9410 verb ing

Prep+Verb -ING

Prep+Verb -ING
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/499/89739//Prep%20Verb-ING.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 202
 • 0

Tài liệu Những từ theo sau bởi Verb + ing pdf

Tài liệu Những từ theo sau bởi Verb + ing pdf
... : tham gia forgive ( someone ) for : tha thứ ( đó) help ( someone ) with : giúp đỡ (ai) Những động từ sau dùng với Gerund: Admit Appreciate Begin Be intersested in Be tred of Be bored with Be...
 • 5
 • 397
 • 3

Văn phạm: Verb+ing potx

Văn phạm: Verb+ing potx
... thường ta không dùng -ing theo sau -ing: It's starting to rain (không nói 'it's starting raining') Verb+ing( 2) A Try to try -ing Try to = attempt to do, make an effort to (cố gắng làm, dùng nỗ lực ... so nervous I can't help it (= I can't help being nervous) Tôi xin lỗi giận Tôi tránh khỏi điều Verb+ing( 3) A like love hate can't bear enjoy dislike mind can't stand Những động từ thành ngữ có...
 • 7
 • 153
 • 0

English verb + ing

English  verb + ing
... + ...
 • 6
 • 40
 • 0

Bài tập V ing or verb

Bài tập V ing or verb
... _ him a to be helping b help c to help d I help 20 I want _ early tomorrow morning a to leave b leaving c me leave d me leaving 21 I hope _ a to see you there b seeing you there c you to ... _ up hope a not give b not give c not to give d to give not 30 Michael Faraday wrote a litter to Sir Humphry Davy _ for work a asked b to ask c so to ask d in order to asking 31 Do you know ... let to go c leave him to go d leave him 35 The guide encouraged the tourists _ the Prado Museum Madrid a visit b to visit c visiting d to visiting 36 Mow that were finished painting the house,...
 • 4
 • 1,183
 • 87

cách thêm "ing"-"ed"-"s/es" cho Verb .

cách thêm
.. . toyed (đùa giỡn ) key → keyed (khóa lại ) III- Cách thêm “e/es” cho động từ (Lưu ý số nhiều danh từ áp dụng ): Động từ tận : o, ch, s (ss), x, sh,zz → ta thêm es” : (có thể nhớ sau : ông cháu sửa .. . lại ta thêm “s” : Ex: swim→swims type →types want → wants Trên có qua nhiều năm công tác, hy vọng giúp chút cho Quý Thầy /Cô Mong nhận góp ý chân thành Về cách phát âm, vui lòng xem phần “ cách .. . happen→ happened open →opened Động từ tận “e”, ta thêm “d”: Ex :like → liked hate → hated combine→ combined smile → smiled Động từ tận “w, x” ta thêm “d”: Ex : f ix→ f ixed mix → mixed swallow...
 • 2
 • 1,551
 • 42

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu pot

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu pot
... given by the director ĐÚNG: Guiding us through the museum, the director gave us a special explanation Động từ nguyên thể ( to + verb ) mở đầu câu Động từ nguyên thể dùng để mở đầu câu giống trường ... sau mệnh đề verb- ing ta nên đề cập đến danh từ làm chủ ngữ cho hai mệnh đề Sử dụng Verb- ing Một V-ing dùng để nối hai câu có chủ ngữ trở thành câu cách biến động từ câu thứ thành dạng V-ing, bỏ ... [having been + P2] thường sử dụng để mở đầu mệnh đề phụ: Having been notified by the court, Mary reported for jury duty (After Mary had been notified ) Having been delayed by the snowstorm, Jame...
 • 8
 • 488
 • 2

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu potx

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu potx
... [having been + P2] thường sử dụng để mở đầu mệnh đề phụ: Having been notified by the court, Mary reported for jury duty (After Mary had been notified …) Having been delayed by the snowstorm, Jame ... for an appointment Future: Finishing the letter later tonight, Sally will mail it tomorrow morning Dạng thức hoàn thành [having + P2] dùng để diễn đạt trường hợp động từ mệnh đề phụ xảy trước ... câu thời động từ mệnh đề định; hành động hai mệnh đề thường xảy song song lúc: Present: Practicing her swing every day, Trica hopes to get a job as a golf instructor Past: Having a terrible toothache,...
 • 4
 • 164
 • 0

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu ppsx

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu ppsx
... given by the director ĐÚNG: Guiding us through the museum, the director gave us a special explanation 40.2 Động từ nguyên thể (to + verb) mở đầu câu Động từ nguyên thể dùng để mở đầu câu giống trường ... [having been + P2] thường sử dụng để mở đầu mệnh đề phụ: Having been notified by the court, Mary reported for jury duty (After Mary had been notified …) Having been delayed by the snowstorm, Jame ... trường hợp V-ing Mệnh đề phụ đứng đầu câu sử dụng động từ nguyên thể thường diễn tả mục đích mệnh đề To get up early, Jim never stay up late Cũng giống trường hợp sử dụng V-ing nêu trên, chủ ngữ...
 • 10
 • 182
 • 0

Sử dụng V-ing, to + verb ppsx

Sử dụng V-ing, to + verb ppsx
... Trica hopes to get a job as a golf instructor Past: Having a terrible toothache, Henry called the dentist for an appointment Future: Finishing the letter later tonight, Sally will mail it tomorrow ... special explanation was given by the director ĐÚNG: Guiding us through the museum, the director gave us a special explanation 40.2 Động từ nguyên thể (to + verb) mở đầu câu Động từ nguyên thể dùng ... hợp V-ing Mệnh đề phụ đứng đầu câu sử dụng động từ nguyên thể thường diễn tả mục đích mệnh đề To get up early, Jim never stay up late Cũng giống trường hợp sử dụng V-ing nêu trên, chủ ngữ mệnh...
 • 12
 • 126
 • 0

Sử dụng V-ing, to + verb pptx

Sử dụng V-ing, to + verb pptx
... Trica hopes to get a job as a golf instructor Past: Having a terrible toothache, Henry called the dentist for an appointment Future: Finishing the letter later tonight, Sally will mail it tomorrow ... special explanation was given by the director ĐÚNG: Guiding us through the museum, the director gave us a special explanation Động từ nguyên thể (to + verb) mở đầu câu Động từ nguyên thể dùng ... hợp V-ing Mệnh đề phụ đứng đầu câu sử dụng động từ nguyên thể thường diễn tả mục đích mệnh đề To get up early, Jim never stay up late Cũng giống trường hợp sử dụng V-ing nêu trên, chủ ngữ mệnh...
 • 12
 • 112
 • 0

Văn phạm: Verb+preposition+ ing doc

Văn phạm: Verb+preposition+ ing doc
... doing other things Cô nói cô gặp Cô bận để làm việc khác D Go swimming/go fishing v.v Ta dùng go -ing với nhiều hành động (đặc biệt thể thao) Chẳng hạn, bạn nói: go swimming go sailing go skiing ... sử dụng cấu trúc verb+preposition+somebody+ -ing động từ+ giới từ sb + -ing She doesn't approve of me gambling Cô không tán thành việc đánh bạc We are looking forward to Liz coming home Tất mong ... skiing go jogging v.v Tương tự go shopping/go sightseeing I'd like to go skiing Tôi thích trượt tuyết When did you last go shopping? Bạn cửa hàng lần cuối vào nào? I've never been sailing (về been...
 • 6
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: De kiem tra 1 tiet 11TNTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t x y d ng v ph t tri n du l ch H N iT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chChi n l c huy ng v ph t tri n ngu n v n t i s giao d ch I ng n h ng u t v ph t tri n Vi t NamM r ng ho t ng kinh doanh th thanh to n t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n chi nh nh ng aHo n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i c ng ty c ph n XNK C ng Ngh M iThi tuyen lanh dao cap Vu130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamBài 30. ua, ưaM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N INghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t Nam