Cộng đồng người bố y ở phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y ở tây nam trung quốc

Cộng đồng người bố y phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y tây nam trung quốc

Cộng đồng người bố y ở phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y ở tây nam trung quốc
... 2: Văn hóa người Bố Y Việt Nam - Chương 3: So sánh văn hóa người Bố Y Việt Nam Trung Quốc - Một số vấn đề đặt khuyến nghị giải pháp -7- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI BỐ Y 1.1 Về khu vực cư trú người ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC & KHOA HỌC PHÁT TRIỂN ZHANG RAN (TRƯƠNG NHIỄM) CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BỐ Y PHÍA BẮC VIỆT NAM TRONG CÁI NHÌN SO SÁNH VỀ VĂN HÓA VỚI CỘNG ĐỘNG NGƯỜI ... nhìn toàn diện đường lối quy hoạch tổng thể việc gìn giữ phát huy sắc văn hóa dân tộc lưu truyền qua nhiều hệ Hy vọng đề tài Cộng đồng người Bố Y phía Bắc Việt Nam nhìn so sánh văn hóa với cộng...
 • 119
 • 119
 • 2

Cộng đồng người bố y phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y tây nam trung quốc

Cộng đồng người bố y ở phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y ở tây nam trung quốc
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC & KHOA HỌC PHÁT TRIỂN ZHANG RAN (TRƯƠNG NHIỄM) CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BỐ Y PHÍA BẮC VIỆT NAM TRONG CÁI NHÌN SO SÁNH VỀ VĂN HÓA VỚI CỘNG ĐỘNG NGƯỜI ... SO SÁNH VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC BỐ Y VIỆT NAM TRUNG QUỐC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 63 3.1 So sánh văn hóa dân tộc Bố Y Việt Nam Trung Quốc 63 3.1.1 Vể văn ... nhìn toàn diện đường lối quy hoạch tổng thể việc gìn giữ phát huy sắc văn hóa dân tộc lưu truyền qua nhiều hệ Hy vọng đề tài Cộng đồng người Bố Y phía Bắc Việt Nam nhìn so sánh văn hóa với cộng...
 • 18
 • 73
 • 0

Quan hệ gia đình trong cái nhìn so sánh giữa ca dao Nam Bộ và ca dao Bắc Bộ

Quan hệ gia đình trong cái nhìn so sánh giữa ca dao Nam Bộ và ca dao Bắc Bộ
... vấn đề lí luận chung Chương 2: So sánh nội dung ca dao quan hệ gia đình ca dao Nam Bộ Bắc Bộ Chương 3: So sánh nghệ thuật ca dao quan hệ gia đình ca dao Nam Bộ Bắc Bộ Kết luận Tài liệu tham khảo ... vùng đất Nam Bộ Bắc Bộ - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu quan hệ gia đình với ba mối quan hệ quan hệ vợ - chồng, quan hệ cha mẹ - quan hệ anh em ca dao quan hệ gia đình Nam Bộ Bắc Bộ Với ... Với đề tài Quan hệ gia đình nhìn so sánh ca dao Nam Bộ ca dao Bắc Bộ, phạm vi nghiên cứu rộng với đối tượng ba mối quan hệ gia đình người Việt Nam Bộ Bắc Bộ Tương ứng với ba mối quan hệ đặc điểm...
 • 105
 • 2,259
 • 4

Quan hệ gia đình trong cái nhìn so sánh giữa ca dao Nam Bộ và ca dao Bắc Bộ

Quan hệ gia đình trong cái nhìn so sánh giữa ca dao Nam Bộ và ca dao Bắc Bộ
... 2: So sánh nội dung ca dao quan hệ gia đình ca dao Nam Bộ Bắc Bộ Chương 3: So sánh nghệ thuật ca dao quan hệ gia đình ca dao Nam Bộ Bắc Bộ Kết luận Tài liệu tham khảo Đóng góp luận văn Nam Bộ Bắc ... mức độ Về nội dung, ca dao quan hệ gia đình Nam Bộ Bắc Bộ thể nội dung mối quan hệ gia đình quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ dành cái, quan hệ anh em thân tộc Song, ca dao Bắc Bộ với sử ảnh hưởng ... Hán xuất ca dao Bắc Bộ ca dao Nam Bộ khác mức độ Ca dao Bắc Bộ sử dụng từ gốc Hán điển tích điển cố so với ca dao Nam Bộ Ca dao Bắc Bộ sử dụng chủ yếu từ Việt Điển tích Hán ca dao Bắc Bộ không...
 • 30
 • 203
 • 0

