01 menh de BTTL

Bài toán mệnh đề và biến đổi

Bài toán mệnh đề và biến đổi
... đồng hồ Vậy tồn duynhất cách biến đổi để đưa cấu hình đến cấu hìnhđích (Toàn giờ) (đpcm) Bài toán : Bài toán bi(hay tắc kè đổi màu) Đề: Cho d viên biđỏ, v viên vàng, x viên xanh.(d,v,xthuộc ... Dòngđầu:1 biến tất thành loại bi yêu cầu ngượclại Trong trường hợp có phép biến đổi: inra quy luật biến đổi viên bi gồm nhiều dòng theo kết cấu v x d (sốlượng bi vàng, xanh, đỏ qua lần biến đổi) ví ... cần biến tất viên bi thành màu đỏ Làm để biết hay khôngđược? Ta lại tiếp tục xây dựng mệnh đề Mệnh đề: Bài toán vô nghiệm C/m : Thuận Đảo Với (*) không xảy ra,ta tiến hành triệtbớt x v, cách biến...
 • 7
 • 687
 • 2

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
... 2.TRong mệnh đề sau , mệnh đề đúng? 2 A.Nếu a b a b B.Nếu a chia hết cho a chia hết cho C.Nếu em cố gắng học tập em thành công D.Nếu tam giác có góc 600 tam giác tam giác 3.Trong MĐ a suy b , mệnh ... nhóm nêu dáp án câu *Bài 13/13 SGK mệnh đề phủ định mệnh đề là: a.Tứ giác ABCD cho không hình chữ nhật b.9801 không số phơng *Bài 14/13 SGK Tứ giác ABCD , xét mệnh đề P: Tứ giác ABCD có tổng hai ... Nội dungBài tập12/tr13 Câu Không mệnh đề - 1M 153 số nguyên tố Cấm đá bóng Bạn có máy tính không? Mệnh đề Mệnh đề sai T Toỏn - Trng THPT Tha Lu Hoạt động GV *Bài 12/Tr13...
 • 4
 • 3,092
 • 20

Bài kiểm tra cuối chương mệnh đề tập hợp

Bài kiểm tra cuối chương mệnh đề tập hợp
... ∀x ∈ R, x − x + < ” Mệnh đề phủ định mệnh đề là: (A) ∀x ∈ R, x − x + > ; (B) ∀x ∈ R, x − x + > ; (C) Không tồn x∈R mà x2- x +7 ” với x số thực Hãy xác định tính -sai mệnh đề sau: (A) P(0) Đúng Sai ; (B) P(-1) Đúng Sai ; (C) P(1) Đúng Sai ; (D) P(2) Đúng Sai ; Câu 2: Cho mệnh đề ∀x ... kết khác II.TỰ LUẬN(5 điểm): Câu Cho hai tập hợp A= x ∈ ℜ | ( x + 1) x − x = B= { x ∈ Ζ | x ≤ 2} Tìm tất tập hợp X biết X ⊂ A X ⊂ B Câu 2: Chứng minh mệnh đề sau phương pháp phản chứng: Nếu x ≠...
 • 3
 • 3,476
 • 80

Mệnh đề và tập hợp

Mệnh đề và tập hợp
... học tập, nhận xét kết sau đưa đáp án: 1,a 2,d 3,b Dặn dò: Gv đưa tập nhà → Hs chép 1.Số tập hai phần tử B = {a; b; c; d; e; f} : A.15 B.16 C.22 D.17 2.Gọi Bn tập hợp bội số n N Xác định tập hợp ... A.[0; 4] B.[5; + ∞ ) C.(- ∞ ; 1) D.∅ 3, Gọi Bn tập hợp bội số n N Xác định tập hợp B2 ∩ B4 : A.B2 B.B4 C.∅ D.B3 4, Sử dụng kí hiệu khoảng để viết tập hợp sau đây: A = [-4; 4] ∪ [7; 9] ∪ [1; 7) A.(4; ... B (- ∞ ; + ∞ ) C.(1; 8) D.(-6; 2] Cho tập hợp: M = { x ∈ N / x bội số } N = { x ∈ N / x bội số 6} P = { x ∈ N / x ước số 2} Q = { x ∈ N / x ước số 6} Mệnh đề sau đúng? A M ⊂ N; B Q ⊂ P; C M ∩...
 • 4
 • 1,263
 • 10

Mệnh đề và phủ định mệnh đề

Mệnh đề và phủ định mệnh đề
... phơng mệnh đề B B = n N, n(n+1) số phơng c C = x R, (x-1)2 x - Mệnh đề sai Lấy x =1 R, (x-1)2 = x-1( =0) Mệnh đề C sai c = x R, (x-1)2 =x-1 d.D = n N, n +1 không chia hết cho 4: Mệnh đề ... sánh kết tùng nhóm T Toỏn - Trng THPT Tha Lu Bài 3: Đáp án (a) Bài 4: Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề phủ định? a n N: 2n > n b x R: x < x+1 c x Q : x2 = d x R: 3x = x2+1 Hoạt động ... Mệnh đề D Viết đề bảng phụ Thảo luận nhóm Bài 1: Cách phát biểu sau dùng để phát biểu mệnh đề A B a Nếu A B b A kéo theo B c A điều đủ để có B d A điều kiện cần để có B Bài 2: Trong mệnh đề...
 • 4
 • 440
 • 0

ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC

 ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC
... xét sữa sai Hoạt động 3: Xét mệnh đề P(x)=>Q(x) (1) Là mệnh đề đươc goi gì.? Xét mệnh đề Q(x)=> P(x)(2) Là mệnh đề thi goi (2) Là định lí đảo định lí (1) Định lí (1) ... làm gọi học sinh lên trình bày hoạt động cuối cùng: nhà hoc làm tập 8,9,10,11(SGK trang: 12) Q(n)= “n chia hết cho 8” mệnh đề P(x)=>Q(x) (1) ,có thể sai mệnh đề (1) gọi định lí mệnh đề Q(x)=>P(x) ... 8” mệnh đề P(x)=>Q(x) (1) ,có thể sai mệnh đề (1) gọi định lí mệnh đề Q(x)=>P(x) (2) tương tự mệnh đề mà gọi định lí , định lí (2) gọi định lí đảo định lí (1) định lí dạng (1) gọi định lí thuận...
 • 2
 • 1,104
 • 9

Áp dụng mệnh đề vào suy luận

Áp dụng mệnh đề vào suy luận
... Q ( x ) phơng pháp phản chứng: giả sử, x thuộc X, P(x) mà Q(x) sai ta dùng suy luận kiến thức để đến mâu thuẫn Phơng pháp phản chứng: sgk Ví dụ: CM n ,3n + lẻ n lẻ Hs thảo luận nhóm Giả sử: ... hs thảo luận theo nhóm toán cho vd Hoạt động HS N lẻ,nên n=2k +1, k Do đó: n = (2k + 1)2 =4k(k+1) chia hết cho CM đl lấy x X bất kì,sao cho P(x) đúng,bằng suy luận kiến thức ta suy Q(x) ... kiểm tra tính sai P(2),P(3),P(4),P(5) Từ rút nhận xét tính sai P(n) với n lẻ, n chẵn? Phát biểu mệnh đề kéo theo trờng hợp n lẻ? Với n lẻ n -1chia hết cho 4,là định lí Vậy định lí? Định lí đợc...
 • 3
 • 643
 • 3

Mệnh đềmệnh đề chứa biến

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
... niệm mệnh đề chứa biến: Không xác định tính Đ ,S câu • Khi cho x, n giá trị • Các mệnh đề: cụ thể câu ta vừa xét x = ⇒ Mệnh đề: Đ nhận kết gì? x = ⇒ Mệnh đề: S n = ⇒ Mệnh đề: Đ n = ⇒ Mệnh đề: ... P(3) :Đ mệnh đề ? ( x − 1) ≥ nên P(x): S 7 .Mệnh đề phủ định • Trả lời mệnh đề có  Hoạt động 3: chứa ký hiệu ∀, ∃ Thực ví dụ: Cho mệnh đề chứa • Lập mệnh đề phủ định cho • Trả lời: biến P(x), ... mệnh a Ký hiệu ∀ • Trả lời đề chứa biến Cho P(x) mệnh đề  Hoạt động 2: chứa biến, x ∈ X Thực ví dụ: “Với x thuộc X, Ví dụ 1: Hãy viết lại câu • Trả lời: P(x) đúng” sau ký hiệu: 2 mệnh đề...
 • 3
 • 1,146
 • 5

Giáo án Toán học - Mệnh đề

Giáo án Toán học - Mệnh đề
... theo, mãûnh âãư tỉång âỉång Hỉåïng dáùn lm bi táûp åí nh: - Lm bi táûp 1,2,3 SGK - Láúy thãm VD åí ngoi SGK âãø lm mãûnh âãư â hc Tổ Tốn - Trường THPT Thừa Lưu ... ca GV H2: - Mãûnh âãư Q ⇒P âgl mãûnh âãư âo ca mãûnh âãư P Hoảt âäüng ca Hc sinh HS tỉû tr låìi ⇒Q VD5: Phạt biãøu mãûnh âãư âo ca mãûnh âãư “Nãúu HS tr låìi ∆ABC l ∆âãưu thç l ∆ cán” HS6: X/d ... X/d mãûnh âãư tỉång âỉång VD 6: Xẹt mãûnh âãư P: ∆ABC l ∆ cán” Mãûnh âãư Q:∆ABC cọ âỉåìng trung tuún bàòng nhau” Mãûnh âãư R: “∆ABC l ∆ cán nãúu v chè nãúu ∆ABC cọ âỉåìng trung tuún bàòng nhau”...
 • 4
 • 561
 • 1

Mệnh đềmệnh đề chứa biến

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
... GV: cho ví dụ mệnh đề P ⇒ Q yêu cầu hs lớp lập mệnh đề Q ⇒ P IV MĐ Đảo – Hai MĐ Tương Đương GV: Nếu hbh có hai đường chéo vuông góc với * *Mệnh đề Q ⇒ P mệnh đề đảo hbh hình thoi mệnh đề P ⇒ Q HS: ... thành lập hay sai GV : Cho thêm vài tình mệnh kéo theo mệnh đề kéo theo sai MĐ P ⇒ Q sai P “Đ” Q “S” HS: dựa vào mệnh đề kéo theo –sai rút kết luận tính sai mệnh đề kéo theo Các đònh lí toán học ... III/ Mệnh Đề Kéo Theo HS : Cho biết ví dụ vừa cho có phải mđ chưa mđ tìm chổ khác voiứ MĐ a /Mệnh đề kéo theo biết (GV gợi ý để hs tìm liên từ …thì ) Cho hai mệnh đề P Q Mệnh đề “ Nếu P Q” gọi mệnh...
 • 12
 • 961
 • 11

Mệnh đề động từ chỉ mối quan hệ gia đình

Mệnh đề động từ chỉ mối quan hệ gia đình
... chị em gái học giỏi trường Trung học, phải làm theo từ ngày vào trường * stand up to someone: refuse to accept unfair treatment or behaviour - từ chối việc chấp nhận đối xử thái độ không công - ... adult, the process of changing from a child to an adult - trưởng thành người lớn, trình chuyển đổi từ trẻ em thành người lớn - I grew up in Glasgow but moved to London after I graduated from University ... tell someone off: talk to someone severely for doing something wrong - nói chuyện với cách nghiêm chỉnh làm việc sai - The boss really told me off for being late for the second time this week Sếp...
 • 4
 • 392
 • 2

Bàn về khái niệm mệnh đề nghĩa trong ngữ nghĩa học cú pháp

Bàn về khái niệm mệnh đề nghĩa trong ngữ nghĩa học cú pháp
... tỡnh Mnh ngha cỏc c trng nh sau: Mnh ngha th c din t bng cỏc cu trỳc cỳ phỏp khỏc Mnh ngha kh nng din t mt ý ngha mang giỏ tr chõn ngy, ngha l mnh ngha ú th ỳng hoc th sai Cõu ... trựng nhau, khụng trựng Phõn tớch cu trỳc ng ngha ca cõu thc cht l phỏt hin nhng thnh t tham gia vo t chc ng ngha cng nh cỏc phng thc biu hin ca mi thnh t Trong cu trỳc ng ngha ca cõu ... tham t nhng ý ngha khỏc Liờn quan n hỡnh thỏi ca mnh cn phi thy rng hỡnh thỏi ca mnh th trựng vi hỡnh thỏi v th ca cõu (Her eyes glow) hoc th khụng trựng (glow in her eyes) Trong ng...
 • 8
 • 642
 • 0

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ
... bỏ đại từ quan hệ mệnh đề phụ Đối với mệnh đề phụ bắt buộc người ta (không bắt buộc) loại bỏ đại từ quan hệ động từ to be (cùng với trợ động từ nó) số trường hợp sau: • Trước mệnh đề phụ mà cấu ... very smooth 26.5.3 Tầm quan trọng việc sử dụng dấu phẩy mệnh đề phụ Ở mệnh đề phụ bắt buộc, không dùng dấu phẩy tức mệnh đề phụ xác định giới hạn danh từ đằng trước mệnh đề The travelers who knew ... dùng that which Quan sát câu ta thấy who/that đóng vai trò chủ từ mệnh đề quan hệ, trường hợp ta không phép lược bỏ who/that Khi who/that đóng vai trò túc từ (object) mệnh đề quan hệ lược bỏ who/that...
 • 39
 • 3,260
 • 177

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ
... CÁCH RÚT GỌN ĐẠI TỪ QUAN HỆ: - Cách rút gọn đại từ quan hệ giống cho loại đại từ quan hệ Chỉ rút gọn mệnh đề quan hệ mệnh đề quan hệ chủ ngữ khác chủ ngữ đứng trước đại từ quan hệ Thí dụ: The man ... the table.(KHÔNG RÚT GỌN ĐƯỢC: chủ ngữ BOUGHT IN VENICE I, THE CUP) - Nếu mệnh đề quan hệ có ý chủ động, TA BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ (NẾU CÓ), LẤY ĐỘNG TỪ CHÍNH ĐƯA VỀ NGUYÊN MẪU RỒI THÊM ING Thí dụ: The ... given a reward = THE MAN REPORTING THE CRIME HAS BEEN GIVEN A REWARD - Nếu mệnh đề quan hệ có ý bị động, TA BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ (NẾU CÓ), BỎ BIẾN THỂ CỦA TO BE, CHỈ GIỮ LẠI PHẦN TỪ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ...
 • 4
 • 1,186
 • 84

phân tích ngữ nghĩa của các mệnh đề, các tư tưởng

phân tích ngữ nghĩa của các mệnh đề, các tư tưởng
... phục hạn chế lôgíc mệnh đề như: thiếu việc sử dụng lượng từ toàn thể phận, không phân tích kết cấu mệnh đề Sự khắc phục cho phép ta sâu vào phân tích ngữ nghĩa mệnh đề, tưởng nói chung, mở ... định nghĩa trung tâm vấn đề quan tâm Logic toán xây dựng sở logic mệnh đề logic vị từ +/ Logic mệnh đề Cơ sở lôgic toán, thực chất bao gồm đại số mệnh đề hệ toán mệnh đề, gọi chung phép tính mệnh ... với lôgic mệnh đề, cấu thành sở lôgic toán Về thực chất, mở rộng lôgic mệnh đề nhờ bổ sung thêm nhiều yếu tố thành phần vào ngôn ngữ hình thức hoá phép toán lôgic mệnh đề Kết quả, đại số mệnh đề...
 • 30
 • 272
 • 0

Xem thêm