Sự biến đổi các đặc điểm quản lý dưới tác động của các chính sách khoa học và công nghệ

Sự biến đổi các đặc điểm quản dưới tác động của các chính sách khoa học công nghệ

Sự biến đổi các đặc điểm quản lý dưới tác động của các chính sách khoa học và công nghệ
... cứu biến đổi đặc điểm quản tác động sách khoa học công nghệ trường hợp quản nhân Công ty TNHH thành viên Dịch vụ công ích quận Mục tiêu nghiên cứu: Sự biến đổi đặc điểm quản tác động sách ... công nghệ? Câu hỏi phụ: - Dưới tác động sách khoa học công nghệ, đối tượng quản (người lao động) thay đổi nào? - Dưới tác động sách khoa học công nghệ, cách thức quản lý, nhà quản thay đổi ... đổi nào? - Dưới tác động sách khoa học công nghệ, công cụ quản thay đổi nào? Giả thuyết nghiên cứu: - Ở lĩnh vực quản nhân tác động sách khoa học công nghệ, đặc điểm quản biến đổi từ việc...
 • 89
 • 107
 • 0

Sự biến đổi các đặc điểm quản dưới tác động của các chính sách khoa học công nghệ

Sự biến đổi các đặc điểm quản lý dưới tác động của các chính sách khoa học và công nghệ
... công nghệ? Câu hỏi phụ: - Dưới tác động sách khoa học công nghệ, đối tượng quản (người lao động) thay đổi nào? - Dưới tác động sách khoa học công nghệ, cách thức quản lý, nhà quản thay đổi ... nhân Công ty TNHH thành viên Dịch vụ công ích quận Mục tiêu nghiên cứu: Sự biến đổi đặc điểm quản tác động sách khoa học công nghệ Phạm vi nghiên cứu: Sự biến đổi đặc điểm quản tác động ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHAN PHẠM THẠCH THẢO SỰ BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Luận văn...
 • 12
 • 156
 • 0

Sự tác động của chính sách khoa học công nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sự tác động của chính sách khoa học và công nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
... CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 2.1 Tổng quan doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh 2.1.1 Hoạt động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh Trong năm qua, doanh nghiệp ... TÍNH CỦA CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 33 2.1 Tổng quan doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh ... NGHỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 58 3.1 Tác động âm tính sách khoa học công nghệ đến hoạt động chuyển giao công nghệ 58 3.1.1 Năng lực đổi công nghệ doanh nghiệp...
 • 106
 • 308
 • 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc chuyển đổi các tổ chức khoa học công nghệ công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm
... TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THEO HƢỚNG TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG ... TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 1.1 Lý thuyết tự chủ, tự chịu trách nhiệm 1.1.1 Khái niệm tự trị” Tự chủ, tự chịu trách nhiệm hay cách gọi khác tự trị”, ... THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THEO HƢỚNG TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 2.1 Các mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm Việt Nam qua thời kỳ Sự hình thành phát...
 • 95
 • 180
 • 1

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001 2008 tại Sở khoa học công nghệ thành phố Hà Nội

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 tại Sở khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội
... Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2008 Sở Khoa học Công nghệ thành phố Nội .để chia sẻ, giải thực trạng hiệu lực hiệu triển khai ISO 9001: 2008 ... chất lƣợng ISO 9001 : 2008 Sở Khoa học Công nghệ thành phố Nội 3.2 Nhiệm vụ - Cơ sở luận quản chất lƣợng HTQLCL ISO 9001: 2008 - Thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lƣợng ISO 9001 ... Cơ sở luận quản chất lƣợng HTQLCL ISO 9001: 2008 - Chƣơng 2: Thực trạng áp dụng HTQLCL ISO 9001 Sở KH&CN thành phố Nội - Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2008...
 • 126
 • 346
 • 1

Sử dụng cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia để xây dựng chính sách khoa học công nghệ

Sử dụng cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia để xây dựng chính sách khoa học và công nghệ
... lực đổi hình thành hệ thống đổi quốc gia Bản kế hoạch xác định mục tiêu hệ thống KH&CN Trung Quốc biến đổi trở thành hệ thống đổi quốc gia, hệ thống xác định hệ thống xã hội Chính phủ đóng vai ... thay đổi công nghệ Nhưng quốc gia công nghiệp hoá lại không vậy, đổi có vai trò, chí hoàn toàn vai trò thay đổi công nghệ Như vậy, đơn áp dụng cách tiếp cận NSI để phân tích kinh tế công nghiệp ... Một số quốc gia sử dụng khái niệm hệ thống đổi quốc gia (National System of innovation - NSI) để làm khung khổ phân tích hoạch định chiến lược /chính sách khoa học công nghệ (KH&CN) Đây...
 • 20
 • 297
 • 1

Điều kiện chuyển đổi các tổ chức khoa học công nghệ thủy lợi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghiên cứu tại Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam[151450]1151450

