CÂU HỎI ÔN TẬP NGUYÊN LÝ MÁC LENIN

CÂU HỎI ÔN TẬP NGUYÊN MÁC LENIN

CÂU HỎI ÔN TẬP NGUYÊN LÝ MÁC LENIN
... khách quan phát triển dân tộc? Nguyên tắc giải vấn đề dân tộc chủ nghĩa Mác – Lênin ? Bản chất, nguồn gốc Tôn giáo? Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin giải vấn đề tôn giáo trình xây dựng CNXH? VI ... chủ nghĩa xã hội thực? Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình CNXH Xô Viết? Lưu ý: - Yêu cầu SV làm đề cương câu hỏi thảo luận theo chương, sinh viên đề cương không tham gia thảo luận ... viên đề cương không tham gia thảo luận - Đề cương phải viết bút, không đánh máy, photocoppy Không chấp nhận đề cương làm không đầy đủ, cẩu thả, qua loa đại khái ...
 • 2
 • 152
 • 0

Câu hỏi ôn Những nguyên mác lenin 2

Câu hỏi ôn Những nguyên lý mác lenin 2
... lại lợi ích tổ quốc nhân dân Câu 19: Nguồn gốc tôn giáo Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin giải vấn đề tôn giáo CHXH a Khái niệm tôn giáo  Khái niệm tôn giáo: tôn giáo hình thái ý thức xã ... Mọi công dân có tín ngưỡng bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ, phân biệt đối xử tôn giáo, không xâm phạm đến tình cảm tôn giáo công dân  Hai là, thực đoàn kết người có tôn giáo, với người tôn giáo, ... cấu tạo hữu TB nông nghiệp thấp công nghiệp, số chênh lệch giá trị nông sản với giá SX chung nông phẩm  Cơ sở địa tô tuyệt đối cấu tạo hữu cảu TB nông nghiệp thấp công nghiệp, nguyên nhân tồn...
 • 32
 • 165
 • 0

on tap nguyen ly mac lenin (1)

on tap nguyen ly mac lenin (1)
... nhất; vậy, phải thấy riêng biệt, phong phú đa dạng cá nhân phong cách, nhu cầu, lợi ích v.v cộng đồng xã hội c) Con người vừa chủ thể vừa sản phẩm lịch sử.Con người tác động, cải biến tự nhiên ... giải vật tự nhiên, xã hội, người tư Trong tác phẩm Bút ký triết học (1914-1916), V.I.Lênin tiếp tục khai thác hạt nhân hợp lý triết học Hêghen để làm phong phú thêm phép biện chứng vật, đặc biệt ... nghĩa chủ nghĩa MácLênin Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng giới? Đáp Chủ nghĩa Mác-Lênin có ảnh to lớn lên thực tiễn phong trào công nhân nhân dân lao động giới Cách mạng tháng...
 • 48
 • 222
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
... nhận thức vậy, triết học Mác đời kỷ kỷ XIX bớc nhảy vọt chất lịch sử phát triển triết học Đó kết tích luỹ t tởng triết học tiến thành tựu khoa học tự nhiên Qui luật "lơng - chất" không nói lên chiều ... làm cho tất không ngừng biến đổi ý nghĩa quan điểm triết học vật biện chứng vận động: Thứ nhất, quan điểm triết học vật biện chứng vận động lại lần khẳng định tính đắn triết học Mác lê nin xem ... mà có phát triển" Ví dụ: Vòng đời giống tằm : trứng - tằm - nhộng - bớm - trứng lần phủ định Trong bảng tuần hoàn Men-đê-l - p nguyên tố hoá học, phát triển qua hàng chục lần phủ định có lắp lại...
 • 29
 • 3,325
 • 3

