An ninh của xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tóm tắt luận án an ninh của hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hoá

Tóm tắt luận án an ninh của xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hoá
... An ninh hội dân bối cảnh toàn cầu hóa” làm đề tài nghiên cứu luận án không trùng lặp có tính hữu ích Chương XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ AN NINH CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ 2.1 Khái lược chung hội dân an ninh ... ninh nên gắn an ninh cho thực thể hội khác Khi gắn với hội dân sự, định nghĩa An ninh hội dân trạng thái trật tự, kỷ cương hội dân sự, dấu hiệu nguy hiểm đe doạ an toàn thân thể, ... niệm an ninh An ninh phi truyền thống loại quan niệm an ninh mới, nhấn mạnh rằng, an ninh quốc gia quan trọng đối tượng an ninh; nội dung an ninh quốc gia không an ninh trị quân sự; an ninh quốc...
 • 27
 • 216
 • 1

An ninh của hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa

An ninh của xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa
... niệm: hội dân sự , An ninh , An ninh hội dân sự , An ninh người” - Làm rõ điểm nội dung khái niệm "an ninh hội dân sự" đặt vào bối cảnh toàn cầu hóa - Chứng minh rằng, toàn cầu hóa ... CẦU HÓA 35 2.1 Khái lược hội dân 2.1.1 Các quan điểm lịch sử hội dân 2.1.2 Khái niệm hội dân chức hội dân 2.2 An ninh hội dân 35 35 2.2.1 Khái niệm "An ninh hội dân sự" 2.2.2 An ... Những điểm "An ninh hội dân sự" 68 68 68 70 74 3.2.1 Vấn đề "chủ thể" đảm bảo/cung cấp an ninh 3.2.2 Vấn đề "thước đo an ninh" : an ninh người 3.3 "An ninh hội dân sự" nhãn quan "An ninh phi...
 • 150
 • 144
 • 2

An ninh của hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa

An ninh của xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa
... niệm: "Xã hội dân sự" , "An ninh" , "An ninh hội dân sự" , "An ninh người" - Làm rõ điểm nội dung khái niệm "an ninh hội dân sự" đặt vào bối cảnh toàn cầu hóa - Chứng minh rằng, toàn cầu hóa ... NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ AN NINH CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA 2.1 Khái lược hội dân 2.1.1 Các quan điểm lịch sử hội dân hội dân đời gắn liền với hình thức liên kết ... bảo/cung cấp an ninh 74 3.2.2 Vấn đề "thước đo an ninh" : an ninh người 78 3.3 "An ninh hội dân sự" nhãn quan "An ninh phi truyền thống" 81 3.3.1 "Xã hội rủi ro" - sở thực tiễn lý thuyết "An ninh phi...
 • 152
 • 175
 • 3

An ninh của hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa

An ninh của xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa
... BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA 2.1 Khái lược hội dân 2.1.1 Các quan điểm lịch sử hội dân 2.1.2 Khái niệm hội dân chức hội dân 2.2 An ninh hội dân 2.2.1 Khái niệm "An ninh hội dân sự" ... ĐIỂM MỚI VỀ AN NINH CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA 3.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh hội dân bối cảnh toàn cầu hóa 3.1.1 Các yếu tố bên hội dân 3.1.2 Các yếu tố bên ... "An ninh hội dân sự" 3.2.1 Vấn đề "chủ thể" đảm bảo/cung cấp an ninh 3.2.2 Vấn đề "thước đo an ninh" : an ninh người 3.3 "An ninh hội dân sự" nhãn quan "An ninh phi truyền thống" 3.3.1 "Xã...
 • 25
 • 154
 • 0

Toàn cầu hoá và vấn đề kế thừa một số giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay

Toàn cầu hoá và vấn đề kế thừa một số giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay
... phát triển mạnh mẽ vững Chơng kế thừa số giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam bối cảnh ton cầu hoá 3.1 Kế thừa giá trị truyền thống bối cảnh toàn cầu hoá vấn đề đặt Kế thừa tợng mang tính quy luật, ... 3.2 Một số giá trị truyền thống dân tộc cần đợc kế thừa bối cảnh toàn cầu hoá 3.2.1 Giá trị truyền thống yêu nớc Trong điều kiện toàn cầu hoá nay, tinh thần yêu nớc truyền thống cần đợc kế thừa ... dạy vấn đề toàn cầu hoá, giá trị truyền thống dân tộc chuyển đổi giá trị truyền thống dân tộc bối cảnh toàn cầu hoá - Luận án có ý nghĩa góp phần giải vấn đề bách mang tính thời nóng hổi dân tộc, ...
 • 24
 • 616
 • 1

Văn hóa và lối sống của thanh niên việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóahội nhật quốc tế

Văn hóa và lối sống của thanh niên việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhật quốc tế
... đối lối sống văn hóa Theo tôi, lối sống chiều cạnh chủ quan (subjective dimensions) văn hóa bộc lộ trình thực hóa giá trị văn hóa thông qua hoạt động sống người Như vậy, lối sống giá trị văn hóa, ... nghiên cứu lối sống xu hướng biến đổi lối sống niên Việt Nam bối cảnh công nghiệp hóa, đại hóa toàn cầu hóa với tốc độ ngày gia tăng nay, mặt cần ý đến tác động ảnh hưởng giá trị văn hóa, chế định ... đề xuất định nghĩa lối sống sau: Lối sống người cỏc chiều cạnh chủ quan văn hóa, trình thực hóa giá trị văn hóa thông qua họat động sống người Lối sống bao gồm tất hoạt động sống phương thức tiến...
 • 16
 • 721
 • 2

ĐỘNG THÁI CỦA NHÀ NƯỚC – DÂN TỘC VÀ TRIỂN VỌNG QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÀ NƯỚC - DÂN TỘC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

ĐỘNG THÁI CỦA NHÀ NƯỚC – DÂN TỘC VÀ TRIỂN VỌNG QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÀ NƯỚC - DÂN TỘC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
... biến Đó vai trò nhà nước bối cảnh toàn cầu hóa 44 CHƢƠNG TRIỂN VỌNG QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÀ NƢỚC - DÂN TỘC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Trước xu hướng chuyển dịch nhà nước- dân tộc bối cảnh mới, có ... nhà nước - dân tộc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích: Làm rõ động thái nhà nước dân tộc, triển vọng quan hệ nhà nước bối cảnh toàn cầu hóa văn hoá - Nhiệm vụ: - Phân tích biến đổi nhà nước ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ‫ ٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭‬ TRẦN THỊ HUYỀN ĐỘNG THÁI CỦA NHÀ NƯỚC - DÂN TỘC VÀ TRIỂN VỌNG QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÀ NƯỚC - DÂN TỘC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA LUẬN VĂN THẠC...
 • 81
 • 348
 • 0

Báo cáo văn hóa và lối sống của thanh niên việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóahội nhập quốc tế một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận

Báo cáo  văn hóa và lối sống của thanh niên việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận
... Nhân văn 24 (2008) 148-156 Về lối sống niên Do có quan niệm cách tiếp cận khác nghiên cứu niên văn hóa niên nên cách tiếp cận, nhận diện phân tích lối sống niên khác Trước hết cách định nghĩa tiếp ... ngoại sinh, cách ứng xử biểu tượng v.v… ngoại nhập Vận dụng cách tiếp cận nghiên cứu lối sống xu hướng biến đổi lối sống niên Việt Nam bối cảnh công nghiệp hóa, đại hóa toàn cầu hóa với tốc độ ... thể Văn hóa niên Văn hóa niên phạm trù bàn luận sôi văn đàn khoa học Việt Nam nước Mặc dù phần đông nhà nghiên cứu đồng ý với tồn khách quan văn hóa niên, cách tiếp cận định nghĩa văn hóa niên...
 • 9
 • 186
 • 1

Tiểu luận giữ gìn và phát huy một số giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tiểu luận giữ gìn và phát huy một số giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa
... 17 Chương 2: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY MỘT SỐ GÍA TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY 2.1 Giá trị giá trị truyền thống 2.1.1 Giá trị Khái niệm giá trị xuất từ ... thừa giá trị truyền thống dân tộc bối cảnh toàn cầu hóa Kế thừa giá trị truyền thống thực chất giữ lại, bổ sung, phát triển giá trị truyền thống dân tộc giai đoạn lịch sử Việc kế thừa giá trị truyền ... giá trị truyền thống Giá trị truyền thống trước hết truyền thống, truyền thống giá trị giá trị truyền thống Mặt khác, giá trị trở thành giá trị truyền thống bao hàm ý nghĩa lâu dài, nói; giá...
 • 39
 • 151
 • 0

Vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay

Vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay
... vai trò việc giữ gìn sắc dân tộc Việt Nam 1.1 Bản sắc dân tộc Việt Nam 1.1.1 Về khái niệm sắc dân tộc Trong giới đa dân tộc (dân tộc quốc gia) nay, dân tộc sắc Bản sắc dân tộc dân tộc bao gồm ... việc giữ gìn đặc điểm sắc dân tộc Việt Nam Giữ gìn sắc dân tộc Việt Nam vấn đề sống dân tộc ta trớc bối cảnh TCH Những lý nêu vai trò việc giữ gìn sắc dân tộc vừa cho dân tộc Việt Nam, vừa cho dân ... học sắc dân tộc đại hoá, qua khẳng định, đại hoá thành công sắc dân tộc đợc sử dụng nh động lực, đồng thời sắc dân tộc đợc phát huy đất nớc đại hoá Toàn cầu hoá vấn đề bảo tồn văn hoá dân tộc...
 • 27
 • 4,899
 • 12

Sinh viên trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội với việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Sinh viên trường đại học ngoại ngữ  đại học quốc gia hà nội với việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
... đà sắc dân tộc Chương 2: Vai trò sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Nội với việc giữ gìn phát huy văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 2.1 Thực trạng văn hóa Việt Nam bối ... tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc trình phủ định biện chứng vai trò sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia nội với việc xây dựng văn hóa bối cảnh toàn cầu hóa Ý nghĩa khoa học thực ... SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 2.1 Thực trạng văn hoá Việt Nam bối cảnh toàn cầu hoá Có thể nói,...
 • 50
 • 1,338
 • 4

Biểu hiện mới của tư bản tài chính trong bối cảnh toàn cầu hoá tiếp cận trên cơ sở học thuyết của V.I.LÊNIN và gợi ý chính sách của việt nam

Biểu hiện mới của tư bản tài chính trong bối cảnh toàn cầu hoá tiếp cận trên cơ sở học thuyết của V.I.LÊNIN và gợi ý chính sách của việt nam
... lớn dựa 40 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb .Chính trị quốc gia, H.2005, t.27, tr.504 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb .Chính trị quốc gia, H.2006, t.30, tr.221-222 42 Xem V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb .Chính trị quốc ... Âu châu Mỹ Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, chủ nghĩa t tiến sát tới chỗ xã hội hoá việc sản xuất cách toàn diện nhất, nói chủ nghĩa t bản, bất chấp ý chí ý thức bọn t bản, đa chúng vào trật ... gia khác Trong tranh giành lợi ích mình, tổ chức độc quyền buộc phải thoả hiệp với 10 11 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb .Chính trị quốc gia, H.2005, t.27, tr.459 Xem V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb .Chính trị...
 • 157
 • 986
 • 22

Luận văn:Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội với việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay docx

Luận văn:Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội với việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay docx
... 1.2.2 Thế văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Chương 2: Vai trò sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Nội với việc giữ gìn phát huy văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 2.1 ... học tập, nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa nước giới Với lý trên, chọn đề tài “Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Nội với việc giữ gìn phát huy văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân ... ngoại ngữ - Đại học quốc gia Nội nói riêng 34 2.3 Nhiệm vụ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Nội với việc xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 39 KẾT LUẬN ...
 • 51
 • 803
 • 0

một số vấn đề của giáo dục việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

một số vấn đề của giáo dục việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
... thức cách sâu sắc toàn cầu hóa kinh tế khác toàn cầu hóa văn hóa giáo dục Thế giới “phẳng” kinh tế công nghệ “phẳng” văn hóa giáo dục Bởi văn hóa giáo dục vấn đề người, vấn đề đời sống tinh thần ... động giáo dục Việt Nam Tuy nhiên học tập, bắt chước định phải dựa điều kiện thực tế Việt Nam Toàn cầu hóa mang vào Việt Nam tranh hấp dẫn giáo dục tiên tiến Bức tranh lôi nhà quản lý giáo dục, ... thầy giáo thầy giáo cư xử với học sinh người hành nghề điều xẩy Giáo dục Việt Nam gắn chặt với văn hóa Việt Nam Cũng văn hóa, phải đóng góp vào gia tài chung nhân loại phần riêng tốt đẹp Giáo dục...
 • 4
 • 210
 • 0

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay.PDF

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay.PDF
... nghiên cứu vấn đề Phát huy giá trị văn hoá truyền thống bối cảnh toàn cầu hoá Việt Nam nay” để góp phần giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống bối cảnh toàn cầu hoá diễn mạnh ... CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC 34 Luận văn thạc sĩ Triết học Hoàng Phạm Xuân 2.1 Văn hóa giá trị văn hóa truyền thống dân tộc 2.1.1 Khái niệm văn hóa ... hội cụ thể, bối cảnh thời đại cụ thể 2.1.2 Giá trị văn hoá truyền thống giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam Truyền thống thói quen lặp lặp lại nhiều lần lịch sử để trở thành nếp,...
 • 104
 • 338
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương hướng phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện naygiải pháp phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nayvấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nayvấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóavai trò của xã hội dân sự trong sự phát triểnchính sách của việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tếsự cần thiết của việc tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu đối với các nước đang phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóanhững cơ hội và thách thứch đối với công ty may thăng long trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện naythị trường bán lẻ của việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóahệ thống ngân hàng thương mại cổ phần việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhậpchính phủ với vai trò ổn định và hội nhập kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hoámột số xu hướng phát triển của pháp luật về chống bán phá giá trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện naykinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoákinh tế việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóakinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóaUNIT 5e9Unit 9 lesson b 12UNIT 13 LANGUAGE FOCUS ENGLISH 8Một sô “ câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần quang hình lớp 9”Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua một số trò chơi trên lớp bộ môn tiếng anhUnit 4 readĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIÁO DỤC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎETB lich xet tuyen NCS 2016 CV2033Thong bao thu hoc phi CH nam 2017 CV di so 696Thong bao 1176 diem nhan HS dot 1 2017 Sua17072017Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (tt)Phát triển dịch vụ tổng đài di động của Vnpt Vinaphone (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ tổng đài di động của Vnpt Vinaphone (tt)Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở địa bàn vùng venChuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành công nghiệp trọng điểm của việt nam hiện nayHình thoiBài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡngĐề tài các bước dạy phần listen and read hiệu quảTuần 9. Nghe-viết: Thợ rènCác tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt Nam