Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn (Tóm tắt)

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn (Tóm tắt)
... lượng PVA hạt nano ZnS: Mn/ PVA 3.2 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVP Sự bọc phủ hạt nano ZnS: Mn PVP kiểm tra phổ hấp thụ hồng ngoại Hình 3.12 phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR ZnS: Mn (CMn= 8%mol) ... NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 3.1 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVA Sự bọc phủ hạt nano ZnS: Mn PVA kiểm tra phổ hấp thụ hồng ngoại Hình 3.8, 3.9 phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR hạt nano Bộ môn Quang Lượng ... [8] 2.5 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVA PVP Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVA PVP số tác giả nghiên cứu Theo nhóm tác giả G.Murugadoss cộng [14] Hạt nano ZnS pha tạp ion Mn2 +...
 • 23
 • 119
 • 0

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn
... th ca cỏc ht nano ZnS: Mn; ZnS: Mn/ PVA; ZnS: Mn/ PVP c kho sỏt bng ph X-Ray (hay gin XRD) Hỡnh 3.1 v 3.2 l gin nhiu x tia X (XRD) ca cỏc ht nano ZnS: Mn; ZnS: Mn/ PVA; ZnS: Mn/ PVP (C Mn= mol %) vi ... b), ZnS: Mn/ 0,8gPVA8%(ng c) B mụn Quang Lng t 38 Nm 2015 Kiu Bỏ Chin Lun Thc s a:PVA b: ZnS: Mn c: ZnS: Mn/ 0,2gPVA d: ZnS: Mn/ 0,4gPVA e: ZnS: Mn/ 0,6gPVA f: ZnS: Mn/ 0,8gPVA g: ZnS: Mn/ 1gPVA (C=O) h: ZnS: Mn/ 1,2gPVA ... (Zn-S) (Mn- S) 470 612 655 670 (Oxy) 1004 1410 1552 (C=O) 1629 i h 220 200 g 180 Độ hấp thụ( %) a:PVA b: ZnS: Mn c: ZnS: Mn/ 0,2gPVA d: ZnS: Mn/ 0,4gPVA e: ZnS: Mn/ 0,6gPVA f: ZnS: Mn/ 0,8gPVA g: ZnS: Mn/ 1gPVA...
 • 57
 • 100
 • 0

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn
... tinh th ca cỏc ht nano ZnS: Mn; ZnS: Mn/ PVA; ZnS: Mn/ PVP c kho sỏt bng ph X-Ray (hay gin XRD) Hỡnh 3.1 v 3.2 l gin nhiu x tia X (XRD) ca cỏc ht nano ZnS: Mn; ZnS: Mn/ PVA; ZnS: Mn/ PVP (CMn= mol %) vi ... a), ZnS: Mn( ng b), ZnS: Mn/ 0,8gPVA8%(ng c) B mụn Quang Lng t 38 Nm 2015 Kiu Bỏ Chin Lun Thc s a:PVA b: ZnS: Mn c: ZnS: Mn/ 0,2gPVA d: ZnS: Mn/ 0,4gPVA e: ZnS: Mn/ 0,6gPVA f: ZnS: Mn/ 0,8gPVA g: ZnS: Mn/ 1gPVA ... (Zn-S) (Mn- S) 470 612 655 670 (Oxy) 1004 1410 1552 (C=O) 1629 i h 220 200 a:PVA b: ZnS: Mn c: ZnS: Mn/ 0,2gPVA d: ZnS: Mn/ 0,4gPVA e: ZnS: Mn/ 0,6gPVA f: ZnS: Mn/ 0,8gPVA g: ZnS: Mn/ 1gPVA h: ZnS: Mn/ 1,2gPVA...
 • 58
 • 150
 • 0

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn
... defined 3.5.2 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS : Mn bọc phủ PVAError! Bookmark not defined 3.6 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVPError! Bookmark not defined 3.6.1 Phổ hấp thụ hồng ngoại PVP ... 3.8: Phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR PVA(đường a), ZnS: Mn( đường b), ZnS: Mn/ 0,8gPVA8%(đường c) Error! Bookmark not defined Hình 3.9: Phổ hấp thụ hồng ngoại PVA (đường a), ZnS: Mn (đường b) ZnS: Mn/ PVA ... PVA hạt nano ZnS: Mn/ PVA Error! Bookmark not defined Hình 3.11: Phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR PVP Error! Bookmark not defined Hình 3.12: Phổ hấp thụ hồng ngoại RT-IR PVP(a), ZnS: Mn( b) ZnS: Mn/ 1,2g...
 • 11
 • 169
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất quang của các hạt nano zns mn bọc phủ polyvinylpyrrolidone chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa

Nghiên cứu một số tính chất quang của các hạt nano zns mn bọc phủ polyvinylpyrrolidone chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa
... SỐ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO ZnS: Mn 2.1 Một số phương pháp chế tạo vật liệu nano ZnS: Mn Để chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn dùng phương pháp phún xạ catốt, sol-gel, thuỷ nhiệt, đồng kết tủa ... kết tủa Để chế tạo hạt nano ZnS: Mn bọc phủ PVP ban đầu cần phải chế tạo hạt nano chưa bọc phủ Các hạt nano ZnS: Mn (CMn = mol%) chế tạo phương pháp đồng kết tủa từ tiền chất: Zn(CH3COO)2.2H2O ... 30 phút tạo kết tủa (ZnSMnS) Lọc rửa kết tủa nước cất lần Sấy kết tủa ZnS: Mn 800C 10h Nghiền nhỏ thu hạt nano Hình 3.1: Quy trình chế tạo hạt nano ZnS: Mn (CMn-8mol%) phương pháp đồng kết tủa Quá...
 • 68
 • 164
 • 0

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano zns pha tạp mn và khảo sát tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano zns pha tạp mn và khảo sát tính chất quang của chúng
... nghiệm chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn phƣơng pháp nghiên cứu cấu trúc, đặc trƣng hấp thụ, xạ mẫu……… 37 2.1 Quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn ……………………………… 37 2.1.1 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn ... 37 2.1.1.1 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn với nguồn S2- từ Na2S2O3.5H2O……… 38 2.1.1.2 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn với nguồn S2- từ TGA…………42 2.1.2 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn phương ... 3.4 Các chuyển dời hấp thụ xạ hạt nano ZnS: Mn …………… 89 3.4.1 Phổ hấp thụ hạt nano ZnS: Mn ………………………………………89 3.4.1.1 Phổ hấp thụ hạt nano ZnS: Mn theo hàm lượng Mn …… 89 3.4.1.2 Phổ hấp thụ hạt nano...
 • 25
 • 215
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát quang zns pha tạp mn

Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát quang zns pha tạp mn
... thụ màng mỏng ZnS: Mn (CMn= mol%) - PVP 300K chế tạo phương pháp Spincoting với số lớp khác 12 Khả ứng dụng thực tiễn: (nếu có) - Dùng hệ xây dựng để chế tạo vật liệu nano ZnS pha tạp kim loại ... xạ tia X (XRD) màng mỏng ZnS: Mn( CMn = 8mol%) phủ PVP với số lớp khác 3.4.2.2 Phổ phát quang ZnS: PVP ZnS: Mn – PVP - Hình 3.34 phổ phát quang màng mỏng ZnS: PVP 300K chế tạo phương pháp Spincoting ... sẵn Bộ môn Quang lượng tử vật liệu có sẵn nước, tiến hành xây dựng hệ chế tạo hạt nano nhóm A2B6 ZnS, ZnO… pha tạp kim loại chuyển tiếp Mn, Cu, Co…có lớp vỏ điện tử 3d chưa lấp đầy Hệ gồm: - Bình...
 • 10
 • 325
 • 0

Nghiên cứu sự hấp thu phân bố của enrofloxacin trong huyết tương dê và điều trị thử nghiệm trên dê bị viêm ruột ỉa chảy

Nghiên cứu sự hấp thu phân bố của enrofloxacin trong huyết tương dê và điều trị thử nghiệm trên dê bị viêm ruột ỉa chảy
... có nghiên cứu n o dợc động học Enrofloxacin Việt Nam Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu hấp thu, phân bố Enrofloxacin huyết tơng v điều trị thử nghiệm ... 4.3 64 Nghiên cứu, so sánh hấp thu v phân bố Enrofloxacin huyết tơng dê, cho theo đờng uống v đờng tiêm bắp (dùng chế phẩm Baytril 5%) 4.3.1 66 Kết nghiên cứu hấp thu v phân bố Enrofloxacin huyết ... trình điều trị thích hợp: vừa đảm bảo hiệu điều trị cao, vừa tiết kiệm thu c, lại thu n tiện cho sử dụng 3.1.2 Điều trị thử nghiệm bị viêm ruột ỉa chảy 3.2 Nguyên liệu 3.2.1 Động vật thí nghiệm...
 • 112
 • 391
 • 0

Luận văn nghiên cứu sự hấp thu, phân bố của enrofloxacin trong huyết tương, cơ và một số cơ quan nội tạng lợn

Luận văn nghiên cứu sự hấp thu, phân bố của enrofloxacin trong huyết tương, cơ và một số cơ quan nội tạng lợn
... bố Enrofloxacin số quan nội tạng lợn cho theo đờng tiêm bắp - Nghiên cứu hấp thu, phân bố Enrofloxacin số quan nội tạng lợn cho theo đờng tiêm bắp, liều mg/kgP - Nghiên cứu hấp thu, phân bố Enrofloxacin ... mg/kgP 48 4.2 Kết nghiên cứu hấp thu, phân bố Enrofloxacin số quan, nội tạng lợn cho theo đờng tiêm bắp 53 4.2.1 Kết nghiên cứu hấp thu, phân bố Enrofloxacin số quan, nội tạng lợn cho theo đờng ... Nội dung, nguyên liệu, địa điểm phơng pháp nghiên cứu 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.1.1 Nghiên cứu hấp thu, phân bố Enrofloxacin huyết tơng lợn cho theo đờng tiêm bắp - Nghiên cứu hấp thu, phân bố...
 • 88
 • 297
 • 0

PHỔ hấp THU HỒNG NGOẠI

PHỔ hấp THU HỒNG NGOẠI
... hấp thu hồng ngoại Đó điều may mắn, người ta không cần đuổi hết không khí khỏi máy quang phổ hồng ngoại Hóa phân tích Trần Trung Trực D CƯỜNG ĐỘ VÀ HÌNH DẠNG PHỔ HỒNG NGOẠI  Phổ hấp thu IR tập ... 2- Dao động nhóm III- PHỔ HỒNG NGOẠI A PHỔ RAMAN VÀ PHỔ HỒNG NGOẠI B ĐIỀU KIỆN HẤP THU BỨC XẠ HỒNG NGOẠI C MOMEN LƯỠNG CỰC ... GIẢI PHỔ IR 10 IV- MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI 11 1- Phổ kế hồng ngoại chùm tia dùng kính lọc 11 2- Phổ kế hồng ngoại hai chùm tia tán sắc 11 3- Phổ...
 • 16
 • 216
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo và tính chất của tinh thể nano PbS pha tạ

Nghiên cứu, chế tạo và tính chất của tinh thể nano PbS pha tạ
... tớnh cht ca tinh th nano PbS v PbS pha Kh nng iu khin kớch thc hỡnh dng v nh hng ng dng ca tinh th nano PbS Vit Nam Lun mang tờn: NGHIấN CU, CH TO V TNH CHT CA TINH TH NANO PbS V PbS PHA TP Lun ... Hỡnh 3.17 Ph XRD ca tinh th nano PbS v PbS: Mn 46 Hỡnh 3.18 Ph tỏn sc nng lng EDS ca mu tinh th nano (a) PbS; (b) PbS: Mn 47 Hỡnh 3.19 nh SEM ca cỏc mu tinh th nano PbS v PbS: Mn-8%(b) 47 ... thuyt v tinh th nano núi chung v tinh th bỏn dn PbS v PbS pha Chng 2: THC NGHIM Cỏc phng phỏp k thut c s dng ch to v kho sỏt tớnh cht, hỡnh thỏi hc v cu trỳc ca tinh th nano PbS v PbS pha Chng...
 • 59
 • 538
 • 1

Góp phần nghiên cứu định lượng artesunate trong viên nén bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến

Góp phần nghiên cứu định lượng artesunate trong viên nén bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại  khả kiến
... bị hấp thụ vùng tử ngoại, dẫn đến sai số Phương pháp đo kiềm lại cho kết viên nén Artesunate không chứa acid Succinic Trong luận văn triển khai nghiên cứu áp dụng phương pháp đo quang phổ hấp thụ ... 1.3.3 - Điểm qua sô phương pháp định lượng 1.3.3.1 - Các phương pháp định lượng Artesunate nguyên liệu *Phương pháp đo quang phổ hấp thụ vùng tử ngoại Sau đun nóng môi trường kiềm, Artesunate chuyển ... cho định lượng viên nén Phương pháp chuẩn độ gián tiếp phương pháp dễ thực song phương pháp nghiên cứu áp dụng cho định lượng nguyên liệu Artesunate, muốn áp dụng định lượng dạng bào chế Artesunate...
 • 42
 • 369
 • 0

Nghiên cứu định lượng metronidazol bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại trong môi trường kiềm

Nghiên cứu định lượng metronidazol bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại trong môi trường kiềm
... acid: r n Trong phõn t Metronidazol cú cha d vũng imidzol, d vũng ny hp th mnh bc x t ngoi Ngi ta ng dng tớnh cht ny nh lng Metronidazol bng phng phỏp o ph t ngoi Trong mụi trng acid HCl, Metronidazol ... lng Metronidazol cỏc c s Song gúp phn lm phong phỳ thờm cỏc phng phỏp nh lng Metronidazol, da vo cu trỳc hoỏ hc ca Metronidazol chỳng tụi nghiờn cu nh lng Metronidazol bng phng phỏp o quang ... Dng viờn nộn: Metronidazol tablets 250mg Bit dc Metrosole, Neo - metic Dng tiờm: - Metronidazol injection 5mg/ml lOOml Bit dc: Flagyl I.V.R.T.U, Metronidazol LV.Methyl I.v - Metronidazol hydrocloride...
 • 31
 • 600
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoạiphương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại ft irphương pháp nghiên cứu phổ hấp thụnghiên cứu phổ hấp thụphổ hấp thụ của các hạt nano zns mn zns mn pvpphổ phát quang của các hạt nano zns mn zns mn bọc phủ pvpphổ phát quang và phổ kích thích phát quang của các hạt naono zns mn zns mn bọc phủ pvpphổ phát quang của các hạt nano zns mn zns mn pvp theo bƣớc sóng kích thíchkhảo sát tính chất cấu trúc và hình thái bọc của các hạt nano zns mn zns mn bọc phủ pvpnghiên cứu môi trường trong và ngoài của doanh nghiệpnghiên cứu giải háp thu ngân sách trên địa phươngnghiên cứu sự hấp thụ d strophantin qua đường tiêu hóamưssbauer 1929 nghiên cứu về hấp thụ cộng hưởng tia gamma và hiệu ứng mossbauer ơng được nhận ½ giải nobel vật lý năm 1961giải thích nguyên nhân sinh ra phổ hấp thụ và màu của phức chấtmột số kết quả nghiên cứu sự hấp thụ cd zn cu và pb bằng thực vậtĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại