giờ; (iii) muốn tăng thêm công việc làm, (iv) kết hợp loại ... Hệ số GINI cao 19 Chương ba MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA SNA bao gồm hệ thống tài khoản, bảng thống có mối quan hệ mang tính hệ thống nhằm mô tả, phân tích tượng kinh tế từ...
 • 27
 • 344
 • 1

Tài liệu ôn thi công chức Thống Kiến thức chung

Tài liệu ôn thi công chức Thống kê Kiến thức chung
... vị trí công tác, công chức phân loại sau: a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Mục TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Điều 35 Căn tuyển dụng công chức ... đức cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư hoạt động công vụ 40 41 Điều 16 Văn hóa giao tiếp công sở Trong giao tiếp công sở, cán bộ, công chức phải ... kéo dài thời gian công tác theo quy định quan có thẩm quyền CHƯƠNG IV CÔNG CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Mục CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC Điều 32 Công chức Công chức quy định khoản...
 • 140
 • 294
 • 4

Tài liệu ôn thi công chức LUAT KE TOAN 2003

Tài liệu ôn thi công chức LUAT KE TOAN 2003
... người lao động Báo cáo tài đơn vị kế toán kiểm toán công khai phải kèm theo kết luận tổ chức kiểm toán Điều 33 Hình thức thời hạn công khai báo cáo tài Việc công khai báo cáo tài thực theo hình thức: ... hoại thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan quan nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng; Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế ... số liệu kế toán có giá trị pháp lý tình hình kinh tế, tài đơn vị kế toán sử dụng để công bố công khai theo quy định pháp luật Tài liệu, số liệu kế toán sở để xây dựng xét duyệt kế hoạch, dự toán,...
 • 24
 • 249
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH THỐNG (TOÀN TẬP)

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ (TOÀN TẬP)
... Phần II Luật cán bộ, công chức Phần II dành cho thi sinh thi khối công chức Đối với thí sinh thi khối viên chức học Luật Cán bộ, công chức mà thay Nghị định quy định viên chức phát riêng 23 QUC ... kinh tế, văn hoá xã hội tôn trọng, thể quyền công dân quy định Hiến pháp luật Điều 51 Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân Nhà nước bảo đảm quyền công dân; công dân phải làm tròn nghĩa ... trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước; 7- Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống Nhà nước; công tác tra kiểm...
 • 207
 • 8,208
 • 41

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN
... kế toán người hành nghề kế toán c Quy định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán, người làm kế toán hoạt động nghề nghiệp kế toán Câu 62: Khái niệm kế toán sau nêu Luật kế toán ? a Kế ... b Câu 61: Phạm vi điều chỉnh sau theo Luật Kế toán quy định? a Quy định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán người làm kế toán b Quy định nội dung công tác kế toán , tổ chức máy kế toán, ... thúc kỳ kế toán năm kết thúc công việc kế toán? a Trong thời hạn tháng b Trong thời hạn tháng c Trong thời hạn 12 tháng Câu 82: Luật Kế toán năm 2003 quy định thời gian lưu trữ tài liệu kế toán...
 • 16
 • 8,710
 • 52

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
... ghi sổ kế toán 1.8 Tài liệu kế toán chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán tài liệu khác có liên quan đến kế toán ... công tác kế toán theo nguyên tắc Luật Nhiệm vụ kế toán: (Điều - Luật Kế toán) 3.1 Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực chế độ kế ... quy định 40 Sở Tài tỉnh Khánh Hoà vụ Tài liệu ôn tập nghiệp PHẦN VI KÊ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc tổ chức kế toán: a) Tổ chức, cá nhân:...
 • 193
 • 437
 • 1

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức lĩnh vực kế toán 2015 chất lượng

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức lĩnh vực kế toán 2015 chất lượng
... ơn v k toán ã c ki m toán công khai ph i kèm theo k t lu n c a t ch c ki m toán i u 34 Ki m toán báo cáo tài Báo cáo tài năm c a ơn v k toán mà pháp lu t quy nh ph i ki m toán ph i c ki m toán ... chuyên môn, nghi p v v k toán Ngư i làm k toán có quy n c l p v chuyên môn, nghi p v k toán Ngư i làm k toán có trách nhi m tuân th quy nh c a pháp lu t v k toán, th c hi n công vi c c phân công ... M C 2: TÀI KHO N K TOÁN VÀ S K TOÁN i u 26 L a ch n áp d ng h th ng s k toán M i ơn v k toán ch có m t h th ng s k toán cho m t kỳ k toán năm ơn v k toán ph i c vào h th ng s k toán B Tài quy...
 • 69
 • 4,471
 • 44

Tài liệu ôn thi công chức hành chính Lĩnh vực Kế toán

Tài liệu ôn thi công chức hành chính Lĩnh vực Kế toán
... k toán, th c hi n công vi c c phân công ch u trách nhi m v chuyên môn, nghi p v c a Khi thay i ngư i làm k toán, ngư i làm k toán cũ ph i có trách nhi m bàn giao công vi c k toán tài li u k toán ... c a Chính ph Chính ph quy nh c th th i h n n p báo cáo tài chính, báo cáo quy t toán ngân sách cho t ng lĩnh v c ho t ng t ng c p qu n lý i u 32 N i dung công khai báo cáo tài N i dung công ... ơn v k toán ã c ki m toán công khai ph i kèm theo k t lu n c a t ch c ki m toán i u 34 Ki m toán báo cáo tài Báo cáo tài năm c a ơn v k toán mà pháp lu t quy nh ph i ki m toán ph i c ki m toán...
 • 67
 • 3,223
 • 10

312 câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án (tài liệu ôn thi công chức)

312 câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án (tài liệu ôn thi công chức)
... n: # Thanh toán ti n g c + lãi su t 8.2% # Thanh toán ti n g c + lãi su t 8.6% # Thanh toán ti n g c, không toán lãi # Không toán ngh toán Kho b c th i h n 12 tháng chưa 197/ Khi toán g c trái ... d u “K TOÁN” c a Kho b c TOÁN” lên lo i ch ng t chuy n kho n n i b TOÁN” lên lo i ch ng t toán liên kho b c TOÁN” lên B ng kê ch ng t chi ngân sách nhà nư c TOÁN” lên lo i Báo cáo k toán nh kỳ ... # Ch toán ti n g c 201/ Trong nh ng lo i phân công kiêm nhi m dư i ây, trư ng h p vi ph m nguyên t c phân công, b trí cán b k toán: # K toán trư ng gi tài kho n thu c tài v n i b # K toán chi...
 • 37
 • 1,223
 • 14

bài tập ôn thi kế toán, kiểm toán (tài liệu ôn thi công chức)

bài tập ôn thi kế toán, kiểm toán (tài liệu ôn thi công chức)
... chương trình họ c tậ p để ôn tậ p./ Page 10 Bài tập bổ sung KTTC - KTQT PGS,TS Mai Ngọc Anh - HVTC Ví dụ 5.2 Công ty A công ty mẹ chiếm 90% lợi ích kinh tế công ty K Kế toán công ty A tiến hành lập ... Báo cáo tài riêng công ty H? 2.Lập bút toán điều chỉnh cần thi t công ty H lập Báo cáo tài hợp cho tập đoàn mà công ty H công ty mẹ năm N Câu (2 điểm): Doanh nghiệp H có tài liệu kế hoạch năm N ... Tại công ty A, có tình hình sau (Đơn vị tính 1.000đ): Ngày 1/1/N, công ty A mua 800.000 cổ phiếu phổ thông công ty B, chiếm 80% số cổ phiếu phổ thông lưu hành công ty B có quyền kiểm soát công...
 • 28
 • 285
 • 0

tài liệu ôn thi công chức kế toán, kiểm toán

tài liệu ôn thi công chức kế toán, kiểm toán
... ễN THI K TON VIấN - KIM TON VIấN HNH NGH NM 2015 K TON TI SN DI HN VN 36 Ti liu hng dn ụn thi KTV 2015 18 37 4.1.K toỏn ti sn c nh Chun mc k toỏn s 3, 4, TT 200, TT 45 Kế TOáN TàI CHíNH, Kế TOáN ... Hp ng xõy dng toỏn theo tin K.H Ti liu hng dn ụn thi KTV 2015 30 KHểA ễN THI K TON VIấN - KIM TON VIấN HNH NGH NM 2015 Kế TOáN TàI CHíNH, Kế TOáN QUảN TRị NÂNG CAO K TON N PHI TR VN CH S HU VN ... toỏn cho vớ d minh ha? o Ti liu hng dn ụn thi KTV 2015 Vn Ni dung c bn ca lut k toỏn VN Quy nh v Bỏo cỏo ti chớnh (iu 29-34) o Kế TOáN TàI CHíNH, Kế TOáN QUảN TRị NÂNG CAO o Cỏc quy nh chung...
 • 48
 • 397
 • 1

Tài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên THCS

Tài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên THCS
... chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực công tác khen thởng, kỉ luật giáo viên, nhân viên theo quy định Nhà nớc; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, ... giáo dục Chơng IV Giáo viên Điều 30 Giáo viên trờng trung học Giáo viên trờng trung học ngời làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trờng, gồm: Hiệu trởng, Phó Hiệu trởng, giáo viên môn, giáo viên ... tổ chức, nhiệm vụ khối lớp Điều 16 Tổ chuyên môn Hiệu trởng, phó Hiệu trởng, giáo viên, viên chức th viện, viên chức thi t bị thí nghiệm trờng trung học đợc tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn...
 • 25
 • 12,451
 • 203

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC TRỌN BỘ

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC TRỌN BỘ
... nhiệm vụ, tài tổ chức đơn vị nghiệp theo phân cấp phủ http://nghoangvan137.blogspot.com TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC -Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán Công chức Nhà nước cán bộ, công chức cấp ... http://nghoangvan137.blogspot.com TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC -Xây dựng quy hoạch thủy lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, công trình thủy nông địa bàn theo quy định pháp luật 3.3.Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ... biện pháp cần thi t bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân, quản lý công tác đối ngoại, thực sách xã hội nhà nước http://nghoangvan137.blogspot.com TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC Khi thực chức quản lý,...
 • 61
 • 7,378
 • 46

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế
... Nhà nước, quan trung ương quản lý Nhà nước theo nguyên tắc tổ chức hành Nhà nước Phân loại bộ: Có thể chia thành nhóm Bộ quản lý lĩnh vực Bộ quản lý Nhà nước ngành - Bộ quản lý lĩnh vực (Bộ chức ... Cơ cấu tổ chức phủ: Bộ quan ngang Bộ, quan ngang (gọi chung Bộ) phận cấu thành phủ Bộ quan phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước Bộ ngành hai khái niệm không đồng ... theo ngành lĩnh vực công tác (quản lý nhà nước thẩm quyền riêng) Vì có loại bộ: Bộ quản lý ngành quản lý theo lĩnh vực (chức năng) + Bộ quản lý ngành: quan phủ thực chức quản lý nhà nước ngành...
 • 72
 • 3,599
 • 22

Tài liệu ôn thi công chức ngành giáo dục

Tài liệu ôn thi công chức ngành giáo dục
... bộ, công chức làm việc tham gia góp ý kiến vào tự nhận xét công tác Thủ trưởng trực tiếp cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng ănm cán bộ, công chức thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức ... hoàn thi n kịp thời văn pháp lý cho phát triển giáo dục Hoàn thi n tổ chức máy quản lý giáo dục từ Bộ đến sở giáo dục + Tăng cường công tác dự báo đổi công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục ... thông tin giáo dục đại học Ảnh hưởng công nghệ thông tin đến vai trò nhà giáo *Vai trò công nghệ thông tin giáo dục đại học Các mô hình giáo dục 26 Mô hình Trung tâm Vai trò ngườI học Công nghệ Truyền...
 • 37
 • 8,072
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu on thi cong chuc nganh ke toantai lieu on thi cong chuc mon ke toan nam 2012 tinh tien giangtai lieu on thi cong chuc nganh ke toan nam 2012tai lieu on thi cong chuc mon ke toan chuyen ngaønhtài liệu ôn thi công chức ngành công nghệ thông tintai lieu on thi cong chuc thue nganh cong nghe thong tintai lieu on thi cong chuc nam 2012 nganh ke toantai lieu on thi cong chuc cap xa 2014 ngành kế toántài liệu ôn thi công chức 2014 chuyên ngành kế toántài liệu ôn thi công chức chuyên ngành giao thông vận tảitài liệu ôn thi công chứcmot so tai lieu on thi cong chuc hq nam 2012tài liệu ôn thi các suất thống kêtài liệu ôn thi xác suất thống kêtài liệu ôn thi công chức chuyên ngành môi trườngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học