Cấu trúc cơ bản

LTC- cấu trúc bản

LTC- cấu trúc cơ bản
... ngoài, Chương 3: Cấu trúc chương trình C 10 3.3 Cấu trúc chương trình C (t) Tóm lại cấu trúc chương trình C sau:  Các #include  Các #define  Khai báo đối tượng liệu (biến, mảng, cấu trúc, vv )  ... sau: • a =4 b=6 • a =5 b=6 Do tính chất biến a khối lệnh Chương 3: Cấu trúc chương trình C 3.3 Cấu trúc chương trình C • • Với cấu trúc chương trình C, cần quan tâm đến hàm Tính độc lập hàm thể hai ... Nội dung 3.1 Lời thích 3.2 Lệnh khối lệnh 3.3 Cấu trúc chương trình C 3.4 Một số qui tắc cần nhớ viết chương trình Chương 3: Cấu trúc chương trình C 3.1 Lời thích • Trong trình viết chương...
 • 13
 • 231
 • 8

75 cấu trúc bản THPT

75 cấu trúc cơ bản THPT
... fined for: b pht v 72 from behind: t phớa sau 73 so that + mnh : 74 In case + mnh : trng hp 75 can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to (modal Verbs) + Vinfinitive...
 • 4
 • 206
 • 0

MOT SO CAU TRUC CO BAN

MOT SO CAU TRUC CO BAN
... Adverb clause of cause: (Mệnh đề trạng từ nguyên nhân): Bắt đầu từ: Từ T.A Nghóa T.V because Vì, since MỘT SỐ CẤU TRÚC CƠ BẢN Edited by Nguyễn Trọng Quân for as BECAUSE + S + V → BECAUSE OF + N / ... V-ing Ex: Because it rained heavily, he didn’t go to work → Because of heavy rain, he didn’t go to work → Or: Because of raining heavily, he didn’t go to work  Phụ chú: Hai liên từ “because” “for” ... MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH ) S + V + so that/in order that + S + can/could/will/would (not) + Vo Ex: He gets up early He wants to go to school on time → He gets uyp early so that he can go to school on...
 • 7
 • 299
 • 0

75 cau truc co ban THPT

75 cau truc co ban THPT
... 71 as soon as: sau 72 to be afraid of: sợ 73 could hardly: hu nh không (chú ý: hard khác hardly) 74 Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn việc 75 in which = where; on/at which = when 76 Put ... 96 can /could - 97 may / might 98 will/ would 99 shall 100 should 101 must 102 ought to 12 Gerunds and Infinitives Động từ + V-ing Appreciate admit Avoid Cant help Cant stand Cant bear Consider ... khuyên Allow: cho phép Encourage: khuyến khích Force: bắt buộc Invite: mời Order: lệnh Persuade: thuyết phục Remind: nhắc nhở Teach: dạy Tell: bảo Warn: cảnh báo Show: bảo Command: yêu cầu Ask:...
 • 14
 • 167
 • 0

Chương 4 Cấu trúc bản của chương trình

Chương 4 Cấu trúc cơ bản của chương trình
... chất biến a khối lệnh 4. 3 Cấu trúc chơng trình : Cấu trúc chơng trình hàm vấn đề quan trọng C Về hàm ta có chơng nói tỉ mỷ ta đa số qui tắc chung : Hàm đơn vị độc lập chơng trình Tính độc lập hàm ... : Xét đoạn chơng trình sau : { int a=5,b=2; { int a =4; b=a+b; printf("\n a =%3d b=%3d",a,b); } printf("\n a ngoai =%3d b=%3d",a,b); } Khi đoạn chơng trình in kết nh sau : a =4 b=6 a =5 b=6 Do ... chất khép kín Một chơng trình bao gồm nhiều hàm Hàm main() thành phần bắt buộc chơng trình Chơng trình bắt đầu thực câu lệnh hàm main() kết thúc gặp dấu } cuối hàm Khi chơng trình làm việc, máy chạy...
 • 6
 • 369
 • 0

