LUẬN văn BIỂU DIỄN số NGUYÊN tố

Biểu diễn số nguyên tố

Biểu diễn số nguyên tố
... tố 1.1 Số nguyên tố 1.2 Giới thiệu số loại số nguyên tố 1.3 Thuật toán nguyên tố Chơng Biểu diễn số nguyên tố 2.1 Biểu diễn số nguyên tố dới dạng tổng bình phơng 2.2 Biểu diễn số nguyên tố dới ... toán nguyên tố 1.1 Số nguyên tố 1.2 Giới thiệu số loại số nguyên tố 1.3 Thuật toán nguyên tố Chơng Biểu diễn số nguyên tố 2.1 Biểu diễn số nguyên tố dới dạng tổng bình phơng Trang 3 16 16 2.2 Biểu ... nga bIểU DIễN Số NGUYÊN Tố luận văn thạc sĩ toán học Chuyên ngành: Đại số số: 60.46.05 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Quang Vinh - 2010 mục lục mở đầu Chơng Thuật toán nguyên tố...
 • 42
 • 104
 • 0

Biểu diễn số nguyên dưới dạng tổng của các số chính phương luận văn thạc sĩ

Biểu diễn số nguyên dưới dạng tổng của các số chính phương luận văn thạc sĩ
... 4k + Biểu diễn hợp số qua tổng hai số phương Không tồn số nguyên dạng m(8k + 7) tổng ba số phương Mỗi số nguyên tố biểu diễn tổng bốn số phương Mỗi số nguyên dương biểu diễn qua tổng bốn số phương ... NHIỀU HƠN HAI SỐ CHÍNH PHƯƠNG 16 2.1 Biểu diễn số nguyên tổng ba số phương .16 2.2 Biểu diễn số nguyên tổng bốn số phương .18 2.3 Biểu diễn số nguyên tổng bốn số phương khác 24 KẾT LUẬN 31 TÀI ... rộng biểu diễn hợp số n dạng tổng hai số phương Số nguyên dương n biểu diễn dạng tổng ba số phương n dạng m (8k +7) , với m, k số nguyên không âm Định lý Lagrange: Mỗi số nguyên dương biểu diễn tổng...
 • 32
 • 1,622
 • 5

Luận văn: Biểu diễn dữ liệu mờ bằng XML và ứng dụng doc

Luận văn: Biểu diễn dữ liệu mờ bằng XML và ứng dụng doc
... ph n t 1.3 NGÔN NG ĐÁNH D U M R NG XML 1.3.1 Document Prolog (ph n m ñ u tài li u) 1.3.2 Ph n n i dung c a tài li u XML 1.3.2.1 Th Th t gi a ký t “” Đ c t XML quy ñ nh r t rõ v cách ñ t tên ... gia t 22 Cơ s d li u sau ñư c m hóa s ñư c lưu tr m t file xml Tuy nhiên, ñ có th x lý ñư c d li u m lưu tr file xml 23 3.5 TH NGHI M VÀ ĐÁNH GIÁ D a d ng d li u m b n chương trình ñã th c hi ... d ng d vi c ñ c s d li u m t file xml r t quan tr ng Ch c li u m khác c p nh t Vi c lưu tr , truy v n th c hi n ñư c th c hi n thông qua l p ReadXML L p ReadXML nhanh chóng cho k t qu ñúng cho...
 • 13
 • 240
 • 0

Luận văn : Biểu diễn văn bản trên lý thuyết tập mờ . Áp dụng trong bài toán phân lớp văn bản ppt

Luận văn : Biểu diễn văn bản trên lý thuyết tập mờ . Áp dụng trong bài toán phân lớp văn bản ppt
.. . 0.0 5),( 7.5 , 0.0 5),( 8.0 , 0.1 ), ( 8.5 , 0.2 ), ( 9.0 , 0.8 ) ( 9.5 , 0.8 ),(10, 1.0 ) } Hoc: A= 0.0 5/7 + 0.0 5/ 7.5 + 0, 0.1 /8 + 0.2 / 8.5 + 0, 0.8 /9 + 0.8 / 9.5 + 1.0 /10 Nu xột X l mt khong liờn tc X = [ 7.0 , 10] thỡ ta cú th .. . hp l hm MAX th : à(bnh vin) = MAX( 0.7 , 0.4 , 0.6 , 0.3 ) = 0.6 Nu hm tớch hp l hm trung bỡnh th : à(bnh vin) = AVEG( 0.7 , 0.4 , 0.6 , 0.3 ) = 0.5 5 31 Khúa lun tt nghip Nguyn Vit Cng 3.2 .2 Biu din bn .. . A Trong trng hp ny, khỏi nim m l rt hu dng v A chớnh l mt m Nu xột X ch gm cỏc i lng hu hn, X = {7, 7.5 , 8.0 , 8.5 , 9.0 , 9.5 , 1 0.0 }, thỡ m A c biu din nh sau: A={ (7, 0.0 5),( 7.5 , 0.0 5),( 8.0 , 0.1 ),...
 • 61
 • 341
 • 0

Biểu diễn số nguyên pot

Biểu diễn số nguyên pot
... lại), ta có số số nhị phân Số bù thường dùng để biểu diễn số âm máy tính Khi đó, bit cực trái (bit bên trái) bit đánh dấu với qui ước: bit dấu số số dương, bit dấu số âm   Ví dụ: số 28 hệ ... 23 Cách thực 2.2 Số bù  Số bù 2: số bù có đảo tất bit có số nhị phân (đổi thành đổi thành 1) cộng thêm vào kết Hay nói cách khác, số số bù cộng thêm Số bù dùng để biểu diễn số âm Khi đó, bit ... lấy số 35 chia 2, kết 17 số dư Tiếp theo dòng 3, ta lấy số 17 chia 2, kết dư Ta tiếp tục lặp lại trình kết chia Số nhị phân thu tập hợp số dư phép chia (lấy từ lên) Số 71 hệ nhị phân 1000111 Biểu...
 • 30
 • 761
 • 0

biễu diễn số nguyên ( gv phạm thanh dược)

biễu diễn số nguyên ( gv phạm thanh dược)
... )+ (0 x 20 )  Để biểu diễn số nhị phân lẻ ta dùng dấu chấm thập phân để phân cánh phần nguyên phần lẻ VD: 1100.1012 = (1 x 23) + (1 x 22) + (0 x 21) + (0 x 20) + (1 x 2-1) + (0 x 2-2) + (1 x ... gồm số tập hợp {0 , , , , , , , 7} VD: 1307.1 = (1 x 83) + (3 x 82) + (0 x 81) + (7 x 80) + (1 x 8-1) 2011 = (2 x 83) + (0 x 82) + (1 x 81) + (1 x 80) Hệ Thập lục phân  Định nghĩa: Hệ thống số ... quốc gia Ả Rập (1 -9) & Ấn Độ (0 )  Biểu diễn: Hệ thập phân hệ thống theo vị trí giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí VD: 201110 = (2 x 103)+ (0 x 102)+ (1 x 101 )+ (1 x 100) Để diễn tả số thập phân...
 • 12
 • 394
 • 0

Bài 2 : Biểu diễn số nguyên docx

Bài 2 : Biểu diễn số nguyên docx
... 3: A = M.(Q-1-Q0 + Q0 .2- Q1 .2 + Q1 .22 -Q2 .22 + Q2 .23 -Q3 .23 ) = M.(Q-1+Q0+Q1 .2 + Q2 .22 -Q3 .23 ) Cơ s c a thu t toán Bư c n- 1: A = M.(Q-1+Q0+Q1 .2 + Q2 .22 +Q3 .23 +…+Qn -2. 2n -2- Qn-1.2n-1 Vì Q-1=0 Qn-1 bit ... 0: A = (0 + (Q-1-Q0).M) Bư c 1: A = (0 + (Q-1-Q0).M + (Q0-Q1).M .2) = M.(Q-1-Q0 + Q0 .2- Q1 .2) Bư c 2: A = (M.(Q-1-Q0 + Q0 .2- Q1 .2) + (Q1-Q2).M .22 ) = M.(Q-1-Q0 + Q0 .2- Q1 .2 + Q1 .22 -Q2 .22 ) Bư c 3: ... kibi Ki 21 0 = 1, 024 mebi Mi 22 0 = 1,048,576 gibi Gi 23 0 = 1,073,741, 824 tebi Ti 24 0 = 1,099,511, 627 ,776 pebi Pi 25 0 = 1, 125 ,899,906,8 42, 624 exbi Ei 26 0 = 1,1 52, 921 ,504,606,846,976 zebi Zi 27 0 =...
 • 26
 • 216
 • 1

Biễu diễn số nguyên potx

Biễu diễn số nguyên potx
... chia số có dấu thực phép nhân Số âm biến thành số dương phép bù, sau thực phép chia Nếu số bị chia số chia có dấu ngược nhau, thương số đổi sang số âm cách lấy bù gán bit dấu Nếu số bị chia số ... phân Quá trình thật đơn giản ký số số nhân 1, ta nhân cho hay  Ví dụ Chia số nhị phân  Phép chia số nhị phân (số bị chia) cho số khác (số chia) thực giống phép chia số thập phân Tiến trình thức ... Mỗi ký số nhị phân (bit) có trọng số dựa vị trí Bất kỳ số nhị phân đổi thành số thập phân tương đương cách cộng trọng số vị trí có bit  VD1: Chúng ta chuyển số 1000111 số thập phân Ta thấy số 1000111...
 • 39
 • 258
 • 0

Bài tập - Biễu diễn số nguyên docx

Bài tập - Biễu diễn số nguyên docx
... Thương số cuối a3 = Vậy kết : 20328 b 2030,210 Phần nguyên: 2030 : = 253 dư 253 : = 31 dư 31 : = dư  a0 =  a1 =  a2 =  a3 = Phần lẻ: 0,2 x = 1,6  a-1 = 0.6 x = 4.8  a-2 = Vậy kết ... a2 =7 Vậy kết 7D416 b 1376,8516 Phần nguyên: 1376 : 16 = 86 dư 86 : 16 = dư Phần lẻ: 0,85 x 16 = 13,6 0,6 x 16 = 9.6  a0 =  a1 =  a2 =5  a-1 = 13  a-2 = Vậy kết 560,D916 Câu 4: chuyển hệ ... + 1x25 + 1x24 + + +1x21 + 1x20 = 17910 b 110111,101= 1x25+ 1x24 +0 +1x22 +1x21 + 1x20 + 1x 2-1 + +1x 2-3 =55,62516 Câu 5: Chuyển hệ nhị phân sau sang hệ bát phân? a 110100101 = 110 100 101 = 6458...
 • 4
 • 235
 • 0

Luận văn biểu diễn ngữ nghĩa của dịch vụ web và tìm kiếm dịch vụ web có hỗ trợ ngữ nghĩa

Luận văn biểu diễn ngữ nghĩa của dịch vụ web và tìm kiếm dịch vụ web có hỗ trợ ngữ nghĩa
... quan với dịch vụ cụ thể mà người dùng đăng ký Để đăng ký dịch vụ, người dùng phải quyền truy cập vào dịch vụ Mặc định, MSCA truy cập bất kỳ dịch vụ Những người lại phải xác thực để quyền ... không tài sản, liệu, mà lớn thất thoát niềm tin vào hệ thống mạng, vào chất lượng dịch vụ, uy tín doanh nghiệp Cùng với ứng dụng Internet ngày nhiều, số vụ xâm phạm an ninh máy tính lại tăng theo ... truy cập nhiều dịch vụ CA-top secret cung cấp số dịch vụ, bao gồm: • • • • • • • • VM CICS CA ROSCOE IMS CA IDMS BATCH TSO STC CA-top secret gồm tiện ích định nghĩa sẵn bảng định nghĩa * Xác thực...
 • 11
 • 59
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L-Methionin và axetylaxeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH

Luận văn: Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L-Methionin và axetylaxeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH
... quang ph , ph ơng ph p trao đổi ion, ph ơng ph p điện thế, ph ơng ph p cực ph , ph ơng ph p đo độ tan,… Trong đề tài sử dụng ph ơng ph p chuẩn độ đo pH để nghiên cứu tạo ph c Giả thiết M ion tạo ph c, ... bền ph c chất có tỉ lệ mol 1: 2: Ph c đa ph i tử bền ph c đơn ph i tử Các ion đất điện tích lớn nên chúng có khả tạo thành ph c chất đa ph i tử với ph i tử có dung lượng ph i trí thấp mà ph i tử ... có thể động vật người nghiên cứu Với nhận định luận văn thực đề tài: Nghiên cứu tạo ph c đơn, đa ph i tử số nguyên tố đất nặng với L–Methionin axetyl axeton ph ơng ph p chuẩn độ đo pH Số hóa...
 • 68
 • 490
 • 1

Vài vấn đề xung quanh các giả thuyết số học về số nguyên tố luận văn thạc sỹ toán học

Vài vấn đề xung quanh các giả thuyết số học về số nguyên tố luận văn thạc sỹ toán học
... nghiệm nguyên d chia hết c 1.6 CÁC SỐ NGUYÊN TỐ VÀ MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ SỐ NGUYÊN TỐ 1.6.1 Định nghĩa Số nguyên p > ước trừ gọi số nguyên tố 15 1.6.2 Định nghĩa Số nguyên > mà số nguyên tố gọi hợp số ... quy luật số nguyên tố" Trong thực tế tồn nhiều giả thuyết số học liên quan đến số nguyên tố Chẳng hạn giả thuyết Golbach; Giả thuyết tồn vô hạn cặp số nguyên tố sinh đôi, số nguyên tố sinh ba, ... số nguyên tố Chương 2: Giới thiệu số giả thuyết số học có liên quan tới số nguyên tố Định lý Euclid; giả thuyết tồn vô hạn số nguyên tố sinh đôi, sinh ba, sinh tư; giả thuyết tồn vô hạn số nguyên...
 • 35
 • 352
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC " SỐ NGUYÊN TỐ VÀ SỰ PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ" pptx

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ YẾN SỐ NGUYÊN TỐ VÀ SỰ PHÂN BỐ SỐ NGUYÊN TỐ Chuyên nghành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Người ... lớn phân tích cách thành tích thừa số nguyên tố Vấn đề số nguyên tố vấn đề trọng tâm lý thuyết số Một câu hỏi đương nhiên đặt "có số nguyên tố tập hợp số tự nhiên ?" Nếu có số hữu hạn số nguyên tố ... nghĩa số nguyên tố, tính chất số nguyên tố số định lý quan trọng số học Chương 2: Sự phân bố số nguyên tố Nêu khái niệm hàm π(x), trình bày ước giá đơn giản hàm π(x) chứng minh định lý số nguyên tố...
 • 50
 • 459
 • 1

Luận văn: Tổng hợp nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm (sm, eu, tm, yb) với l – tyrosin bằng các phương pháp hóa lí docx

Luận văn: Tổng hợp nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm (sm, eu, tm, yb) với l – tyrosin bằng các phương pháp hóa lí docx
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ============== NGUYỄN THỊ HIẾU TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Sm, Eu, Tm, Yb) VỚI L TYROSIN BẰNG CÁC PHƢƠNG PHÁP HÓA L Chuyên ... đƣợc tổng hợp theo tỉ l 1:3 Tuy nhiên nghiên cứu phức NTĐH với L- tyrosin ít, đặc biệt phức rắn tỉ l mol cấu tử 1:2 Trên sở thực đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu phức chất số nguyên tố đất (Sm, Eu, ... [24] nghiên cứu phức rắn số nguyên tố đất (Eu3+, Tb3+, ) với L- phenylalanin, L- triptophan, L- histidin, L- leuxin theo tỉ l 1:3 Nhóm tác giả [13] nghiên cứu phức lantan với L- methionin theo tỉ l ...
 • 60
 • 300
 • 0

Xem thêm