Luận văn thạc sĩ: Ảnh hưởng của các nhân tố tâm lý xã hội đến sự hòa nhập cộng đồng của người đồng tính nam

Luận văn thạc sĩ về Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt nam

Luận văn thạc sĩ về Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt nam
... Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam Ngân hàng u tư Phát tri n Vi t Nam Ngân hàng Công thương Vi t Nam Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu Ngân hàng ... Bank Ngân hàng thương m i c ph n Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng thương m An Bình Ngân hàng thương m D u khí toàn c u Ngân hàng thương m B cÁ Ngân hàng thương m nông thôn i Á Ngân ... ng phân tích cho 32 ngân hàng thương m i Vi t Nam, g m c lo i hình: ngân hàng thương m i nhà nư c (NHTMNN), ngân hàng thương m i c ph n (NHTMCP) ngân hàng liên doanh (NHLD) S lư ng ngân hàng thương...
 • 198
 • 1,700
 • 13

LUẬN VĂN THẠC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BIẾN ĐỘNG VĨ MÔ ĐẾN TTCK VIỆT NAM 2014.PDF

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BIẾN ĐỘNG VĨ MÔ ĐẾN TTCK VIỆT NAM 2014.PDF
... gi a bi ng y u t ng a Vi t Nam 3.1.3 hình EGARCH 3.1.3.1 hình t h i quy (Autogressive - AR(p)) hình AR hình t h n ph thu c h i quy theo 20 bi n tr c a hình t h i quy AR có d ng ... Vi t Nam 18 pháp nghiên c u 3.1 hình nghiên c u l a ch n hình nghiên c u M i m t hình phân tích hay d u có nh u xu t phát t nh ng gi c ng d nghiên c u sau s kh c ph c nh t m c a hình ... t nh hình 3.2.1 Th ng kê t bi n nghiên c u Th ng kê t bi n nghiên c u vi c t bi n thông qua giá tr giá tr trung bình, trung v , giá tr l n nh t, giá tr nh nh tiêu c a th ng kê t...
 • 96
 • 184
 • 0

LUẬN VĂN THẠC ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG VIÊN ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐOÀN ÂN NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG VIÊN ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐOÀN ÂN NAM
... t v nhu c u nhân viên iy ut c công b r n c nhi u nhà nghiên c u ki ng viên nhân viên nh nh m khám phá y ut ng viên nhân viên làm vi c nhi v i lý thuy c khác phù h p ng viên nhân viên, mô hình ... n k t c a nhân viên v i Ân Nam thông ng viên .68 5.3.1 Nâng cao m công vi g n k t c a nhân viên d a vào y u t c công nh n .68 5.3.2 Nâng cao m g n k t c a nhân viên d a vào ... t cho Ân Nam, tác gi ng c n s g n k t c a nhân viên v i t ch c t i doanh nghi p thu c t M c tiêu nghiên c u c nh ki n k t c a nhân viên v i t ch c ng c ng viên lên s g n k t c a nhân viên t...
 • 155
 • 185
 • 1

Luận văn Thạc sĩ 2014 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của ngân hàng TMCP Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ 2014 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của ngân hàng TMCP Việt Nam
... Ngân hàng TMCP Vi Nh th c ký th a thu n h p nh t theo nguyên t c t nguy n l y tên chung ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); Ngân hàng TMCP Nhà Hà N i sáp nh p vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i; Ngân hàng ... A NHTMCP 1.1 T ng quan v hi u qu tài c a NHTMCP 1.1.1 Khái ni m v hi u qu tài 1.1.2 Các ch u qu tài c a NHTMCP 1.1.2.1 Các báo cáo tài c a NHTMCP 1.1.2.2 Phân tích ... ng hi u qu tài c a NHTMCP 1.1.2.3 H th ng ch tiêu phân tích hi u qu tài c a NHTMCP 1.1.3 Các nhân t n hi u qu tài c a NHTMCP 12 1.1.3.1 Nh ng nhân t thu 1.1.3.2 Nh ng nhân t thu...
 • 137
 • 208
 • 0

Luận văn thạc Ảnh hưởng của hoạt động trách nhiệm hội của các Ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến cam kết tổ chức của người lao động

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của hoạt động trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến cam kết tổ chức của người lao động
... ngân hàng t 2.6.3 Ho ng làm i c làm cam k t v i ngân hàng s ng trách nhi m h n khách hàng Khách hàng ng khách hàng cá nhân, t ch s d ng m t nh ng gói d ch v , s n ph m c a ngân hàng Ho ng trách ... ngân hàng m t danh ti ng t t, m t hình nh c h ti ng t t s vi c ng: d a n bên liên quan h i phi h i, ngân hàng h pd n n cam k t t ch c c lý thuy t v b n s c h i, i ng trách nhi m ... ng trách nhi m h n bên liên quan mang tính h i phi h i Các bên liên quan h i phi h i ng t nhiên, th h m h i nói chung, môi ch c phi ph Các bên liên quan , , n , , Ho ng trách...
 • 100
 • 144
 • 1

Luận văn thạcẢnh hưởng của các nhân tố giá trị cảm nhậnsự hài lòng của khách hàng khi lực chọn sản phẩm Smartphone

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của các nhân tố giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng khi lực chọn sản phẩm Smartphone
... ánh giá c a khách hàng a Sheth, Nemman Gross (1991), Sweeney nh b n nhâ ng tác c a giá t h ch 14 hàng giá ng th ch phát ng, giá tr tính theo giá thang o giá nh giá tr xã h giá c m xúc khách hàng ... H7 H5 lòng hàng Hình 2.5 24 2.4 trình bày giá hài lòng mô hình giá ng pháp nghiên c u giá m i quan h hành vi mua khách hàng Nghiên Sweeney &Soutar (2001) Petrick (2002) giá ph lý khách hàng ki ... xúc ph n h i (5) Giá tr xã h i - n bi n ph thu c giá tr c m nh n c a khách hàng hai bi hàng - c l p: Giá tr c m nh n s hài lòng c a khách n bi n ph thu ng tiêu dùng c a khách hàng i quan H1 H2...
 • 120
 • 144
 • 0

Luận văn thạcẢnh hưởng của sự thỏa mãn công việc đến sự gắn kết với tổ chức tình huống các hệ thống bán lẻ điện thoại di động trên địa bàn TPHCM

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của sự thỏa mãn công việc đến sự gắn kết với tổ chức tình huống các hệ thống bán lẻ điện thoại di động trên địa bàn TPHCM
... th ng bán l ng i n tho i di a bàn TPHCM - nh ng công ty ang phát tri n nhanh v l nh v c kinh doanh i n tho i di ng Ví d nh Công ty TNHH TM DV di công ty thành l p vào u n m 2009, t mô hình bán ... xin cam oan tài lu n v n “Y u t tho mãn công vi c nh h ng g n k t lâu dài c a nhân viên v i t ch c: tình hu ng Các h th ng bán l tho i di ng i n a bàn TPHCM công trình nghiên c u c a riêng C s ... THÀNH PH H CHÍ MINH HU NH H U S N NH H NG C A S THO MÃN CÔNG VI C NS G N K T V I T CH C: TÌNH HU NG CÁC H TH NG BÁN L I N THO I DI D NG TRÊN A BÀN TPHCM Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60340102...
 • 113
 • 124
 • 0

Luận văn ThạcẢnh hưởng của các hình thực tổ chức học tập đến sự gắn kết và hiệu quả tổ chức của các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu tại TPHCM

Luận văn Thạc sĩ Ảnh hưởng của các hình thực tổ chức học tập đến sự gắn kết và hiệu quả tổ chức của các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu tại TPHCM
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - TRẦN THIÊN HỒNG NGA ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP ĐẾN SỰ GẮN KẾT VÀ HIỆU QUẢ TỔ CHỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC XUẤT KHẨU ... ảnh hƣởng hình thức tổ chức học tập đến gắn kết với tổ chức hiệu tổ chức doanh nghiệp may mặc xuất Tp.HCM Do đó, câu hỏi nghiên cứu là: Những ảnh hƣởng hình thức tổ chức học tập lên gắn kết hiệu ... qui hình thức tổ chức học tập hiệu tổ chức 50 Bảng 4-18: Tƣơng quan gắn kết tổ chức đến hiệu tổ chức 51 Bảng 4-19: Hồi qui gắn kết tổ chức hiệu tổ chức 51 Bảng 4-20: Hồi qui gắn kết tổ...
 • 103
 • 482
 • 1

Luận văn ThạcẢnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến hiệu quả phi tài chính của tổ chức trong ngành chứng khoán

Luận văn Thạc sĩ Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến hiệu quả phi tài chính của tổ chức trong ngành chứng khoán
... TRƯ NG TH NH HƯ NG C A CÁC Y U T VĂN HÓA T CH C ð N HI U QU PHI TÀI CHÍNH C A T CH C TRONG NGÀNH CH NG KHOÁN Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60340102 LU N VĂN TH C SĨ KINH T NGƯ I HƯ NG ... hi n ñ tài nh ng y u t văn hóa t ch c có tác ñ ng ñ n hi u qu phi tài c a t ch c ngành ch ng khoán t i Tp.HCM ðây lý hình thành ñ tài: “ nh hư ng c a y u t văn hóa t ch c ñ n hi u qu phi tài c ... nhi u tác gi v văn hóa, văn hóa t ch c, nh ng ñ c tính c a văn hóa t ch c, văn hóa t ch c th hi n tính cách c a t ch c, hi u qu t ch c ño lư ng hi u qu phi tài c a t ch c nghiên c u Trong chương...
 • 99
 • 240
 • 1

Luận văn ThạcẢnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các ngành kinh tế ở Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các ngành kinh tế ở Việt Nam
... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ONG MỸ TÚ ẢNH HƢỞNG CỦA CÚ SỐC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI ... trưởng cân kính tế Để có thêm sở kết luận sốc sách tiền tệ ảnh hưởng đến ngành kinh tế Bài nghiên cứu phân tích tác động sách tiền tệ đến ngành kinh tế Việt Nam bao gồm ba thành phần kinh tế: ... suất bị ảnh hưởng sốc sách tiền tệ Trong công thức thứ - 28 - ba, tín dụng nội địa bị ảnh hưởng sốc sách tiền tệ sốc lãi suất; công thức thứ tư, tỷ giá bị ảnh hưởng sốc sách tiền tệ, ...
 • 77
 • 262
 • 0

Luận văn thạc Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến mức độ cam kết của nhân viên trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến mức độ cam kết của nhân viên trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP Hồ Chí Minh
... Vì v N M ng c a VH y ph bi n NG C c bi t giúp n cam k t c a nhân viên c bi t khu v c P CAM K T C A NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A T I TPHCM c ch r ng k t qu nghiên c u s ng có th cao ... nhóm, tiêu chí i trung bình 3.2.2 S cam k t c a nhân viên B ng 3.9: th ng kê mô t bi n thu c thành ph n m cam k t c a nhân viên DN Bi n nghiên c u Bi n quan sát Cam k t c a CK1 nhân viên CK2 t ... B ng 3.13: K t qu phân tích nhân t - khía c nh VHDN nh VHDN 45 46 B ng 3.14: Ki cam k t c a nhân viên DN 47 B ng 3.15: K t qu phân tích nhân t - cam k t c a nhân viên DN 47 B ng 3.16: Ma tr a...
 • 114
 • 155
 • 0

Luận văn thạc Ảnh hưởng của chi phí đại diện trong các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của chi phí đại diện trong các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
... nên công ty c h ch àng bu ài chính, k Công ty c ành có s phân tách quy quy t dàng xu s l Công ty c ã niêm y Công ty c orporation): ành l s ìs kh ành n chung v r ã ày, công ty ch ành c công ty ... công ty niêm rên Ngu quý 2/2011 2.2.3 V chi tr c Các công ty niêm y t áp d sách c hình th m b mua l chi tr ê 297 công ty niêm y t HOSE cho th chi tr c Có kho êm y t m 34 êm y àm ên tác gi sách chi ... 2000 - 2010 Tín quý 2/2011, s êm y 290 công ty, chi êm y s òn l 11 công ty, chi t êm y , nhiên thu nh ình quân c êm y Các ch ,c s ty niêm y ành c t qu công ty niêm y ài s n bình quân 0,991, trung...
 • 105
 • 120
 • 2

Luận văn thạc Ảnh hưởng của các thuộc tính tâm đến sự thông thạo thị trường Nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của các thuộc tính tâm lý đến sự thông thạo thị trường Nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động tại thành phố Hồ Chí Minh
... & Slama 1995) M t s nghiên c ìm dùng có s thông th tính tâm c Các nghiên c u hi n t p trung vào ng c a thu c tính tâm dùng Các y u t quan tr n s thông th o th ng c c nghiên c u lòng t (ví ... hình thuy t Trong nghiên c u tính cách lòng t tr ã c l a ch n b i lòng t tr ng m t nh ng thu c tính tâm n cách toàn c u Tuy có r t nhi m tính cách toàn c u ti n hành nghiên c u v thu c tính ... c th c hi m nghiên c u mô hình thuy t v y u t tâm n s thông th o th – nghiên c hi ng c th c hi nghiên c u th c Nghiên c ng c c th c c nghiên c c– c nh tính ng o lu ph ng v n thông qua m...
 • 82
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ về phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại tp cần thơảnh hưởng từ các nhân tố môi trường bên ngoài đến triển khai chiến lược thâm nhập thị trường vĩnh phúc của công tycác yếu tố tâm lý xã hộiluận văn tốt nghiệp ảnh hưởng của đa dạng hóa ngành nghề đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namluan van nghien cuu anh huong cua bien doi khi hauluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa th3 3 và giống p6 tại gia lâm hà nộiluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhluận văn đề tài ảnh hưởng của nho giáo đến văn hóa doanh nghiệp hàn quốcluận văn khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sơ chế xử lý đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tại xncbtsxk cataco part 5 ppsluận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên thành phố hà nộiluận văn thạc sĩ về phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện phổ yên tỉnh thái nguyênluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giangluận văn thạc sĩ đánh giá thành tích nhân viênluận văn thạc sĩ về quản trị nguồn nhân lựcluận văn thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lựcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học