07 loai TLBG

07 loai TLBG

07 loai TLBG
...
 • 2
 • 227
 • 0

07 loai BTTL

07 loai BTTL
...
 • 2
 • 230
 • 0

TN Kim loại ĐH 07-10

TN Kim loại ĐH 07-10
... Fe D Mg 3+ 2+ Câu 2: Để khử ion Fe dung dịch thành ion Fe dùng lượng dư A kim loại Mg B kim loại Cu C kim loại Ba D kim loại Ag Câu 3: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu ... 0,02 0,05 Câu 15: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl muối Y Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta muối Y Kim loại M A Mg B Zn C Al ... C 0,25M D 0,5M Câu 4: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá huỷ trước A B C...
 • 17
 • 172
 • 0

Phan loai de thi TN tu 07-12 dap an

Phan loai de thi TN tu 07-12 dap an
... thành màu xanh A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5OH D NaCl (GDTX-2010)-Câu 38: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A C2H5NH2 B C2H5OH C HCOOH D CH3COOH (2010)-Câu 23: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A ... D Ca 23 (BKHTN-2007)-Câu 35: Nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào dd K2CrO4 màu dd chuyển từ A màu da cam sang màu vàng B không màu sang màu da cam C không màu sang màu vàng D màu vàng sang màu da cam ... dịch (BT2-2008)-Câu 19: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A NaCl B Na2SO4 C NaNO3 D NaOH (GDTX-2009)-Câu 14: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A H2S B Ba(OH)2 C Na2SO4 D HCl (NC-2010)-Câu...
 • 16
 • 164
 • 0

PHÂN LOẠI CÂU HỎI HỮU CƠ 07 -10

PHÂN LOẠI CÂU HỎI HỮU CƠ 07 -10
... 6,48 Cõu 37 un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc) n phn ng t ti trng thỏi cõn bng, thu c 11 gam este Hiu sut ca phn ng este hoỏ l: A 55% B 75% C 50% D 62,5% Cõu 38 Khi ... loi cht bộo cú ch s axit bng 7, cn dựng dung dch cha a gam NaOH Giỏ tr ca a l A 0,200 B 0,280 C 0 ,075 D 0,150 V Cacbohirat: Cõu chng minh phõn t ca glucoz cú nhiu nhúm hiroxyl, ngi ta cho dung...
 • 18
 • 108
 • 0

PHÂN LOẠI CÂU HỎI VÔ CƠ 07 -10

PHÂN LOẠI CÂU HỎI VÔ CƠ 07 -10
... Cl2 khỏi dung dịch NaCl Câu Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi cách A nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2 B nhiệt phân Cu(NO3)2 C điện phân nước D chưng cất phân đoạn không khí lỏng Câu ... dịch 2+ Câu 10 Để khử ion Cu dung dịch CuSO4 dùng kim loại A Ba B K C Na D Fe Câu 11 X kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 Hai kim loại X, ... Điện phân, điều chế, tinh chế Câu 26 Nguyên tắc chung dùng để điều chế kim loại A cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá B oxi hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại...
 • 20
 • 170
 • 0

phân loại các dạng câu hỏi trong đề thi ĐH 07 08 09 10

phân loại các dạng câu hỏi trong đề thi ĐH 07 08 09 10
... axit HCl (d) thoỏt V lớt khớ H2 (ktc) Giỏ tr ca V l A 10 ,08 B 3,36 C 4,48 D 7,84 PHN LOI CC DNG CU HI TRONG THI HC 2 007 -2 008 -2 009- 2 010 Cõu 63 Khi cho 41,4 gam hn hp X gm Fe2O3, Cr2O3 v Al2O3 ... FeO, Fe3O4 v Fe2O3 (trong ú s mol FeO bng s mol Fe2O3), cn dựng va V lớt dung dch HCl 1M Giỏ tr ca V l PHN LOI CC DNG CU HI TRONG THI HC 2 007 -2 008 -2 009- 2 010 A 0,16 B 0,23 C 0 ,08 D 0,18 Cõu 84 ... CuO Cõu 102 iu ch c 78 gam Cr t Cr2O3 (d) bng phng phỏp nhit nhụm vi hiu sut ca phn ng l 90% thỡ lng bt nhụm cn dựng ti thiu l PHN LOI CC DNG CU HI TRONG THI HC 2 007 -2 008 -2 009- 2 010 A 45,0...
 • 28
 • 225
 • 1

TLBG de tu luyen 07 2016 moon vn học để khẳng định mình

TLBG de tu luyen 07 2016 moon vn  học để khẳng định mình
... Ngu n: Hocmai Hocmai .vn Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 ng - Trang | 3- Hocmai .vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam L I ÍCH C A H C TR C TUY N      Ng i ... chìm m i b p Hocmai .vn Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 2- Khóa h c Luy n thi qu c gia PEN-I: Môn Ng v n (Th y Ph m H u C ng) s 07 Ngày bu n ti ng tròn ... LÀ M T QUÁ TRÌNH Vì th , ti p t Ế không ng ng n l Ế, Ếon nhé.” Ế m , ti p t Ế tin t ng (Tôn V n Tuy n 1913 - 2006) Câu o n v n đ c vi t theo phong cách ngôn ng nào? (0,25 m) Câu Trong đo n v n...
 • 4
 • 44
 • 0

02 bao ve von gen loai nguoi TLBG

02 bao ve von gen loai nguoi TLBG
... Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) B o v v n gen c - Nguyên t t chuy n gen, dùng th truy n virus -M ts th ng gen khác (không chèn gen lành lên v trí c a gen v n có NST) III M t s v xã h i c a di ... toàn b v V phát sinh công ngh gen Câu h t ra: - Sinh v t bi i gen có gây tác h i không? - Vi sinh v t mang gen kháng ch t kháng sinh phát tán sang vi sinh v t gây b i - Gen s c t tr ng phát tán sang ... kho ng 25000 gen khác - Tiêu c c: Làm xu t hi n m t s v tâm lí xã h i + Thông báo v ch t s m không th tránh kh i + B xã h i ch ng l i (trong xin vi c, hôn nhân ) +N l thông tin v b gen s gây nhi...
 • 3
 • 211
 • 0

02 bao ve von gen cua loai nguoi TLBG

02 bao ve von gen cua loai nguoi TLBG
... Bảo vệ vốn gen loài người Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh - Một số khó khăn: Vi rút gây hư hỏng gen khác (không chèn gen lành lên vị trí gen vốn có NST) III Một ... thông tin đồ gen gây nhiều tác hại liên quan đến toàn cá nhân Vấn đề phát sinh công nghệ gen Câu hỏi đặt ra: - Sinh vật biến đổi gen có gây tác hại cho người không? - Vi sinh vật mang gene kháng ... truyền học người Tác động xã hội việc giải mã gen người - Tích cực: Có vai trò quan trọng sô lĩnh vực y học, điều tra… Bộ gen người có khoảng 25 000 gen khác - Tiêu cực: Làm xuất số vấn đề tâm...
 • 3
 • 123
 • 0

03 su phat sinh loai nguoi TLBG

03 su phat sinh loai nguoi TLBG
... 58-58-12 - Trang | - Sự phát sinh loài người Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh III Các nhân tố chi phối phát sinh loài người Loài người (Homo sapiens) phát sinh tiến hóa tác động ... sapiens) phát sinh tiến hóa tác động nhân tố tự nhiên (nhân tố sinh học) xã hội (nhân tố văn hóa) Tiến hóa sinh học Các nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo giai đoạn tiến hóa người vượn hóa ... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Sự phát sinh loài người Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh 2.3 Người cổ Homo Là dạng người thuộc chi Homo...
 • 5
 • 219
 • 0

07 bai tap sinh thai hoc TLBG

07 bai tap sinh thai hoc TLBG
... lượng diễn quần thể nội quần xã quần xã với môi trường + Sinh trưởng, phát triển, sinh + Thông qua sinh trưởng sinh + Thông qua sinh trưởng sinh sản sản cá thể sản quần thể + Có khả tự điều chỉnh ... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Câu hỏi tập sinh thái học thể thống thể mối quan hệ dinh dưỡng, nơi Cấu trúc + Đơn vị ... thể quần thể quần thể thông qua điều chỉnh mật độ Ngoài quần thể có tượng khống chế sinh học Bài tập Tập hợp sinh vật sau quần thể? Cá trắm cỏ ao Cá rô phi đơn tính hồ Bèo mặt ao Sen đầm Các ven...
 • 2
 • 241
 • 0

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 TLBG

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 TLBG
... giao phối dẫn đến cách li sinh sản Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 Hocmai.vn - Trang | - ... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành loài (Phần 1) Chú ý: Cách li địa lý nhân tố tiến hóa Vì cách li địa lý củng cố tăng cường...
 • 2
 • 241
 • 0

Xem thêm