GIAO AN VNEN MON VAT LY 10 CHUONG 1(2016 2017)

SỬ DỤNG QUAN ĐIỂM BLOOM VỀ CÁC CẤP BẬC NHẬN THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI DẠY HỌC MÔN VẬT 10 CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

SỬ DỤNG QUAN ĐIỂM BLOOM VỀ CÁC CẤP BẬC NHẬN THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ 10 CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON
... xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học phục vụ cho giáo viên v học sinh lớp 10 dạy v học vật chơng: Các định luật Newton Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học sở thuyết cấp bậc nhận thức Bloom góp ... kết luận Sử dụng quan điểm Bloom cấp bậc nhận thức để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật 10 chơng: định luật Newton nhằm mục tiêu tìm hiểu v giới thiệu quan điểm Bloom giáo dục học, qua ... Trờng Đại Học Quốc Gia H nội Khoa S Phạm Nguyễn Thế Mạnh Sử dụng quan điểm Bloom cấp bậc nhận thức xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật 10 Chơng: Các định luật Newton Khoá luận...
 • 46
 • 852
 • 1

giao án 4 cột Vật 10 NC Cả năm 2007-2008

giao án 4 cột Vật Lý 10 NC Cả năm 2007-2008
... chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC 11’ Hoạt động 2: Khảo sát toán ném ngang - Đọc SGK, xem hình 18 .4 - Đọc đề, tóm tắt giải 4) Vật ném ngang từ độ cao h: Cho biết: h = 45 m, v0 = 20 m/s ... qua sức cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 Trang 21 GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009 Trường THPT chun Lê Q Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC a Tầm bay xa vật có giá trị là: A 120m B 48 0 m b ... Đơn Tổ - KTCN Giáo án vật 1 0NC - Viết biểu thức lực quán tính vẽ vectơ biểu diễn lực quán tính 2.Kỹ năng: Biết vận dụng khái niệm lực quán tính để giải số toán hệ quy chiếu phi quán tính...
 • 128
 • 434
 • 0

giáo án tụe chon vạt 10 đầy đủ

giáo án tụe chon vạt lý 10 đầy đủ
... dơng cđa ba lùc ( 10 ) Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Gv Hs Tr×nh bµy thÝ nghiƯm nh h×nh vÏ Xem h×nh vÏ s¸ch häc ë chÝnh kho¸ ( h×nh 19.1 trang 104 SGK vËt 10 ) Vµ t×m c©u tr· ... ( h×nh 17.8 SGK vËt líp 10 ) ®é lín cđa lùc c¨ng T cđa sỵi d©y vµ ph¶n lùc N mỈt têng t¸c dơng lªn qu¶ cÇu b»ng bao nhiªu ?Bá qua ma s¸t gi÷a têng vµ qu¶ cÇu ,lÊy g = 10 m/s2 A T = 28,8 ( ... …………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TiÕt bµi Thø ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2008 hƯ hai vËt nèi víi b»ng mét sỵi d©y v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh I mơc tiªu: a.KiÕn...
 • 28
 • 837
 • 13

Lê Đình Bửu - Giáo án bám sát vật 10 HKI - soạn cẩn thận

Lê Đình Bửu - Giáo án bám sát vật lý 10 HKI - soạn cẩn thận
... …………………………………………………………………………………………………… 25 Đình Bửu giáo án vật 10 - nội dung bám sát ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………… 26 Đình Bửu Tiết 13 – giáo án vật 10 - nội dung bám sát BÀI TẬP VỀ QUY TẮC MOMENT ... 18 Đình Bửu giáo án vật 10 * Giáo viên định hướng; - Viết biểu thức định luật Hooke cho trường hợp; - Thiết lập phương trình đại số; - Tìm lo - Tìm độ cứng k lò xo - nội dung bám sát ... toán; Đình Bửu giáo án vật 10 *Giáo viên định hướng: - Tóm tắt toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể *Giáo viên yêu cầu đại diện hai nhóm lên...
 • 32
 • 792
 • 13

Giáo án tự chọn Vật 10 pot

Giáo án tự chọn Vật lý 10 pot
... vận tốc vật chuyển động hệ quy chiếu khác khác Cộng thức cộng vận tốc    v13  v12  v23 Trong đó:  v12 vận tốc vật so với vật  v23 vận tốc vật so với vật  v13 vận tốc vật so với vật Chú ... 0,99  100 Vậy A=2 .103 .10. 3 .103 (0,04+0,08)=72 .105 (J) III RÚT KINH NGHIỆM: TUẦN 24 TIẾT 24 BÀI TẬP VỀ ĐỘNG NĂNG I TÓM TẮT KIẾN THỨC: Động vật: Wđ  mv 2 Định động ... Và quãng đường vật rơi tự sau thời gian t=4(s) s4  g (4)  g Như quãng đường mà vật rơi tự giây thứ tư là: s  s4  s3  g  4,5 g  3, g  3,5.9,8  34,3(m) Vận tốc vật rơi tự tính theo công...
 • 66
 • 620
 • 6

Giáo án tự chọn Vật 10 cơ bản pdf

Giáo án tự chọn Vật lý 10 cơ bản pdf
... lời chọn C Câu 10. 13 : D Giải thích lựa chọn u cầu hs trả lời chọn D Câu 10. 14 : C Giải thích lựa chọn u cầu hs trả lời chọn C Câu 10. 15 : B Giải thích lựa chọn u cầu hs trả lời chọn B Câu 10. 16 ... lời chọn D Câu IV.3 : A Giải thích lựa chọn u cầu hs trả lời chọn A Câu IV.4 : B Giải thích lựa chọn u cầu hs trả lời chọn B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Giáo án Vật 10TCCB ... cân vật rắn khơng quay Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Cân vật rắn khơng quay Điều kiện cân vật rắn chịu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Giáo án Vật 10TCCB...
 • 33
 • 890
 • 7

Giáo án tự chọn vật 10 cơ bản

Giáo án tự chọn vật lý 10 cơ bản
... trọng tâm vật rắn hợp lực làm cho vật rắn chuyển động tònh tiến Còn giá hợp lực tác dụng lên vật rắn không qua trọng tâm vật rắn làm co vật rắn quay quanh trục  Giáo án Vật 10 – Phần tự chọn ... chuyển động : v − v o mvo 2 .10 4.15 = = t= = 5(s) a Fms 6 .10 Công suất trung bình : P= | A | 225 .10 = = 45 .104 (W) t b) Quãng đường di :  Giáo án Vật 10 – Phần tự chọn bám sát  Biên soạn : ... bảo toàn mà công lực ma sát độ biến thiên vật : Ams = Wt2 + Wđ2 – Wt1 – Wđ1 =0+ = mv22 – mgh – 10. 152 – 10. 10.20 = - 875 (J)  Giáo án Vật 10 – Phần tự chọn bám sát  Biên soạn : Dương Văn Đổng...
 • 26
 • 1,402
 • 3

Giáo án cơ bản vật 10 cả năm

Giáo án cơ bản vật lý 10 cả năm
... - thời gian x = + 10t vẽ ? a.Bảng giá trị: - Yêu cầu lập bảng giá trị - Lập bảng giá trị vẽ đồ t(h) Giáo viên : Lương Văn Vũ – Trung học phổ thông Định Hóa GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 ... Giáo viên : Lương Văn Vũ – Trung học phổ thông Định Hóa 49 GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 Ngày soạn : 6 /10/ 2012 Ngày giảng : 9 /10/ 2012 Tiết 17 Bài 10: BA ĐỊNH LUẬT ... kiến thức giải tập Giáo viên : Lương Văn Vũ – Trung học phổ thông Định Hóa 24 GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 Trợ giúp giáo viên Yêu cầu học sinh giải thích lựa chọn đáp án Hoạt động học...
 • 189
 • 509
 • 1

giáo án dạy thêm vật 12 chương 1

giáo án dạy thêm vật lý 12 chương 1
... dao ®éng A= 0,1m a) TÝnh c¬ n¨ng cđa l¾c b) TÝnh thÕ n¨ng vµ ®éng n¨ng cđa l¾c ë c¸c li ®é 2,5 cm; cm; 7,5 cm §S: a) E = 4,5J b) (0,2 812 5 J;4, 218 75J); ( 1 ,12 5 J; 3.375J); ( 2,5 312 5 J ;1, 96875J) Bµi ... xo chiỊu dµi l1, ®é cøng k1 gi·n ®o¹n x1 = (5) k1 F l1 Víi x1 = ∆x.l1 = (6) k 0l0 kl Tõ ( 5) vµ ( 6) k1 = 0 l1 kl T¬ng tù, lß xo chiỊu dµi l2 cã ®é cøng k2 = 0 l2 C¸c bµi tËp Bµi 1: Cho lß xo ... = x1 = x2 u u ur r u u r u r u r u u r r Ta cã: F = F1 + F2 ⇔ F = − k1 x1 − k2 x2 = −(k1 + k2 ) x (1) u r r Gäi k lµ ®é cøng t¬ng ®¬ng cđa hai lß xo ghÐp ⇒ F = −k x (2) Tõ (1) vµ (2) ⇒ k = k1...
 • 11
 • 281
 • 4

Giáo án bám sát vật 10 HKII

Giáo án bám sát vật lý 10 HKII
... công ngoại lực tác dụng lên vật 30 Lê Đình Bửu – Giáo án vật 10 - nội dung bám sát CƠ NĂNG - BẢO TOÀN CƠ NĂNG Định nghĩa: Cơ vật bao gồm động vật có chuyển động vật có tương tác W = Wđ + Wt ... 29 – Giáo án vật 10 - nội dung bám sát BÀI TẬP VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN A MỤC TIÊU BÀI DẠY: Kiến thức: Khắc sâu kiến thức nở nhiệt vật rắn, phân biệt nở dài (sự nở theo thứ nguyên vật ... F = 4000N; sAB= 100 m; vA = 10ms-1 *Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, thảo vB = 20ms-1 ta thu µ1 = 0,05 luận tìm phương pháp giải Lê Đình Bửu – Giáo án vật 10 - *Giáo viên định...
 • 33
 • 157
 • 0

Giáo án liên môn Vật THCS hay (tích hợp môn Toán, Công nghệ, Sinh học, giáo dục công dân)

Giáo án liên môn Vật lý THCS hay (tích hợp môn Toán, Công nghệ, Sinh học, giáo dục công dân)
... PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN I Tên dự án dạy học: TẾT 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN • Liên môn: - Môn Vật Lí: + Vật Lí 9: Bài 2, 13, 19 + Vật Lí 7: Bài 29 - Môn Công Nghệ: + Bài ... thức tiết kiệm điện - Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học - Yêu thích môn Vật môn khoa học khác môn Công nghệ, môn toán - Lên án phê phán, đấu tranh ngăn chặn biểu hiện, hành vi sử dụng điện ... * Sách giáo khoa giáo viên: Lí 9, Sinh 9, Công nghệ 8, Giáo dục công dân Toán * Phòng môn có máy tính, máy hất, hình * Việc thiết kế GAĐT chuẩn bị sau: Bước 1: GV tiến hành soạn giáo án giảng...
 • 34
 • 13,694
 • 177

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HKII MÔN VẬT 10

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HKII MÔN VẬT LÝ 10
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI VẬT LÍ 10 HỌC KÌ NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐỀ LẺ CÂU Câu 1: điểm a)2 điểm b)2 điểm HƯỚNG DẪN GIẢI a - Nêu nội dung ... lượng: 0,5 điểm Câu 2: điểm - Chọn chiều dương chiều chuyển động vật 1 điểm - Sau va chạm hai vật chuyển động chiều với chuyển động vật m1 ban đầu a - Chọn gốc mặt đất Tại vị trí ném: 0,5 điểm A ... lượng: 0,5 điểm Câu 2: điểm - Chọn chiều dương chiều chuyển động vật 1 điểm - Sau va chạm hai vật chuyển động chiều với chuyển động vật m1 ban đầu 0,5 điểm a - Chọn gốc mặt đất Tại vị trí ném: 0,5...
 • 4
 • 160
 • 0

thiết kế giáo án điện tử vật 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet
... hiểu phần mềm hỗ trợ soạn giáo án điện tử Violet Nghiên cứu nội dung sách giáo khoa vật 10 Nâng cao Thiết kế giáo án điện tử cho số học sách giáo khoa sử dụng phần mềm Violet  Bài 16 Định luật ... thảo giáo án điện tử hỗ trợ nhiều phần mềm giảng dạy đơn giản Trong Violet số phần mềm đơn giản, dễ sử dụng giáo viên lựa chọn phục vụ cho tiết dạy 1.2 Khái niệm giáo án điện tử Giáo án điện tử ... giảng Từ trên, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường THPT định hướng thầy Vương Tấn Sĩ, chọn đề tài: Thiết kế giáo án điện tử Vật 10 nâng cao sử dụng phần mềm Violet ...
 • 83
 • 140
 • 1

Giáo án tự chọn vật 10

Giáo án tự chọn vật lý 10
... thức Một vật thả rơi tự từ kết thúc độ cao 11,25m so với mặt đất Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật chạm đất HOẠT ĐỘNG CỦA HS THỜI GIAN 3’ Giao nhiệm vụ GV: Phan Văn Hội 15 Giáo án tự chọn vật 10 TT ... Tìm tác dụng lên vật khác khơng hiểu nội dung định 10 36 Giáo án tự chọn vật 10 TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV r r r F r hay F = ma a= m Trong trường hợp vật chịu tác r dụng ... thức tính qng đường vật rơi tự • HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích tốn, 30’ 14 Giáo án tự chọn vật 10 TT NỘI DUNG HOẠT...
 • 93
 • 385
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử vật lý 10giáo án giảng dạy vật lý 10giáo án điện tử vật lý 10 cơ bảngiáo án điện tử vật lý 10 nâng caogiáo án dạy thêm vật lý 10 nâng caogiáo án dạy thêm vật lý 10giáo án tự chọn vật lý 10 nâng caogiáo án day thêm vật lý 10giáo án phụ đạo vật lý 10đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý 10 chương 1giáo án dạy thêm vật lý 10 cơ bảngiáo án bài tập vật lý 10 nâng caogiáo án tự chọn vật lý 10 học kì 2giáo án bài 31 vật lý 10 cơ bảngiáo án bám sát vật lý 10 nâng caobao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học