Thuật ngữ Typography từ A đến Z

Thuật ngữ Typography từ A đến Z

Thuật ngữ Typography từ A đến Z
... analphabetic apex aspect ratio adnate serif agate aliasing alphabet angle brackets anglo-am points anti-aliasing antiqua aperture apostrophe arabic numerals arc arm ascender asterisk astonisher at sign auto-hinting ... tính kế th a điều R Ragged-left Revival Rule Ragged right Ring Rustics Rised Cap Ranged-left Ranged-right Readability Resolution Roman Roman capitals Roman Cursive Roma numerals Rotunda Ragged-left ... baseline bastarda beak bezier curves bicameral black blackletter body body size bold borgis bowl brace bracket brackets broken script bullet 9THUẬT NGỮ TYPOGRAPHY ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI Khoa KT-MTCN Ball...
 • 68
 • 856
 • 0

Tài liệu Các thuật ngữ chuyên dụng trong quản lý dự án ODA doc

Tài liệu Các thuật ngữ chuyên dụng trong quản lý dự án ODA doc
... TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA THUẬT NGỮ QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TC – Nhóm Tài - Kế toán Từ/thuật ngữ (Xếp theo a, b, c…) Từ/thuật ... of funds Giải thích/mô tả Một loại báo cáo tài phản ánh tình hình tài sản, nợ nguồn vốn dự án Các báo cáo phản ánh tình hình tài dự án mặt tình trạng tài sản, nợ, nguồn vốn Mẫu biểu báo cáo cách ... Định tính Qualitative Đối tác Partner(s) Dự án đầu tư Investment project Dự án ODA ODA project Dữ liệu Data Dữ liệu Baseline data Hoạt động Activity/Activities Kế hoạch làm việc Work Plan Kết...
 • 13
 • 1,360
 • 1

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 1 potx

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 1 potx
... variance ANOVA - Phân tích phương sai 11 0 Anarchy 11 1 Allowance Tình trạng vô phủ Phần tiền trợ cấp 11 3 Anchor argument Luận điểm neo 11 4 Animal spirits Tinh thần bầy đàn; Tâm lý hùa theo 11 5 Analysis ... tích 11 6 Annecy Round 11 7 Annual allowances Vòng đàm phán Annecy Miễn thuế hàng năm 11 8 Annual capital charge Chi phí vốn hàng năm 11 9 Annuity 12 0 Annuity market Niên kim Thị trường niên kim 12 1 ... Aitken 89 Alienation Sự tha hoá Page economic 90 Allais Maurice (19 11) Allen , Sir roy George Douglas (19 06 91 1983) 92 Allocate 19 0 6 -1 983 Phân bổ, ấn định 93 Allocation funtion Chức phân bổ 94 Allocative...
 • 7
 • 256
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 2 ppt

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 2 ppt
... principle 21 9 Balance sheet Nguyên lý cân đối Bảng cân đối tài sản 22 0 Bancor 22 1 Balanced GDP Đồng tiền bancor (đồng tiền quốc tế) GDP cân đối 22 3 Bandwagon effect Hiệu ứng đoàn tàu 22 4 Bank 22 5 Bank ... economic 20 9 Bad 21 0 Bad money drive out good Hàng xấu "Đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt" 21 1 Bagehot, Walter 21 2 Balanced budget (1 82 6-1 877) Ngân sách cân đối 21 3 Balanced-budget multiplier ... hàng Khoản vay ngân hàng 22 6 Bank bill Hối phiếu ngân hàng 22 7 Bank Charter Act Đạo luật Ngân hàng 22 8 Bank credit Tín dụng ngân hàng 22 9 Bank deposite Tiền gửi ngân hàng 23 0 Bank for international...
 • 7
 • 278
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 3 pptx

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 3 pptx
... biên 37 9 Capitalism 38 0 Capitalization 38 1 Capitalization issue Chủ nghĩa Tư hoá, vốn hóa Cổ phiếu không tiền 38 2 Capitalization rates 38 3 Capitalized value 38 4 Capital-labour ratio 38 5 Capital ... vốn; sử dụng nhiều vốn 37 5 Capital - intensive economy Nền kinh tế dựa nhiều vào vốn 37 6 Capital-intensive sector Ngành bao hàm nhiều vốn 37 7 Capital-intensive techniques 37 8 Capital, marginal ... economic 37 1 Capital gearing 37 2 Capital goods Tỷ trọng vốn vay liệu sản xuất, hàng liệu sản xuất 37 3 Capital intensity 37 4 Capital - intensive Cường độ vốn (ngành)...
 • 7
 • 304
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 4 docx

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 4 docx
... economic 641 Cost of protection 642 Cost overrun 643 Cost - plus pricing Chi phí bảo hộ Chi phí phát sinh Cách định giá chi phí-cộng lợi; Cách định giá dựa vào chi phí cộng thêm lợi nhuận 644 Cost - ... Sự ng quan ng quan đồng biến ng quan nghịch biến ng quan lợi tức 631 Correlogram Biểu đồ ng quan 632 Correspondent banks Các ngân hàng đại lý 633 Corset Yêu cầu thắt chặt 6 34 Cost ... đẩy 645 Cost - utility analysis Phân tích chi phí - công dụng; Phân tích tận dụng chi phí 646 Council of Economic Advisors (ECA) Hội đồng cố vấn kinh tế Council for Mutual economic Assitance 647 ...
 • 7
 • 320
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 5 pps

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 5 pps
... lòng 851 Distributed lags Độ trễ có phân phối 852 Distributed profits Lợi nhuận phân phối 853 Distribution, theories of 854 Dispersion 855 Distortions 856 Distortions and market failures 857 Distribution ... triển kinh tế Uỷ ban Phát triển kinh tế Viện Phát triển kinh tế Động học kinh tế Hiệu kinh tế Người theo thuyết Keynes chiết trung Chi phí kinh tế 934 Economic growth Tăng trưởng kinh tế 9 35 Economic ... Bậc tự (df) 755 Deindustrialization Phi công nghiệp hoá 756 Delors Report 757 Demand Báo cáo Delors Cầu 758 Demand curve 759 Demand deposits Đường cầu Tiền gửi không kỳ hạn 760 Demand - deficient...
 • 7
 • 270
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 6 pot

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 6 pot
... sống ng đương; Quy mô ng đương Thang/hệ số/ tỷ lệ/qui mô qui đổi hàng hoá tiêu dùng ng đương Thang/hệ số/ tỷ lệ/qui mô qui đổi thu nhập ng đương Mức biến động ng đương 10 36 Error ... Đầu Châu Âu 1 060 European Monetary Agreement Hiệp định tiền tệ Châu Âu 1 061 European Monetary Co-operation Fund Quỹ hợp tác Tiền tệ Châu ÂU 1 062 European Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Châu ÂU 1 063 ... Monetary System (EMS) 1 064 European Monetary Unit of Account Hệ thống tiền tệ châu Âu Đơn vị Kế toán Tiền tệ Châu Âu 1 065 European Payments Union Liên minh Thanh toán Châu Âu 1 066 European Recovery...
 • 7
 • 274
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 7 ppsx

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 7 ppsx
... lừa dối 1 170 Fallacy of composition 1 171 False trading 1 172 Family expenditure survey 1 173 Family credit 1 174 Family-unit agriculture 1 175 FAO 1 176 FASB 1 177 FCI 1 178 Featherbedding 1 179 Fed., ... 1 277 Forward market 1 278 Forward rate 1 279 Forward and contingent market 12 97 Friedman, Milton (191 2-) 1298 Fringe benefit Phúc lợi phi tiền tệ Page 48 economic 1299 Frisch, Ragnar (189 5-1 973 ) ... trường kỳ hạn Giá trị ng lai Hiệp ước vay nợ chung 13 07 Frictional and structural unemployment 1308 Full-employment budget 1309 Full-employment budget surplus 1310 Full-employment national...
 • 7
 • 225
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 8 docx

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 8 docx
... John R 14 48 Hicks-Hansen diagram (190 4-1 989 ) Biểu đồ Hicks-Hansen 1449 Hicks Neutral Technical Progress Tiến kỹ thuật trung tính Hicks 1450 Hidden unemployment Thất nghiệp ẩn 1451 High-powered ... phát 1479 Hypothesis testing Kiểm định giả thuyết 1 480 Hysteresis 1 481 Human wealth 1 482 ICOR 1 483 IBBD 1 484 ICFC 1 485 IDA Hiện ng trễ Của cải người Tỷ lệ biên tế vốn sản lượng Ngân hàng Tái ... Harrod-Domar 1435 Harrod Neutral Technical Progress 1436 Havana Charter Tiến kỹ thuật trung tính Harrod Điều lệ Havana 1437 Hayek, Friedrich A.Von ( 189 9-1 992) Heckscher-Ohlin approach to 14 38 international...
 • 7
 • 313
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 9 doc

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 9 doc
... Trợ cấp lạm phát 1 594 Inflation tax Thuế lạm phát 1 595 Informal sector 1 596 Information Khu vực không thức Thông tin 1 597 Information matrix 1 598 Inflation rate 1 599 Inflation-adjusted budget 1600 ... Đầu tồn kho 1687 Inverse function rule Quy tắc hàm ngược 1688 Investment Đầu 16 89 Investment criteria Các tiêu chuẩn đầu 1 690 Investment grants 1 691 Investment trust Trợ cấp đầu Tờ-rớt ... grants 1 691 Investment trust Trợ cấp đầu Tờ-rớt đầu 1 692 Investors in Industry Các nhà đầu Công nghiệp 1 693 Invisible hand, the 1 694 Invisibles Bàn tay vô hình Khoản vô hình Page 63 ...
 • 7
 • 282
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 10 ppt

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 10 ppt
... Nicholas (190 8-1 986) 1750 Kaldor - Hicks test Kiểm định Kaldor - Hicks 1751 Kalecki, Micheal (189 9-1 970) 1752 Kalman filtering Phép lọc Kalman Page 66 economic 1753 Kantorovich, Leonid (191 2-1 986) 1754 ... Klein, Lawrence R (192 0-) 1766 Knife edge Điểm tựa mỏng manh Page 67 economic 1767 Knight, Frank (189 5-1 973) 1768 Kondratieff, Nicolai D (189 2- ?) 1769 Koopmans, Tjalling (191 0-1 985) 1770 Koych transformation ... Lagrangean technique Phương pháp nhân tử Lagrange 1792 Laissez - faire 1793 Laissez - faire economy Học thuyết kinh tế tự vận hành Nền kinh tế tự vận hành (chính phủ can thiệp) 1794 Land 1795 Land...
 • 7
 • 284
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 11 docx

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 11 docx
... lận Phố Lombard 1895 Lomé Convention Công ước Lomé 1896 Long-dated securities 1897 Long-haul economies Các chứng khoán dài hạn Tính kinh tế theo quãng đường 1898 Longitudinal data Dữ liệu dọc ... vị trí 1887 Locking - in effect 1888 lockout Hiệu ứng kẹt Sự đóng cửa gây áp lực (đối với công nhân) 1889 Logarithm Lôgarít 1890 Logistic function 1891 Logit analysis 1892 Log-linear 1893 Logolling ... Liquidity trap 1870 Listed securities 1871 Little - Mirrlees method 1872 LM curve 1873 Loan Bẫy tiền mặt; Bẫy khoản Các chứng khoán yết giá Phương pháp Little - Mirrlees Đường LM Khoản cho vay Page 72...
 • 7
 • 299
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 12 pot

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 12 pot
... đa nhà máy Hệ số đa ng quan Hồi quy bội số 2119 Multiplier Số nhân 2120 Multiplier - accelerator interaction 2121 Multiplier - accelerator model 2122 Multiproduct firm 2123 Multiplier coefficient ... tăng trưởng đa ngành Phân tích đa biến số 2126 Mundell - Fleming model Mô hình Mundell - Fleming 2127 Mutually exclusive projects 2128 Mutually exclusive 2129 Naive accelerator Các dự án loại từ ... production Phương thức sản xuất 2072 Modigliani, Franco (191 8-) Học thuyết chi phí 2073 Modigliani-Miller theory of cost of capital Modigliani-Miller 2074 Modulus Giá trị tuyệt đối Page 80 economic...
 • 7
 • 319
 • 0

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu part 13 potx

Thuật Ngữ - Kinh Doanh, Đầu Tư part 13 potx
... hàng 2 213 Non-competing groups 2214 Non-cumulative preference shares Các nhóm không cạnh tranh Cổ phiếu ưu đãi phi tích luỹ 2215 Non-excludability Tính khu biệt; tính ngăn cản 2216 Non-labor ... 2217 Non-linear Phi tuyến 2218 Non-linear function Hàm phi tuyến 2219 Non-manual workers Lao động phi thủ công; Lao động trí óc 2220 Non-nested hypotheses Các giả thiết không bị lồng 2221 Non-pecuniary ... Par rate of exchange Hệ thống giá ng đương Tỷ giá hối đoái ng đương 2345 Partial adjustment Điều chỉnh phần Page 90 economic 2346 Partial derivative 2347 Partial equilibrium 2348 Paricipating...
 • 7
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuật ngữ ngành điệncác thuật ngữ và định nghĩa trong ohsas18001 2007các chỉ tiêu đánh giá kỹ chiến thuật chạy cltb của nam và nữ vđv lứa tuổi 16 183   thuật ngữ và định nghĩa 3định nghĩa thuật ngữ viết tắtthuật ngữ máy tínhthuật ngữ chuyên ngànhthuật ngữa thương mạithuật ngữ phòng cháy chữa cháyphần thứ tư nhận xét và đánh giá chung những kết quả bước đầu của dự ánphân biệt giữa rủi ro và một số thuật ngữ khác có liên quantổng hợp kết quả đánh giá hiệu trưởng và các góp ý của tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường cần lưu ý những điểm gìphương pháp đánh giá ảnh hưởng của việc triển khai gprs đến dung lượng thoại trong mạng gsm dựa trên kết quả mô phỏng ở đây chỉ xét trường hợp tính cho một cellthuật ngữ cơ sở dữ liệuthuật ngữ kinh tếTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcchương 6 phương pháp phân tích khối lượngBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnslide thuyet trinh quan tri logisticsNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)