LUẬN văn về LIÊN THÔNG PHÁP TRÊN đa tạp CON RIEMANN

Về liên thông pháp trên đa tạp con riemann

Về liên thông pháp trên đa tạp con riemann
... 2 Vinh - 2010 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh đinh thị thúy nhung liên thông pháp đa tạp riemann Chuyên ngành: Hình Học - Tôpô mã số: 60.46.10 Luận văn thạc sĩ toán học Ngời ... thụng phỏp trờn a Riemann Lun c chia lm hai chng: Chng Gii thiu cỏc khỏi nim v tớnh cht ca liờn thụng Levi-Civita trờn a Riemann, liờn thụng Levi-Civita trờn a Riemann, tenx cong, phộp chuyn ... Vy tớnh nht c chng minh a Riemann 2.1 nh ngha Gi s M l a kh vi n chiu, ( M , g ) l a Riemann n+k chiu, ( ) f :M M l mt nhỳng kh vi Khi ú , M,f * g l a Riemann ca a Riemann M Di õy ta dựng kớ...
 • 41
 • 506
 • 1

Về độ cong pháp dạng trên đa tạp con riemann

Về độ cong pháp dạng trên đa tạp con riemann
... restricted-orientation convexity, Information Sciences, To appear [6] E Fink and D Wood (1995), Three-dimensional strong convexity and visibility, Proceedings of the Vision Geometry IV Conference [7] ... biểu diễn dạng n n λx λ ∑ , λ ∈ ℝ (i = 1, 2, , n) ∑= i i i i i= i= Ví dụ, siêu phẳng 3-chiều mặt phẳng thông thường Một siêu phẳng tập hợp điểm thoả mãn phương trình tuyến tính hệ tọa độ affine: ... chúng tập lớn điểm Giả sử siêu phẳng tối thiểu H1, H2, , Hn Khi đó, H2 ∩ …∩ Hn mặt phẳng (hay đa tạp affine) khác với điểm o giao mặt phẳng với H1 o, xảy H2 ∩ …∩ Hn đường Đường O-đường 2) Chúng...
 • 45
 • 192
 • 0

Về các điểm rốn trên đa tạp con nửa RIEMNN

Về các điểm rốn trên đa tạp con nửa RIEMNN
... trung bình đa tạp 11 Chương 2: TÍNH RỐN TRÊN ĐA TẠP CON NỬA RIEMANN 16 I ĐIỂM RỐN CỦA ĐA TẠP CON NỬA RIEMANN 16 1.1 Định nghĩa 16 1.2 v -rốn 16 II RỐN HOÀN ... độ cong chính, độ cong trung bình, độ cong Gauss, điểm rốn Đã có nhiều nhà toán học nghiên cứu điểm rốn không gian Lorentz – Minkowski Trong đề tài nghiên cứu điểm rốn rốn hoàn toàn đa tạp nửa ... CIVITA TRÊN ĐA TẠP NỬA RIEMANN 1.1 Liên thông tuyến tính 1.2 Liên thông Levi-Civita đa tạp nửa Riemann II ĐỘ CONG CỦA ĐA TẠP CON 2.1 Dạng thứ 2.2 Độ cong trung...
 • 34
 • 196
 • 0

LUẬN VĂN:TRÍCH CHỌN THÔNG TIN TRÊN TẬP VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÙNG KỸ THUẬT HỌC MÁY BÁN GIÁM SÁT DỰA TRÊN MÔ HÌNH CRFs THEO TIÊU CHUẨN KỲ VỌNG TỔNG QUÁT ppt

LUẬN VĂN:TRÍCH CHỌN THÔNG TIN TRÊN TẬP VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÙNG KỸ THUẬT HỌC MÁY BÁN GIÁM SÁT DỰA TRÊN MÔ HÌNH CRFs THEO TIÊU CHUẨN KỲ VỌNG TỔNG QUÁT ppt
... toỏn trớch chn thụng tin t bn phỏp lut ting Vit 28 - 29 - CHNG MT Mễ HèNH HC MY BN GIM ST CRFs TRCH CHN THễNG TIN PHP LUT TING VIT 3.1 Trớch chn thụng tin t bn phỏp lut ting Vit 3.1.1 Mt s c ... Trong ting Vit cú mt loi n v c bit gi l ting V mt ng õm, mi ting l mt õm tit c im t vng o Mi ting, núi chung, l mt yu t cú ngha Ting l n v c s ca h thng cỏc n v cú ngha ca ting Vit T ting, ngi ... hỡnh CRFs theo tiờu chun k vng tng quỏt Chng 4: Trỡnh by cỏc thc nghim trờn d liu s dng mt s mụ hỡnh hc mỏy cú giỏm sỏt CRFs, v mụ hỡnh hc mỏy bỏn giỏm sỏt CRFs theo chun húa entropy v theo...
 • 51
 • 200
 • 0

Luận văn tốt nghiệp khái niệm cơ bản đầu tiên về dạng vi phân trên đa tạp

Luận văn tốt nghiệp khái niệm cơ bản đầu tiên về dạng vi phân trên đa tạp
... thể tích đa tạp không gian? Để giải toán người ta xây dựng khái niệm dạng vi phân đa tạp Trong giới hạn luận văn trình bày khái niệm dạng vi phân đa tạp nhằm hiểu rõ chất dạng vi phân thông qua ... chiều Từ xây dựng khái niệm dạng vi phân đa tạp khả vi n- chiều, tích dạng vi phân, không gian dạng vi phân, phép đổi biến dạng vi phân phép toán vi phân Đại số 1.1 Đònh nghóa ánh xạ đa tuyến tính ... dạng vi phân để dạng vi phân trở thành môđun, không gian dạng vi phân lập thành đại số Ngoài trình bày phép đổi biến dạng vi phân phép toán vi phân Dạng vi phân vừa trình bày sở để lấy tích phân...
 • 35
 • 374
 • 0

luận văn tốt nghiệp ĐHSP cấu trúc đa tạp RIEMANN của nửa không gian trên

luận văn tốt nghiệp ĐHSP cấu trúc đa tạp RIEMANN của nửa không gian trên
... CẤU TRÚC RIEMANN CỦA NỬA PHẲNG POINCARÉ VÀ NỬA KHÔNG GIAN TRÊN 15 2.1 Cấu trúc Riemann nửa phẳng Poincaré đĩa Poincaré 15 2.2 Cấu trúc Riemann nửa không gian 27 KẾT LUẬN 36 ... nhiều cấu trúc quan trọng nhà toán học giới khảo sát Một cấu trúc quan trọng khảo sát cảm sinh từ cấu trúc đa tạp cấu trúc đa tạp Riemann, biết đa tạp khả vi cho với phần tử đa tạp, không gian ... S trùng với độ cong Gauss đa tạp Riemann (S, can) 14 Chương CẤU TRÚC RIEMANN CỦA NỬA PHẲNG POINCARÉ VÀ NỬA KHÔNG GIAN TRÊN Trong chương tập trung khảo sát cấu trúc đa tạp Rienmann 2chiều phẳng...
 • 40
 • 566
 • 6

Luận văn Về một phương pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân bậc nhất và bậc hai

Luận văn Về một phương pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân bậc nhất và bậc hai
... hướng Luận văn Về phương pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân bậc bậc hai có mục đích trình bày phương pháp Bulatov Berghe theo tài liệu [4] (2009) [9]-[11] (2003-2008) Luận văn gồm ... cho hệ sai phân  kh k 20 CHƯƠNG Về phương pháp không cổ điển giải số hệ phương trình vi phân cấp Chương trình bày phương pháp Bulatov đề xuất giải số toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân cấp ... tốt phương pháp cổ điển Phương pháp họ phương pháp bước, bậc hai, phương pháp L-ổn định Nội dung Chương gồm hai mục Trong 2.1 trình bày phương pháp không cổ điển Bulatov đề xuất giải số hệ phương...
 • 74
 • 409
 • 0

Luận văn: Về một phương pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân bậc nhất và bậc hai pot

Luận văn: Về một phương pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân bậc nhất và bậc hai pot
... cho hệ sai phân  kh k 20 CHƯƠNG Về phương pháp không cổ điển giải số hệ phương trình vi phân cấp Chương trình bày phương pháp Bulatov đề xuất giải số toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân cấp ... tốt phương pháp cổ điển Phương pháp họ phương pháp bước, bậc hai, phương pháp L-ổn định Nội dung Chương gồm hai mục Trong 2.1 trình bày phương pháp không cổ điển Bulatov đề xuất giải số hệ phương ... Do phương pháp ổn định - A, hai ba bước tương ứng bậc ba bậc bốn Hình 2.2 50 CHƯƠNG Về phương pháp không cổ điển giải số hệ phương trình vi phân cấp hai Tương tự trường hợp hệ hệ phương trình vi...
 • 74
 • 246
 • 0

Luận văn: Tính liên thông của tập nghiệm trong bài toán bất đẳng thức biến phân véc tơ đơn điệu doc

Luận văn: Tính liên thông của tập nghiệm trong bài toán bất đẳng thức biến phân véc tơ đơn điệu doc
... trúc tính liên thông tập nghiệm toán bất đẳng thức biến phân véc đơn điệu 1.1 Bất đẳng thức biến phân véc đơn điệu 1.1.1 Các định lí tồn nghiệm Bài toán bất đẳng thức biến phân ... 1.1.3 Bài toán bất đẳng thức biến phân véc 1.1.4 Tính liên thông tập nghiệm toán bất đẳng thức biến phân véc 17 Bất đẳng thức biến phân véc affine đơn điệu 25 1.2.1 Bài ... điều kiện toán bất đẳng thức biến phân nghiệm? Với điều kiện tập nghiệm toán bất đẳng thức biến phân tập liên thông? Nếu tập nghiệm toán bất đẳng thức biến phân không liên thông tập nghiệm có...
 • 92
 • 198
 • 0

Luận văn: VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pdf

Luận văn: VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pdf
... thống lai với cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn ... hệ thống điều khiển mờ thực đưa vào ứng dụng đời sống sản xuất Hệ mờ chứng tỏ tính ưu việt so với hệ điều khiển dùng trước giải toán điều khiển trình sản xuất dựa kinh nghiệm vận hành, điều khiển ... móc thay người ứng dụng điều khiển phức tạp nguy hại Hàng loạt công trình nghiên cứu điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu hay điều khiển mờ mạng nơron công bố năm gần...
 • 166
 • 236
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Quảng cáo trên các Tạp chí Thời trang Việt Nam

Luận văn thạc sỹ: Quảng cáo trên các Tạp chí Thời trang Việt Nam
... Số trang quảng cáo trung bình tạp chí thời trang Đơn vị tính: trang Tên tạp chí Tạp chí Thời Trang Trẻ Tạp chí Người Đẹp Tạp chí Mốt sống Tạp chí Đẹp Tạp chí Sành Điệu Tạp chí Phong Cách Tạp chí ... Thực trạng quảng cáo tạp chí thời trang Việt Nam năm gần 70 2.3 ĐÁNH GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC TẠP CHÍ THỜI TRANG VIỆT NAM 78 2.3.1 Những kết đạt hoạt động quảng cáo tạp chí thời trang ... hoàn thiện quảng cáo tạp chí thời trang Việt Nam 4 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ 1.1 QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm quảng cáo Ý niệm quảng cáo xuất song...
 • 130
 • 380
 • 2

Luận văn hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cơ khí điện thuỷ lợi theo hướng vận dụng các chuẩn mực kế toán VN

Luận văn hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cơ khí điện thuỷ lợi theo hướng vận dụng các chuẩn mực kế toán VN
... chịu chi phí) 1.3.2.2/ Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 1.3.2.2.1./ Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên Tại công ty khí - Điện Thuỷ Lợi tập hợp chi phí ... 1.3./ Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất 1.3.1/ Kế toán chi phí sản xuất theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, có chuẩn mực kế toán chi ... Đối chi u, kiểm tra CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐIỆN THỦY LỢI 2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất Công ty khí - Điện Thuỷ lợi 21 Công ty khí - Điện...
 • 55
 • 60
 • 0

Về các điểm rốn của đa tạp con trong không gian lorentz minkowski

Về các điểm rốn của đa tạp con trong không gian lorentz  minkowski
... Chương II ĐIỂM RỐN CỦA ĐA TẠP CON TRONG KHÔNG GIAN LORENTZ - MINKOWSKI Trong chương từ kết quen thuộc điểm rốn không gian R3 Chúng xây dựng ánh xạ Weingarten đa tạp không gian Lorentz- Minkowski R1n ... SỞ Trong chương giới thiệu khái niệm không gian Lorentz - Minkowski số tính chất liên thông tuyến tính đa tạp đa tạp giả Riemann Không gian Lorentz- Minkowski Trong phần ,chúng ta xét không gian ... không gian, siêu phẳng tựa thời gian, siêu phẳng tựa ánh sáng ν tương ứng vectơ tựa thời gian, vectơ tựa không gian, vectơ tựa ánh sáng 1.4 Các loại giả cầu n -không gian không gian Lorentz- Minkowski...
 • 37
 • 490
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn về thực hiện pháp luậtluận văn về truyền thông marketingluận văn về truyền thôngluận văn về trợ giúp pháp lýluận văn về hệ thống thông tin kế toánluận văn về viễn thôngluận văn về nhà nước pháp quyềnluan van ve benh xuat huyet tren caluận văn về cây thông đỏ taxolluan van ve may phat dien tren o toluan van ve he thong lam mat cau dong co dot trongluan van ve truyen thong van hoa doc sachluận văn vê bệnh tai xanh trên heoluận văn về công nghệ thông tinluận văn về ứng dụng công nghệ thông tinChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpGA TTNNVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayKết luận của ban bí thư về sơ kết việcTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về thanh niênĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVan hoa dog bang bac boVan hoa nam bovấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTAgiao an bai nha ba ngoaiỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bản