Cấu trúc bản của chương trình

Cấu trúc cơ bản của chương trình
... chất biến a khối lệnh 4.3 Cấu trúc chơng trình : Cấu trúc chơng trình hàm vấn đề quan trọng C Về hàm ta có chơng nói tỉ mỷ ta đa số qui tắc chung : Hàm đơn vị độc lập chơng trình Tính độc lập hàm ... chất khép kín Một chơng trình bao gồm nhiều hàm Hàm main() thành phần bắt buộc ch ơng trình Chơng trình bắt đầu thực câu lệnh hàm main() kết thúc gặp dấu } cuối hàm Khi chơng trình làm việc, máy ... hàm Sử dụng biến ngoài, mảng Vậy nói tóm lại cấu truc chơng trình nh sau : Các #include Các #define Khai báo đối tợng liệu ( biến, mảng, cấu trúc vv ) Khai báo nguyên mẫu hàm Hàm main()...
 • 5
 • 355
 • 0

CẤU TRÚC BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
... biến a khối lệnh 4.3 Cấu trúc chương trình : Cấu trúc chương trình hàm vấn đề quan trọng C Về hàm ta có chương nói tỉ mỷ ta đưa số qui tắc chung : Hàm đơn vị độc lập chương trình Tính độc lập hàm ... chất khép kín Một chương trình bao gồm nhiều hàm Hàm main() thành phần bắt buộc chương trình Chương trình bắt đầu thực câu lệnh hàm main() kết thúc gặp dấu } cuối hàm Khi chương trình làm việc, ... hàm Sử dụng biến ngoài, mảng Vậy nói tóm lại cấu truc chương trình sau : 1* Các #include 2* Các #define 3* Khai báo đối tượng liệu ( biến, mảng, cấu trúc vv ) 4* Khai báo nguyên mẫu hàm 5* Hàm...
 • 5
 • 162
 • 0

Chương 2: Cấu trúc bản của PLC

Chương 2: Cấu trúc cơ bản của PLC
... Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC Ví dụ Số 2F61 hệ Hexa đợc biểu diễn nh sau PLC 0010 F 1111 0110 0001 2.2 Cấu trúc PLC OMRON INPUT DEVICES OUTPUT DEVICES ... Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC % Nối dây đầu vào PLC Switch Các công tắc CPM1 PLC training kit lấy nguồn từ đầu Power Supply Output 24 VDC có sẵn PLC với dòng tổng ... điện áp đầu vào 24V chiều Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC # Mạch đầu (Output Unit) Mạch điện tử đầu biến đổi lệnh mức logic bên PLC (trong vùng nhớ Output Area) thành...
 • 7
 • 407
 • 4

các cấu trúc bản trong tiếng anh

các cấu trúc cơ bản trong tiếng anh
... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 20 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise ... 22 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 23 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure ... VD: He offered me a job in his company ( Anh ta mời làm việc cho công ty ) 31 To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ) VD: You can rely on him ( Bạn tin anh ) 32 To keep promise ( Gĩư lời hứa )...
 • 5
 • 1,817
 • 49

Bài tập TN về cọnunction và vài cấu trúc bản của Tuấn AVHN3

Bài tập TN về cọnunction và vài cấu trúc cơ bản của Tuấn AVHN3
... GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang 21 You must lend me the money for the trip, , I won’t be able to be there A) consequently...
 • 2
 • 411
 • 2

Tài liệu PLC Omron - Chương 2: Cấu trúc bản của PLC pdf

Tài liệu PLC Omron - Chương 2: Cấu trúc cơ bản của PLC pdf
... MEMORY PLC Set up Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC Các vùng nhớ thờng dùng CPM1 CH000-CH009 CH010 - CH019 CH200 - CH239 SR240 - SR255 TR0 - TR7 HR00 - HR19 AR00 - AR15 ... Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC Ví dụ Số 2F61 hệ Hexa đợc biểu diễn nh sau PLC 0010 F 1111 0110 0001 2.2 Cấu trúc PLC OMRON INPUT DEVICES OUTPUT DEVICES ... Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC % Nối dây đầu vào PLC Switch Các công tắc CPM1 PLC training kit lấy nguồn từ đầu Power Supply Output 24 VDC có sẵn PLC với dòng tổng...
 • 7
 • 1,213
 • 25

Tài liệu Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh_ Chương 2 Cấu trúc bản của PLC pdf

Tài liệu Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh_ Chương 2 Cấu trúc cơ bản của PLC pdf
... Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC Ví dụ Số 2F61 hệ Hexa đợc biểu diễn nh sau PLC 0010 F 1111 0110 0001 2. 2 Cấu trúc PLC OMRON INPUT DEVICES OUTPUT ... DEVICES Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC % Nối dây đầu vào PLC Switch Các công tắc CPM1 PLC training kit lấy nguồn từ đầu Power Supply Output 24 VDC có sẵn PLC với dòng ... cách nối đầu vào số PLC có dạng sau: 1) Đầu vào tiếp điểm rơle (Relay) Relay q q q IN q mA/ 12 mA COM ( + ) CPM1 Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 2: Cấu trúc PLC 2) Đầu vào transistor...
 • 7
 • 841
 • 3

Cấu trúc máy tính - Bài 1 cấu trúc bản hệ máy tính pptx

Cấu trúc máy tính - Bài 1 cấu trúc cơ bản hệ máy tính pptx
... 1 Lịch sử phát triển máy tính Phân loại máy tính Cấu trúc hệ máy tính hệ thống hỗ trợ Chuẩn máy tính Lịch sử phát triển máy tính Blase Pascal (16 2 3 -1 662) Geoge Boole (18 1 5 -1 864) -1 847 ... Phân loại theo kích thước Máy tính lớn (Mainframe) Máy tính để bàn (Desktop) Máy tính xách tay (Laptop) Máy tính kiểu sổ tay (Notebook) 3 Cấu trúc hệ máy tính hệ thống hỗ trợ Bus điều khiển ... (bàn phím, chuột, máy quét ) Thiết bị (màn hình, máy in, máy Bus địa vẽ ) Hình Sơ đồ khối hệ máy tính Cấu trúc hệ máy tính Bộ xử lý trung tâm CPU Hệ thống nhớ Hệ thống vào Hệ thống Bus Các...
 • 21
 • 1,202
 • 0

Sân đất nện - Clay Court : Cấu trúc bản và những chia sẻ của nhà chuyên môn pot

Sân đất nện - Clay Court : Cấu trúc cơ bản và những chia sẻ của nhà chuyên môn pot
... lên thấy rõ Mặt sân Roland Garros diễn tiêu chuẩn cấu trúc mặt sân Rome Master Mặt sân đất nện - ClayTech : Quay sang mặt sân Madrid Master - năm trước, khu sân Madrid Master mặt sân nhựa cứng ... cứng chuyển đổi thành sân đất nện theo kỹ thuật ClayTech, xem hình mô tả mặt cắt sânClayTech : Lớp mặt sân đất nện ClayTech hỗn hợp bê tông trộn với nhựa tổng hợp mặt sân Hard Court thông dụng • ... đất sét trộn với gạch xay lớp bột độ nảy bóng nhanh khiến cho Nadal , Djokovic tay vợt khác phàn nàn mặt sân Madrid Master vừa qua Những lợi ích mặt sân ClayTech : • Không lệ thuộc nhiều vào...
 • 13
 • 321
 • 2

84 cấu TRÚC bản TRONG TIẾNG ANH mà bạn PHẢI BIẾT

84 cấu TRÚC cơ bản TRONG TIẾNG ANH mà bạn PHẢI BIẾT
... VD: I have to make sure of that information ( Tôi phải bảo đảm chắn thông tin ) You have to make sure that you’ll pass the exam ( Bạn phải bảo đảm bạn thi đỗ ) 54 It takes ( smb ) + thời gian + ... Đến mức ) CN + động từ + so + trạng từ The exercise is so difficult that noone can it ( Bài tập khó đến mức không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến ... It is very kind of you to help me ( Bạn thật tốt giúp ) 52 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo...
 • 12
 • 994
 • 1

Xem thêm