Trung ương cục miền nam lãnh đạo phong trào đấu tranh của phụ nữ từ năm 1969 đến năm 1975

Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh của phụ nữ miền nam từ năm 1965 đến năm 1975

Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh của phụ nữ miền nam từ năm 1965 đến năm 1975
... đạo phong trào đấu tranh phụ nữ miền Nam Đảng, từ năm 1965 đến năm 1975 - Chưa đánh giá ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh phụ nữ miền Nam, từ năm 1965 đến năm 1975 ... trương, đường lối Đảng, Trung ương Cục miền Nam phong trào đấu tranh phụ nữ miền Nam từ năm 1965 đến năm 1975 - Trên sở trình bày trình Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh phụ nữ miền Nam, luận văn ... Nam phong trào đấu tranh phụ nữ miền Nam từ năm 1965 đến năm 1975 - Hiệu lãnh đạo Đảng thể phong trào đấu tranh phụ nữ miền Nam, giai đoạn cụ thể, từ năm 1965 đến năm 1975 4.2 Phạm vi nghiên cứu...
 • 172
 • 128
 • 0

Đảng bộ tỉnh phú yên lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng từ năm 1954 đến năm 1960

Đảng bộ tỉnh phú yên lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng từ năm 1954 đến năm 1960
... vọt phong trào cách mạng Khu V nói riêng cách mạng miền Nam nói chung Nghiên cứu lãnh đạo Đảng tỉnh Phú Yên phong trào đấu tranh cách mạng giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1960, đặc biệt lãnh đạo phong ... tranh cách mạng Từ đó, rút kinh nghiệm lịch sử quý báu Đảng việc lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân Xuất phát từ lý đó, mạnh dạn chọn đề tài: Đảng tỉnh Phú Yên lãnh đạo phong trào đấu ... trò lãnh đạo Liên Khu ủy V Đảng tỉnh Phú Yên phong trào đấu tranh cách mạng địa phương Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: Làm rõ lãnh đạo Đảng tỉnh Phú Yên phong trào đấu tranh...
 • 98
 • 129
 • 0

Đảng bộ tỉnh hưng yên lãnh đạo phát huy vai trò của phụ nữ từ năm 1997 đến năm 2014

Đảng bộ tỉnh hưng yên lãnh đạo phát huy vai trò của phụ nữ từ năm 1997 đến năm 2014
... ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HƢNG YÊN TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005 10 1.1 Các yếu tố tác động, định đến lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên việc phát huy vai trò phụ nữ ... đề Đảng tỉnh Hưng Yên làm chưa làm trình phát huy vai trò phụ nữ Vì lý đó, chọn vấn đề Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo phát huy vai trò phụ nữ từ năm 1997 đến năm 2014 làm luận văn thạc sỹ, chuyên ... SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HƢNG YÊN TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005 1.1 Các yếu tố tác động, định đến lãnh đạo Đảng tỉnh Hƣng Yên việc phát huy vai trò phụ nữ 1.1.1...
 • 113
 • 221
 • 0

Gián án liệu Trung ương Cục miền Nam

Gián án Tư liệu Trung ương Cục miền Nam
... tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ hoà bình miền Nam Việt Nam (Mặt trận 2), đoàn thể cách mạng Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo Ngày tháng năm 1969, Luật ... hành Trung ương Đảng (Cà Mau) cử riêng phận vào Nam trực tiếp lãnh đạo chiến trường Nam Bộ phận tùy thời kỳ - gọi Xứ ủy Nam Trung ương Cục miền Nam Tùy theo tình hình cách mạng, có lúc Trung ương ... vị trí lề, tiếp giáp chiến trường miền Nam Trung Bắt đầu từ đó, lãnh đạo máy Trung ương Cục tiến hành di chuyển sang Đồng Nai Tháng 10-1961, Trung ương Cục miền Nam thức thành lập suối Nhung, Mã...
 • 14
 • 275
 • 1

tóm tắt quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của xứ ủy nam bộ và trung ương cục miền nam từ năm 1945 đến năm 1954

tóm tắt quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của xứ ủy nam bộ và trung ương cục miền nam từ năm 1945 đến năm 1954
... trình xây dựng tổ chức hoạt động Xứ ủy Nam Bộ Trung ương Cục miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 để làm sáng rõ trình xây dựng, đặc điểm tổ chức, hoạt động vai trò quan lãnh đạo Đảng Nam Bộ kháng ... cứu đạo Trung ương Đảng xây dựng Xứ uỷ Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam; cấu tổ chức, máy hoạt động Xứ uỷ Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam trình lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc Nam Bộ thực nhiệm ... Nam Bộ - Trình bày quan điểm, chủ trương, đạo cụ thể Trung ương Đảng lãnh tụ Hồ Chí Minh xây dựng Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam từ 1945 đến 1954 - Tái trình củng cố, kiện toàn Xứ ủy Nam...
 • 27
 • 317
 • 0

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của xứ ủy nam bộ và trung ương cục miền nam từ năm 1945 đến năm 1954

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của xứ ủy nam bộ và trung ương cục miền nam từ năm 1945 đến năm 1954
... Nghiên cứu Quá trình xây dựng tổ chức hoạt động Xứ ủy Nam Bộ Trung ương Cục miền Nam (1945- 1954) để làm sáng rõ trình xây dựng, đặc điểm tổ chức, hoạt động vai trò quan lãnh đạo Đảng Nam Bộ kháng ... cứu đạo Trung ƣơng Đảng xây dựng Xứ uỷ Nam Bộ, Trung ƣơng Cục miền Nam; cấu tổ chức, máy hoạt động Xứ uỷ Nam Bộ Trung ƣơng Cục miền Nam trình lãnh đạo công kháng chiến, kiến quốc Nam Bộ thực ... bàn Nam Bộ năm 1945 -1954; nêu lên đƣợc thay đổi mặt tổ chức, nhân quan lãnh đạo Đảng Nam Bộ, Xứ ủy Nam Bộ, Trung ƣơng Cục miền Nam; đề cập vài quan điểm số đạo cụ thể Xứ ủy Nam Bộ, Trung ƣơng Cục...
 • 179
 • 166
 • 0

quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của xứ ủy nam bộ và trung ương cục miền nam từ năm 1945 đến năm 1954

quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của xứ ủy nam bộ và trung ương cục miền nam từ năm 1945 đến năm 1954
... nghị Bộ Chính trị; dựa theo nghị Bộ Chính trị mà định chủ trương cụ thể giải vấn đề kế hoạch thi hành Ban Kiểm tra ( ) Trung ương Cục miền Nam 1- Trung ương Cục Miền Nam gồm ủy viên Trung ương Nam ... Nam Bộ 2 -Trung ương Cục miền Nam nghị Trung ương Bộ Chính trị mà cụ thể đạo công tác cho Nam Bộ phận Đảng Lao động Việt Nam Cao Miên 5.Các quan giúp việc Trung ương gồm có: Ban Tuyên huấn, Ban Tổ ... ủy viên Trung ương Cục miền Nam- Đ.T.H) Phụ Lục Nguồn: Cục lưu trữ Trung ương Đảng.P.42 ML1 ĐVBQ 03 Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ Trung tuần tháng năm 1951 .V- Về phận Đảng Lao động Việt Nam...
 • 25
 • 130
 • 1

Tổ chức và hoạt động của ban tuyên huấn trung ương cục miền nam trong kháng chiến chống mỹ (1961 1975)

Tổ chức và hoạt động của ban tuyên huấn trung ương cục miền nam trong kháng chiến chống mỹ (1961 1975)
... đóng góp BTHTWC hoạt động tuyên huấn cách mạng chiến trường miền Nam kháng chiến chống Mỹ; Những học kinh nghiệm từ hoạt động Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước nghiệp ... cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975 Chương BAN TUYÊN HUẤN TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM RA ĐỜI VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THỜI KỲ (1961 – 1965) 2.1 Quá trình đời Ban Tuyên huấn Trung ương ... phần vào thắng lợi chung cách mạng miền Nam Chương ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA BAN TUYÊN HUẤN TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 4.1 Đặc điểm 4.1.1 Ban Tuyên huấn Trung...
 • 29
 • 91
 • 0

Đảng bộ tỉnh bình định lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích từ năm 1965 đến năm 1975

Đảng bộ tỉnh bình định lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích từ năm 1965 đến năm 1975
... Đảng tỉnh lãnh đạo đạo phong trào chiến tranh du kích (từ năm 1969 đến năm 1973) 69 2.1.3 Phong trào chiến tranh du kích Bình Định 74 2.2 Lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích ... Mỹ, cứu nước từ năm 1965 đến năm 1975 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Luận văn tập trung nghiên cứu lãnh đạo, đạo Đảng Bộ tỉnh Bình Định phong trào chiến tranh du kích từ năm 1965 đến năm 1975 - Thời ... 1: Đảng tỉnh Bình Định lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) Chương 2: Đảng tỉnh Bình Định tăng cường lãnh đạo phong trào chiến...
 • 159
 • 354
 • 0

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN CAO SU THỦ DẦU MỘT TRONG 30 NĂM CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (1945-1975)

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN CAO SU THỦ DẦU MỘT TRONG 30 NĂM CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (1945-1975)
... thấy triều Lý trân trọng cao tăng, cao tăng người Hoa, tiếp tục truyền thống vốn có trước nhân dân Đại Việt, quý trọng vò cao tăng đến từ phương Bắc nêu cao tinh thần đấu tranh giành quyền tự chủ ... cư dân người Việt 1.5 AN NINH QUỐC GIA LÀ TỐI THƯNG: Trong khoảng thời gian xấp xỉ 300 năm sau tự chủ, người Việt phải tiến hành chiến tranh vệ quốc Bao nhiêu mát, hy sinh thiệt hại chiến tranh ... Trung Hoa tự nhận người Hoa Họ cộng đồng dân nhập cư có nguồn gốc Trung Hoa chưa bò đồng hóa, nhóm tộc người trình liên kết hóa dân tộc, phận dân cư, dân tộc quốc gia Đông Nam Á, bước điều chỉnh,...
 • 212
 • 449
 • 0

Tóm tắt các phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam docx

Tóm tắt các phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam docx
... Liên đoàn bóng đá VN là: VFF - Lien doan bong da Dong Nam A: AFF - Liên đoàn bóng đá châu Á (tiếng Anh: Asian Football Confederation; viết tắt: AFC) - Liên đoàn bóng đá giới (FIFA) - Liên đoàn ... đá Anh (FA) - Liên đoàn bóng đá châu Âu (tiếng Anh: Union of European Football Association; viết tắt: UEFA) ...
 • 2
 • 496
 • 2

bai 36. phong trao dau tranh cua cong nha ( cuc hay )

bai 36. phong trao dau tranh cua cong nha ( cuc hay )
... Đại hội lục địa lần thứ (1 77 4) CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ VÀ SỰ THÀNH LẬP HỢP CHÚNG QUỐC MĨ (1 775-178 3) ĐẠI HỘI LỤC ĐỊA LẦN THỨ HAI (5 -177 5) CA ĐA -XA MA NIU-C NIU ... Đại hội lục địa lần thứ (1 77 4) Nơi thơng qua Tun ngơn độc lập (1 77 6) CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ VÀ SỰ THÀNH LẬP HỢP CHÚNG QUỐC MĨ (1 775-178 3) - 1767, Ơng luật sư Tòa ... địa lần thứ (1 77 4) Nơi thơng qua Tun ngơn độc lập (1 77 6) Sự kiện “chè Bơxtơn” CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ VÀ SỰ THÀNH LẬP HỢP CHÚNG QUỐC MĨ (1 775-178 3) ? • C©u3 Nguyªn...
 • 34
 • 1,052
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phong trào đấu tranh của công nhân từ 1926 đến 1927văn phòng trung ương cục miền namdưới sự lãnh đạo thống nhất của đảng phong trào đấu tranh của quần chúng diễn ra mạnh mẽ khắp 3 miền bắc trung namtrung ương cục miền namcăn cứ trung ương cục miền namphong trào đấu tranh của nhân dân đông nam ánêu và phân tích nguyên nhân thất bại phong trào đấu tranh của nhân dân trung quốc từ giữa thế kỉ xix đến xxphong trào đấu tranh của nhân dân đông nam á cuoi the ki 19 dau 20phong trào đấu tranh của công nhân viên chức học sinh học nghề trong những năm 19261927 đã có những điểm mới nàokhái quát phong trào đấu tranh chống pháp nhân dân lộc ninh đến năm 1954phong trào đấu tranh của công nhân viên chứcphong trào đấu tranh của nhân dân làophong trào đấu tranh của công nhânbai 26 lop 10 tinh hinh xa hoi o nua dau the ki xix va phong trao dau tranh cua nhan danphong trào đấu tranh của công nhân sài gòn 1954 1975Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học