Sự nghiệp biên khảo, trước thuật của đông châu nguyễn hữu tiến ( khảo sát qua tờ nam phong tạp chí)

Sự nghiệp biên khảo, trước thuật của đông châu nguyễn hữu tiến ( khảo sát qua tờ nam phong tạp chí)

Sự nghiệp biên khảo, trước thuật của đông châu nguyễn hữu tiến ( khảo sát qua tờ nam phong tạp chí)
... HỘI VÀ NHÂN VĂN ………&……… NGUYỄN THỊ THU TRANG SỰ NGHIỆP BIÊN KHẢO, TRƢỚC THUẬT CỦA ĐÔNG CHÂU NGUYỄN HỮU TIẾN (Khảo sát qua tờ Nam Phong tạp chí) Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60 22 01 21 ... đề tài Sự nghiệp biên khảo, trước thuật Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến (khảo sát qua Nam phong tạp chí) người viết muốn tìm hiểu đóng góp tác giả choNam Phong nói riêng văn học quốc ngữ Việt Nam giai ... sát nghiệp biên khảo, trước thuật Nguyễn Hữu Tiến 210 số báo Nam phong tạp chí trải dài từ năm 1917 – 1934 - Phạm vi vấn đề: Qua Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến soi chiếu vấn đề rộng lớn Nam phong tạp...
 • 92
 • 55
 • 0

Sự nghiệp biên khảo, trước thuật của đông châu nguyễn hữu tiến

Sự nghiệp biên khảo, trước thuật của đông châu nguyễn hữu tiến
... trình biên khảo Nguyễn Hữu Tiến 22 2.3 Nguyễn Hữu Tiến công việc dịch thuật 28 2.4 Sáng tác Nguyễn Hữu Tiến 51 Tiểu kết chương 55 Chƣơng ĐÓNG GÓP CỦA ĐÔNG CHÂU NGUYỄN HỮU ... g t p ch í 2.2 Các công trình biên khảo Nguyễn Hữu Tiến 2.3 Nguyễn Hữu Tiến công việc dịch thuật 2.4 Sáng tác Nguyễn Hữu Tiến Chƣơng Đóng góp Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến cho báo chí văn chƣơng đầu ... nghiệp báo chí ông Chính chọn nghiên cứu đề tài "Sự nghiệp biên khảo, trước thuật Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến" nghiên cứu để làm sang tỏ nhà báo Đông Châu đóng góp ông cho báo chí văn chương giai...
 • 94
 • 180
 • 0

Khảo sát sự nghiệp dịch thuậttrước tác của Tùng Vân - Nguyễn Đôn Phục trên Nam phong tạp chí

Khảo sát sự nghiệp dịch thuật và trước tác của Tùng Vân - Nguyễn Đôn Phục trên Nam phong tạp chí
... 36 3.3 Sự nghiệp Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục Nam Phong tạp chí. 39 Tiểu kết 40 CHƢƠNG II: SỰ NGHIỆP DỊCH THUẬT VÀ BIÊN KHẢO CỦA TÙNG VÂN NGUYỄN ĐÔN PHỤC TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ 42 Đôi ... 42 Đôi nét tình hình dịch thuật Nam Phong tạp chí 42 Sự nghiệp dịch thuật Nguyễn Đôn Phục Nam Phong tạp chí 46 2.1 Hệ thống tác phẩm dịch Nguyễn Đôn Phục Nam Phong tạp chí 46 2.2 ... tham khảo, luận văn gồm có chƣơng mục sau: Chƣơng I: Đội ngũ tác giả Nam Phong tạp chí đôi nét Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục Chƣơng II: Sự nghiệp dịch thuật biên khảo Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục Nam Phong...
 • 112
 • 266
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tác động làm tăng năng suất, chất lượng quảphòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây Na

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tác động làm tăng năng suất, chất lượng quả và phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây Na
... đất 4.3 Phòng trừ sâu bệnh: Cần quan tâm phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại na để đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt, cho suất cao, chất lượng tốt PHẦN V MỘT SỐ DỊCH HẠI NA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ A ... nhiều biện pháp kỹ thuật tác động đến na thời kỳ để na cho sai, chất lượng tốt kéo dài thời kỳ kinh doanh Kỹ thuật tỉa cành, tuốt * Ý nghĩa biện pháp tỉa cành, tuốt Cây na trồng sau năm cho quả, ... học tối thiểu 14,60C * Biện pháp phòng trừ Sử dụng biện pháp tưới nước phun lên hạn chế mật số bọ trĩ Mặc dù lý tưởng nay, biện pháp hóa học biện pháp áp dụng phổ biến để phòng trị bọ trĩ Nhiều...
 • 31
 • 408
 • 0

Slide PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ INTERNET BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ

Slide PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ INTERNET BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ
... Tìm hiểu ý định sử dụng dịch vụ lý KHCN ý định sử dụng dịch vụ Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ I2B KHCN Đánh giá mức độ tác động nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ I2B KHCN ... dò sử dụng sử dụng hạn chế hạn chế Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Huế SVTT: Trần ... lý luận dịch vụ ngân lý luận dịch vụ ngân hàng điện tử dịch vụ hàng điện tử dịch vụ Internet Banking, đề xuất Internet Banking, đề xuất mô hình yếu tố tác mô hình yếu tố tác động đến ý định sử...
 • 43
 • 558
 • 2

PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ INTERNET BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ

PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ INTERNET BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG  CHI NHÁNH HUẾ
... dịch vụ dành cho khách hàng nhân .46 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng nhân ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Huế ... Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng nhân ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế Chương 3: Định hướng giải pháp nâng cao ý định sử ... Xác định nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking I2B khách hàng nhân - Đánh giá mức độ tác động nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking I2B khách hàng nhân...
 • 60
 • 367
 • 0

Ngôn ngữ nghệ thuật của thể du kí trên nam phong tạp chí (1917 đến 1934)

Ngôn ngữ nghệ thuật của thể du kí trên nam phong tạp chí (1917 đến 1934)
... niệm ngôn ngữ nghệ thuật 24 1.4.2 Đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật thể du 26 Chƣơng PHƢƠNG THỨC TỔ CHỨC NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT CỦA THỂ DU KÍ TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ 29 2.1 Kết hợp ngôn ... nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật thể du Nam Phong tạp chí Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu ngôn ngữ thể du Nam Phong tạp chí (1917 1934) thể qua: phương thức tổ chức ngôn ngữ, đặc ... 1.3 Đặc điểm thể loại du diện mạo thể du Nam Phong tạp chí 19 1.3.1 Đặc điểm thể du 19 1.3.2 Thể du Nam Phong tạp chí 21 1.4 Vài nét ngôn ngữ nghệ thuật ...
 • 100
 • 276
 • 1

Đông Dương tạp chí & Nam Phong tạp chí với sự phát triển chữ Quốc ngữ và giáo dục bằng chữ Quốc ngữ hồi đầu thế kỷ XX

Đông Dương tạp chí & Nam Phong tạp chí với sự phát triển chữ Quốc ngữ và giáo dục bằng chữ Quốc ngữ hồi đầu thế kỷ XX
... cua hai tạp chí cũnơ qu an tr ọ n s với lịch sử giáo dục dân tộc ta hồi đ ầu t h ế ký XX C H Ư Ơ N G II ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ VÀ NAM PHONG TẠP CHI VIỆC CHỌN ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ & NAM PHONG TẠP CHI ... giới Đến với đề tài nghiéi cứu: “ Đông Duơng tạp chí & Nam phong tạp chí với phát triển chữ quốc ngữ vi giáo dục chữ quốc ngữ hồi dầu kỷ X X ” cá nhân tôi, khởi đầu từ tình yêi sâu sắc tiếng nói ... VIỆC GIÁO DỤC BẰNG CHỮ Q l ổ c NGỮ NHA TRƯỜNG PHO THÒNG VÀ TRONG s ự PHÁT TRIỂN CHUNG CL A CHỮ Q l ố c NGỮ NHỮNG NAM ĐẨU THÈ KỶ XX 54 Đ ỏnơ Dirơn^ tạp chí & N a m P h o n tạp chí với...
 • 159
 • 470
 • 3

Sự hình thành và phát triển của một số thể văn xuôi quốc ngữ trên Nam Phong tạp chí

Sự hình thành và phát triển của một số thể văn xuôi quốc ngữ trên Nam Phong tạp chí
... VỀ NAM PHONG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC THỂ VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT TRÊN NAM PHONG 52 2.1.Khái quát Nam Phong 52 2.1.1 Bối cảnh tồn Nam Phong 52 2.1.2 Nam Phong tạp chí ... tiếng thời - tạp chí Nam Phong 39 Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung Chƣơng II KHÁI QUÁT VỀ NAM PHONG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC THỂ VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT TRÊN NAM PHONG 2.1.Khái quát Nam Phong 2.1.1 ... giới thiệu số tạp chí mà điển hình Đông Dương tạp chí Nam Phong tạp chí Đông Dương tạp chí tờ báo phản ánh toàn bộ mặt văn xuôi quốc ngữ thời kỳ Bắc Kỳ (1913 - 1918) Thời gian đầu, tờ tạp chí có...
 • 150
 • 379
 • 0

tiểu luận Những đóng góp của nam phong tạp chí và đông dương tạp chí đối với văn học VN

tiểu luận Những đóng góp của nam phong tạp chí và đông dương tạp chí đối với văn học VN
... báo chí Việt Nam giai đoạn : Từ Đông Dương tạp chí đến Trung Bắc tân văn, công thị báo, Nam Phong Trần Ngọc Quỳnh – K32B Báo In8 Đề tài: Những đóng góp Nam Phong tạp chí Đông Dương tạp chí ... Ngọc Quỳnh – K32B Báo In3 Đề tài: Những đóng góp Nam Phong tạp chí Đông Dương tạp chí văn học Việt Nam chí Việt Nam Báo chí Việt Nam từ hình thành (năm 1865 với đời tờ Gia Định Báo) đến năm ... Loại tạp chí khảo cứu trưởng thành vượt bậc với tạp chí Nam Phong (1917) Đông dương tạp chí tờ báo ý nhiều đến văn học, văn học chữ quốc ngữ bắt đầu phôi thai, bạn đọc Việt Nam quen với văn học...
 • 25
 • 461
 • 0

Khảo sát sự tiếp nhận văn học pháp trên nam phong tạp chí

Khảo sát sự tiếp nhận văn học pháp trên nam phong tạp chí
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******* Bùi Hoàng Yến KHẢO SÁT SỰ TIẾP NHẬN VĂN HỌC PHÁP TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Văn Học Việt Nam ... tìm hiểu khảo sát Nam phong tạp chí, tờ báo xưa coi phức tạp Quan điểm là: Khảo sát tiếp nhận văn học Pháp Nam Phong tạp chí, nhằm cụ thể đóng góp quan trọng tiến trình phát triển văn học Tìm ... thức Việt Nam trình tiếp nhận văn hóa, văn học phương Tây đầu kỷ XX Khảo sát tiếp nhận văn học Pháp Nam Phong, xác định tính chất luận văn nghiên cứu văn học sử Vì vấn đề nghiên cứu văn học sử nên...
 • 97
 • 125
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - KHẢO SÁT YẾU TỐ TRUNG GIAN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - KHẢO SÁT YẾU TỐ TRUNG GIAN
... y u tố X lên kết Y thông qua y u tố M: X Y Yếu tố X dẫn tới thay đổi y u tố M, từ M g y thay đổi y u tố Y; hay X tác động lên Y thông qua M Nói cách khác: M giữ vai trò trung gian quan hệ X Y Mô ... dụng phân tích y u tố trung gian (Mediator) Phương pháp dựa lý thuyết mô hình hồi quy tuyến tính đa biến … 1.2 Giới thiệu Mục đích việc khảo sát y u tố trung gian để giải thích chế tác động y u ... thuộc Y - và/hoặc muốn chứng minh vai trò trung gian M - So sánh hiệu ứng gián tiếp nhiều y u tố trung gian M với Bản chất phân tích trung gian thực mô hình quy tuyến tính Y( X), M(X) Y( X,M), từ khảo...
 • 27
 • 297
 • 1

KHẢO sát sự TIẾP NHẬN văn học PHÁP TRÊN NAM PHONG tạp CHÍ

KHẢO sát sự TIẾP NHẬN văn học PHÁP TRÊN NAM PHONG tạp CHÍ
... chuyển văn học 1.4 Công đổi thay chuyển văn học Chương 2: NAM PHONG TẠP CHÍ CÙNG VỚI SỰ TIẾP NHẬN VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2.1 Nam Phong đời tiến triển 2.1.1 Bối cảnh báo chí Việt Nam trước Nam Phong tạp ... tìm hiểu khảo sát Nam phong tạp chí, tờ báo xưa coi phức tạp Quan điểm là: Khảo sát tiếp nhận văn học Pháp Nam Phong tạp chí, nhằm cụ thể đóng góp quan trọng tiến trình phát triển văn học Tìm ... thức Việt Nam trình tiếp nhận văn hóa, văn học phương Tây đầu kỷ XX Khảo sát tiếp nhận văn học Pháp Nam Phong, xác định tính chất luận văn nghiên cứu văn học sử Vì vấn đề nghiên cứu văn học sử nên...
 • 124
 • 69
 • 0

Khảo sát sự tiếp nhận văn học pháp trên nam phong tạp chí

Khảo sát sự tiếp nhận văn học pháp trên nam phong tạp chí
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******* Bùi Hoàng Yến KHẢO SÁT SỰ TIẾP NHẬN VĂN HỌC PHÁP TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Văn Học Việt Nam ... tìm hiểu khảo sát Nam phong tạp chí, tờ báo xưa coi phức tạp Quan điểm là: Khảo sát tiếp nhận văn học Pháp Nam Phong tạp chí, nhằm cụ thể đóng góp quan trọng tiến trình phát triển văn học Tìm ... thức Việt Nam trình tiếp nhận văn hóa, văn học phương Tây đầu kỷ XX Khảo sát tiếp nhận văn học Pháp Nam Phong, xác định tính chất luận văn nghiên cứu văn học sử Vì vấn đề nghiên cứu văn học sử nên...
 • 97
 • 185
 • 0

Khảo sát sự tiếp nhận văn học pháp trên nam phong tạp chí

Khảo sát sự tiếp nhận văn học pháp trên nam phong tạp chí
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******* Bùi Hoàng Yến KHẢO SÁT SỰ TIẾP NHẬN VĂN HỌC PHÁP TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Văn Học Việt Nam ... trình đại hóa văn học nước nhà Ý thức vai trò to lớn Nam Phong, thúc lựa chọn đề tài “ Khảo sát tiếp nhận văn học Pháp Nam Phong tạp chí làm đối tượng nghiên cứu khoa học để thực luận văn Mục đích ... chí Việt Nam trƣớc Nam Phong tạp chí đời Error! Bookmark not defined 2.1.2 Nam Phong tạp chí Error! Bookmark not defined 2.2 Quá trình phát triển Văn học Việt Nam qua tiếp nhận văn...
 • 13
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngôn ngữ nghệ thuật của thể du kí trên nam phong tạp chí 19171934vai trò của nam phong tạp chítiếp xúc văn hoá đông – tây trên lĩnh vực giáo dục qua nam phong tạp chí 1917 1934tiếp xúc văn hoá đông – tây trên lĩnh vực giáo dục qua nam phong tạp chíđiểm chuẩn cho khảo sát 1 tổ chức học tậpluận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm lúa ở huyện cái nớc và huyện trần văn thời cà mauquyết định các biện pháp đảm bảo cơ sở vật chất điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo phân cấpnghiệp việt nam phải đối phó với các biện pháp kỹ thuật của các nước nhập khẩu như thế nàophát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuậtphát triển sự nghiệp văn học nghệ thuậtsự nghiệp sáng tác văn học của hồ chí minhphát triển sự nghiệp văn hoá nghệ thuậtphân tích sự hình thành và phát triển của đồng tiền chung châu âu eurothuyet minh cay lua co su dung bien phap nghe thuatvăn thuyết minh về cây tre việt nam có sử dụng biện pháp nghệ thuậtĐề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1đề ktra giữa kì 1đề thi hk i lớp 4đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 năm học 2017-2018ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017Đề KT TV5 Giữa HKI 2017-2018Ph ng h ng ho n thi n k to n nghi p v b n h ng trung t m th ng m i H N iTh c tr ng c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng Chi nh nh C ng ty ng d ng KHKT v chuy n giao c ng ngh m iTh c tr ng k to n nghi p v b n h ng c ng ty D c TW HuTh c tr ng k to n nghi p v b n h ng c ng ty V t Li u i n D ng C C KhBao cao tong hop VBiS nam 2014 finalBao cao VBiS nam 20101X y d ng k ho ch marketing cho c ng ty tr ch nhi m h u h n nh n c m t th nh vi n i n c th ng nh tLịch công tác tuần 19 năm 2017 (1)Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (từ 15 5 2017 đến 21 5 2017)V n 1. GI I H N C A D Y S File wordThông tư 23 hướng dẫn về tiền lương (174.08KB)Th c tr ng v nh ng gi i ph p ho t ng qu ng c o t m l n c a c ng ty c ph n x y d ng v ng d ng m thu t qu ng c o Vi t Th nhThông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápTh c tr ng c c c ng c marketing mix c a c ng ty TNHH qu c t Song Thanh