CD on tot nghiep mon toan THPT2012(Khao sat)

ôn tốt nghiệp môn toán 2011

ôn tốt nghiệp môn toán 2011
... giác vuông B; SA vuông góc đáy.Từ A kẻ AD vuông góc SB AE vuông góc SC biét AB= BC=a;SA= a a) Tính thể tích khối chóp b)Tính khoảng cách từ E đến mp (SAB) Bài :Hình chópS.ABCD đáy hình vuông ABCD ... tích mặt cầu thể tích khối cầu TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT HIỆP THÀNH- BẠC LIÊU Bài 16 Cho hình vuông ABCD cạnh a Trên đường vuông góc với (ABCD) dựng từ tâm O hình vuông, lấy điểm S cho: SO = a Tìm ... mặt cầu Tính diện tích mặt cầu thể tích khối cầu Bài 12 Cho hình vuông ABCD cạnh a Từ điểm O tâm hình vuông, dựng đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Trên d lấy điểm S cho OS=a/2 a Xác...
 • 29
 • 207
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 1

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 1
... điện có công thoát kim loại 2,25eV Cho h = 6,625 .10 -34 J.s; c = 3 .10 8m/s; me = 9 ,1. 10-31kg; e = 1, 6 .10 -19 C Vận tốc ban đầu cực đại electron bị bật khỏi catốt là: A 4, 21. 105 m/s B 0,4 21. 105 m/s ... h = 6,625 .10 -34 J.s; c = 3 .10 8m/s Tính công thoát electron: A 0,552 .10 -19 J B 5,52 .10 -19 J C 55,2 .10 -19 J D Đáp án khác Câu 34: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc 0,45μm, chiếu vào catốt tế bào ... điện C = 9pF Mạch dao động bắt sóng có bước sóng bao nhiêu? A 10 m B 15 m C 11 ,304m D 13 ,05m GV: Hà Xuân Xuất Đề ôn thi tốt nghiệp Câu 21: Cho mạch dao động điện từ cuộn dây cảm tụ điện Tại thời điểm...
 • 4
 • 55
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 2

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 2
... B 0,64m/s C 20 0m/s D 32m/s Câu 17: Công thức tính lượng điện từ mạch dao động LC A W = Qo2 2C B W = Qo2 2L C W = Qo2 C D W = Qo2 L Câu 18: Một người đọc sách để sách cách mắt gần 20 cm phải mang ... Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đ.án A C C D A A A B A D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đ.án A D D D A D C B C A Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đ.án B B A C B B A C C C ... 120 V C 50V D 10V - HẾT - GV: Hà Xuân Xuất Đề ôn thi tốt nghiệp ĐÁP ÁN ĐỀ THI Câu 10 Đ.án C B A A B C C B A C GV: Hà Xuân Xuất Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đ.án A C C D A A A B A D Câu 21 ...
 • 5
 • 61
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 3

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 3
... dây không cảm D Cuộn dây điện trở Câu 32 : Công thoát êlectrôn kim loại A = 4eV Giới hạn quang điện kim loại (h = 6,625.10 -34 Js, c = 3. 108m/s): A 0,25 àm B 0 ,35 àm C 0 ,31 àm D 0,28 àm Câu 33 : Trong ... bóng đèn D Bằng bóng đèn xa mặt nớc bóng đèn Câu 36 : Năng lợng phôtôn đợc xác định theo công thức: A = h B = h c C = c h Câu 37 : Công thoát êlectrôn kim loại A 0, Giới hạn quang điện xạ có bớc ... hiệu điện hãm Uh=0,96V để triệt tiêu dòng quang điện công thoát êlectrôn kim loại làm catot (h = 6,625.10 -34 Js, c = 3. 108m/s): A 2eV B 3eV C 1,5eV D 1,2eV Câu 28: Để nhìn rõ vật qua kính lúp...
 • 3
 • 52
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 4

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 4
... Xuân Xuất Đề ôn thi tốt nghiệp 34 Chiếu ánh sáng có tần số f vào catod tế bào quang điện thấy mạch dòng quang điện Điều khẳng định sau luôn đúng: A tần số ánh sáng kích thích lớn tần số giới hạn ... Đề ôn thi tốt nghiệp 2.10 4 H C= F , để cường độ dòng điện cực đại: π π 2.10 4 A Mắc thêm vào mạch tụ C’ nối tiếp với C có điện dung C ' = F π 10 4 B Mắc thêm vào mạch ... cacbon C 14 0,11 346 u Độ bền hạt nhân?: A C 14 bền C12 lượng liên kết lớn B C12 bền C 14 lượng liên kết riêng lớn C Cả hai có độ bền đồng vị cacbon D C 14 bền C12 lượng liên kết riêng nhỏ hơn 40 Tính...
 • 4
 • 80
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 5

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 5
... Đề Ơn thi tốt nghiệp 14 Chọn câu sai A Khi đo cường độ hiệu điện xoay chiều người ta dùng ampe kế vôn kế có khung quay B Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ C Số vôn ... m/s D 1,03.1 05 m/s 37 Chiếu tia sáng từ không khí vào môi trường có chiết suất n = 1,732 thấy tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ Tính góc tới ( Chọn đáp số đúng) A 750 B 600 C 450 D.300 38 ... 1m, chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng A 25mm B 2,5mm λ = 0 ,5 m, khoảng cách vân sáng bậc đến vân sáng bậc là: C 2 ,52 mm D 12,5mm 32 Thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn...
 • 4
 • 50
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 6

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 6
... bước sóng tia tím 0,4.10 m, lượng tử ánh sáng tia tím là( h = 6, 62.10 J.s; c = 3.108) A 9, 965 .10-19J B 4, 965 .10-19J C 6, 965 .10-19J D 4,5 96. 10-19J Hết Gv: ... 4,2MeV Đề ơn thi tốt nghiệp 39) Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 10s Lúc đầu có độ phóng xạ H0 = 2.107Bq, số ngun tử ban đầu chất phóng xạ A 2,9.108 B 2, 465 .108 C 1,874.108 D 2,05.108 -6 -34 ... e = 1 ,6. 10 C; số plăng h = 6, 625.10 J.s, vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108m/s Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng 0,489μm A 0,48.106m/s B...
 • 4
 • 48
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 7

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 7
... 3,31.10-17J d 3,31.10-20J Câu 40: Chọn câu trả lời : Cho h=6,625.10-34Js, c=3.108m/s ,Công suất nguồn sáng P=2,5W Nguồn sáng phát ánh sáng có bước sóng λ=0.3µm Số phôtôn chiếu tới catốt giây ... prôtôn hạt nơtron b Hạt nhân bền độ hụt khối lớn c Lực hạt nhân lực liên kết prôtôn d Lực hạt nhân lực liên kết nơtron Câu 34: Chọn câu trả lời : Khi bắn prôtôn vào hạt nhân Li đứng yên (37Li).Phản ... sáng phát ánh sáng có bước sóng λ=0.3µm Số phôtôn chiếu tới catốt giây : a 38.10 17 b 58.10 17 c 68.10 17 d 48.10 17 Hết - Trang GV: Hà Xn Xuất ...
 • 3
 • 53
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 8

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 8
... β- d.Tia γ GV: Hà Xn Xuất Đề ơn thi tốt nghiệp Câu 7: Đònh luật sau không áp dụng cho phản ứng hạt nhân? a Đònh luật bảo toàn số khối b Đònh luật bảo toàn số điện tích c Đònh luật bảo toàn lượng ... catốt d phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích bước sóng chất kim loại dùng làm catốt Câu 6: Tia phóng xạ sau không bò lệch điện trường? a Tia α b Tiaβ+ c.Tia β- d.Tia γ GV: Hà Xn Xuất Đề ... a không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích mà phụ thuộc vào bước sóng chất kim loại dùng làm catốt b phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích chất kim loại dùng làm catốt c không...
 • 4
 • 48
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 9

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 9
... Đề ơn thi tốt nghiệp a nh vật thật qua gương cầu lồi lớn vật b nh vật thật qua gương cầu lồi nhỏ vật c ... tiếp ,biết R=100Ω L=0,318H, C=15 ,9 F.Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có tần số f=50Hz tổng trở mạch là: a Z=100Ω b.Z=200Ω c.Z=100/ Ω d.Z=100 Ω Câu 19: Một cuộn dây có điện trở r=15Ω, ... đo góc lệch cực tiểu lăng kính để a xác đònh góc chiết quang lăng kính GV : Hà Xuân Xuất Đề ơn thi tốt nghiệp b.xác đònh góc giới hạn igh lăng kính môi trường đặt lăng kính c xác đònh chiết suất...
 • 3
 • 67
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 11

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 11
... truyền ánh sáng đơn sắc môi trường suốt khác D nh sáng đơn sắc không bò tán sắc qua lăng kính GV: Hà Xuân Xuất Đề ơn thi tốt nghiệp Câu 29 : Phát biểu sau sai nói tia hồâng ngoại A Tia hồng ... 0,1702µm D 0,2793µm Câu 37 : 2411Na có chu kì bán rã 15giờ, phóng tia phóng xạ β- Ban đầu có 1mg 2411Na Số hạt β- giải phóng sau ngày A 19,8.1018 B 21,5.1018 C 24,9.1018 D 11, 2.1018 235 95 139 Câu ... điện có điện dung C2 tần số dao động điện từ f2=40kHz Khi dùng hai tụ điện có điên dung C C2 ghép song song tần số dao động điện từ A 38kHz B 35kHz C 50kHz D 24kHz Câu 16.Công thức tính lượng điện...
 • 3
 • 54
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 12

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 12
... có hệ số đàn hồi k tính theo công thức sau đây? a T= 2π m k b T=2π m k c T= 2π k m d T= 2π k m 23 Sóng học truyền môi trường sau đây: a chân không, không khí, chất lỏng c chân không, không khí, ... rắn b không khí, chất rắn, chất lỏng d chân không, chất rắn, chất lỏng 24 Công thức sau sai tính công suất đoạn mạch RLC không phân nhánh? a P=UIcosϕ b P=UIsinϕ c P=UI R Z d P=I2R 25 Tần số dòng ... Đề ơn thi tốt nghiệp 20 Rác thải phóng xạ có ảnh hưởng xấu đến môi trường với sức khoẻ người, cách sau tốt để ngăn chặn tác hại chúng? A Đốt bỏ chúng B Bọc kín túi nhựa chôn xuống đất...
 • 3
 • 50
 • 0

Giáo án: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Toán

 Giáo án: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Toán
... vẽ hình không chuẩn vẽ hình sai Lu ý: Ngoài ví dụ cụ thể trên, ta cần hớng dẫn cho học sinh phơng pháp giải tập(HD ôn thi TN môn Toán -2010) *** Trên số quan điểm vấn đề ôn thi tốt nghiệp dành ... lỗi sau khảo sát : - Làm không đủ bớc ; - Tính giới hạn không đủ, hay tính gộp - Vẽ hình : không cân đối, không điền số cần thi t trục toạ độ, đồ thị trục toạ độ không hợp lí, +) Hàm số đơn điệu ... xuống cá nhân Rất mong đợc đóng góp quý thầy cô giáo tham luận đợc hoàn thi n Cuối xin chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ-hạnh phúc thành công nghiệp giáo dục Xin trân trọng cảm ơn! ...
 • 30
 • 1,604
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã tỉnh quảng ninhBài 1. Bài mở đầuNUOI CAY MO TE BAONâng cao chất lượng lao động nông thôn ở huyện đại từ, tỉnh thái nguyênQuan niệm nhân sinh của nhân vật thúy kiều trong đoạn trường tân thanh nhìn từ lí thuyết diễn ngônPhương pháp runge kutta và thuật toán tính số mũ luyapunov của hệ động lựcBài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của ThúBusiness Growth SlidedizerQuản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênHệ mã hóa đối xứng và ứng dụng trong vấn đề bảo mật tài liệu tại trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụNghiên cứu đặc tính sinh vật học, sinh thái học một số loài cây thuộc phân họ tre trúc (bambusoieae) vườn quốc gia ba vì nhằm đề xuất giải pháp quản lýNghiên cứu chế tạo vật liệu nano graphite oxide bằng phương pháp điện phân plasma và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ As(III), Cd(II) trong môi trường nướcBáo cáo thực tập xây dựng dân dụng và công nghiệp công trình nhàBài 7. Cấu tạo tế bào thực vậtBài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụngchuong trinh xay dung he thong tra luong 3pGiá trị văn hóa truyền thống của các tác phẩm văn học việt nam trung đại trọng chương trình ngữ văn phổ thông hiện hànhTruyện cổ tích sinh hoạt người việt dưới góc nhìn văn hóaTiểu thuyết trinh thám kinh dị của di liNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý rừng bền vững tại trại thực nghiệm trường trung cấp nghề cơ điện và kỹ thuật nông lâm đông bắc