Chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên so sánh tự đánh giá và đánh giá của phía cán bộ phụ trách (nghiên cứu trường hợp đại học quốc gia hà nội)

Chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên so sánh tự đánh giá đánh giá của phía cán bộ phụ trách (nghiên cứu trường hợp đại học quốc gia nội)

Chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên so sánh tự đánh giá và đánh giá của phía cán bộ phụ trách (nghiên cứu trường hợp đại học quốc gia hà nội)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN VIẾT KIỂM CHỈ SỐ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN: SO SÁNH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA PHÍA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG ... thực nhiệm vụ giảng viên tự đánh giá giảng viên đánh giá phía cán phụ trách (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Nội) 2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận liên quan đến số thực nhiệm ... nghiên cứu đề tài: Chỉ số thực nhiệm vụ giảng viên: So sánh tự đánh giá đánh giá từ phía cán phụ trách (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Nội) " làm đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên...
 • 91
 • 149
 • 0

Đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát huy tính tự chủ trách nhiệm xã hội của trường đại học trong lĩnh vực tổ chức nhân sự (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Nội

Đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát huy tính tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội
... đổi chế quản nhằm tăng cường quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học tổ chức nhân trường hợp Đại học Quốc gia Nội Formatted: Font: Not Bold CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH ... nhằm phát huy tính tự chủ trách nhiệm hội trường đại học lĩnh vực Formatted: Font color: Auto tổ chức nhân (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Nội) ” Tổng quan vấn đề nghiên cứu Formatted: ... Chương sở luận quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học Chương Quyền tự chủ trách nhiệm hội Đại học Quốc gia Formatted: Font: Not Bold Nội công tác tổ chức nhân Chương Giải pháp đổi...
 • 117
 • 206
 • 0

Hoàn thiện thiết chế khoa học công nghệ trong các trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Đại học quốc gia Nội

Hoàn thiện thiết chế khoa học và công nghệ trong các trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Đại học quốc gia Hà Nội
... diém phàn tàch bó phàn, dang phàt trién rat manh càc truòng dai hgc Trong tùng truòng dai hgc eó mot bò phàn càc nhà khoa hgc tàch hoàn toàn hoàc tùng thòi gian khòi nhiém vu giàng day, hình thành ... truòng thành vién: Truòng Dai hgc Khoa hgc Tu nhién Truòng Dai hgc Khoa hgc Xà hói va Nhàn vàn Truòng Dai hgc Ngoai ngù, - Càc khoa truc thugc DHQGHN; Khoa Luàt, Khoa Kinh tè, Khoa Cóng nghé, Khoa ... nghiép, càc khoa hgc xà hòi va nhàn vàn Trong dinh nghla trén, ta gap hai khài niém ' 'khoa hgc" va ''cóng nghé' Càc khài niém dà dugc nhiéu tài liéu nghièn cùu ve khoa hgc luàn làm sàng tò Chàng han...
 • 89
 • 214
 • 2

Một số giải pháp phòng ngừa giải quyết tình trạng lao động trẻ em (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn quận Đông

Một số giải pháp phòng ngừa và giải quyết tình trạng lao động trẻ em (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn quận Hà Đông
... PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG LAO ĐỘNG TRẺ EM QUẬN HÀ ĐÔNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 79 3.1 Các điều kiện lực thực việc phòng ngừa giải tình trạng lao động trẻ em thực Quận Đông – Thành phố ... tâm giải Vì vậy, nghiên cứu phân tích đề tài Một số giải pháp phòng ngừa giải tình trạng lao động trẻ em (nghiên cứu trường hợp địa bàn quận Đông – Tp Nội)” nhằm mục đích đóng góp phần vào ... việc, thu nhập lao động trẻ em Các giải pháp phòng ngừa giải tình trạng lao động trẻ em thực địa bàn quận 8.2 Phạm vi không gian Nghiên cứu thực địa bàn quận Đông, thành phố Nội 8.3 Phạm...
 • 117
 • 261
 • 5

Diễn xướng văn học dân gian (nghiên cứu trường hợp hát Dô, Quốc Oai, Nội

Diễn xướng văn học dân gian (nghiên cứu trường hợp hát Dô, Quốc Oai, Hà Nội
... u văn h c dân gian văn hóa dân gian t lâu ñã th a nh n ñi u Di n xư ng g n v i trình sáng tác lưu truy n văn h c dân gian Di n xư ng văn h c dân gian (Nghiên c u trư ng h p hát Dô, Qu c Oai, ... o nên văn hóa Trong ñó, văn h c dân gian t p h p giao c a văn h c thành t khác Văn h c dân gian v a b ph n v i văn h c thành văn t o nên văn h c Vi t Nam, v a s n ph m tinh th n c a nhân dân ta ... khác Văn h c dân gian Vi t Nam, 1962, ðinh Gia Khánh Chu Xuân Diên, Nxb Giáo d c Cu n 25 Di n xư ng văn h c dân gian (Nghiên c u trư ng h p hát Dô, Qu c Oai, N i) giáo trình xét văn h c dân gian...
 • 84
 • 1,403
 • 3

Đặc trưng văn hóa tổ chức trong trường đại học (nghiên cứu trưởng hợp đại học quốc gia nội)

Đặc trưng văn hóa tổ chức trong trường đại học (nghiên cứu trưởng hợp đại học quốc gia hà nội)
... Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Nội Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Nội Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia ... công chức, viên chức Đại học Quốc gia Nội” sử dụng liệu sơ cấp đề án để thực luận văn cao học với đề tài Đặc trưng văn hóa tổ chức trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Nội) ... Đại học Quốc gia Nội nhằm đóng góp vào nghiên cứu văn hóa tổ chức trường đại học Việt Nam, lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: Đặc trưng văn hóa tổ chức trường đại học (Nghiên cứu trường hợp...
 • 104
 • 243
 • 0

Nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử (Nghiên cứu trường hợp Đại học Tây Bắc)

Nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử (Nghiên cứu trường hợp Đại học Tây Bắc)
... HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI An Thị Hồng Hoa NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VẤN ĐỀ SỐNG THỬ (Nghiên cứu trƣờng hợp Đại học Tây Bắc) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 603130 ... niệ sống SV ngƣời dân tộc thiểu số học tập sinh hoạt trƣờng Đại học Tây Bắc Xuất ph t từ vấn đề nên chọn đề tài Nhận thức SV vấn đề sống thử ( Nghiên cứu trƣờng h p Trƣờng Đại học Tây Bắc) ... thực trạng nhận thức sinh viên vấn đề sống thử Trong có: + Đ nh gi thực trạng nhận thức SV vấn đề sống thử + Đ nh gi l i ch bất l i việc sống thử + C c nguyên nhân dẫn đến định sống thử + Chỉ...
 • 97
 • 1,049
 • 2

Trách nhiệm xã hội của tổ chức khoa học công nghệ ( Nghiên cứu trường hợp Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Trách nhiệm xã hội của tổ chức khoa học và công nghệ ( Nghiên cứu trường hợp Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
... hành nghiên cứu trường hợp Đại học Kỹ thuật Quý Đôn Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận vấn đề trách nhiệm hội tổ chức khoa học công nghệ - Nhận diện trách nhiệm hội Đại học Kỹ thuật ... nhiệm hội tổ chức khoa học công nghệ trọng đến trách nhiệm hội trường đại học với trường hợp nghiên cứu Đại học Kỹ thuật Quý Đôn Lịch sử nghiên cứu Vấn đề trách nhiệm hội giới quan ... 1: Tổ chức khoa học công nghệ vấn đề trách nhiệm hội + Chương 2: Trách nhiệm hội Đại học Kỹ thuật Quý Đôn + Chương 3: Tác động việc thực trách nhiệm hội hoạt động Đại học Kỹ thuật Lê...
 • 99
 • 207
 • 0

Hành vi xả rác của người dân đô thị thành phố Nội (nghiên cứu trường hợp tại quận Hoàn Kiếm, Nội

Hành vi xả rác của người dân đô thị thành phố Hà Nội (nghiên cứu trường hợp tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
... văn Hành vi xả rác người dân đô thị Nội (nghiên cứu trường hợp quận Hoàn Kiếm)”sẽ tìm hiểu đo lường hành vi người dân đô thị quận Hoàn Kiếm, thông qua khảo sát đối tượng: người dân sống Nội, ... thức, hành vi người dân đô thị thành phố Nội, thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng văn minh, tiến Câu hỏi nghiên cứu - Nhận thức, thái độ người dân đô thị thành phố Nội hành vi xả ... vi xả rác người dân đô thị; - Phân tích thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi xả rác người dân đô thị thành phố Nội; - Phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến hành vi xả rác người...
 • 90
 • 1,647
 • 12

Chợ phiên nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ bưởi tây hồ nội)

Chợ phiên hà nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ bưởi  tây hồ  hà nội)
... cư Nội với phát triển du lịch nội đô Phạm vi không gian: Do hạn chế thời gian, đề tài: Chợ phiên Nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ Bưởi Tây Hồ Nội) ” ... nghiên cứu đề tài: Chợ phiên Nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ Bưởi Tây Hồ Nội) ” để xây dựng khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu khóa luận Khi nghiên ... tích Chợ phiên Nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ Bưởi Tây Hồ Nội) ” phương pháp khoa học hệ thống, em hy vọng mang đến góc nhìn du lịch đầy mẻ chợ phiên...
 • 13
 • 292
 • 4

Tác động của chính sách khoa học công nghệ đến hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra bằng nguồn kinh phí nhà nước (nghiên cứu trường hợp Đại học Bách 153152

Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đến hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra bằng nguồn kinh phí nhà nước (nghiên cứu trường hợp Đại học Bách 153152
... Xuất phát từ trên, tác giả chọn Tác động sách khoa học công nghệ đến hiệu quản tài sản trí tuệ tạo nguồn kinh phí nhà nước (Nghiên cứu trường hợp Đại học Bách khoa Hà Nội) làm đề tài Luận văn ... giá tác động sách khoa học công nghệ đến hiệu quản tài sản trí tuệ đƣợc tạo nguồn kinh phí nhà nƣớc cần thiết Báo cáo Hội nghị Chuyên đề Hợp tác quốc tế Nghiên cứu khoa học trƣờng đại học ... Nội, nhà quản lý, nhà khoa học bất cập công tác quản tài sản trí tuệ kinh phí nhà nƣớc đầu tƣ Tại hội nghị khoa học cán bộ, giảng viên trẻ trƣờng đại học khối kinh tế toàn quốc 2008 Đại học Kinh...
 • 113
 • 257
 • 0

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giảng viên đại học – thử nghiệm tại đại học khoa học tự nhiên – đại học quốc gia nội

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giảng viên đại học – thử nghiệm tại đại học khoa học tự nhiên – đại học quốc gia hà nội
... hỏi 2: Bộ số thực xây dựng hoàn thiện từ kết thử nghiệm trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQGHN 4.2 Giả thuyết nghiên cứu - Nghiên cứu xây dựng số thực đánh giá thực nhiệm vụ giảng viên đại học ... cứu này là xây d ựng số thực nhiệm vụ giảng viên đại học - Hình thành sở lý thuyết thực tiễn cho việc xây dựng số thực nhiệm vụ giảng viên - Mô tả nội dung số thực nhiệm vụ giảng viên - Kiểm ... kết thử nghiệm hoàn thiện số thử nghiệm trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN Đối tượng khách thể nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Bộ số thực KPI đánh giá thực nhiệm vụ giảng viên đại học...
 • 11
 • 248
 • 1

Luận văn thạc sĩ xây dựng bộ chỉ số đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giảng viên đại học – thử nghiệm tại đại học khoa học tự nhiên – đại học quốc gia nội

Luận văn thạc sĩ xây dựng bộ chỉ số đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giảng viên đại học – thử nghiệm tại đại học khoa học tự nhiên – đại học quốc gia hà nội
... tích đánh giá thực trạng việc thực nhiệm vụ giảng viên Trường ĐHKHTN chương 38 CHƢƠNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC - TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3.1 Bộ số đánh ... hỏi 2: Bộ số thực xây dựng hoàn thiện từ kết thử nghiệm trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQGHN 4.2 Giả thuyết nghiên cứu - Nghiên cứu xây dựng số thực đánh giá thực nhiệm vụ giảng viên đại học ... NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC - TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 39 3.1 Bộ số đánh giá 39 3.2 Qui trình đánh giá 39 3.3 Đánh giá thử nghiệm tiêu chí đánh giá việc thực nhiệm...
 • 110
 • 173
 • 1

Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của y tế thôn các yếu tố liên quan tại huyện hoài đức, TP nội năm 2011

Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của y tế thôn và các yếu tố liên quan tại huyện hoài đức, TP hà nội năm 2011
... hực hi ện nhi ệ mvụ NVYT t hôn huyện Hoài Đức, TP H Nội nă m 2011 Xác đị nh y u t ố l iên quan t ới vi ệc t hực hi ện nhi ệ m v ụ NVYT t hôn huyện H oài Đức, TP Nội nă m 2011 Từ kết nghi ên ... ệ m vụ nhân vi ên y tế thôn: uy Ng y 10/ 9/ 2010, Bộ Y t ế ban hành Thông t số 39/ 2010/ TT-BYT vi ệc quy đị nh ti chuẩn, chức năng, nhi ệ m vụ nhân vi ên y t ế t hôn, Thông t t hay t hế Quyết ... ngành y t ế Thông t số 39/ 2010/ TT- BYT ng y 10/ 9/ 2010 Bộ t r ưởng BYT qui đị nh r õ chức nhi ệ m vụ Y t ế t hôn Tại huyện Hoài Đức- TP Nội hi ện có 20 xã, t hị trấn tr ong có 124 y t ế...
 • 106
 • 269
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tham luận về vai trò của đoàn thanh niện trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ đảngsơ đồ về quan hệ giửa xung đột và việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chứctiêu chí 4 cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn tổ văn phòng theo quy định tại điều lệ trường trung họctiêu chí 3 thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phươngchỉ thị thực hiện nhiệm vụthực hiện nhiệm vụ của đảng viênthực hiện nhiệm vụ của người đảng viênbáo cáo thực hiện nhiệm vụ của người đảng viênkết quả thực hiện nhiệm vụ của người đảng viênde thuc hien nhiem vu cua trong trot can su dung bien phap githực hiện nhiệm vụ của người đoàn viênbáo cáo thực hiện nhiệm vụ của đảng viênkết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viênkết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhiệm vụ của người cán bộ đảng viênchỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm họcTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm