Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất đa nhân mn – ln với phối tử pyridin 2,6 bis(diankylthioure

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn–Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN 2,6 BIS(DIANKYLTHIOURE)

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn–Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN 2,6 BIS(DIANKYLTHIOURE)
... tượng nghiên cứu này, đồng thời trau dồi khả sử dụng phương pháp nghiên cứu mới, nên lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: Tổng hợp nghiên cức phức chất đa nhân Mn-Ln với phối tử pyridin- 2,6- bis(diankylthioure) ... luận phối tử tổng hợp xác 3.2 Nghiên cứu phức chất đa kim loại 3.2.1 Phức chất LnMn2L2 3.2.1.1 Phổ hồng ngoại phức chất LnMn2L2 Nghiên cứu phổ hồng ngoại phức chất LnMn2L2, kết số phức chất đưa ... hướng nghiên cứu thú vị việc tổng hợp phức chất đa kim loại, polymer phối trí hợp chất siêu phân tử Các phối tử aroyl bis(N,N-điankylthioure) có khả tạo với ion kim loại chuyển tiếp phức chất...
 • 69
 • 112
 • 0

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn–Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN-2,6-BIS(DIANKYLTHIOURE)

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn–Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN-2,6-BIS(DIANKYLTHIOURE)
... vậy, phức chất tổng hợp có Khi nghiên cứu, tổng hợp phức chất Ln3+ với Mn2+ phối tử H2L theo tỉ lệ mol 1:2:3, mong muốn tổng hợp phức chất có dạng LnMn2L3 Giả thiết phân tử phức chất tổng hợp ... cao hoạt tính phối tử phức chất với Ni(II), Pt(II) Tuy nhiên phức chất Co(III) với phối tử (1) tiêu diệt 63,6% khuẩn, thấp phức chất phối tử Ni(II) (80,3%), Pt(II) (96,1%) hay phối tử (1) (93,5%) ... aroylbis(N,N-diankylthioure), phối tử pyridin-2,6-bis(diakylthioure) Nghiên cứu khả tạo phức mangan nguyên tố đất Giới thiệu qui trình tổng hợp phối tử pyridin-2,6-bis(dietylthioure) phức chất đa nhân phối tử với kim...
 • 20
 • 181
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các phức chất đa nhân mn ln với phối tử pyridin 2,6 bis(diankylthioure

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất đa nhân mn – ln với phối tử pyridin 2,6 bis(diankylthioure
... tượng nghiên cứu này, đồng thời trau dồi khả sử dụng phương pháp nghiên cứu mới, nên lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: Tổng hợp nghiên cức phức chất đa nhân Mn- Ln với phối tử pyridin- 2,6- bis(diankylthioure) ” ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Thiều Thị Thơm TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN- 2,6- BIS(DIANKYLTHIOURE) Chuyên ngành: Hóa vô Mã số : 60440113 ... 24 2.2.1 Tổng hợp pyridin- 2,6- đicacboxyl clorua 24 2.2.2 Tổng hợp phối tử pyridin- 2,6- bis(đietylthioure) H2L 25 2.2.3 Tổng hợp phức chất 25 2.3 Các điều kiện thực...
 • 14
 • 181
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các phức chất của đồng (II), Niken(II) với thiosemicacbazon glucozơ

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất của đồng (II), Niken(II) với thiosemicacbazon và glucozơ
... phối tử thiosemicacbazon glucozơ 21 2.3.2 Tổng hợp phức chất 21 2.3.2.1 Tổng hợp phức Cu(II) với thiosemicacbazon glucozơ .21 2.3.2.2 Tổng hợp phức Ni(II) với thiosemicacbazon glucozơ ... có nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Tổng hợp phối tử thiosemicacbazon glucozơ - Tổng hợp phức thiosemicacbazon glucozơ với Cu(II), Ni(II) - Xác định thành phần cấu trúc phức chất tổng hợp đợc phơng ... ung th Đã có số phức chất đợc sử dụng làm thuốc chữa bệnh Chính chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu phức chất đồng( II), niken(II) với thiosemicacbazon glucozơ, làm nội dung nghiên cứu luận văn tốt...
 • 53
 • 480
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các phức chất của đồng (II),kẽm (II) với thiosemicacbazo glucozơ, thiosemicacbazo 1,3 điphenyl propanđion 1,3