Sự hài lòng trong công việc của người lao động tại làng trẻ em SOS khu vực phía bắc việt nam

Sự hài lòng trong công việc của người lao động tại làng trẻ em SOS ở khu vực phía bắc việt nam
... CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM 40 3.1 Giới thiệu khái quát LTESOS KV phía Bắc Việt Nam 40 3.1.1 Lịch ... công việc NLĐ LTESOS KV phía Bắc Việt Nam 71 V CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM 75 4.1 ... ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI LƯƠNG THỊ THU SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên...
 • 133
 • 96
 • 0

Du lịch cộng đồng vùng núi phía bắc việt nam (nghiên cứu trường hợp bản sả séng, sapa, lào cai và bản lác, mai châu, hoà bình)

Du lịch cộng đồng ở vùng núi phía bắc việt nam (nghiên cứu trường hợp bản sả séng, sapa, lào cai và bản lác, mai châu, hoà bình)
... nguyên du lịch vùng núi phía Bắc Việt Nam hình thành loại hình du lịch cộng đồng Lác, Hoà Bình Sả Séng, Lào Cai Chƣơng 3: Du lịch cộng đồng tác động kinh tế - môi trƣờng địa phƣơng Chƣơng 4: Du lịch ... chọn đề tài Du lịch cộng đồng vùng núi phía Bắc Việt Nam sở tập trung nghiên cứu sâu hai mô hình du lịch cộng đồng Bản Lác Sả Séng để mang lại nhìn cận cảnh tình hình du lịch cộng đồng tác động ... LÀO CAI) VÀ BẢN LÁC (CHIÈNG CHÂU, MAI CHÂU, HOÀ BÌNH) 1.1 Cảnh quan sinh thái với tư cách nguồn tài nguyên du lịch vùng núi Tây Bắc Nội dung Sả Séng, Tả Phìn, Sapa, Lào Cai Bản Lác, Chiềng Châu,...
 • 23
 • 538
 • 1

Du Lịch Cộng Đồng Vùng Núi Phía Bắc Việt Nam

Du Lịch Cộng Đồng Ở Vùng Núi Phía Bắc Việt Nam
... chọn đề tài Du lịch cộng đồng vùng núi phía Bắc Việt Nam sở tập trung nghiên cứu sâu hai mô hình du lịch cộng đồng Bản Lác Sả Séng để mang lại nhìn cận cảnh tình hình du lịch cộng đồng tác động ... nguyên du lịch vùng núi phía Bắc Việt Nam hình thành loại hình du lịch cộng đồng Lác, Hoà Bình Sả Séng, Lào Cai Chương 3: Du lịch cộng đồng tác động kinh tế - môi trường địa phương Chương 4: Du lịch ... Chương I Tài nguyên du lịch vùng núi phía Bắc Việt Nam loại hình du lịch cộng đồng 16 1.1 Cảnh quan sinh thái với tư cách nguồn tài nguyên du lịch vùng núi Tây Bắc 16 1.2...
 • 24
 • 330
 • 0

Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
... xét hoạt động khai thác mỏ ngƣời Hoa tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối kỷ XVII đến nửa đầu kỷ XIX 12 Chƣơng CƠ SỞ XUẤT HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI MỎ CỦA NGƢỜI HOA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ... Cơ sở xuất hoạt động khai thác mở ngƣời Hoa tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam vào cuối kỷ XVII Chƣơng 2: Tình hình khai mỏ ngƣời Hoa tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối kỷ XVII đến kỷ XIX Chƣơng ... NGƢỜI HOA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỶ XVII ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình khai mỏ ngƣời Hoa tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam dƣới thời kỳ Lê – Trịnh kỷ XVII - XVIII...
 • 115
 • 266
 • 3

Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã các tỉnh miền núi phía bắc việt nam hiện nay

Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở các tỉnh miền núi phía bắc việt nam hiện nay
... cƣờng giáo dục pháp luật cho cán bộ, 72 công chức quyền cấp tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 3.3 Các giải pháp tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho cán bộ, công 75 chức quyền cấp tỉnh miền núi phía ... trạng cán bộ, công chức quyền cấp tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.2 Thực trạng giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức quyền cấp tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.3 Đánh giá chung giáo dục ... chức quyền cấp tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, 1.1 1.2 11 26 32 38 CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY...
 • 109
 • 273
 • 1

Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
... Việt Nam kỷ 17-18”, Nxb Trẻ TPHCM 85 Li Tana (1997), “Dân số miền Bắc Việt Nam từ kỷ 16 đến 18” – Tạp chí Xưa Nay, số 42, tr 26 86 Li Tana (2003), “Thuyền kỹ thuật đóng thuyền Việt Nam cuối kỷ ... “Tình hình xã hội phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu kỷ XIX , Kỷ yếu hội thảo khoa học Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, Nxb Thế giới, tr 363 – 366 /b Nguyễn ... lịch sử Việt Nam kỷ XVII- XVIII", Nghiên cứu lịch sử, số 4, trang 21 38 157 Nguyễn Quốc Vinh (1999), “Thiên ký chinh An Nam kỷ lược – Một nhìn người Trung Hoa tình hình Việt Nam cuối kỷ XIX –...
 • 15
 • 143
 • 0

Phương trình tuyến tính một số chỉ tiêu chức năng thông khí phổi người bình thường khu vực phía Bắc Việt Nam nhóm tuổi ≤ 25 và ≥ 26 docx

Phương trình tuyến tính một số chỉ tiêu chức năng thông khí phổi người bình thường khu vực phía Bắc Việt Nam ở nhóm tuổi ≤ 25 và ≥ 26 docx
... trung bình đạt cực đại tiêu tuổi nhóm tuổi khác nam giới giá trị trung bình đạt cực đại nhóm tuổi: Nhóm 5: 26- 29 tuổi: Nhóm 4: 21 -25 tuổi: Nhóm 5: 26- 29 tuổi: Nhóm 4: 21 -25 tuổi: Nhóm 6: 30-39 tuổi: ... 59 tuổi Nhóm (N9): 60 - 69 tuổi Nhóm 10 (N10): 70 - 79 tuổi Nhóm 2: 16 -25 tuổi Nhóm 3: 26- 35 tuổi Nhóm 4: 20 tuổi Nhóm 5: 21 tuổi Nhóm 6: 25 tuổi Nhóm 7: 26 tuổi Nhóm 8: 35 tuổi Các đối ... định phơng trình tuyến tính số tiêu chức thông khí ngời Việt Nam bình thờng mhóm tuổi 25 26 Nghiên cứu đợc tiến hành sở dự án điều tra Giáo s Lê Nam Trà chủ nhiệm II ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP...
 • 8
 • 356
 • 2

Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật phía Bắc Việt Namsở đề xuất một chương trình nâng cao

Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía Bắc Việt Nam Cơ sở đề xuất một chương trình nâng cao
... collaboration with Thai Nguyen University, Socialist Republic of Vietnam (NAME OF PROFESSOR) (NAME OF PROFESSOR) Member Member (NAME OF PROFESSOR) Chairman Accepted in partial fulfillment of the ... colleges of art and culture school of north in Vietnam The respondent colleges are the following: VietNam university fine arts (1925), Yet Kieu street, Cua Nam Ward, HoanKiem district, Ha Noiý; VietBac ... 37 Figure Location of Viet nam university fine arts 46 Figure Location of Viet Bac College of art and culture 47 Figure Vietnam Dance college 48 Figure...
 • 135
 • 374
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hoạt động khai thác mỏ của người hoa ở các tỉnh miền núi phía bắc việt nam từ cuối thế kỷ xvii đến giữa thế kỷ xixtài nguyên du lịch của vùng núi phía bắc việt nam và sự hình thành loại hình du lịch cộng đồng ở sả séng sapa lào cai và bản lác mai châu hoà bìnhquản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía bắc việt nam cơ sở đề xuất một chương trình nâng caonghiên cứu nấm phytophthora infestans gây bệnh mốc sương hại cà chua khoai tây vụ đông xuân năm 20082009 tại một số tỉnh phía bắc việt namnghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía bắc việt nam và đề xuất biện pháp phòng chốngli thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp nhật bản tại khu vực phía bấc việt namhoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp nhật bản tại khu vực phía bắc việt namđào tạo và sử dụng nhân lực đại học cao đẳng ở một số tỉnh phía bắc việt nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ chuyển đổi kinh tếnghiên cứu nguyên nhân và ảnh hưởng của tình trạng khai thác tự do khoáng sản sa khoáng đến môi trường tự nhiên kinh tế xã hội ở vùng núi phía bắc việt nam các giải pháp tổng hợp để khắc phụcảnh hưởng của canh tác nương rẫy đến độ phì đất ở vùng núi phía bắc việt nam trường hợp ở ba bể bắc kạntrò của sản xuất lúa gạo đối với an ninh lương thực và cải thiện tài nguyên môi trường ở miền núi phía bắc việt namtay san chay mong dao o mien nui phia bac viet namhợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía bắc việt namhội thảo cây phân xanh phủ đất trên đất các nông hộ vùng đồi núi phía bắc việt nammiền núi phía bắc việt namĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm