PART 3 từ VỰNG và PARAPHRASING

PART 3 từ VỰNG PARAPHRASING

PART 3 từ VỰNG và PARAPHRASING
... trước thời hạn 30 .building plan (n): kế hoạch xây dựng 31 .construction (n): công trình 32 .renovation (n): cải tạo 33 .budget plan (n): kế hoạch ngân sách 34 .main entrance (n): cổng 35 .give a presentation ... 100 catering (n): cung cấp đồ ăn NHỮNG KIỂU PARAPHRASING THƯỜNG GẶP * Paraphrasing kiểu diễn đạt ý nghĩa từ, cụm từ cách sử dụng từ, cụm từ khác Trong Part TOEIC- phần coi “bẫy” nhất, câu hỏi phương ... 32 extending his stay  he stays at the hotel for extra night: thêm ngày 33 it’s full it has already booked: đặt 34 be away  be out of town: vắng 35 have a look at st- check st: kiểm tra 36 ...
 • 8
 • 161
 • 1

từ vựng ngữ pháp tiếng anh 10 _phần 3 ppt

từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 _phần 3 ppt
... clause (Mệnh đề chính) S + HAD + V3/ED S + WOULD/COULD + HAVE + V3/ED ☺ This is trial version Nguyễn Đặng Hoàng Duy www.adultpdf.com 23 Từ vựng Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC UNIT 12: MUSIC VOCABULARY ... 27 Từ vựng Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC “A/AN” dùng người/vật đề cập LẦN ĐẦU TIÊN Khi người/vật nhắc đến kể từ LẦN THỨ HAI, ta dùng “THE” Ex: - I have a pencil and an eraser The pencil costs 3, 500 ... to music? ☺ This is trial version Nguyễn Đặng Hoàng Duy www.adultpdf.com 25 Từ vựng Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC UNIT 13: FILMS AND CINEMA VOCABULARY A READING still (adj) đứng yên motion (n) vận...
 • 10
 • 188
 • 1

từ vựng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 3-4

từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 3-4
... buộc, cột … vào … phong toe (n) ngón chân war invalid (n) thương binh ☺ GRAMMAR Gerund and present participle (Danh động từ phân từ) 1.1 Danh động từ: (V-ing) 1.1.1 Làm chủ từ cho động từ Ex: Singing ... hát sở thích cô ta.) 1.1.2 Làm túc từ cho động từ (V + V-ing) (xem thêm mục 1.2, trang 6) Ex: She enjoys singing (Cô ta thích ca hát.) 1.1.3 Làm túc từ cho giới từ (prep + V-ing) Ex: She is fond ... gerund and perfect participle (Danh động từ hoàn thành phân từ hoàn thành) 2.1 Perfect gerund (Having + V3/ed) - Xem lại cách dùng gerund (mục 1.1, trang 8) - Khi động từ (cần thêm –ING) hành động...
 • 10
 • 4,012
 • 14

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP ANH VĂN LỚP 11 UNIT 3

TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP ANH VĂN LỚP 11 UNIT 3
... cập), mind (phiền), … * LƯU Ý: Sau giới từ (in, on, at, about, for, from, …) ta dùng V-ing Passive infinitive (to be + V3/ed) Dùng với nghĩa bị động, sau động từ mục 1.4, trang Khi làm bài, cần lưu ... ràng Passive gerund (being + V3/ed) Dùng với nghĩa bị động, sau động từ mục 1.2, trang Khi làm bài, cần lưu ý nghĩa câu chủ động (V + V-ing) hay bị động (V+being+ V3/ed) Ex: I disliked being taken ... (= golden wedding= golden jubilee) lễ kỷ niệm đám cưới vàng (50 năm) guest (n) khách helicopter (n) trực thăng hold (v) tổ chức icing (n) lớp kem phủ mặt bánh jelly (n) thạch (thực phẩm có hương...
 • 4
 • 2,320
 • 11

TOEIC Part 2 từ vựng cơ bản những câu trả lời luôn đúng

TOEIC Part 2 từ vựng cơ bản và những câu trả lời luôn đúng
... sách 21 ,Press release /pres/ / /rɪˈliːs/ (n): họp báo 22 ,Crew /kruː/ (n): nhóm, đội 23 ,Install /ɪnˈstɔːl/ (n): cài đặt /ˌren.əˈveɪ.ʃən/ (n): đổi mới, cải tiến 24 ,Renovation 25 ,Legal apartment 26 ,Client ... lịch 66,Error /ˈer.ər/ (n): lỗi sai Những câu trả lời thường ĐÚNG part 1.It doesn’t matter to me/ That shouldn’t be a problem: Điều không thành vấn đề với 2. Either is okay/fine with me/ Both ... khách hàng 27 ,Downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/ (adv): tầng 28 , Orientation /ˌɔː.ri.enˈteɪ.ʃən/ (n): họp định hướng (dành cho người mới) 29 ,Bulletin board 30,Lease /ˈbʊl.ə.tɪn/ /bɔːrd/ (n): bảng tin /liːs/...
 • 5
 • 224
 • 0

Phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... 31 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH 2.1 Lí thuyết tƣợng lặp 2.1.1 Hiện tƣợng lặp 2.1.1.1 Khái niệm lặp “Lặp nhắc lại giống y có trước”...
 • 113
 • 1,626
 • 8

Phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh.pdf

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh.pdf
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... 31 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH 2.1 Lí thuyết tƣợng lặp 2.1.1 Hiện tƣợng lặp 2.1.1.1 Khái niệm lặp “Lặp nhắc lại giống y có trước”...
 • 113
 • 736
 • 0

Tu Vung va ngu phap 11 - Ky 1

Tu Vung va ngu phap 11 - Ky 1
... spelt spent spilt spread stole stood stung struck swore swept swam swung took taught tore told thought threw thrust 11 2 understand understood 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 wake wear weave weep wet win woke ... xe reo, rung nhô,mộc lên 75 76 77 78 79 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 run say see seek sell send set shake shoot ... noisy here Can everyone hear well?(Ở ồn Mọi người nghe rõ?) IRREGULAR VERBS No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Infinitive be(am/is/are) arise bear beat become begin...
 • 40
 • 360
 • 4

Từ vựng ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao) unit 1 to 8

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao)  unit 1 to 8
... truyền đánh cắp đứng Vocabulary & Grammar for English 10 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 sting strike swear sweep swim swing take teach tear ... mượn đánh làm Vocabulary & Grammar for English 10 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 mean meet overcome pay put quit read ride ... (n) khởi hành 17 Vocabulary & Grammar for English 10 Lê Ngọc Thạch IRREGULAR VERBS No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Infinitive be(am/is/are) arise bear beat become...
 • 23
 • 12,015
 • 42

Từ vựng ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao) unit 9 to 16

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 (nâng cao)  unit 9 to 16
... đọc Vocabulary & Grammar for English 10 72 73 74 75 76 77 78 79 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ride ring rise run say see seek ... -các danh từ đại diện cho loài -các trạng từ thời gian, nơi chốn -số thứ tự -chuỗi thời gian không gian THE không dùng: -trước danhtừ số nhiều nói chung -danh từ trừu tượng,không đếm -các danh từ ... A good plce to eat is Song Tra Hotel - They have a lot of books to read * Dùng để bổ nghóa cho danh từ đại từ đứng trước UNIT 15: THE PACIFIC RIM ☺ VOCABULARY A READING (pages 190 - 193 ) dynamism...
 • 25
 • 6,216
 • 24

Từ vựng ngữ pháp tiếng anh 11 (chương trình nâng cao)

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 (chương trình nâng cao)
... tốc đánh vần tiêu xài Trang 29  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 spill spread steal stand sting ... www.kapakapy.com  Trang 14  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com (Hoặc anh trai tôi (thì) gặp bạn sân bay vào ngày mai) Ex: Neither my brother nor my sister was there (Anh trai không chò ... (v) tràn lan WORD STUDY * Compound Noun (Danh từ ghép) Danh từ ghép có cấu tạo noun + noun Hai danh từ space air ghép với số danh từ khác để tạo danh từ ghép nói không gian, không khí noun + noun...
 • 32
 • 5,034
 • 18

Từ vựng ngữ pháp tiếng anh 11 chương trình nâng cao

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 chương trình nâng cao
... tốc đánh vần tiêu xài Trang 29  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 spill spread steal stand sting ... www.kapakapy.com  Trang 14  Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com (Hoặc anh trai tôi (thì) gặp bạn sân bay vào ngày mai) Ex: Neither my brother nor my sister was there (Anh trai không chò ... (v) tràn lan WORD STUDY * Compound Noun (Danh từ ghép) Danh từ ghép có cấu tạo noun + noun Hai danh từ space air ghép với số danh từ khác để tạo danh từ ghép nói không gian, không khí noun + noun...
 • 32
 • 1,744
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: từ vựng và ngữ nghĩa tiếng việttừ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 cơ bảntừ vựng và mẫu câu tiếng tháitừ vựng và ngữ pháp tiếng anh 10 nâng caotừ vựng và ngữ pháp tiếng anh 12từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11 chương trình nâng caotu vung va ngu phap tieng anh lop 12từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 11vi du ve truong tu vung va cap do khai quat nghia cua tutu vung va ngu phap sach tieng anh 10 nang caotu vung va ngu phap tieng anh 9tư vựng và ngữ pháp 11 cơ bảntu vung va ngu phap tieng anh unit3từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11tổng hợp từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 12B%c3%a1o c%c3%a1o th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2009B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd I n%c4%83m 2013B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd III n%c4%83m 20112017 05 15 HoSe TB Ngay dang ky cuoi cung2017 3 30 TB GD CDNB PGD Ngo Duc NhanQuy chế, thể lệ và biểu mẫuB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd I n%c4%83m 2011B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd II n%c4%83m 2010B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh n%c4%83m 2008 %c4%91%c3%a3 %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c ki%e1%bb%83m to%c3%a1nB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh n%c4%83m 2007 %c4%91%c3%a3 %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c ki%e1%bb%83m to%c3%a1n20170908 – KSH – CBTT thông báo thay đổi mẫu dấu Công ty – KSHM%e1%ba%abu chuy%e1%bb%83n kho%e1%ba%a3n thanh to%c3%a1n c%e1%bb%95 t%e1%bb%a9c n%c4%83m 2014 C%c3%a1 nh%c3%a2nHỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH SẢN XUẤT20130409 KSH Nghi Quyet HDQT Ve Viec Go Von Vao Cty CP Khoang San Luyen Kim MauBài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 120130424 KSH Giai Trinh Bien Dong KQKD Quy 1 Nam 2013 So Voi Cung Ky20130424 KSH Giai Trinh Nguyen Nhan Lo Nam 2012 Va Bien Phap Khac Phuc20130504 KSH Giai Trinh Cham Nop Bao Cao Thuong Nien Nam 2012giao an luyen tap tin hoc cung ic3 spark lop 320140403 20140403 KSH Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 2013