ĐỒ án PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG của PHƯƠNG PHÁP MARTUSZEWICZ TRONG ĐÁNH GIÁ độ ổn ĐỊNH các mốc đo lún CÔNG TRÌNH

phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình

phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình
... ứng công trình công đo n thiếu đòi hỏi độ xác cao Trong thực tế có nhiều phơng pháp đánh giá độ ổn định mốc đo lún công trình, nhng em thấy phơng pháp Martuszewicz có nhiều u điểm đợc ứng dụng ... Xác định độ ổn định điểm độ cao Lới đo lún công trình 2.1.tổng quan nghiên cứu tính ổn định độ cao điểm Xây dựng hệ thống mốc khống chế sở (mốc chuẩn) kiểm tra, đánh giá độ ổn định hệ thống mốc ... nhận đề tài: Phân tích khả ứng dụng phơng pháp Martuszewicz đánh giá độ ổn định mốc đo lún công trình Nội dung đề tài đợc chia làm ba chơng: Lời nói đầu Chơng I: Tổng quát tợng lún công tác xây...
 • 85
 • 645
 • 2

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 1 pps

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 1 pps
... hộp thoại mở ra; chọn brush sử dụng Mô áp lực After that go to Filter>Blur>Gaussian Blur, use 1. 6px for the amount Sau đến Lọc> Blur> Gaussian Blur, 1. 6px cho sử dụng số tiền Step Bước Duplicate ... however, it depends on the color of the background Đó lẽ cách dễ để tạo ánh sáng loại có hiệu lực; Tuy nhiên, điều tùy thuộc vào màu sắc If the background is too dark, the blend mode won't work ... rename it to lights Về đến lớp Palette, tạo thư mục mới, đổi tên để đèn After that create a new layer inside this folder, name it "dude", and select it Sau tạo lớp bên thư mục này, tên "dude", chọn...
 • 10
 • 202
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 5 pdf

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 5 pdf
... Input Levels: 0; 0 .5; 255 Output Levels: 0; 255 - Chọn Image - Adjustment - Brightness/Contrast với thông số: Brightness: -20 Contrast: +100 - Chọn Layer - Dublicate Layer (để tạo thêm layer nữa) ... Vào Filter > Sketch > Note Paper Tiếp tục với Filter > Stylize > Tiles Bạn nhấn ctrl+F cảm thấy kq ưng ý: Nhấn chuột phải vào layer text chọn Blending Option Xong bạn Đường vào tim em ... 800x600 pixel Click vào để xem kích thước thật hình 900x9 25 pixel 10 Hai lớp clound, màu hình, giảm opacity fill 40% 11 Một layer ,màu hình, blend mode overlay, opacity fill khoảng 45 12 Ctrl + alt...
 • 10
 • 182
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 7 ppsx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 7 ppsx
... brush vào ảnh - Tạo layer dùng cọ brush mềm 45px vẽ xung quanh cô gái mặt trăng - Vào Filter -> Blur -> Motion Blur - Mở tiếp Brush chọn brush ( 479 ) - Thêm Brush vào ảnh vào Layer Style tạo hiệu ứng ... đôi layer vào Image -> Adjustment -> Brightness/ Contrast - Mở Hue/Saturation (Ctrl + U) Kết cuối ta Ghép ảnh tạo hồn ma 1.) Dùng công cụ để cắt phần tóc phía sau cô gái , sau ghép vào phần phía...
 • 10
 • 198
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 8 doc

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 8 doc
... Hiệu ứng ảnh phim Và chỉnh màu cho (CTRL-U) Kết sau: Bước 2: Điều chỉnh sáng tối độ tương phản: Menu > Image > Adjustments > Exposure Kết đây: Bước 3: Nhân đôi layer Như nè Bước 4: Áp dụng hiệu ... giừo bạn vào Filter > Lyquify , thiết lập hình Sau tách cô gái khỏi làm cho da cô ta trắng bệch chút bạn có : Trong Liquify bạn ỦI hình cô gái theo chiều mũi tên để cô ta nghiêng chút : Sử dụng công ... Menu > Image > Adjustments > Exposure Kết đây: Bước 3: Nhân đôi layer Như nè Bước 4: Áp dụng hiệu ứng Len cho lớp này: Menu > Filter > Blur > Lens Blur Điều chỉnh thông số tùy ý bạn: Kết bước sau:...
 • 10
 • 86
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 9 doc

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp ratersize vào kỹ thuật tạo hiệu ứng phần 9 doc
... Bước 7: Chọn background Tạo màu đen, layer tô cho với (Ctr+Shf+N) Opacity 70% Bước 8: Dùng erase tool(e), độ lớn chừng 400px bắt đầu xóa phần layer này: Và cho kết quả: Bước 9: Trộn layer lại: Menu ... Noise Kết ta có Bước 10: Thêm hai dải băng màu đen ảnh, công cụ Rectangular Marquee Tool(m) vẻ phần trên, nhấn giữ phím shift vẽ phầ dưới, (CTRL-backspace) Và kết cuối sau chỉnh lại màu tí (tùy...
 • 5
 • 187
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p9 docx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p9 docx
... thu khạch hng (131) - Ti khon Phi tr ngỉåìi bạn (331) * Kãút cáúu ti khon Phi thu khạch hng TK Phi thu khạch hng (131) Nåü Cọ SDDK: Säú cn phi thu ca khạch hng vo âáưu k SPS: - Säú phi thu khạch ... cho khạch hng â âàût trỉåïc tiãưn hng SDCK: Säú cn phi thu khạch hng cúi k 47 SDDK: Säú tiãưn khạch hng âàût trỉåïc cn âáưu k SPS: - Säú phi thu khạch hng gim k - Säú tiãưn âàût trỉåïc ca khạch ... bn 3.3.2 Phán loải ti khon hãû thäúng ti khon kãú toạn Phán loải ti khon kãú toạn l viãûc sàõp p cạc ti khon kãú toạn thnh tỉìng loải, tỉìng nhọm theo nhỉỵng tiãu thỉïc nháút âënh Viãûc phán...
 • 5
 • 178
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p8 pdf

