Idioms h englishgrammar 2

Phân lập và biểu hiện gen fljB mã hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21

Phân lập và biểu hiện gen fljB mã hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21
... khuôn nhân gen fljB kỹ thuật PCR 3.2 Khuếch đại gen fljB kĩ thuật PCR Mục đích phân lập gen fljB từ S typhimurium đưa vào biểu E coli BL21 Gen fljB đoạn gen hoá cho kháng nguyên roi H: 1,2 có ... phẩm, tiến hành đề tài nghiên cứu: Phân lập biểu gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 Salmonella typhimurium Escherichia coli BL21 nhằm thu lượng lớn kháng nguyên tinh sạch, dùng cho việc nghiên ... nghiệm phân lập, biểu gen fliB hoá kháng nguyên roi H: 1, S typhimurium E coli BL21 44 3.1 Tách chiết ADN hệ gen S typhimurium Để có gen fljB trước hết phải tách chiết thành công ADN hệ gen vi...
 • 75
 • 272
 • 0

Phân lập và biểu hiện gen fljB mã hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21

Phân lập và biểu hiện gen fljB mã hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21
... phẩm, tiến hành đề tài nghiên cứu: Phân lập biểu gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 Salmonella typhimurium Escherichia coli BL21 nhằm thu lượng lớn kháng nguyên tinh sạch, dùng cho việc nghiên ... trúc kháng nguyên Salmonella Salmonella có loại kháng nguyên chính: kháng nguyên thân (O); kháng nguyên roi (H); kháng nguyên vi có số typ huyết khác như: S typhi, S dublin S hirschfeldii Kháng nguyên ... định hai pha khác kháng nguyên H điều khiển biểu không đồng thời Gen fliC hoá cho kháng nguyên H: i (495 axit amin), gen fljB hóa cho kháng nguyên H: 1.2 (506 axit amin) Dựa vào trình tự axit...
 • 14
 • 194
 • 1

GIAO AN HÓA 11 H. KỲ 2

GIAO AN HÓA 11 H. KỲ 2
... : CaC2 + 2H2O → Ca(OH )2 + C2H2 ng dụng : C2H2 + O2 → 2CO2 + H2O ∆H = -1300KJ LUYỆN TẬP ANKEN , ANKIEN VÀ ANKIN I MỤC TIÊU : Kiến thức : Hs biết : -Sự giống khác tính chất anken , ankin ankien ... C2H6 = 0, 125 mol Bài : Nhiệt phân C2H6 ta có : Nhiệt phân 2, 8 lit etan ( đkc ) 120 0°C C2H6 → C2H4 + H2 , C2H6 → C2H2 + 2H2 C2H6 dư cho nửa hỗn hợp khí thu sục qua x x y 2y bình đựng nước Br2 ... dư thấy kl bình tăng C2H4 + Br2 → C2H4Br2 C2H2 + 2Br → C2H2Br4 1,465 gam Cho nửa khí lại phản ứng với x x y 2y dd AgNO3 NH3 thu 0,6 gam C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC ≡ CAg + 2NH4No3 kết tủa vàng...
 • 26
 • 240
 • 0

Thi H vong 2

Thi H vong 2
...
 • 1
 • 56
 • 0

Tìm 2 số khi biết T&H của 2 số đó

Tìm 2 số khi biết T&H của 2 số đó
... số: Số lớn: 40 Số bé: Số bé = (Tổng – Hiệu) : Số lớn = Số bé + Hiệu = Tổng – Số bé Cách thứ hai: Số lớn: ? ? Số bé: 10 Bài giải Số lớn (70 + 10) : = 40 Số bé 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số ... Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Th ứ ba ngày 26 tháng 10 năm 20 10 TOÁN TÌM HAI S Ố KHI Bi ẾT T ỔNG VÀ Hi ỆU C ỦA HAI S Ố ĐÓ I/ Bài toán: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số ? Tóm tắt: Số lớn: ... : Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Số lớn = Số bé + Hiệu Số bé = Số lớn - Hiệu = Tổng – Số bé = Tổng – Số lớn  Học thuộc cách giải toán Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó  Làm 3, (SGK-T47) ...
 • 7
 • 104
 • 0

tap viet chu H lop 2

tap viet chu H lop 2
... Chữ hoa Đây câu thành ngữ nói lên vất vả, chịu thương, chịu khó bà nông dân Thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 20 10 Tập viết: Bài 10: Chữ hoa H: Câu thành ngữ Hai sương nắng gồm có chữ? TL: +Câu thành ... nhận xét chữ Hai cỡ vừa -Chữ Hai gồm có chữ? TL: Chữ Hai gồm có chữ -Các em so sánh độ cao chữ? TL: +Con chữ H có li +Con chữ a i có li Thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 20 10 Tập viết: Bài 10: Chữ ... thành ngữ có chữ H; Em so sánh độ cao chữ câu thành ngữ? Và khoảng cách chữ? TL: +Độ cao chữ H , g 2, 5 li +Độ cao chữ t 1,5 li +Độ cao chữ a i , ư, , n , m li +Khoảng cách chữ chữ o dòng dòng...
 • 10
 • 450
 • 1

Longman Idioms _ Part 2.2

Longman Idioms _ Part 2.2
... etc, use @I (WITF[®UTdo.wn): 'Thg'rain ba~~n to fal1'.more h@"il.Vily.' ~c c=::=,' ?"-'=- _~ _ ""-"- _ '- ~ One of the horses SUddenly stopped and the rider fell down One of the horses SUddenly ... older: 'our elder daughter' elect X I Some people elect marriage partners who are totally unsuitable Some people choose marriage partners who are totally unsuitable Please purchase PDF Split-Merge ... name to be called.' X I expect / I hope that you will be able to come to the party that you will be able to come to the party Use expect when you have a reason for thinking that something is going...
 • 37
 • 193
 • 0

Longman Idioms _ Part 2.3

Longman Idioms _ Part 2.3
... controlled by a particular country: 'All the land from here to the stream belongs to the Pattersons.' 'Disagreements about land have led to many wars.' (2) (also the land) the part of the Earth's ... rimt or hire: 'There's usually aplace at tlie airport where you can hire/rent a car." ,~,'c _ , r.s" ' , _ '." ~ In Ameripan \=nglish Y0.f!J always rent $.()mething(nothire),regardle§s what It is ... that you won't be offended itl don't X I hope you to have a good time at the party vi' I hope you have a good time at the party When there is a change of subject after hope, Use hope + that clause...
 • 24
 • 233
 • 0

Tài liệu Longman Idioms _ Part 2.5 docx

Tài liệu Longman Idioms _ Part 2.5 docx
... apartment filled the whole apartment Laughter is an uncountable noun: 'There was always a lot of laughter and joking when Henry came to dinner.' lay C_-:Q: oc :~~~ \~./ x / The tourists X _~ ... in a particularly cruel way: 'Men ran through the village burning houses and slaughtering anyone that got in their way.' To slaughter an animal is to kill it for its meat, skin, etc, or as part ... kept in a low level The volume of the radio should be kept at a low level at a particular level (NOT in) = having a particular degree of intensity, power, proficiency etc: 'Students at this level...
 • 19
 • 348
 • 1

Tài liệu Longman Idioms _ Part 2.6 pdf

Tài liệu Longman Idioms _ Part 2.6 pdf
... produced by a particular society: 'Professor Jackson is an expert on ancient Greek culture.' 'The Samba is an important part of Brazilian culture.' custom (1) something that the people in a particular ... It's an old car and the engine is very noisy Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this wate much 223 motor = the part of a machine which turns electrical power into movement: ... sth (WITHOUT to): 'They made him take the examination again.' make Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this wate 209 manner Compare be made to sth: 'He was made to take...
 • 28
 • 230
 • 1

Tài liệu Longman Idioms _ Part 2.7 doc

Tài liệu Longman Idioms _ Part 2.7 doc
... pass 255 x / Did you take part in Yolanda's party on Saturday? Did you go to Yolanda's party on Saturday? go to a party/wedding etc (NOT take part in): 'We can't go to the party if we haven't been ... (NOT partly) Compare: 'I partly agree with him.' 'I agree with him to some extent.' participate / partly / / party x / X / X / pass See X / X / X / On Christmas Day we always make a big party ... of the hotel.' part X A part of the difficulty was caused I Part of the difficulty was caused by her poor English by her poor English It is unusual to use a before part of unless part of has an...
 • 37
 • 178
 • 0

Tài liệu Longman Idioms _ Part 2.8 pptx

Tài liệu Longman Idioms _ Part 2.8 pptx
... rapidly over the past years.' rare X Water ,/ Water is very scarce in some parts of the country is very rare in some parts of the country Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to ... describe something that is usually common but for some reason is difficult to obtain at a particular time or in a particular place, use scarce: 'After the war, food and clothing were scarce.' X I X ... November, I have referred your query to our accounts department Regarding your letter of 22 November, I have referred your query to our accounts department regarding (WITHOUT to): 'If you have any...
 • 17
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch thi đại học khối h năm 2012điểm thi đại học khối h năm 2012đề thi khối h năm 2012đề thi khối h năm 2013đề thi môn năng khiếu khối h năm 2013đề thi đại học môn toán khối h năm 2013đáp án đề thi đại học khối h năm 2013đáp án đề thi khối h năm 2013đề thi đại học khối h năm 2012 môn vẽde thi hs gioi su 8 h nam 20102013đề thi đại học môn văn khối h năm 2010đề thi khối h năm 2014h×nh 2 3 s¬ ®å khèi hö thèng ®iòu khión ®éng c¬ mét chiòuh×nh 2 6 s¬ ®å nguyªn lý thùc hiön ®ång pha trong m¸y týnhh×nh 2 7 s¬ ®å khèi hö thèng ®iòu khión §cmcCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học