Điều kiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ thủy lợi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghiên cứu tại Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam[151450]1151450
... 62 3.2.2 Hot ng KH&CN 63 3.2.3 Chuyển đổi tổ chức KH&CN sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 64 3.2.4 Vấn đề thị tr-ờng cho sản phẩm KH&CN 67 3.2.5 Gn kt nghiờn cu khoa hc vi sn xut 69 3.2.6 i ... Ch-ơng II nhận dạng hoạt động Viện Khoa học Thuỷ lợi việt nam 35 2.1 Dẫn nhập 35 2.2 V trớ v c im ca t chc KH&CN Thy Li 36 2.3 Hin trng t chc v hot ng KH&CN ca Vin Khoa hc Thu li Vit Nam 38 2.3.1 ... chu trỏch nhim ca cỏc t chc KH&CN 24 1.2.1 Các loại hình tổ chức KH&CN 25 1.2.2 Một số tiêu chí để phân loại tổ chức KH&CN 26 1.2.3 Chc nng chủ yếu tổ chức KH&CN 27 1.3 Nhng thay i cú s tỏc ng...
 • 109
 • 181
 • 0

Tác động của chính sách khoa học công nghệ đến hiệu quả quản tài sản trí tuệ được tạo ra bằng nguồn kinh phí nhà nước (nghiên cứu trường hợp Đại học Bách 153152

Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đến hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra bằng nguồn kinh phí nhà nước (nghiên cứu trường hợp Đại học Bách 153152
... Xuất phát từ trên, tác giả chọn Tác động sách khoa học công nghệ đến hiệu quản tài sản trí tuệ tạo nguồn kinh phí nhà nước (Nghiên cứu trường hợp Đại học Bách khoa Hà Nội) làm đề tài Luận văn ... giá tác động sách khoa học công nghệ đến hiệu quản tài sản trí tuệ đƣợc tạo nguồn kinh phí nhà nƣớc cần thiết Báo cáo Hội nghị Chuyên đề Hợp tác quốc tế Nghiên cứu khoa học trƣờng đại học ... Nội, nhà quản lý, nhà khoa học bất cập công tác quản tài sản trí tuệ kinh phí nhà nƣớc đầu tƣ Tại hội nghị khoa học cán bộ, giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế toàn quốc 2008 Đại học Kinh...
 • 113
 • 257
 • 0

Tác động của chính sách khoa học công nghệ đối với quá trình tự chủ của các viện nghiên cứu triển khai thuộc Viện Khoa học công nghệ Việt Nam[153142]15153142

Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đối với quá trình tự chủ của các viện nghiên cứu và triển khai thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam[153142]15153142
... GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 35/HĐBT VÀ NGHỊ ĐỊNH 115/2005/NĐ-CP ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TỰ CHỦ CỦA CÁC VIỆN NC&TK THUỘC VKH&CNVN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH TỰ CHỦ CỦA CÁC VIỆN ... Vấn đề nghiên cứu Chính sách KH&CN ban hành có tác động trình tự chủ viện NC&TK thuộc VKH&CNVN? Giả thuyết nghiên cứu Chính sách ban hành tác động mạnh mẽ đến trình tự chủ viện NC&TK thuộc VKH&CNVN ... Viện Công nghệ sinh học; Viện Công nghệ môi trường; Viện Công nghệ hoá học; Viện Công nghệ vũ trụ; Viện Khoa học vật liệu ứng dụng; Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ Nha Trang; Viện Hoá học hợp...
 • 108
 • 168
 • 1

chính sách khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội nhật bản từ năm 1973 1991

chính sách khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế  xã hội nhật bản từ năm 1973  1991
... học công nghệ từ năm 1973- 1991 Chương 3: Đóng góp sách khoa học công nghệ đến phát triển kinh tế hội Những đóng góp khoa học công nghệ phát triển kinh tế giải vấn đề hội Nhật Bản nội ... Chính sách phát triển khoa học - công nghệ từ năm 1973 đến năm 1991 Trong chương này, tác giả mô tả chi tiết sách cụ thể Chính phủ, Hội đồng Khoa học Công nghệ Nhật Bản việc phát triển khoa học ... khoa học đặt Kế thừa từ giá trị khoa học học giả trước đối sánh với tình hình thực tế nay, tác giả lựa chọn đề tài Chính sách khoa học - công nghệ việc phát triển kinh tế - hội Nhật Bản từ...
 • 74
 • 170
 • 0

Vai trò của tổ chức xã hội dân sự trong hoạch định thực thi chính sách khoa học công nghệ

