BÁO cáo kế TOÁN QUẢN TRỊ với VIỆC lập dự TOÁN và CHI PHÍ tại CÔNG TY dệt MAY 29 3

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN BÁO CÁO CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3
... CO KIM SOT CHI PH TI CễNG TY DT MAY 29/3 A GII THIU KHI QUT V CễNG TY DT MAY 29/3 I QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CễNG TY DT MAY 29/3 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Dt may 29/3 Sau ... k toán K toán trưng Phờ k toán trưng (K toán tng hp, k toán giá thành) K toán tin mt K K K toán toán toán vt tư vt tư tiêu th Chỳ thớch: may dt Quan h trc tuyn Quan h chc nng K toán TG NH K toán ... K toán công n K toán TSCĐ XDCB Th qu Chc nng, nhim v ca tng thnh viờn phũng k toỏn B máy k toán ca Công ty dt may 29-3 đc xây dng theo mô hình k toán trung, mụi công tác k toán ca công ty đu đc...
 • 112
 • 273
 • 1

Kế toán quản trị với việc lập dự toán báo cáo chi phí tại Công ty Dệt May 29-3

Kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại Công ty Dệt May 29-3
... Kế toán trng: phụ trách công tác kế toán, chịu trách nhiệm phảm ánh xác, trung thực tình hình tài công ty, tham mu cho giám đc kế hoạch tài phục vụ cho việc định Phờ kế toán trng: hỡ trợ kế toán ... hình kế toán trung, mụi công tác kế toán công ty đợc thực trung phòng kế toán b phn khác nh phòng kinh doanh, kho, phân xng định kì hợp s liệu chuyển lên cho phòng kế toán để phòng kế toán tiến ... đến việc toán nh khoản công nợ tiền mt công ty Kế toán vt t dệt: theo di tình hình nhp-xut-tn nguyên vt liệu phục vụ cho b phn dệt toàn b công cụ dụng cụ sử dụng nhà máy cung cp s liệu cho kế toán...
 • 112
 • 205
 • 1

Đề tài "Kế toán quản trị với việc lập dự toán báo cáo chi phí tại Công ty Dệt May 29/3" ppsx

Đề tài
... máy k toán K toán trng Phờ k toán trng (K toán tng hp, k toán giá thánh) K toán tin mt K K K toán toán toá n tiêu th vt t vt t Chỳdt ch: thớ may Quan h trc tuyn Quan h chc nng K toán TG NH K toán ... tng thnh viờn phũng k toỏn B máy k toán ca Công ty dt may 29-3 đc xây dng theo mô hình k toán trung, mụi công tác k toán ca công ty đu đc thc hin trung phòng k toán b phn khác nh phòng kinh doanh, ... tin khỏc Chi phớ chuyn, bc vỏc, xut khan Chi phớ nhõn viờn qun lý Chi phớ vt liu qun lý Chi phớ dựng phũng Chi phớ khu hao TSC Chi phớ d phũng Chi phớ dch v mua ngoi Chi phớ lói vay Chi phớ tip...
 • 114
 • 255
 • 0

Kế toán quản trị với việc lập dự toán báo cáo chi phí tại Công ty Dệt May 29 3

Kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại Công ty Dệt May 29 3
... tiết 31 B THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/ 3: Công tác lập kế hoạch giá thành Công ty Dệt may 29/ 3: Hiện Công ty Dệt may 29/ 3 công tác lập kế hoạch giá thành nội dung công ... đặt cho Công ty Dệt May 29/ 3 phải kiểm soát chi phí Chính lẽ mà thời gian gần Công ty Dệt May 29/ 3 bước đầu tổ chức công tác kế toán quản trị mà tập trung vào công tác kế toán quản trị chi phí Tuy ... CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP I Bản chất kế toán quản trị kế toán quản trị chi phí Bản chất kế toán quản trị ...
 • 59
 • 278
 • 0

Xây dựng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Dệt May 29/3

Xây dựng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Dệt May 29/3
... chung: Chi phê sn xút chung bao gäưm táút c cạc chi phê cn lải ngoi chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp v chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp Cạc chi phê ny âỉåüc chia thnh chi phê kh biãún v chi phê ... - Dỉû toạn chi phê sn xút: l viãûc láûp dỉû toạn chi phê cho cạc khon mủc chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp, chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp v chi phê sn xút chung + Láûp dỉû toạn chi phê NVL ... "Xáy dỉûng kãú toạn qun trë chi phê tải Cäng ty Dãût May 29/3" SVTH: Bùi Thò Kim Anh Trang Chuyên đề tốt nghiệp Chỉång I: NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ L LÛN CÅ BN VÃƯ KÃÚ TOẠN QUN TRË CHI PHÊ TRONG DNSX 1.1 BN...
 • 18
 • 524
 • 3