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p8 pdf
... 1212 Trại phiãúu 128 Âáưu tỉ ngàõn hản khạc 129 Dỉû phng gim giạ âáưu tỉ ngàõn hản 131 Phi thu khạch hng 133 Thú giạ trë gia tàng âỉåüc kháúu trỉì Chi tiãút theo âäúi tỉåüng 1331 Thú GTGT âỉåüc...
 • 5
 • 150
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p7 doc

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p7 doc
... dủng c nỉåïc gäưm by mỉåi sạu ti khon kãú toạn kẹp âỉåüc sàõp p thnh chên loải tỉì loải âãún loải v by ti khon kãú toạn âån âỉåüc p vo loải Củ thãø sau: 37 d o m C lic c u -tr a c k o d o ... toạn nhàòm phn ạnh ton bäü cạc âäúi tỉåüng hảch toạn kãú toạn ca âån vë theo mäüt tráût tỉû sàõp p nháút âënh 35 d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to bu y N O W ! PD ! XC er...
 • 5
 • 195
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p6 ppt

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p6 ppt
... TI KHON KÃÚ TOẠN 3.1 NÄÜI DUNG V NGHÉA CA PHỈÅNG PHẠP TI KHON KÃÚ TOẠN 3.1.1 Sỉû cáưn thiãút khạch quan ca phỉång phạp ti khon Nhỉ â trçnh by åí chỉång trỉåïc, âäúi tỉåüng ca hảch toạn kãú toạn ... kãú toạn: - Thäng qua phỉång phạp ti khon, cạc nghiãûp vủ kinh tãú, ti chênh phạt sinh âỉåüc sàõp p, phán loải theo tỉìng âäúi tỉåüng hảch toạn kãú toạn, tỉìng loải hoảt âäüng kinh doanh nhàòm...
 • 5
 • 203
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p4 pps

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p4 pps
... tãú, ti chênh v phn ạnh bàòng cạch ghi chẹp mäüt cạch r rng, âáưy â, chênh xạc, trung thỉûc v khạch quan cạc nghiãûp vủ âọ theo thåìi gian, âëa âiãøm phạt sinh vo bn chỉïng tỉì Sau hon thnh viãûc...
 • 5
 • 155
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p3 pot

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng của hạch toán kế toán với tiến trình phát triển của xã hội p3 pot
... Cạc ti sn ca doanh nghiãûp âỉåüc hçnh thnh tỉì nhiãưu ngưn väún khạc Cạc ngưn väún ny âỉåüc sàõp p vo hai loải låïn: ngưn väún ch såí hỉỵu v nåü phi tr * Ngưn väún ch såí hỉỵu Âáy l ngưn väún...
 • 5
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng ứng dụng của hệ thồng fcc trong phân loại độ phì nhiêu đất tỉnh sóc trănggiáo trình phân tích khả năng ứng dụng giá trị dữ liệu tại những cluster tương ứng p6 pptxgiáo trình phân tích khả năng ứng dụng giá trị dữ liệu tại những cluster tương ứng p7 pptxgiáo trình phân tích khả năng ứng dụng cấu tạo trong dầm liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p4 pptphân tích khả năng sinh lời theo phương pháp dupont sơ đồ03dự báo khả năng ứng dụng quảng cáo trực tuyến trong hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp việt namphân tích khả năng vận dụng phương pháp dự án vào nghề sữa chửa otonghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcphân tích khả năng sinh lời của kinh đôgiáo án phần bài tập tiết ứng dụng của tích phân trong hình hoc lớp 12 cơ bảnkhả năng ứng dụng của bản đồ số địa chínhphân tích khả năng trả nợ của dự ánphân tích khả năng thanh toán của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thăng longphân tích khả năng sinh lời của công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thăng longnội dung phân tích tình hình tài chính 5 phân tích khả năng thanh toán của dnHow to teach writing in english 11 effectively at nga son high schoolImproving highh school students speaking skill while teaching other skillsMaking anxiety less damaging to student oral performancemethods of teaching vocabulary for the 10th class students in nhu xuan high schoolMột số biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng viết lại câu cho học sinh lớp 10Organizing pair work and group work in speaking lessonsRAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRaising the awareness of protecting the natural environment when teaching english for high school studentsRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high schoolSchool violenceChuyên đề 1 hàm số và các vấn đề liên quanMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSimilarities and differences between cultural aspects of apology givings of vietnamese and english in communication and some particularly social situationsSome activities help students practise speaking skill effectively in english 12 (basic)Some effective methods in teaching reading skill for the 12th grade students at thach thanh 4 high school to prepare for the 2016 national competitionSome experience teaching effective conditional sentences for students at tho xuan 5 high school in the national high school examinationSome experiences in teaching vocabulary of comprehensive levelBài 7. Đánh nhau với cối xay gióBài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)