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất của đồng (II),kẽm (II) với thiosemicacbazo glucozơ, thiosemicacbazo 1,3 điphenyl propanđion 1,3
... 3.2 Thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3 phức chất với Cu(II) 43 3.2.1 Thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3. 43 3.2.2 Phức Cu(II) với thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3. 46 ... 2.3.1.1 Tổng hợp thiosemicacbazon glucôzơ 28 2.3.1.2 Tổng hợp thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3. 29 2.3.2 Tổng hợp phức chất 29 2.3.2.1 Tổng hợp phức Zn(II) với thiosemicacbazon ... có số phức chất đợc sử dụng làm thuốc chữa bệnh Chính chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu phức chất đồng( II), kẽm(II) với thiosemicacbazon glucozơ, thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3 làm...
 • 16
 • 490
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các phức chất đơn phối tử, đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazit glyxin

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất đơn phối tử, đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazit và glyxin
... hớng nghiên cứu phức chất thiosemicacbazit axit amin hớng nghiên cứu có nhiều triển vọng hoá sinh vô Vì lí trên, em chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu phức chất đơn phối tử, đa phối tử Cu(II) với thiosemicacbazit ... học nghiên cứu khả tạo phức, tính chất ứng dụng phức thiosemicacbazit với kim loại Jesen ngời tổng hợp nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp với thiosemicacbazit Ông tổng hợp nghiên cứu phức ... thay đổi II.2.4 Tổng hợp phức chất Cu(II) với phối tử thiosemicacbazit glyxin Chúng tổng hợp phức đa phối tử theo tỷ lệ mọl : Cu :Hthsc : Hgly =1 :1 :1 1:2 :1 :1 :2 Từ thực nghiệm tổng quan tài...
 • 55
 • 282
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các tính chất quang của vật liệu nano cdse

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang của vật liệu nano cdse
... trình t o kh i nano CdSe pha t p SiO2 49 (b) Bi u di n s phân b nano CdSe n n SiO2 50 (c) Bi u di n ph n ng c a nano CdSe v i m ng TEOS 50 Hình 4.19 S n ph m kh i thu c c a nano CdSe n n SiO2 ... y, v t li u CdSe r t d hình thành dung d ch 4.4 T o màng SiO2 pha t p nano CdSe Dung d ch nano CdSe t n t i b n v ng CdSe lơ l ng dung d ch nhi t t o màng CdSe thư ng v i nh ng h t nano th y tinh, ... nh ng nh ng v t li u nano bán d n, v t li u nano bán d n CdSe c nhi u s quan tâm c a nhà nghiên c u lĩnh v c ánh d u y h c sinh h c nguyên ph phát quang c a v t li u nano CdSe vùng ánh sáng kh...
 • 65
 • 278
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang
... hiệu suất, lên tới 66%[11] đề tài này, tổng hợp nghiên cứu tính chất quang điện pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang Chấm lượng tử CdSe chọn dễ dàng tổng hợp độ rộng vùng cấm thay đổi ... nano CdSe ►Chế tạo màng TiO2 -CdSe nghiên cứu tính chất quang màng ►Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện pin PHẦN I: TỔNG QUAN CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ CHẤM LƯỢNG TỬ Huỳnh ... IV-VI, chấm lượng tử chứa từ 100-1000 nguyên tử (hình 1.1), chẳng hạn chấm lượng tử CdS ,CdSe, ZnS, ZnSe… Hình 1.1: Cấu trúc chấm lượng tử: (a) Cấu trúc chấm lượng tử CdSe; (b) Chấm lượng tử có...
 • 74
 • 300
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các tính chất quang của nano bán dẫn CdS nhằm thay thế chất mầu nhạy quang của Pin mặt trời nhạy quang DSC

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang của nano bán dẫn CdS nhằm thay thế chất mầu nhạy quang của Pin mặt trời nhạy quang DSC
... thay chất màu nhạy quang chấm lượng tử nhằm nâng cao hiệu suất Pin mặt trời nhạy quang đề tài này, tổng hợp nghiên cứu tính chất quang nano bán dẫn CdS nhằm thay chất mầu nhạy quang Pin mặt trời ... solar cells), Pin mặt trời quang- điện-hóa (PEC), Pin mặt trời chất màu nhạy quang (dye-sensitized solar cells), Pin mặt trời hữu • Pin mặt trời dạng nano tinh thể Các tế bào lượng mặt trời dựa Silic ... làm chất nhạy quang cho Pin mặt trời Do đó, phần trình bày số tổng quan Pin mặt trời thông số đặc trưng cho pin 1.4.1 Các hệ pin mặt trời [15] Dựa vào lịch sử phát triển cấu tạo loại Pin mặt trời, ...
 • 59
 • 203
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các tính chất quang của nano bán dẫn CdS nhằm thay thế chất mầu nhạy quang của Pin mặt trời nhạy quang DSC

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang của nano bán dẫn CdS nhằm thay thế chất mầu nhạy quang của Pin mặt trời nhạy quang DSC
... cao (6-7%) Pin mặt trời chất mầu nhạy quang, Michael Grätzel (thế hệ Pin mặt trời thứ 3) ― Độ bền  Thay chất mầu nhạy quang chấm lượng tử nhạy quang (nano bán dẫn) Chọn chấm lượng tử CdS vì: Dễ ... theo thông số Phân tích tính chất quang hạt nano bán dẫn CdS Chế tạo nghiên cứu tính chất quang màng TiO2 -CdS Energy Bán dẫn khối Chấm lượng tử (nano bán dẫn) Quỹ đạo điện tử Conduc -tion Band gap ... sát tính chất quang Có hiệu ứng giam giữ lượng tử mạnh Dễ tổng hợp điều khiển kích thước Mục Tiêu Đề Tài Tổng hợp nano bán dẫn CdS, điều khiển kích thước hạt theo thông số Phân tích tính chất quang...
 • 17
 • 188
 • 0

Báo cáo " Tổng hợp nghiên cứu tính chất của các phức chất niken(II), paladi(II) Dipivaloylmetan " potx

Báo cáo
... tạo th2nh phức chất Ni(DPM)2 Các phức chất Ni(DPM)2, Pd(DPM)2 bền nhiệt, thăng hoa ho2n to2n áp suất th ờng IV - Kết luận Đ= tổng hợp đ ợc phức chất Ni(II), Pd(II) với dipivaloylmetan Các ph ơng ... tạo phức chất DPM v2 M2+ thông qua hai nguyên tử O DPM Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Ni(DPM)2.EtOH xuất dải hấp thụ đặc tr ng nhóm OH EtOH Các kiện phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất n2y phức chất ... Bảng 1: Kết tổng hợp phức chất Phức chất Môi tr ờng tổng hợp M2u sắc - dạng kết tủa Hiệu suất Ni(DPM)2EtOH N ớc - etanol - đietylete...
 • 5
 • 280
 • 0

tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất axetylaxetonat của đồng, các kim loại kiềm thổ một số nguyên tố đất hiếm (neodim, honmi, ecbi)

tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất axetylaxetonat của đồng, các kim loại kiềm thổ và một số nguyên tố đất hiếm (neodim, honmi, ecbi)
... hiđroxit kim loại Dựa vào tích số tan hiđroxit kim loại nồng độ dung dịch muối, tính pH thích hợp cho trình tổng hợp axetylaxetonat kim loại sau: Kim loại Cu2+ M2+ (Ca2+, Sr2+ ,Ba2+ ) pH tổng hợp ... vạch mức lắc 3.3 Tổng hợp phức chất 3.3.1 Tổng hợp axetylaxetonat kim loại Có nhiều phương pháp để tổng hợp axetylaxetonat, thông thường chúng tổng hợp từ dung dịch nước hỗn hợp dung dịch nước ... 1.3 Giới thiệu chung nguyên tố đất (NTĐH) khả tạo phức chúng 1.3.1 Đặc điểm chung nguyên tố đất Các nguyên tố lantanit (Ln) (còn gọi nguyên tố 4f) gồm 14 nguyên tố số thứ tự từ 58 đến 71,...
 • 82
 • 420
 • 0

tổng hợp nghiên cứu một số phức chất của niken(ii) với các dẫn xuất của n(4)-phenyl thiosemicacbazit

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của niken(ii) với các dẫn xuất của n(4)-phenyl thiosemicacbazit
... 9) R' Phức chất Ni(II) với dẫn xuất N(4)-phenyl thiosemicacbazit Trong dung môi thích hợp Dung dịch NiCl2 dung dịch NH3 S 2.2: S tng hp cỏc phc cht ca Ni(II) vi cỏc dn xut N(4)-phenyl thiosemicacbazit ... xut th N(4) ca thiosemicacbazit Vớ d: N(4)-phenyl thiosemicacbazit, N(4)-etyl thiosemicacbazit, N(4)-metyl thiosemicacbazit Trong ú dn xut N(4)-phenyl thiosemicacbazit l cht rn kt tinh mu trng, ... nghiờn cu mt s phc cht ca niken(II) vi cỏc dn xut ca N(4)-phenyl thiosemicacbazit Vi hy vng nhng kt qu thu c s úng gúp mt phn nh d liu cho lnh vc nghiờn cu cỏc dn xut ca thiosemicacbazit núi chung...
 • 64
 • 133
 • 0

tổng hợp nghiên cứu một số phức chất của palađi (ii), niken (ii), đồng (ii) kẽm (ii) với các dẫn xuất của n(4)-metyl thiosemicacbazit

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của palađi (ii), niken (ii), đồng (ii) và kẽm (ii) với các dẫn xuất của n(4)-metyl thiosemicacbazit
... ng thi to phc phõn t thiosemicacbazit tn ti cu hỡnh cis Kt lun ny cng c khng nh cỏc tỏc gi [13,16] nghiờn cu phc ca mt s ion kim loi nh Cu(II), Pt(II), Pd(II), Co(II) vi thiosemicacbazit Theo ... lớ trờn, chỳng tụi chn ti: Tng hp v nghiờn cu mt s phc cht ca palai(II), niken( II), ng(II) v km(II) vi dn xut ca N(4)- metyl thiosemicacbazit Vi hy vng rng nhng kt qu thu c s úng gúp mt phn nh ... http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LI CAM OAN Lun Tng hp v nghiờn cu mt s phc cht ca palai(II), niken( II), ng(II) v km(II) vi dn xut ca N(4)- metyl thiosemicacbazit c thc hin t thỏng 5/2011 Lun s dng nhng thụng tin...
 • 72
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu các phức rắn của một số ntđh với l phenylalanintổng hợp và nghiên cứu một số phức chất palađiii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazittổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của nikenii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazittổng hợp và nghiên cứu phức chấttổng hợp và nghiên cứu phức chất của oxovanadi iv với axetylaxeton bisthiosemicacbazontổng hợp và nghiên cứu phức chất của đồng ii với thosemicacbazon glucozơthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất pd hl clthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất niame niammthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức chất cuame cuammtổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức pd l 3thảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phức pdame pdammtổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongthảo luận về quá trình tổng hợp và nghiên cứu phối tửchƣơng 3 chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hệ perovskite la1 xcaxmno3Bài 13. Phản ứng hoá họcBài 2. ChấtBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộBài 7. Gương cầu lồiUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBAI 10 SINH SAN o SINH VATKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKD