Nghiên cứu một số yếu tố gây ra lỗi thiên lệch (BIAS) trong câu hỏi thi PISA 2012 – lĩnh vực toán học

Nghiên cứu một số yếu tố gây ra lỗi thiên lệch (Bias) trong câu hỏi thi PISA 2012

Nghiên cứu một số yếu tố gây ra lỗi thiên lệch (Bias) trong câu hỏi thi PISA 2012
... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN 53 Giới tính học sinh lỗi thi n lệch câu hỏi thi PISA 53 Vị trí địa lý lỗi thi n lệch câu hỏi thi PISA 57 Yếu tố vùng miền lỗi thi n lệch câu hỏi thi PISA ... Nam  Yếu tố vị trí địa lý gây lỗi thi n lệch câu hỏi thi PISA 2012 lĩnh vực Toán học Việt Nam  Yếu tố vùng miền gây lỗi thi n lệch câu hỏi thi PISA 2012 lĩnh vực Toán học Việt Nam  Yếu tố loại ... trường gây lỗi thi n lệch câu hỏi thi lĩnh vực Toán học PISA 2012 Việt Nam Khách thể, đối tượng nghiên cứu 6.1 Đối tượng nghiên cứu Các yếu tố có nguy gây lỗi thi n lệch câu hỏi thi PISA 2012 lĩnh...
 • 127
 • 103
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009 đến 2011

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009 đến 2011
... Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2011 nhằm góp phần bước hoàn thiện công tác xác định giá đất ở, toàn địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung thị ... 3.3.1 Giá đất quy định địa bàn thị Bắc Kạn 55 3.3.2 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2011 58 3.4 Đề xuất số giải pháp 75 ... Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở, địa bàn thị Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2011 2.2 Địa điểm tiến hành Trung tâm Kỹ...
 • 92
 • 183
 • 0

luận văn tài nguyên môi trường Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở, trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2011

luận văn tài nguyên môi trường Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở, trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2011
... địa bàn thị Bắc Kạn nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng 3.4.3.1 Giá đất quy định phạm vi nước 3.4.3.2 Giá đất địa bàn thị Bắc Kạn 3.4.3.3 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị ... thị Bắc Kạn nói riêng 1.2 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu giá đất thực tế giá đất Nhà nước quy định địa bàn thị Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2011 - Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa ... tượng nghiên cứu Giá đất địa bàn thị Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2011 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tất yếu tố có liên quan tới tình hình biến động giá đất phạm vi thị Bắc Kạn giai đoạn...
 • 48
 • 159
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2013

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2013
... Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013 i Yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013 ii Yếu tố hội ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị ... ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 – 2013 53 3.3.1 Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn ... Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên giai đoạn 2009-2013 64 3.4 Đánh giá mối quan hệ số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đô thị thị Phúc Yên giai đoạn 2009-2013...
 • 90
 • 171
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ - Huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2013.

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ - Huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2013.
... đất địa bàn nghiên cứu - Tìm hiểu giá đất thực tế giá đất Nhà nước quy định địa bàn thị trấn Chũ - Lục Ngạn- Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2013 - Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỤC VĂN BẢO Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHŨ - HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2013” Khãa luËn tèt ... Tỉnh Bắc Giang theo quy định Nhà nước - Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị trấn Đề tài nghiên cứu tất yếu tố có liên quan tới tình hình biến động giá đất địa bàn thị trấn Chũ giai đoạn...
 • 87
 • 170
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Đồng Nguyên - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 2014.

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Đồng Nguyên - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2014.
... động giá đất thực tế giá đất Nhà nước quy định địa bàn phường Đồng Nguyên, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 3 - Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn phường Đồng Nguyên, thị Từ Sơn, tỉnh ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Giá đất số yếu tố ảnh hưởng đến giá phường Đồng Nguyên, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Người dân địa bàn nghiên cứu ... 23 3.3.5 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất phường Đồng Nguyên giai đoạn 2013 - 2014 23 3.3.6 Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến giá đất phường Đồng Nguyên ...
 • 82
 • 153
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn Thị Trấn Đu - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2013.

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn Thị Trấn Đu - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2013.
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - ĐẶNG ĐÌNH ĐỨC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐU - HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN ... yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn Thị Trấn Đu - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2013” nhằm góp phần bước hoàn thiện công tác xác định giá đất toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... chung Thị trấn Đu - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên nói riêng 1.2 Mục đích nghiên cứu + Tìm hiểu giá đất thực tế giá đất Nhà nước quy định địa bàn thị Trấn Đu Phú Lương Thái Nguyên giai đoạn...
 • 62
 • 236
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2013

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011  2013
... phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc ... t nhiờn Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng ... Đất quốc phòng Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ng-ỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt n-ớc chuyên dùng Đất phi nông...
 • 75
 • 173
 • 0

NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở tại địa bàn THỊ xã PHÚC yên, TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở tại địa bàn THỊ xã PHÚC yên, TỈNH VĨNH PHÚC
... trạng giá đất thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 45 4.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 51 4.4.1 Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất địa bàn ... Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 51 4.4.2 Một số yếu tố hội ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ... sử dụng đất đai vii 4.3.2 Thực trạng giá đất thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 45 4.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 51 4.4.1 Yếu tố tự...
 • 81
 • 162
 • 0

NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở TRÊN địa bàn THỊ TRẤN HƯƠNG sơn, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2013 2014

NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở TRÊN địa bàn THỊ TRẤN HƯƠNG sơn, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2013 2014
... lấy giá trị trung bình gần đất vị trí 4.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị trấn Hương Sơn giai đoạn 2013 - 2014 4.4.1 Ảnh hưởng yếu tố vị trí đến giá đất địa bàn thị trấn Hương ... thị trấn Hương Sơn 37 4.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị trấn Hương Sơn giai đoạn 2013 - 2014 39 4.4.1 Ảnh hưởng yếu tố vị trí đến giá đất địa bàn thị trấn Hương ... Hương Sơn 23 3.3.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn Thị Trấn Hương Sơn giai đoạn 2013 - 2014 23 3.3.4.1 Ảnh hưởng yếu tố vị trí đến giá đất địa bàn thị trấn Hương Sơn ...
 • 70
 • 197
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2009 2013

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2009  2013
... 2013 ii Yếu tố hội ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013 iii Các yếu tố pháp lý đất ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ... Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013 2.2.3.1 Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013 ... 2.2.3.2 Yếu tố kinh tế - hội ảnh hưởng tới giá đất thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013 i Yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009...
 • 89
 • 174
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả gây động dục đồng pha trong công nghệ cấy truyền phôi bò tại việt nam

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả gây động dục đồng pha trong công nghệ cấy truyền phôi bò tại việt nam
... t i Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng tới kết gây động dục đồng pha công nghệ cấy truyền phôi Việt Nam Đề t i đợc thực với mục tiêu nghiên cứu ảnh hởng mùa vụ gây động dục, ảnh hởng giống (LaiSind, ... súng cấy phôi qua đợc không? 3.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề t i n y l : nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng tới kết gây động dục đồng pha, bao gồm: - Mùa vụ gây động dục đồng pha - Công ... -11 động dục v kích tố sử dụng, dạng b o chế kích tố, điều kiện quản lý việc nghiên cứu ảnh hởng yếu tố n y tới kết gây động dục đồng pha phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ cấy truyền phôi bò...
 • 81
 • 541
 • 0

Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỒ YẾU TỐ DỊCH TỄ CỦA GÃY XƯƠNG MŨI DO CHẤN THƯƠNG docx

Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỒ YẾU TỐ DỊCH TỄ CỦA GÃY XƯƠNG MŨI DO CHẤN THƯƠNG docx
... * Phụ Số * 2005 Nghiên cứu Y học Ngun nhân gẫy xương mũi Chúng tơi tập trung chủ yếu tìm hiểu yếu tố dịch tễ, ngun nhân tình dẫn đến chấn thương mũi Mẫu gốm có 129 BN gẫy xương mũi xác định XQ ... buổi tối (từ đến 24 giờ) thời điểm đỉnh TNGT- gẫy xương mũi Về tổn thương gẫy xương mũi a- Gẫy xương mũi đơn phối hợp: Gẫy đơn thuần: 115/129, tỷ lệ 89 % Gẫy phối hợp: 14/129, tỷ lệ 11% Các tổn thương ... xoang gẫy xương hàm trên, gò má BÀN LUẬN Về giới tuổi Chấn thương gẫy xương mũi (GXM) Tp HCM 118 xẩy nam giới gấp nhiều lần so với nữ giới, nghiên cứu chúng tơi 3,5/1 tương tự kết nghiên cứu trước...
 • 4
 • 402
 • 0

Xác định type virus gây bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên lợn nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình phát sinh và lây lan bệnh LMLM ở lợn trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Xác định type virus gây bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên lợn nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình phát sinh và lây lan bệnh LMLM ở lợn trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa
... Xu t phát t nhu c u th c ti n trên, ti n hành th c hi n ñ tài: Xác ñ nh type virus gây b nh l m m long móng (LMLM) l n Nghiên c u m t s y u t nguy nh hư ng ñ n trình phát sinh lây lan b nh LMLM ... ch LMLM l n ñ a bàn huy n Tĩnh Gia t nh Thanh Hóa năm 2013 30 2.2.2 Xác ñ nh type virus gây b nh LMLM l n ñ a bàn huy n Tĩnh Gia năm 2013 30 2.2.3 ðánh giá y u t nguy làm phát ... b nh LMLM l n ñ a bàn huy n Tĩnh Gia, t nh Thanh Hóa năm 2013 - Ch n ñoán, ñ nh type virus LMLM ñ a bàn xã: H i Ninh, Tân Dân c a huy n Tĩnh Gia năm 2013 - ðánh giá y u t nguy gây b nh LMLM t...
 • 88
 • 276
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến nguyên nhân và cơ chế gây thiếu máu ở phụ nữ có thaihợp tác nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổinghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏinghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não từ 60 tuổi trở lên tại viện lão khoa trung ươngnghiên cứu một số yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm đƣợc chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung polyethylene glycol pegnghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 20112012nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ em dưới 24 tháng tuổi của huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo vật liệu composite gỗ nhựa plypropylenenghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộinghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch não từ 50 tuổi trở lên tại bệnh viện lão khoa trung ươngnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của người tăng huyết áp tại bệnh viện e hà nội và hiệu quả can thiệpnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não từ 60 tuổi trở lên tại benh viện lão khoa trung ươnghttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anLTBTYW9PQ3d3OEUBCTAI CHINH ĐA ĐUOC SOAT XETNQ PHE DUYET THOAI VON TAI CTY NHAT VIETPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn2 Phiếu xác nhận tham dự(3)08BLK phieu gui kem ban cam ket6. Huong dan chuyen tien khach hang TVSINASAL ALVEOLAR MOLDINGThrombophilie testing | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPOSTOPERATIVE CONGENITAL ESOPHAGEAL ATRESIA COMPLICATIONSMedical management of vascular anomalies | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTYPE 2 DIABETES IN THE CHILD AND ADOLESCENTPhòng ngừa cúm A H7N9 6 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPhòng ngừa cúm A H7N9 2 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn07 11 K Nhiem Nutritional interventions for reducing morbidity and mortality in people with HIVVitamin D for the management of asthmaSucrose for analgesia in newborn infants undergoing painfulhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anZ2M5ZWJ0NHVQMjQQuy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo ứng phó các tình huống khẩn cáp của TCT Khí VNQuy đinh về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân áp dụng trong TCT