Vai trò của tổ chức xã hội dân sự trong hoạch định và thực thi chính sách khoa học và công nghệ
... gia hoạch định thực thi sách khoa học công nghệ 97 CHƢƠNG III 98 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TRONG THAM GIA HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ... nghiên cứu vai trò tổ chức hội dân Trung ương Đoàn khía cạnh chức hội dân việc tham gia hoạch định thực thi sách Khoa học Công nghệ Cụ thể : - Nghiên cứu khía cạnh tham gia hoạch định sách KH&CN ... triển Khoa học Công nghệ nước sách Khoa học Công nghệ Nhà nước - Có sách phát triển Khoa học Công nghệ vùng, lĩnh vực, vấn đề cụ thể Chính sách Khoa học Công nghệ phân theo thời gian: Chính sách Khoa...
 • 123
 • 434
 • 2

Nhận diện những biểu hiện văn hóa quản trong các tổ chức khoa học công nghệ

Nhận diện những biểu hiện văn hóa quản lý trong các tổ chức khoa học và công nghệ
... mắc nhận thức ứng xử văn hoá tình quản tổ chức Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở luận chung tổ chức khoa học công nghệ luận văn hóa quản lý, luận văn tập trung nhận diện biểu văn hóa quản ... vai trò văn hóa quản lý, tác động sâu sắc toàn diện văn hóa quản tồn phát triển tổ chức  Phân tích biểu văn hoá quản tổ chức khoa học công nghệ bao gồm: + Triết + Phong cách quản + ... quốc gia; Tổ chức khoa học công nghệ cấp ngang bộ; Tổ chức khoa học công nghệ cấp sở Phân loại theo chủ thể sở hữu: Tổ chức khoa học công nghệ thuộc khu vực Nhà nƣớc; Tổ chức khoa học công nghệ thuộc...
 • 90
 • 205
 • 0

Tác động của các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước đối với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 - 2005 (nghiên cứu trường hợp KC - 153212

Tác động của các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước đối với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 - 2005 (nghiên cứu trường hợp KC - 153212
... 198 6-1 990 54 chương trình Cấp Nhà nước Giai đoạn 199 1-1 995 31 chương trình khoa Cấp Nhà nước học công nghệ Giai đoạn 199 6-2 000 18 chương trình khoa Cấp Nhà nước học công nghệ Giai đoạn 200 1- 2005 ... NHỮNG TÁC ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 200 1- 2005 Để xác định tác động KT-XH chương trình KH&CN trọng điểm giai đoạn 200 1- 2005, tác giả ... cứu Tác động chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 200 1- 2005 phát triển KT-XH nào? Giả thuyết nghiên cứu Các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước thời gian 200 1- 2005 có tác...
 • 86
 • 380
 • 1

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học công nghệ hiện nay

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay
... trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 21 1.2.1 Các thuyết sở liệu 21 1.2.2 sở luận xây dựng ... dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức ... LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 15 1.1 Khái quát tổ chức khoa học công nghệ 15 1.1.1 Khái niệm đặc diểm tổ chức KH&CN...
 • 7
 • 133
 • 0

Giải pháp tăng cường quản các đề tài khoa học công nghệ thuộc sở khoa học công nghệ tỉnh bắc giang

Giải pháp tăng cường quản lý các đề tài khoa học và công nghệ thuộc sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang
... ng qu n ñ tài khoa h c công ngh t i S Khoa h c Công ngh t nh B c Giang, t ñó ñ xu t gi i pháp nh m tăng cư ng công tác qu n ñ tài khoa h c công ngh t i S Khoa h c Công ngh t nh B c Giang ... N LÝ ð TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH 2.1 Cơ s lu n v qu n ñ tài khoa h c công ngh c a S Khoa h c Công ngh t nh B c Giang 2.1.1 M t s khái ni m b n 2.1.1.1 Khái ni m qu n ñ tài khoa h c công ... tài khoa h c công ngh t i S Khoa h c Công ngh t nh B c Giang 92 4.4.2 Gi i pháp tăng cư ng công tác qu n ñ tài khoa h c công ngh t i S Khoa h c Công ngh t nh B c Giang 93 V K T LU N VÀ...
 • 125
 • 160
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về chính sách chính sách khoa học và công nghệ của việt nammối quan hệ giữa chính sách khoa học và công nghệ và bảo hộ sáng chếtổng quan về chính sách khoa học và công nghệ của việt nam có tác động tới bảo hộ sáng chếtác động của chính sách khoa học và công nghệ tới hoạt động xác lập quyền đối với sáng chếtác động của chính sách khoa học và công nghệ tới hoạt động khai thác thương mại đối với sáng chếtác động của chính sách khoa học và công nghệ tới hoạt động thực thi quyền đối với sáng chếcác đề tài khoa học và công nghệcác lĩnh vực khoa học và công nghệcác tổ chức khoa học và công nghệcác tổ chức khoa học và công nghệ công lậpsánh các chỉ số khoa học và công nghệ của eu với mỹ và nhật bảncac to chuc khoa hoc va cong nghe tinh ba ria vung taucơ sở lý luận về thị trƣờng thông tin khoa học và công nghệ3 những nhận và các biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý văn bản tại bộ khoa học và công nghệcác biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý văn bản tại bộ khoa học và công nghệCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả