Sách dạy phương pháp đọc nhanh

Tự luyện phương pháp đọc nhanh

Tự luyện phương pháp đọc nhanh
... BÀI TẬP LUYỆN IIIa BÀI TẬP LUYỆN IIIb BÀI TẬP LUYỆN IIIc BÀI TẬP ĐỌC BƯỚC IV … ĐỌC ĐỂ HIỂU RÕ BÀI TẬP LUYỆN IVa BÀI TẬP ĐỌC Các câu hỏi cho tập đọc BÀI TẬP LUYỆN IVb BÀI TẬP ĐỌC BƯỚC V ĐỌC SUỐT ... bạn đọc, bạn chẳng cố gắng đọc để hiểu Ở nhịp đếm bạn đọc đƣợc 500 chữ phút – nhanh gấp lần ngƣời đọc bình thƣờng BÀI TẬP ĐỌC Phƣơng pháp đọc hiệu phƣơng pháp đọc Để đọc hiệu bạn phải để mắt lƣớt ... khảo, việc rèn luyện cho có đƣợc phƣơng pháp đọc đáp ứng yêu cầu bạn NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỆU QUẢ… VÀ KHỞI ĐẦU Việc làm kỹ tập luyện đơn giản giúp bạn đọc nhanh từ đần...
 • 55
 • 1,622
 • 13

tu luyen phuong phap doc nhanh.pdf

tu luyen phuong phap doc nhanh.pdf
... 2000 chữ phút, tu theo khuôn khổ tài liệu đọc Điều quan trọng bạn “đọc”, “đọc lƣớt”, “đọc kỹ” (gọi tu theo ý bạn) có điều tiện lợi rõ ràng bạn có đƣợc khả đọc nhanh hay chậm tu theo ý muốn ... nƣớc cuồn cuộn 30 mét dƣới Trƣớc đó, cầu tiếng đƣợc khánh thành vào năm 1864, đƣợc tuyên bố nhƣ tác phẩm kỹ thuật tuyệt vời Các cấu trúc sắt thép sừng sững gây ấn tƣợng mạnh 26 với toàn giới, trừ ... đƣợc hoàn toàn đòn bạo dành cho nàng Tuy vậy, Boateng làm lễ tế thần nàng trốn nhà ngƣời cha làng bên “Chúng ta trả thù cho đến nơi đến chốn” – ngƣời cha tuyên bố dũng cảm với ngƣời thân tập...
 • 55
 • 782
 • 6

Tự luyện phương pháp đọc nhanh

Tự luyện phương pháp đọc nhanh
... BÀI TẬP LUYỆN IIIa BÀI TẬP LUYỆN IIIb BÀI TẬP LUYỆN IIIc BÀI TẬP ĐỌC BƯỚC IV … ĐỌC ĐỂ HIỂU RÕ BÀI TẬP LUYỆN IVa BÀI TẬP ĐỌC Các câu hỏi cho tập đọc BÀI TẬP LUYỆN IVb BÀI TẬP ĐỌC BƯỚC V ĐỌC SUỐT ... bạn đọc, bạn chẳng cố gắng đọc để hiểu Ở nhịp đếm bạn đọc đƣợc 500 chữ phút – nhanh gấp lần ngƣời đọc bình thƣờng BÀI TẬP ĐỌC Phƣơng pháp đọc hiệu phƣơng pháp đọc Để đọc hiệu bạn phải để mắt lƣớt ... khảo, việc rèn luyện cho có đƣợc phƣơng pháp đọc đáp ứng yêu cầu bạn NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỆU QUẢ… VÀ KHỞI ĐẦU Việc làm kỹ tập luyện đơn giản giúp bạn đọc nhanh từ đần...
 • 55
 • 329
 • 2

Tự luyện phương pháp đọc nhanh

Tự luyện phương pháp đọc nhanh
... BÀI TẬP LUYỆN IIIa BÀI TẬP LUYỆN IIIb BÀI TẬP LUYỆN IIIc BÀI TẬP ĐỌC BƯỚC IV … ĐỌC ĐỂ HIỂU RÕ BÀI TẬP LUYỆN IVa BÀI TẬP ĐỌC Các câu hỏi cho tập đọc BÀI TẬP LUYỆN IVb BÀI TẬP ĐỌC BƯỚC V ĐỌC SUỐT ... bạn đọc, bạn chẳng cố gắng đọc để hiểu Ở nhịp đếm bạn đọc đƣợc 500 chữ phút – nhanh gấp lần ngƣời đọc bình thƣờng BÀI TẬP ĐỌC Phƣơng pháp đọc hiệu phƣơng pháp đọc Để đọc hiệu bạn phải để mắt lƣớt ... khảo, việc rèn luyện cho có đƣợc phƣơng pháp đọc đáp ứng yêu cầu bạn NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỆU QUẢ… VÀ KHỞI ĐẦU Việc làm kỹ tập luyện đơn giản giúp bạn đọc nhanh từ đần...
 • 56
 • 358
 • 2

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 5 ppsx

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 5 ppsx
... nhƣ cách học tập luyện VIa, mục 3- Đọc phần theo nhịp đếm 10 Ngừng nhớ lại Đọc phần thứ hai theo nhịp đếm 10 Ngừng nhớ lại Đọc phần thứ ba theo nhịp đếm 10 Ngừng nhớ lại 52 Đọc phần từ theo nhịp ... truyện 1- Bắt đầu khởi động sách mà bạn đọc thƣởng thức trƣớc Đọc 50 trang theo nhịp đếm Đọc 50 trang theo nhịp đếm Đọc 50 trang theo nhịp đếm 2- Chọn để đọc Xem lƣớt trƣớc từ đầu đến cuối, cho ... theo nhịp đếm 6, tiếp tục đọc phần theo nhịp đếm Ngừng nhớ lại Đọc hết phần theo nhịp đếm Ngừng nhớ lại 4- Nghỉ phút, đánh dấu đoạn sách dài khoảng đoạn đọc mực Bắt đầu đọc đoạn đánh dấu mục 1,...
 • 8
 • 177
 • 2

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 4 pot

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 4 pot
... mà bạn đọc – Biện pháp đọc nhanh lập lập lại với tài liệu giúp khắc phục tật giở lại để đọc giúp phát triển tốc độ đọc nhận thức – Những tập luyện phải lập lập lại nhiều lần với sách khác Tự đáng ... đọc lại theo phƣơng pháp nói trên, nhƣng lần theo nhịp trang 40 Nhớ đếm lớn lên tập luyện Đọc lại chƣơng theo nhịp đếm 4, ý tuân theo điểm nói BÀI TẬP LUYỆN Vb Mục đích : tập luyện động tác di ... đạo Hồi trung tâm buôn bán thịnh vƣợng BƯỚC V ĐỌC SUỐT BÀI VĂN TƯỜNG THUẬT Khi mà bạn tập luyện bƣớc đầu Phƣơng pháp Đọc hiệu kỹ đọc nhanh hiểu điều đọc phải đƣợc phát triển số tập đặc biệt nhằm...
 • 11
 • 328
 • 2

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 3 ppsx

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 3 ppsx
... trả lời hết câu hỏi Nếu cần bạn đọc đọc lại câu chuyện theo cách tập luyện IVa BÀI TẬP LUYỆN IVb Mục đích : Củng cố phát huy kỹ học tất bƣớc tập luyện trƣớc Bạn đọc câu chuyện sau theo nhịp đếm ... Nhƣng tập này, bạn tập trung đọc với tốc độ đặn Đừng khựng lại! Sau đọc xong câu chuyện, bạn tƣờng thuật lại chi tiết với hay ngƣời bạn Nếu bạn lẫn lộn chi tiết đọc lại câu chuyện lần theo nhịp ... lần theo nhịp đếm 2, lần theo nhịp đếm 29 Nhớ lại câu chuyện nhiều tốt BÀI TẬP ĐỌC QUYẾT CHIẾN VỚI QUỶ DỮ Tiếng hô Tự Do” vang dội lôi ngƣời có ý nghĩa quan trọng quốc gia độc lập châu Phi Trong...
 • 11
 • 249
 • 2

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 2 ppsx

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 2 ppsx
... bạn đọc, bạn chẳng cố gắng đọc để hiểu Ở nhịp đếm bạn đọc đƣợc 500 chữ phút – nhanh gấp lần ngƣời đọc bình thƣờng BÀI TẬP ĐỌC Phƣơng pháp đọc hiệu phƣơng pháp đọc Để đọc hiệu bạn phải để mắt lƣớt ... đừng thử đọc cách Không cần thiết phải đọc hết trang với thoáng nhìn, hiểu hết đọc nhƣ Bài tập nhằm phát triển tối đa tầm nhìn, điều quan trọng để đạt đƣợc thành công Phƣơng pháp Đọc hiểu 15 ... đƣợc ý niệm phƣơng pháp tác 19 giả NGƯNG LẠI! Bạn phải đảm bảo làm hết phần Bài tập IIIc BƯỚC IV … ĐỌC ĐỂ HIỂU RÕ Đọc đƣợc ngàn chữ phút hay vô dụng nhƣ bạn chẳng hiểu đƣợc vừa đọc Càng có nhiều...
 • 12
 • 234
 • 3

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 1 pdf

tự luyện phương pháp đọc nhanh phần 1 pdf
... BÀI TẬP LUYỆN IIIa BÀI TẬP LUYỆN IIIb BÀI TẬP LUYỆN IIIc BÀI TẬP ĐỌC BƯỚC IV … ĐỌC ĐỂ HIỂU RÕ BÀI TẬP LUYỆN IVa BÀI TẬP ĐỌC Các câu hỏi cho tập đọc BÀI TẬP LUYỆN IVb BÀI TẬP ĐỌC BƯỚC V ĐỌC SUỐT ... Dạy đọc nhanh New York (Mỹ) Nguồn: NXB TP Hồ Chí Minh, 19 91 Thực ebook: bogiadispacy, tducchau (TVE) Ngày hoàn thành: 11 /09/2 010 http://e-thuvien.com/ MỤC LỤC LỜI NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG PHÁP ĐỌC ... rèn luyện cho có đƣợc phƣơng pháp đọc đáp ứng yêu cầu bạn NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỆU QUẢ… VÀ KHỞI ĐẦU Việc làm kỹ tập luyện đơn giản giúp bạn đọc nhanh từ đần 10 lần...
 • 13
 • 557
 • 5

phuong phap doc nhanh

phuong phap doc nhanh
... Bước : Đọc nhanh mục lục, đọc lướt tên chương để biết cấu tạo sách Người ta khuyên nên giới hạn công việc vòng ... vòng phút Nếu định đọc tiếp, sang bước Bước 2: Đọc câu mở đầu câu kết luận chương Bên chương đọc nhanh câu đầu câu kết đoạn Thời gian cho chương - phút Đánh dấu bút màu chỗ cần ý Nếu thấy cần tiếp...
 • 2
 • 72
 • 0

Hướng dẫn phương pháp đọc hiểu nhanh tài liệu, sách báo ppt

Hướng dẫn phương pháp đọc hiểu nhanh tài liệu, sách báo ppt
... để đọc thoáng Với tài liệu pháp lý hay viết khó cần phải đọc chậm Những tài liệu dễ kinh tế hay báo chí ta đọc nhanh Cuối cùng, bạn nên đọc gợi ý nhiều lần biến chúng thành thói quen đọc sách ... thứ Thay đổi tốc độ đọc nhằm thích ứng với độ khó cách viết đọc Người đọc có tốc độ đọc chậm Người đọc hiệu thường đọc nhanh phần dễ chậm lại phần khó Trong đọc có đôi chỗ phải đọc cẩn thận chỗ ... cần phải tra tử điển Đọc theo ý Các nghiên cứu cho thấy đọc, mắt dừng sau câu chữ dòng Số lần dừng người đọc chậm nhiều so với người đọc nhanh Dừng nhiều lần không làm cho ta đọc chậm mà cản trở...
 • 3
 • 227
 • 0

nâng cao hiệu quả giảng dạy sinh học 12 thông qua phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập (đỗ t minh hoà - thpt mỹ hào)

nâng cao hiệu quả giảng dạy sinh học 12 thông qua phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập (đỗ t minh hoà - thpt mỹ hào)
... t nh trng li nu t l bi v t l t hp cỏc cp t nh trng trựng thỡ cỏc t nh trng b chi phi bi quy lut phõn li c lp, nu khỏc thỡ cỏc t nh trng cú th b chi phi bi quy lut li n kt hon ton hay li n kt ... cỏc quy lut di truyn nhm nõng cao hiu qu ging dy phn Di truyn hc - Sinh hc 12 i tng v phm vi nghiờn cu Quỏ trỡnh hc mụn Sinh hc 1 2- Phn Di truyn hc ca hc sinh 12 trng THPT M Ho giỏo viờn trc tip ... thp; chớn sm tri so vi chớn mun - X t riờng tng cp t nh trng: B Li n kt gen C.Tng t c gen D Hoỏn v gen + X t tớnh trng chiu cao: F2 cú 999 cao : 998 thp cao : thp + X t tớnh trng thi gian chớn:...
 • 17
 • 614
 • 1

Sách dạy trẻ biết đọc sớm theo phương pháp Glenn Doman

Sách dạy trẻ biết đọc sớm theo phương pháp Glenn Doman
... có trẻ đọc sách 32 năm trôi qua trẻ tuổi biết đọc ba năm trở lại trường lại có trẻ biết đọc! Nhà giáo dục đề cập đến việc ông điều tra trường hợp để xem dạy trẻ đọc "Các bạn có biết dạy trẻ đọc ... Yale để dạy trẻ em chưa đến tuổi học học đọc Ông thấy dạy trẻ tuổi học đọc dễ trẻ tuổi, trẻ tuổi dễ trẻ tuổi trẻ tuổi dễ trẻ tuổi Và tất nhiên dễ dàng Vậy thì, lần nghe nói trẻ em học đọc đến ... là: muốn trẻ đọc gì? Chúng ta có nên cấm trẻ đọc tên sản phẩm thành phần hóa học chứa sản phẩm hay để trẻ đọc thứ làm sống trẻ trở nên phong phú Hãy đọc điều sau đây: Trẻ nhỏ muốn học đọc Trẻ nhỏ...
 • 138
 • 10,609
 • 84

skkn sử dụng phương pháp hướng dẫn học sinh đọc sáchphương pháp kịch trong dạy học môn ngữ văn

skkn sử dụng phương pháp hướng dẫn học sinh đọc sách và phương pháp kịch trong dạy học môn ngữ văn
... ứng dụng số biện pháp tổ chức hoạt động hng dn hc sinh c sỏch v hot ng sm vai dạy học môn Ngữ văn I TNG NGHIấN CU: Hoạt động tổ chức hng dn hc sinh c sỏch v hot ng sm vai dạy học môn Ngữ văn ... hc sinh c sỏch dạy, coi biểu cụ thể đổi phơng pháp Một số sử dụng phơng pháp kch cho học sinh thụng qua sm vai - Một số giáo viên sử dụng tơng đối có hiệu hoạt đng hng dn c sỏch cho học sinh dạy, ... phần nâng cao hiệu dạy Ngữ văn Khả áp dụng: Tổ chức hoạt động hng dn hc sinh c sỏch sm vai không phơng pháp áp dụng đợc hiệu Ngữ văn môn học xó hi khác Hoạt động hng dn hc sinh c sỏch mụn hc...
 • 25
 • 430
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tự luyện phương pháp đọc nhanhphương pháp đọc nhanh nhớ lâuphương pháp đọc nhanh hiệu quảsach 16 phuong phap giai nhanh hoa hocmua sách 16 phương pháp giải nhanh hóa họcphương pháp đọc nhanh nhớ lâu pdfgiá sách 16 phương pháp giải nhanh hóa họcsach 16 phuong phap giai nhanh trac nghiem hoa hocphương pháp đọc nhanh của người nhậtphương pháp đọc nhanh là gìphương pháp đọc nhanh pdfphương pháp đọc nhanh nhật bảnphương pháp đọc nhanh của tony buzanphương pháp đọc nhanh tony buzansách dạy phương pháp ăn dặm kiểu nhậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây