Sự thâm nhập của người phương tây vào miễn điện thế kỷ XVI – XVIII

Sự thâm nhập của người phương tây vào miễn điện thế kỷ XVI XVIII

Sự thâm nhập của người phương tây vào miễn điện thế kỷ XVI  XVIII
... Miến Điện tác động trình thâm nhập người phương Tây Vì vậy, luận văn thạc sĩ Sự thâm nhập người phương Tây vào Miến Điện kỉ XVI - XVIII cho phép nhận thức rõ hoạt động người phương Tây Miến Điện ... 1.2 Sự thâm nhập người phương Tây vào khu vực vịnh Bengal chiến lược thương mại Miến Điện 1.3 Tiểu kết 15 19 Chương 2: QUÁ TRÌNH THÂM NHẬP MIẾN ĐIỆN CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY THẾ KỈ XVI - XVIII 2.1 Người ... MIẾN ĐIỆN CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY THẾ KỈ XVI - XVIII Khi trình người châu Âu tìm đường sang phương Đông diễn chưa ạt, chuyến thám hiểm mang tính chất cá nhân, Miến Điện nơi có người phương Tây đặt...
 • 107
 • 81
 • 1

Hoạt động thương mại của người phương Tây ở Đàng Trong thế kỷ XVI- XVIII

Hoạt động thương mại của người phương Tây ở Đàng Trong thế kỷ XVI- XVIII
... lực phương Tây vào Đông Á kỷ XVI- XVIII Chương 2: Hoạt động kinh tế thương mại người phương Tây Đàng Trong kỷ XVI- XVIII Chương 3: Tác động thương mại với phương Tây đến xã hội Đàng Trong kỷ XVI- ... KỶ XVI- XVIII 2.1 Người Bồ Đào Nha Đàng Trong kỷ XVI-XVII 2.2 Người Hà Lan Đàng Trong kỷ XVII - XVIII 2.3 Hoạt động thương nhân Anh Đàng Trong kỷ XVII- XVIII 2.4 Hoạt động thương nhân Pháp Đàng ... quốc, đặc biệt người phương Tây đến tiến hành buôn bán với Đàng Trong CHƢƠNG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI CỦA NGƢỜI PHƢƠNG TÂY ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVI- XVIII 2.1 Ngƣời Bồ Đào Nha Đàng Trong kỷ XVI-XVII Bồ...
 • 137
 • 372
 • 2

Hoạt động thương mại của người phương Tây ở Đàng Trong thế kỷ XVI XVIII

Hoạt động thương mại của người phương Tây ở Đàng Trong thế kỷ XVI XVIII
... thương mại chúa Nguyễn Đàng Trong 1.4 Tiểu kết CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVI- XVIII 2.1 Người Bồ Đào Nha Đàng Trong kỷ XVI- XVII 2.2 Người Hà Lan Đàng Trong ... Trong kỷ XVII - XVIII 2.3 Hoạt động thương nhân Anh Đàng Trong kỷ XVII- XVIII 2.4 Hoạt động thương nhân Pháp Đàng Trong kỷ XVII- XVIII 2.5 Tiểu kết CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA THƯƠNG MẠI VỚI PHƯƠNG TÂY ... TÂY ĐẾN XÃ HỘI ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVI- XVIII 3.1 Tác động đến trị - ngoại giao Đàng Trong 3.2 Tác động đến kinh tế Đàng Trong 3.3 Tác động đến quân đội Đàng Trong 3.4 Một số tác động văn hóa –...
 • 13
 • 215
 • 0

Quá trình du nhập khoa học kỹ thuật phương tây vào việt nam thế kỷ XVI XVIII

Quá trình du nhập khoa học kỹ thuật phương tây vào việt nam thế kỷ XVI  XVIII
... hội, tiến khoa học, kỹ thuật phƣơng Tây Việt Nam kỷ XVI- XVII Chƣơng Sự du nhập khoa học, kỹ thuật phƣơng Tây vào Việt Nam kỷ XVI XVIII Chƣơng Tác động khoa học, kỹ thuật phƣơng Tây vào tình ... thời, trình du nhập khoa học, kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam cuối kỷ XVI đến cuối kỷ XVIII lại giai đoạn lề tạo sở cho trình du nhập mạnh mẽ cho kỷ sau Tuy nhiên, nghiên cứu trình du nhập khoa học, ... hình khoa học, kỹ thuật 29 1.3 Tiểu kết chương 1: 44 CHƢƠNG SỰ DU NHẬP KHOA HỌC, KỸ THUẬT PHƢƠNG TÂY VÀO VIỆT NAM THẾ KỶ XVI - XVIII 46 2.1 Sự du nhập khoa học, kỹ thuật phương...
 • 142
 • 302
 • 0

Lịch sử lớp 7 - Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỷ XVI XVIII) ppsx

Lịch sử lớp 7 - Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỷ XVI – XVIII) ppsx
... Nguyên nhân nhà suy yếu? - Tầng lớp thống trị phong kiến thái HS: Trả lời hóa GV: Chuẩn kiến thức(Vua không lo việc nước lo an chơi, xa đọa, xây dựng lâu đài nguy nga lộng lẫy ) GV: Sự thoái ... với địa HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức(>< Nông dân với địa chủ - Mâu thuẫn nhân dân với nhà chủ, >< Nhân dân mâu thuẫn với nhà nước nước phong kiến ngày gay phong kiến ngày gay gắt)= > Đây gắt ... đẩy quyền nhân dân - Triều đình rối loạn tự suy vong) Phong trào khởi nghĩa nông dân * Hoạt động 2: (10 phút) Cuộc khởi nghĩa đầu kỷ XVI Nông Dân đầu kỷ XVI a Nguyên nhân: HS: Đọc nội dung GV: Sự...
 • 4
 • 1,214
 • 0

SU7 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII ).

SU7 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII ).
... SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP TRỊ -XÃ HỘI : I TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII ) TRIỀU ĐÌNH NHÀ LÊ : - Tầng lớp phong kiến thống trị thoái hoá -Đầu kỷ XVI quyền phong kiến nhà ... VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII TIÊT 46: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP TRỊ -XÃ HỘI : I TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII ) TRIỀU ĐÌNH NHÀ LÊ : Nêu biểu suy yếu nhà Lê đầu kỷ XVI cho ... thống trị phong kiến nhà Lê đầu kỷ XVI thoái hoá CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII TIÊT 46: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP TRỊ -XÃ HỘI : I TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII...
 • 22
 • 5,197
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI - XVIII) pps

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI - XVIII) pps
... Phương tiện dạy học: - Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa kỷ XVI C Thiết kế học: I Ổn định lớp: II Kiểm tra c : III Bài mới: - Thế kỷ XV, nhà Lê sơ đạt nhiều thành tựu bật mặt Do đáng coi thời ... thịnh trị nhà nước phong kiến tập quyền từ kỷ XVI trở đi, nhà suy yếu Nội dung Phương pháp - Tình hình triều Lê kỷ I Tình hình trị, xã XVI nào? hội KTBS - Nguyên nhân dẫn 1/ Triều đình nhà Lê ... Triều đình nhà Lê đến việc nhà suy yếu? - Tầng lớp phong kiến - Sự thoái hóa thống trị thoái hóa.Vua tầng lớp thống trị khiến quan không lo việc triều đình phong kiến nước, chỉ hưởng lạc xa phân...
 • 5
 • 647
 • 0

tìm hiểu sự phát triển của kinh tế hàng hóa Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII

tìm hiểu sự phát triển của kinh tế hàng hóa Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII
... Mạt vào đầu kỉ XVII kinh tế hàng hoá Việt Nam đặc biệt phồn thịnh II Những biểu phát triển kinh tế hàng hóa kỷ XVI - XVII - XVIII: - Số lợng nghề thủ công, thợ thủ công chuyên môn hóa làng chuyên ... hàng hóa Việt Nam kỷ XVI - XVIII: Thông qua ví dụ cho phép đến kết luận vào khoảng kỉ XVII, XVIII kinh tế hàng hóa nớc ta phát triển, thủ công nghiệp tách rời phần khỏi nông nghiệp để phát triển ... túy địa phơng chủ nghĩa Sự phát sinh phát triển kinh tế hàng hóa Việt Nam, nguyên nhân khiến cho kinh tế hàng hóa Việt Nam đầu trải qua hàng 6,7 kỉ mà đạt đến mức phát triển cao nó, cho phép chủ...
 • 20
 • 1,803
 • 13

SU7 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)

SU7 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
... 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN(THẾ KỈ XVI-XVIII) Tiết:46:TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ -XÃ HỘI 1.Triều đình nhà Lê: - Tầng lớp phong kiến thống trị thối hố - Triều đình rối loạn Phong ... say giết cung phi Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII) Tiết 46: I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ -XÃ HỘI 1.Triều đình nhà Lê: - Tầng lớp phong kiến thống trị thối hố - ... KỈ XVI-XVIII Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII) Tiết 46: I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ -XÃ HỘI Tiết 46: I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ -XÃ HỘI Triều đình nhà Lê: Bài 22: SỰ...
 • 20
 • 1,190
 • 0

bài giảng lịch sử 7 bài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ xvi - xviii)

bài giảng lịch sử 7 bài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ xvi - xviii)
... xuất nhiều chợ, phố xá, thị - Thương nhân nước ngồi vào bn bán tấp nập - Hạn chế ngoại thương  thị suy tàn  NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC TA TỪ THẾ KỈ XVI- XVIII  ĐÁNH DẤU VỊ TRÍ CÁC ... VÀ ĐÀNG TRONG ĐƠ THỊ CỔ HỘI AN THẾ KỈ XVI, XVII MỘT CẢNH CỦA THĂNG LONG THẾ KỈ XVII THÁI ĐỘ CỦA CHÚA TRỊNH, CHÚA NGUYỄN NHƯ THẾ NÀO TRONG VIỆC BN BÁN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGỒI ? VÌ SAO CÁC CHÚA HẠN CHẾ ... NGOÀI * Chính quyền - Khơng chăm lo * Ruộng đất * Đời sống người dân Nhận xét - Bị bỏ hoang - Cơ cực Bị phá hoại nghiêm trọng ĐÀNG TRONG - Tích cực chăm lo - Ra sức khai hoang - Ổn định Phát...
 • 23
 • 3,231
 • 0

bài giảng lịch sử 10 bài 21 những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ xvi - xviii

bài giảng lịch sử 10 bài 21 những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ xvi - xviii
... chầu triều Lê (thế kỉ XVII) Phủ chúa Trịnh (thế kỉ XVII) Bài 21: biến đổi nhà nước phong kiến kỉ XVI - XVIII 3 .Nhà nước phong kiến Đàng Ngồi - Thi cử luật pháp giữ ngun thời Lê sơ - Qn đội: Ưu ... Bài 21: biến đổi nhà nước phong kiến kỉ XVI - XVIII Sự sụp đổ triều Lê sơ Nhà Mạc thành lập a Sự sụp đổ nhà Lê, nhà Mạc thành lập - Đầu kỉ XVI, nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng, suy yếu - Các ... Huyện Xã Bài 21: biến đổi nhà nước phong kiến kỉ XVI - XVIII Chính quyền Đàng Trong - Từ kỉ XVII lãnh thổ Đàng Trong mở rộng dần vào Nam - Tổ chức quyền: - 1744 chúa Nguyễn xưng Vương Bài tập...
 • 17
 • 3,032
 • 0

Sự ra đời và phát triển của kinh tế hàng hóa Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII

Sự ra đời và phát triển của kinh tế hàng hóa Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII
... làm cho kinh tế hàng hố Việt Nam sớm lụi tàn vào cuối kỉ XVIII http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN MỤC LỤC OBO OKS CO M Sự đời phát triển kinh tế hàng hóa Việt Nam kỷ XVI - XVIII * ... lớp xã hội vào bn bán Tuy nhiên, kinh tế hàng hố lụi tàn vào cuối kỉ XVIII Ngun nhân dẫn đến lụi tàn yếu kinh tế hàng hố Việt Nam Mặt khác, sách nhà nước áp dụng trao đổi bn bán với người nước ngồi ... phục vụ cho nhu cầu giới q tộc - Nghề khai mỏ: Trong kỉ XVII -XVIII, nghề khai khống phát triển rầm rộ Các mỏ vàng, bạc, đồng, kẽm hình thành cơng trường khai thác phát triển mạnh vùng mỏ có đồng...
 • 10
 • 152
 • 0

Bài 22: sự suy yếu của nhà nước phong kiến tấp quyền (thế kỉ XVI XVIII)

Bài 22: sự suy yếu của nhà nước phong kiến tấp quyền (thế kỉ XVI XVIII)
... giành quyền lực Mâu thuẫn nông dân với đòa chủ nhà nước phong kiến trở nên gay gắt Dặn dò - Học 22 (phần 1) - Chuẩn bị 22 Sự suy yếu nhà nước phong kiến tập quyền ( kỷ XVI- XVIII) phần + Sự hình ... CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII Tiết 46, Bài 22 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( kỷ XVI- XVIII) I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI 1 Triều đình nhà Lê Đại điện- vua Tương Dực ... thửlạ lạii nhé!! Đầ Đầuuthế th kỉ k XVI, XVI ,nhà nhàLê Lêbắ bắttđầ đầuusuy suythoá thoáii Cá Cácccuộ cuộcckhở khởiinghóa nghóacủ củaanô nônnggdâ dânnthế th kỉ k XVI XVIđề đềuugià giànnhh thắ thắnngglợ...
 • 20
 • 382
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn phương pháp giao đất giao rừng có sự tham gia của người dânphương pháp khuyến nông có sự tham gia của người dân snv cidse sfdp ttkn lai châu sơn la và thái nguyêngiải pháp nào để tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phòng hộphương pháp đánh gía nông thôn có sự tham gia của người dân pra trong quản lý dự án lnxhtiền đề cho sự thâm nhập của mcdonald s vào thị trường đồ ăn nhanh tại việt namphương pháp điều tra nhanh nông thôn rra phương pháp điều tra có sự tham gia của người dân pranguyên nhân dẫn đến sự thâm nhập của nho giáo vào đời sống văn hóa tầng lớp bình dân việttiêu chuẩn về cái đẹp của người phương tâybí quyết làm việc hiệu quả của người phương tâycách nuôi dạy con của người phương tâyvăn hóa giao tiếp của người phương tâysự tham gia của người dân trong xây dựng đường giao thông nông thônsự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thiệu đô huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóanghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyêncác yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mớiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisornq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 201410 BB DHCD thuong nien nam 2013Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoiThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTNoi dung sua doi Dieu leBao cao tai chinh 6 thang nam 2015Báo cáo Tài Chính năm 2015 | NBSteel.VN BCTC nam 2015 TNBtài liệu miễn phí muc lucTai lieu DHDCD thuong nien 2014