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 1 ppsx

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 1 ppsx
... 37 CÊU 10 : Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa vêåt chêët vâ thûác nghơa phûúng phấp lån ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây nhêån thûác vâ hoẩt àưång thûåc tiïỵn 40 CÊU 11 : Trònh bây ... 52 CÊU 16 : Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt ph àõnh ca ph àõnh 55 CÊU 17 : Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa cấi chung vâ cấi riïng, nghơa phûúng phấp lån ca nố 58 CÊU 18 : Mưëi ... nhên - lậnh t àưëi vúái sûå phất triïín ca xậ hưåi 10 3 CÊU 35: Mưëi quan hïå giûäa tưìn tẩi xậ hưåi vâ thûác xậ hưåi 10 6 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT...
 • 8
 • 1,042
 • 20

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 2 pot

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 2 pot
... tri thûác múâ tưëi Côn tri thûác dûåa trïn l tđnh cho chng ta tri thûác xấc thûåc, àẩt àïën hiïíu biïët vïì bẫn chêët ca thïë giúái lâ ngun tûã vâ khoẫng trưëng Àïmưcrit côn àùåt vêën àïì vïì ... àưång thûåc tiïỵn http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 13 CÊU 2: Nhûäng nết cú bẫn ca triïët hổc ÊËn Àưå cưí àẩi xung quanh cấc vêën àïì: khúãi ngun ca thïë giúái, ... cố (Tiïu chín ca chđnh thưëng lââ thûâa nhêån vâ bẫo vïå tđnh àng àùỉn tuåt àưëi ca kinh Vêda Côn tâ giấo thò ngûúåc lẩi) Cấc trûúâng phấi trïn àïìu đt nhiïìu bân àïën vêën àïì khúãi ngun ca...
 • 10
 • 526
 • 6

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 3 potx

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 3 potx
... hẩn nhûäng cẫm giấc riïng ca mònh àïí nhêån thûác nhûäng cấi gò bïn ngoâi mònh Ưng côn coi kinh nghiïåm chó lâ dông cấc êën tûúång vâ vïì ngun nhên chng ta khưng thïí biïët + Hium cng phï phấn hổc ... ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh thûác thêëp lïn hònh thûác cao sûå chuín hoấ ... tc phất triïín tû tûúãng vêåt ca Bï cún + Ưng àậ khùèng àõnh chó cố cấc vêåt thïí lâ tẩm thúâi, côn vêåt chêët lâ tưìn tẩi vơnh viïỵn Do thïë giúái quan siïu hònh nïn ưng àậ ph nhêån sûå àa dẩng...
 • 10
 • 432
 • 3

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 4 ppsx

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 4 ppsx
... NGHƠA DUY VÊÅT BIÏÅN CHÛÁNG VÏÌ THÏË GIÚÁI http://ebooks.vdcmedia.com 34 HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 35 CÊU 8: Phên tđch nưåi dung vâ nghơa àõnh nghơa vêåt chêët ca V.I.Lïnin ... giấc" Àiïìu àố khùèng àõnh "thûåc tẩi khấch quan" (vêåt chêët) lâ cấi cố trûúác (tđnh thûá nhêët), côn "cẫm giấc" ( thûác) lâ cấi cố sau (tđnh thûá hai) Vêåt chêët tưìn tẩi khưng lïå thåc vâo thûác ... phất triïín http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 38 - Lao àưång sẫn xët côn lâ cú súã ca sûå hònh thânh vâ phất triïín ngưn ngûä + Trong lao àưång, ngûúâi têët ëu cố nhûäng...
 • 10
 • 298
 • 3

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 5 doc

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 5 doc
... vêåt nghiïn cûáu nhûäng mưëi liïn hïå chung nhêët vâ phưí biïën nhêët ca thïë giúái khấch quan Côn nhûäng hònh thûác c thïí ca mưëi liïn hïå lâ àưëi tûúång nghiïn cûáu ca cấc ngânh khoa hổc c ... biïåt khấi niïåm vêån àưång vúái khấi niïåm phất triïín Vêån àưång lâ mổi biïën àưíi nối chung, côn phất triïín lâ sûå vêån àưång cố khuynh hûúáng vâ gùỉn liïìn vúái sûå àúâi ca cấi múái húåp quy ... tiïỵn cố hiïåu quẫ cao http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 45 CÊU 12: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt thưëng nhêët vâ àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp Trong...
 • 10
 • 299
 • 7

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 6 pot

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 6 pot
... bưå phêån ca cấi riïng, côn cấi riïng khưng gia nhêåp hïët vâo cấi chung Cấi riïng phong ph hún cấi chung, vò ngoâi nhûäng àùåc àiïím gia nhêåp vâo cấi chung, cấi riïng côn cố nhûäng àùåc àiïím ... chûáng giûäa chêët vâ lûúång - Chêët vâ lûúång lâ hai mùåt àưëi lêåp: chêët tûúng àưëi ưín àõnh, côn lûúång thûúâng xun biïën àưíi Song, hai mùåt àố khưng tấch rúâi nhau, mâ tấc àưång lêỵn mưåt ... àiïìu kiïån àêìy http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 55 CÊU 16: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt ph àõnh ca ph àõnh Quy låt ph àõnh ca ph àõnh lâ mưåt ba quy låt...
 • 10
 • 262
 • 3

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 7 ppt

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 7 ppt
... chêët Thđ d: "Sûå kiïån Võnh Bùỉc Bưå", vâo thấng 8-1964, tûâ àố M nếm bom miïìn Bùỉc lâ ngun cúá, côn ngun nhên thûåc sûå lâ bẫn chêët xêm lûúåc ca àïë qëc M - Àiïìu kiïån lâ tưíng húåp nhûäng hiïån ... ngun nhên vâ kïët quẫ Ngun nhên sinh kïët quẫ, vò vêåy ngun nhên bao giúâ cng cố trûúác kïët quẫ Côn kïët quẫ bao giúâ cng xët hiïån sau ngun nhên Tuy nhiïn, khưng phẫi mổi quan hïå nưëi tiïëp nâo ... ngêỵu nhiïn thìn ty Cấi têët nhiïn bao giúâ cng vẩch àûúâng ài cho mònh xun qua vư sưë ngêỵu nhiïn Côn ngêỵu nhiïn lâ hònh thûác biïíu hiïån ca têët nhiïn, bưí sung cho têët nhiïn - Ranh giúái giûäa...
 • 10
 • 233
 • 2

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 8 ppt

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 8 ppt
... quan hïå vúái l lån, thûåc tiïỵn cố vai trô quët àõnh, vò thûåc tiïỵn lâ hoẩt àưång vêåt chêët, côn l lån lâ sẫn phêím ca hoẩt àưång tinh thêìn Vai trô quët àõnh ca thûåc tiïỵn àưëi vúái l lån ... hiïån úã chưỵ: - Thûåc tiïỵn lâ cú súã, àưång lûåc vâ mc àđch ca nhêån thûác (l lån) Thûåc tiïỵn côn lâ tiïu chín ca l lån - Thưng qua hoẩt àưång thûåc tiïỵn, l lån múái àûúåc vêåt chêët hoấ, hiïån ... DUY VÊÅT BIÏÅN CHÛÁNG VÏÌ XẬ HƯÅI http://ebooks.vdcmedia.com 77 PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 78 CÊU 26: Sẫn xët ca cẫi vêåt chêët lâ cú súã ca àúâi sưëng xậ hưåi vâ vai trô ca phûúng thûác sẫn...
 • 10
 • 195
 • 2

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 9 doc

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 9 doc
... kinh doanh lúán, àố cấc àún võ kinh tïë qëc doanh vâ têåp thïí lâ nông cưët Chng ta chó bỗ qua nhûäng gò ca xậ hưåi c khưng côn ph húåp vúái xậ hưåi múái thay thïë vâ khưng àem lẩi hiïåu quẫ kinh ... tïë àûúåc hònh thânh http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 89 CÊU 29: Hònh thấi kinh tïë - xậ hưåi Sûå phất triïín ca cấc hònh thấi kinh tïë - xậ hưåi lâ mưåt ... lûúång sẫn xët lâ ëu tưë àưång nhêët vâ cấch mẩng nhêët, lâ nưåi dung ca phûúng thûác sẫn xët, côn quan hïå sẫn xët lâ ëu tưë tûúng àưëi ưín àõnh, lâ hònh thûác xậ hưåi ca phûúng thûác sẫn xët...
 • 10
 • 226
 • 2

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 10 pdf

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 10 pdf
... lïn xậ hưåi ch nghơa Ngoâi ra, giai cêëp vư sẫn côn phẫi tûâng bûúác khùỉc phc nhûäng tû tûúãng, têm l, têåp quấn, vùn hoấ lẩc hêåu ca xậ hưåi c côn in sêu vâo àúâi sưëng tinh thêìn ca xậ hưåi ... têm tûúãng ca cấc thúâi àẩi sau http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 106 CÊU 35: Mưëi quan hïå giûäa tưìn tẩi xậ hưåi vâ thûác xậ hưåi I- Tưìn tẩi xậ hưåi vâ thûác xậ ... àưång lûåc phất triïín ca xậ hưåi cố giai cêëp khưng chó thïí hiïån thúâi k cấch mẩng xậ hưåi, mâ côn thúâi k hoâ bònh Nhûng cố nhûäng nưåi dung hònh thûác biïíu hiïån vâ àùåc àiïím khấc - Khi àêëu...
 • 17
 • 283
 • 2

Câu hỏi ôn tập triết học Mác Lenin

Câu hỏi ôn tập triết học Mác Lenin
... dụng công cụ tác động vào giới tự nhiên nhằm thay đổi giới tự nhiên để phù hợp với nhu cầu người - Ngôn ngữ: hệ thống tín hiệu vật chất chứa đựng thông tin mang nội dung ý thức Không có ngôn ngữ ... ,hóa học; Phản ánh sinh học; Phản ánh tâm lí - Phản ánh động ,sáng tạo(Ý thức) : hình thức phản ánh cao ,có tổ chức cao óc người Đây phản ánh có tính chủ động lựa chọn thông tin để tạo thông tin ... svht Câu 5: Định nghĩa Khái niệm, Phạm trù, Phạm trù triết học? Phân tích quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng mối quan hệ riêng chung? Ý nghĩa phương pháp luận? *Định nghĩa Khái niệm kí hiệu, ngôn...
 • 13
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập nguyên lý kế toáncâu hỏi ôn tập chủ nghĩa mác lênincâu hỏi ôn tập chủ nghĩa mác lênin 2câu hỏi ôn tập nguyên lý thống kê kinh tếhệ thống câu hỏi ôn tập triết học mác lênincâu hỏi ôn tập nguyên lý máycâu hỏi ôn tập nguyên lý hệ điều hànhcâu hỏi ôn tập nguyên lý bảo hiểmđề cương ôn tập nguyên lý mác lênin 2đề cương ôn tập nguyên lý mác lênincâu hỏi ôn tập chủ nghĩa mác lênin 1câu hỏi ôn tập nguyên lý cơ bản 2cau hoi on tap triet hoc mac lenin 1câu hỏi ôn tập địa lýcâu hỏi ôn tập sinh lý máuThiết kế môn học cầu thép f1 chiều dài dầm 33m, bề rộng mặt cầu 10mTHỰC tiễn QUẢN lý NHÀ nước THEO NGÀNH và LÃNH vực LÃNH THỔ tại việt NAM8b mau the cu tri, phieu bau cu (28 01)42 (1)231 PHU LUC 3 GIAO TRINH 06 doc3000 tu vung tieng anh thong dung nhat cua oxford8156 4 chuyen de ky nang soan thao van bananswer 122bai 10 phong cach van ban khoa hoc 1bai 11 phong cach van ban hanh chinhbai 13 phong cach van ban nghe thuat, phong cach van ban chinh luan 1chuyen lop (1)Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bìnhchuyen truong2dia chiFirst paragraphsica SMARTGoalWorksheetKHỞI NGHĨA yên THẾ và PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP của ĐỒNG bào MIỀN núiMGTA 66Ô nhiễm môi trường