Áp dụng mô hình mike 11 mô phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông cầu

Áp dụng hình Mike 11 phỏng chất lượng nước đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông Cầu

Áp dụng mô hình Mike 11 mô phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông Cầu
... HIỀN THƯƠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 60440301 ... lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường Trong luận văn này, hình toán MIKE 11 áp dụng để dự tính chất lượng nước lưu vực sông Cầu Ngoài hình MIKE 11, hình NAM sử dụng ... biến chất lượng nước lưu vực sông Cầu vào năm 2020 2030 b) Mục tiêu cụ thể: - Xác định nguồn ô nhiễm đánh giá trạng chất lượng nước sông Cầu; - chất lượng nước dự báo xu chất lượng nước sông Cầu...
 • 116
 • 192
 • 0

Áp dụng hình mike 11 phỏng chất lượng nước đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông cầu

Áp dụng mô hình mike 11 mô phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông cầu
... HIỀN THƢƠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG CHẤT LƢỢNG NƢỚC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƢỚC TRÊN LƢU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Khoa học Môi trƣờng Mã số: 60440301 ... Ban Quản lý Lƣu vực sông Cầu (2014), Báo cáo tình hình suy giảm chất lượng ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2009), Báo cáo môi trường quốc gia: môi trường khu công ... xuất số giải pháp quản kiểm soát ô nhiễm nƣớc sông Cầu Error! Bookmark not defined 3.3.1 Giải pháp quản lý Error! Bookmark not defined 3.3.2 Giải pháp kiểm soát bảo vệ Error! Bookmark...
 • 12
 • 152
 • 0

Ứng dụng hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông đồng nai

Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông đồng nai
... hình MIKE 11 lan truyền chất nhằm đánh giá cách toàn diện diễn biến xâm ngập mặn chất lượng nước vùng hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai Kết đạt là xây dựng thông số chất lượng nước lưu vực hạ lưu ... tài ứng dụng GIS hình thủy động lực học truyền chất MIKE 11 để chất lượng nước lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai Theo đó, công nghệ GIS ứng dụng để phân tích số liệu đầu vào kết đầu hình; ... Mục tiêu tổng quát  Ứng dụng hình MIKE1 1 đánh giá trạng thực tế chất lượng môi trường nước lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai Ứng dụng GIS đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước III Nội dung ...
 • 97
 • 647
 • 2

Chất lượng nước Hồ Tây sử dụng hình EFDC đánh giá chất lượng nước đề xuất một số giải pháp quản

Chất lượng nước Hồ Tây sử dụng mô hình EFDC đánh giá chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý
... vực hình hoá môi trường, 3.2.1 Cấu trúc hình EFDC Mục đích đề tài sử dụng hình số EFDC trình lan truyền chất ô nhiễm biến đổi chất lượng nước nhằm dự báo chất lượng nước hồ Tây tương ... nặng, chất rắn lơ lửng nhiều tạp chất ô nhiễm khác làm ô nhiễm nước hồ 2.3 Một số tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc hồ Tây Đánh giá chất lượng nước cần phải đánh giá chất lượng nguồn nước mục đích sử dụng ... vệ quản nâng cao giá trị tự nhiên hồ Tây Nhiều biện pháp đặt quản sử dụng hợp tài nguyên hồ, thu gom xử chất thải, nước thải, kè bờ hồ Những biện pháp có tác dụng tích cực đạt số...
 • 84
 • 1,108
 • 5

Đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp quản lý, sử dụng đất khu công nghiệp tiên sơn quế võ tỉnh bắc ninh

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, sử dụng đất khu công nghiệp tiên sơn và quế võ tỉnh bắc ninh
... ch v KCN Tiên Sơn 68 Hình 3.7 H t ng xã h i KCN Tiên Sơn 69 Hình 3.8 H t ng khu công nghi p Qu 70 Hình 3.9 Công ty Canon KCN Tiên Sơn 71 B n ñ hi n tr ng s d ng ñ t KCN Tiên Sơn Gð1 m r ng ... u, ñi u tra, kh o sát thu c KCN Tiên Sơn KCN Qu t nh B c Ninh: KCN Tiên Sơn (ñ a bàn huy n Tiên Du th xã T Sơn) ; KCN Qu (ñ a bàn huy n Qu thành ph B c Ninh) 2.3 N I DUNG NGHIÊN C U V ... c Ninh - ðánh giá th c tr ng qu n lý, s d ng ñ t KCN Tiên Sơn KCN Qu Võ, t nh B c Ninh - ð xu t m t s gi i pháp qu n lý, s d ng ñ t KCN th i gian t i 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.4.1 Phương pháp...
 • 132
 • 475
 • 2

Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn lợi đầm ô loan đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững

Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn lợi đầm ô loan và đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững
... đá, tôm hùm giống Khí hậu đầm Cù Mông mát mẻ, vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn tỉnh Phú Yên Ngoài ra, đầm Cù Mông có nhiều loại h sản khác [5] b Đầm Ô Loan Đầm Ô Loan đầm nước lợ nằm vía Đông ... + 3.9 Các giải pháp sử dụng, bảo vệ nguồn lợi đầm đảm bảo kinh tế cho dân cư quanh đầm Để phát triển ổn định bền vững bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm mang lại hiệu cao cần nhiều giải pháp cấp thiết ... thi c ông chặn dòng chảy ảnh hưởng trao đổi nước đầm biển) 3.8.6 Năng lực quản môi trường bị hạn chế Hiện trạng công tác quản môi trường có nhiều vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu quản Nhà...
 • 63
 • 512
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường các lò sản xuất gạch thủ công trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường các lò sản xuất gạch thủ công trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang
... Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản môi trường sản xuất gạch thủ công địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng môi trường gạch thủ công địa bàn ... bàn huyện Yên Dũng, Bắc Giang Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa xử khí thải quản môi trường gạch thủ công huyện Yên Dũng 1.3 Yêu cầu đề tài Đánh giá phát thải từ sản xuất gạch ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ HẢI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÁC LÒ SẢN XUẤT GẠCH THỦ CÔNG TRÊN...
 • 119
 • 485
 • 5

“Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn lợi đầm ô loan đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững

“Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn lợi đầm ô loan và đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững
... đá, tôm hùm giống Khí hậu đầm Cù Mông mát mẻ, vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn tỉnh Phú Yên Ngoài ra, đầm Cù Mông có nhiều loại hải sản khác [5] b Đầm Ô Loan Đầm Ô Loan đầm nước lợ nằm phía Đông ... thi công chặn dòng chảy ảnh hưởng trao đổi nước đầm vàbiển) 3.8.6 Năng lực quản môi trường bị hạn chế Hiện trạng công tác quản môi trường có nhiều vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu quản Nhà ... tục +3.9 Các giải pháp sử dụng, bảo vệ nguồn lợi đầm đảm bảo kinh tế cho dân cư quanh đầm Để phát triển ổn định bền vững bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm mang lại hiệu cao cần nhiều giải pháp cấp thiết...
 • 42
 • 530
 • 0

nghiên cứu hệ thống bảo vệ chống mất điện trên diện rộng, áp dụng đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế sự cố mất điện trên lưới điện thành phố vĩnh yên – tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu hệ thống bảo vệ chống mất điện trên diện rộng, áp dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế sự cố mất điện trên lưới điện thành phố vĩnh yên – tỉnh vĩnh phúc
... xuất số giải pháp nhằm ngăn chặn giảm thiểu cố điện lưới điện TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Cấu trúc luận văn Tên đề tài Nghiên cứu hệ thống bảo vệ chống điện diện rộng, áp dụng đề xuất số giải pháp ... 81 ÁP DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN VÀ GIẢM THIỂU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN TRÊN DIỆN RỘNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC 81 4.1 Tổng quan hệ thống truyền tải điện ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - TRẦN VĂN THIỆN NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG MẤT ĐIỆN TRÊN DIỆN RỘNG, ÁP DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ...
 • 125
 • 121
 • 0

Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt đề xuất một số giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
... hóa mạnh Hơn địa bàn huyện hoạt động hai khu công nghiệp lớn nên người lao động đổ thị trấn sinh sống đông Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Chờ chủ yếu từ sinh hoạt hộ gia ... Để thực tốt công tác quản lý, xử rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Chờ, xin đưa số đề nghị sau: + Tăng cường hiệu công tác phân loại , thu gom đổ thải rác có hiệu + Cần có cán chuyên trách ... lượng rác thải phát sinh lại tăng mạnh Hàng ngày lượng rác thải sinh hoạt hộ gia đình chiếm 62,32% tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn thị trấn Công tác thu gom, vận chuyển rác thải thực...
 • 13
 • 1,478
 • 1

Tài liệu Tiểu luận:"Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt đề xuất một số giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" docx

Tài liệu Tiểu luận:
... thực trạng rác thải địa bàn huyện từ yêu cầu thực tế, tiến hành nghiên cứu vấn đề: “ Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt đề xuất số giải pháp xử rác thải địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, ... cứu vấn đề: “ Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt đề xuất số giải pháp xử rác thải địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ” .4 Phần II Nội dung 2.1 Thực trạng rác thải ... Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ” Phần II Nội dung 2.1 Thực trạng rác thải sinh hoạt huyện thị trấn Chờ 2.1.1 Khái niệm rác thải sinh hoạt Để hiểu rõ vấn đề rác thải sinh hoạt, sau xin đưa trích...
 • 16
 • 1,383
 • 5

Tình hình người dân không có đất tại Campuchia đề xuất một số giải pháp hỗ trợ vấn đề này potx

Tình hình người dân không có đất tại Campuchia và đề xuất một số giải pháp hỗ trợ vấn đề này potx
... hoạch đất phải nắm bắt đ ợc số xác tổng số hộ diện tích đất khả cung ứng địa bàn Để thực công việc đòi hỏi phải phối hợp nhà n ớc ng ời dân Vậy, xin đề xuất b ớc đầu số giải pháp hỗ trợ nh ... sau: 3.2 Một số giải pháp hỗ trợ cho nhà quy hoạch ng ời lãnh đạo vùng quy hoạch Đối với nhà quy hoạch Phải nắm vững thông tin trạng tình hình ng ời dân đất vùng, cách điều tra khu vực nhân ... tăng, hộ đất phần lớn đến tập trung thành phố lớn vùng kinh tế nơi đánh bắt cá Đó thật vấn đề nóng bỏng ảnh h ởng mạnh đến phát triển toàn xã hội - Các biểu mẫu số giải pháp hỗ trợ đề xuất giúp...
 • 4
 • 143
 • 0

Luận văn - Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế của công ty xây dựng thủy lợi ppt

Luận văn - Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế của công ty xây dựng thủy lợi ppt
... dng s 4.3 Cỏc cụng ty liờn kt ( l cỏc cụng ty c phn, cụng ty m gi di 50% iu l) cỏc n v hin ti ca Cụng ty s c phn hoỏ gm: - Xớ nghip In thu li - Xớ nghip c khớ thu li - Cụng ty c phn t u t thu ... nõng cao cht lng thit k ca cụng ty B cc ca ti: Chng I: Gii thiu chung v cụng ty Chng II: Thc trng v cụng tỏc thit k ti cụng ty Chng III: Mt s bin phỏp qun nhm nõng cao cht lng thit k cụng ty ... 4.2 Cỏc cụng ty ( l cỏc cụng ty c phn, cụng ty m gi c phn trờn50% iu l) cỏc n v hin ti ca Cụng ty s c phn hoỏ gm: - Xớ nghip Thit k t xõy dng thu li - Xớ nghip Kho sỏt v xõy dng s - Xớ nghip kho...
 • 60
 • 169
 • 0

đề xuất một số giải pháp quản lý chi phí trong quá trình thi công nhằm giảm giá thành công trình tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4

đề xuất một số giải pháp quản lý chi phí trong quá trình thi công nhằm giảm giá thành công trình tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4
... XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 45 2 3.1 Định hướng thi công xây dựng công trình Tổng công ty xây dựng công trình giao thông ... cường công tác quản chi phí trình thi công xây dựng công trình tổng công ty xây dựng công trình giao thông 62 3.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp quản chi phí trình thi công xây dựng công trình ... Tổng Công ty Nhận thức tầm quan trọng công tác quản chi phí Tổng Công ty, đề tài Đề xuất số giải pháp quản chi phí trình thi công nhằm giảm giá thành công trình Tổng công ty xây dựng công...
 • 104
 • 801
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chất lượng nước hồ tây sử dụng mô hình efdc đánh giá chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lýđánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình những thuận lợi khó khăn và đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngđánh giá tình hình quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp tại huyện kim sơn tỉnh ninh bìnhtình hình lạm phát ở việt nam trong thời gian qua – dự báo trong thời gian tới và đề xuất một số giải pháp docphân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh ninh bìnhđề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các loại mô hình môi giới giao dịch bđs trên địa thành phố buôn ma thuột đắclắcmột số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức ở trường thpt huyện mỏ cày bến tremột số giải pháp quản lý công tác gd đạo đức hs ở các trường thpt huyện mỏ cày bến tređề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam3 đề xuất một số giải pháp cho công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị xi măngnghiên cứu công nghệ cdma2000 1xevdo và đề xuất 1 số giải pháp ứng dụngmột số giải pháp quản lý công tác xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc giađánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã sen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vữngmột số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thanh hóaphân tich thực trang đề xuất một sô giai phap thuc hien muc tieu quoc gia ve xay dung nong thon moi giai doan 20112015 xã phu lâm gia thanh hoaCờ tướng cho người mới bắt đầuBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhBài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt TrờiGiáo án tổng hợpXin cho con niềm tinĐề toán tiếng anh lớp 5 phần 2đề thi hk i lớp 4Đề KT TV5 Giữa HKI 2017-2018Bài tập cuối tuần 7 lớp 4ON TAP TIENG ANH LOP 4ĐỀ KT GIỮA KÌ I CÓ MA TRẬN ĐẦY DỦCác dạng bài tập toán 6Th c tr ng c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng Chi nh nh C ng ty ng d ng KHKT v chuy n giao c ng ngh m iTh c tr ng c ng t c k to n ki m to n t i c ng ty Th ng m i v D ch v t ng h p H N iTh c tr ng k to n nghi p v b n h ng c ng ty D c TW HuT A OXY 65 c u tr c nghi m ELIP C h ng d n gi i File wordBao cao tong hop VBiS nam 2014 finalX y d ng k ho ch marketing cho c ng ty tr ch nhi m h u h n nh n c m t th nh vi n i n c th ng nh tC c gi i ph p marketing ng b nh m n ng cao hi u qu kinh doanh C ng ty B o hi m nh n th B c GiangChi n l c ph t tri n s n ph m m i cho C ng ty c ph n v t t th y TWI VINAVETCO