38835 christmas domino 4 4

Tài liệu Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.4) pdf

Tài liệu Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.4) pdf
... trị mặc định Domino kết nối trở lại Domino Tài khoản thực kết nối trở lại Domino yêu cầu quyền truy cập Editor vào file names.nsf Directory Domino Thật may tài khoản quản trị mặc định Domino có ... Exchange User thấy thời điểm họ lên lịch họp người dùng Domino bận, qua họ lên lịch họp vào ngày khác Kết luận Trong phần hoàn thành cài đặt cấu hình Free/Busy Connector Exchange 2007 Lotus Domino ... Busy Connector Microsoft Exchange cho dịch vụ Lotus Domino máy chủ Exchange Bạn nên cài đặt chế độ khởi chạy tự động cho Kiểm tra Free/Busy Access Trong hình phần thấy tình Exchange User muốn tổ...
 • 10
 • 156
 • 0

Lotus Domino Release 5.0 A Developer’s Handbook phần 4 pot

Lotus Domino Release 5.0 A Developer’s Handbook phần 4 pot
... As NotesDatabase 'Declare acl as the Notes Database ACL Dim acl As NotesACL 'Declare aclentry as ACL Entry type 212 Lotus Domino Release 5.0: A Developer’s Handbook Dim aclentry As NotesACLEntry ... books that you have access to and check that they are added to the ACL before you make the database available to users 220 Lotus Domino Release 5.0: A Developer’s Handbook To deny Read access ... No Access to prevent access by anonymous users • Reader to allow access to an information database • Author to allow access to an interactive database Caution If the database ACL does not contain...
 • 71
 • 242
 • 0

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.4) ppsx

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.4) ppsx
... Free/Busy, máy trạm sử dụng Outlook 2007 Outlook 2007 không yêu cầu tạo Public Folder Store Trường hợp ứng với Contoso máy trạm sử dụng Outlook 2007 cài đặt Exchange 2007 mà không cần cấu hình Public ... Lotus Domino? Đó Free/Busy Connector cần sử dụng Free/Busy System Folder để thực số chức Vì cần phải tạo Public Folder Store hệ thống Contoso Trước tiên khởi tạo điểm lưu trữ công cộng Exchange ... tạo điểm lưu trữ công cộng Exchange Management Console Bạn bỏ qua bước tạo Public Folder Store Mở Exchange Management Console Trong Console vào Server Configuration chọn Mailbox Trong bảng làm việc,...
 • 4
 • 49
 • 0

Giới thiệu về IP 4

Giới thiệu về IP 4
... SKyQQzQFKảQJWDFKQJKLzQFằXOS~X octet octet octet octet class a : 16 24 32 net id host id class b host id net id class c 1 host id net id Class d 16 24 32 16 24 32 1110 class e 11110 4XDFXWUảFFFOS~ÊDFK,3FKảQJWDFĐQKQ[WVDX ... NK{QJSKyQQzQFKảQJWDFKQJKLzQFằXOS~X octet octet octet octet class a : 16 24 32 net id host id class b host id net id class c 1 host id net id Class d 16 24 32 16 24 32 1110 class e 11110 4XDFXWUảFFFOS~ÊDFK,3FKảQJWDFĐQKQ[WVDX ... 2FWHWFÔQOLFĐELWGQKFKR~ÊDFKFDP\&K &ODVV$ 2FWHW 2FWHW 2FWHW 16 2FWHW 24 32 net id host id PQJP\FKWUzQPưWPQJ DqDFKP}QJ 1HW,' ...
 • 41
 • 520
 • 5

Xem thêm