Subject predicate worksheet

16282 identifying subject and predicate worksheet

16282 identifying subject and predicate worksheet
... Complete each sentence by adding your own predicate part The silly clown The mother and baby elephant The spooky witch ... Four large snakes _ Complete each sentence by adding your own subject _ gave me some money _ broke her leg _ threw the ball high ...
 • 2
 • 134
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Order of Subject and Predicate in Scientific Russia" pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... Order of Subject and Predicate The clause contained no subject in 657 instances, or 22.55% of the total The predicate slot was filled by a verb in 1527 instances, or 52 40% of the total Of these ... was Subject Predicate in 1282 instances, 43.99% of the total; the word order was Predicate Subject in 245 instances, 8.41% of the total, the ratio being 1282/245, or approximately 5/1 The predicate ... the total Of these, the word order was Subject Predicate in 399 instances, 13.69% of the total; the word order was Predicate Subject in 97 instances, 33% of the total, the ratio being 399/97,...
 • 2
 • 226
 • 0

AGREEMENT OF THE PREDICATE WITH THE SUBJECT

AGREEMENT OF THE PREDICATE WITH THE SUBJECT
... -Either or… -N or N V chia theo N đứng sau liên từ thứ Eg: Either the girls or the boy is to it 8.S “ none of +N” : tất không -Nếu N không đếm được: V chia số Eg: None of her money ... usefull for me 13.S “ The number of N số nhiều/N không đếm được” : V chia số “ A number of N số nhiều” : V chia số nhiều “ A number of N không đếm được” : V chia số Eg: -The number of students in this ... in the company last year -nếu N số nhiều: V chia số ( chia số nhiều nhg không thông dụng) Eg: None of her cars is(are) cheap 9.S đại từ “ every/each of N số nhiều”: V chia số Eg: every of the...
 • 2
 • 254
 • 0

Những Nguyên Tắc Định Tiêu Đề Đề Mục (Subject Headings)

Những Nguyên Tắc Định Tiêu Đề Đề Mục (Subject Headings)
... biên mục đề mục: Tiêu đề đề mục) Nguyên tắc tiêu đề xác (Specific Heading Principle) Để gia tăng độ xác ngôn ngữ tiêu đề đề mục, tiêu đề đề mục hay tiêu đề đề mục phải bao gồm nội dung đề tài ... dùng: Mục lục trực tuyến Nguyên tắc ổn định (Consistency Principle) Để hoàn thành trì tính cách ổn định, tiêu đề đề mục chấp nhận vào ngôn ngữ tiêu đề đề mục phải tương tự hình thức cấu trúc vớI tiêu ... môn thông thái làm đề mục Ví dụ: Thư viện công cộng dùng đề mục: Ốc (Sinh vật) Thư viện chuyên ngành dùng đề mục: Nhuyển thể Các nguyên tắc ứng dụng Nguyên tắc sách mục đề mục (Subject Indexing...
 • 5
 • 315
 • 1

Xem thêm