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3
... viên quản lý x 6422 Chi phí vật liệu quản lý x 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng x 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ x 6425 Chi phí dự phòng x 6427 Chi phí dịch vụ mua x 6428 Chi phí lãi vay x 6428 Chi phí ... dự toán chi phí ước tính cho tháng Từ kết tách chi phí hỗn hợp bảng tổng hợp chi phí tháng 9/2003 Công ty Dệt may 29/3 ta phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí sau: BẢNG PHÂN LOẠI CHI PHÍ ... biến phí định phí loại chi phí kết sau: Chi phí Biến phí đơn vị (1000đ) Định phí tính cho tháng (1000đ) Điện 0,925 15505,35 Nước 0,053 31065,67 Việc tiến hành phân loại chi phí công ty Dệt may...
 • 11
 • 490
 • 3

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN BÁO CÁO KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3
... TON K toán trng Phờ k toán trng (K toán tng hp, k toán giá thành) K toán tin mt K toán vt t dt K toán vt t may K toán tiêu th K toán TG NH K toán công n K toán TSCĐXDCB Th qu Sơ đ b máy k toán ... tng thnh viờn phũng k toỏn B máy k toán ca Công ty dt may 29-3 đc xây dng theo mô hình k toán trung, mụi công tác k toán ca công ty đu đc thc hin trung phòng k toán b phn khác nh phòng kinh doanh, ... theo di vic toán công n cho nhà cung ng nguyên vt liu may K toán tiêu th: theo di thành phm tình hình tiêu th thành phm công ty K toán TGNH: theo di tình hình toán cng nh khoản công n liên quan...
 • 29
 • 305
 • 0

HOÀN THIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN BÁO CÁO CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3

HOÀN THIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3
... trạng công tác lập dự toán chi phí báo cáo phận Công ty dệt may 29/3, em xin đề xuất số giải pháp hoàn thiện sau: - Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí - Hoàn thiện công tác lập báo cáo phận ... chi phí Công ty Dệt may 29/3 việc làm cần thiết có ý nghĩa thực tiễn II GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ VÀ BÁO CÁO KIỂM SOÁT CHI PHÍ BỘ PHẬN TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/ Dựa sở phân ... soát chi phí thông qua việc lập báo cáo phận công ty 33 CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VỚI CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ VÀ BÁO CÁO KIỂM SOÁT CHI...
 • 68
 • 247
 • 0

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG
... VÁÛT LIÃÛU TẢI CÄNG TY DÃÛT MAY 29/3 A ÂÀÛC ÂIÃØM, TÇNH HÇNH CHUNG CA CÄNG TY DÃÛT MAY 29/3 I QUẠ TRÇNH HÇNH THNH V PHẠT TRIÃØN CA CÄNG TY DÃÛT MAY 29/3: Cäng ty Dãût may 29/3 l âån vë sn xút ... TY DÃÛT MAY 29/3 Â NÀƠNG : Trang 24 Chun âãư täút nghiãûp I ÂÀÛC ÂIÃØM LIÃÛU: V PHÁN LOẢI NGUN VÁÛT Âàûc âiãøm ngun váût liãûu tải cäng ty: Hiãûn hoảt âäüng sn xút ch úu åí Cäng ty Dãût may 29/3 ... CÄNG TY DÃÛT MAY 29/3 I ÂẠNH GIẠ CHUNG VÃƯ TÇNH HÇNH QUN L HẢCH TOẠN NVL TẢI CÄNG TY DÃÛT MAY 29/3: Âạnh giạ cäng tạc qun l váût tỉ: 1.1 Vãư tçnh hçnh cung cáúp váût tỉ: Váût tỉ m cäng ty âỉåüc...
 • 44
 • 168
 • 0

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG
... HCH TểAN NGUYấN VT LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 A C IM, TèNH HèNH CHUNG CA CễNG TY DT MAY 29/3 I QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY DT MAY 29/3: Cụng ty Dt may 29/3 l n v sn xut cụng nghip ... HCH TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 NNG : I C IM V PHN LOI NGUYấN VT LIU: c im nguyờn vt liu ti cụng ty: Hin hot ng sn xut ch yu Cụng ty Dt may 29/3 l dt v may Trang 22 Chuyón õóử tọỳt ... NGUYấN VT LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 I NH GI CHUNG V TèNH HèNH QUN Lí HCH TON NVL TI CễNG TY DT MAY 29/3: ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý vt t: 1.1 V tỡnh hỡnh cung cp vt t: Vt t m cụng ty c cung ng bi cỏc...
 • 40
 • 215
 • 0

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may 29-3 đà nẵng

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may 29-3 đà nẵng
... ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm kế toán giá thành Kế toán toán Kế toán Vật Kế toán TSCĐ Kế toán XDCB Thủ quỹ - Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức kế toán công ... CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG : I ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU: Đặc điểm nguyên vật liệu công ty: Hiện hoạt động sản xuất chủ yếu Công ty Dệt ... nhạp xuất nguyên vật liệu Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu VI Công tác kiểm kê nguyên vật liệu VII Công tác quản lý nguyên vật liệu công ty Về việc...
 • 40
 • 197
 • 0

Đề tài: "TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG" pdf

Đề tài:
... HCH TểAN NGUYấN VT LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 A C IM, TèNH HèNH CHUNG CA CễNG TY DT MAY 29/3 I QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY DT MAY 29/3: Cụng ty Dt may 29/3 l n v sn xut cụng nghip ... HCH TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 NNG : I C IM V PHN LOI NGUYấN VT LIU: c im nguyờn vt liu ti cụng ty: Hin hot ng sn xut ch yu Cụng ty Dt may 29/3 l dt v may i vi nguyờn vt liu phc ... liu ti cụng ty Dt may 29/3 Nng Phn III Mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc t chc hch túan nguyờn vt liu ti Cụng ty Dt may 29/3 Nng Trang Chuyờn tt nghip Trong thi gian kin ti cụng ty , vi s giỳp...
 • 38
 • 232
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG” doc

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG” doc
... HCH TểAN NGUYấN VT LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 A C IM, TèNH HèNH CHUNG CA CễNG TY DT MAY 29/3 I QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY DT MAY 29/3: Cụng ty Dt may 29/3 l n v sn xut cụng nghip ... LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 NNG : I C IM V PHN LOI NGUYấN VT LIU: c im nguyờn vt liu ti cụng ty: Trang 23 Chuyón õóử tọỳt nghióỷp Hin hot ng sn xut ch yu Cụng ty Dt may 29/3 l dt v may i vi nguyờn ... túan nguyờn vt liu ti cụng ty Dt may 29/3 Nng Phn III Mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc t chc hch túan nguyờn vt liu ti Cụng ty Dt may 29/3 Nng Trong thi gian kin ti cụng ty , vi s giỳp nhit tỡnh...
 • 43
 • 176
 • 0

Đề tài “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG” doc

Đề tài “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG” doc
... HCH TểAN NGUYấN VT LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 A C IM, TèNH HèNH CHUNG CA CễNG TY DT MAY 29/3 I QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY DT MAY 29/3: Cụng ty Dt may 29/3 l n v sn xut cụng nghip ... HCH TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY DT MAY 29/3 NNG : I C IM V PHN LOI NGUYấN VT LIU: c im nguyờn vt liu ti cụng ty: Hin hot ng sn xut ch yu Cụng ty Dt may 29/3 l dt v may Trang 25 Chuyón õóử tọỳt ... túan nguyờn vt liu ti cụng ty Dt may 29/3 Nng Phn III Mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc t chc hch túan nguyờn vt liu ti Cụng ty Dt may 29/3 Nng Trong thi gian kin ti cụng ty , vi s giỳp nhit tỡnh...
 • 42
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kế toán von bang tien tai cong ty san xuatbáo cáo kế toán von bang tien tai cong ty san xuat bao bi cartonbáo cáo kế toán kem nghiep vu tai cong ty buon ban vat lieu xay dungbáo cáo kế toán kem nghiep vu tai cong ty co phan xay dungkế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộikế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt mayphần ii thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộikết quả thống kê về mức độ thỏa mãn theo từng nhóm yếu tố và mức độ thỏa mãn chung tại công ty dệt may 29 3thực trạng công tác tổ chức xây dựng kế hoạch xuất khẩu khăn bông tại công ty dệt may 29 3tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất và giá thành kinh doanh vận tải trong điều kiện áp dụng kế toán trên máytổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuấthoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh may trọng tínthực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộicác giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông tại công ty dệt may vĩnh phúckế toán quản trị chi phí tại công tyThông tư 220 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 211 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 186 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 182 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 11 2016 TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 251 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 212 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 210 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 241 2016 TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 277 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 272 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhDự thảo Thông tư quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 269 2016 TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 289 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhHệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quản lý cán bộThông tư 40 2016 TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 305 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 319 2016 TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 32 2016 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành