ĐỀ THI KIỂM TOÁN ( CHẴN )

Đề thi kiểm toán

Đề thi kiểm toán
... Những đặc điểm tổ chức máy kiểm toán nội bộ? Câu 5: Có loại báo cáo kiểm toán nào? Nêu rõ trường hợp áp dụng loại báo cáo kiểm toán? Câu 6: Những đặc điểm tổ chức máy kiểm toán Nhà nước? Câu 7: Trình ... định tiêu coi trọng yếu? Câu 8: Rủi ro kiểm toán? Ảnh hưởng rủi ro kiểm toán công việc kiểm toán viên? IV LOẠI ĐIỂM Câu 1: Nêu nội dung phân loại kiểm toán? Câu 2: Nội dung phương pháp thu thập ... Câu 1: Nêu điểm khác kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập kiểm toán nội bộ? Câu 2: Trình bày yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ? Câu 3: Trình bày cách thức sử...
 • 2
 • 2,325
 • 15

De thi kiểm toán căn bản đại học thương mại ngày 11 12 2013

De thi kiểm toán căn bản đại học thương mại ngày 11 12 2013
... Câu 4:KTV kiểm toán báo cáo tài hợp tác xã có quy mô nhỏ, điều hành nhân viên làm việc part-time (nửa ngày) .KTV cho rủi ro kiểm soát mức độ tối đa đề nghị không giới hạn thủ tục kiểm toán chi ... không giới hạn thủ tục kiểm toán chi tiết lĩnh vực nào.Trong tình liệu KTV bỏ qua việc đnáh giá kiểm soát nội hay không ? Tại sao? ...
 • 2
 • 1,307
 • 2

Đề thi Kiểm Toán Căn Bản khóa 24 trường ĐH Ngân Hàng pdf

Đề thi Kiểm Toán Căn Bản khóa 24 trường ĐH Ngân Hàng pdf
... đơn vị kiểm toán Để kiểm tra tính hữu hàng tồn kho KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán Hệ thống kiểm soát nội coi mạnh thi t kế đầy đủ Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Báo ... :busted_cop: Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Sai, Hồ sơ kiểm toán gồm toàn tài liệu có liên quan đến kiểm toán: thư mời, hợp đồng, chứng vv Báo cáo kiểm toán với dạng ý ... kiểm toán phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược chương trình kiểm toán. (Câu đọc qua tưởng đọc kỹ hóa lại SAI :( Vì Kế hoạch kiểm toán chiến lược lập kiểm toán quy mô lớn, địa bàn rộng, kiểm toán...
 • 5
 • 592
 • 2

Đề thi Kiểm Toán Căn Bản doc

Đề thi Kiểm Toán Căn Bản doc
... kiểm toán phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược chương trình kiểm toán. (Câu đọc qua tưởng đọc kỹ hóa lại SAI :( Vì Kế hoạch kiểm toán chiến lược lập kiểm toán quy mô lớn, địa bàn rộng, kiểm toán ... :busted_cop: Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Sai, Hồ sơ kiểm toán gồm toàn tài liệu có liên quan đến kiểm toán: thư mời, hợp đồng, chứng vv Báo cáo kiểm toán với dạng ý ... đơn vị kiểm toán Để kiểm tra tính hữu hàng tồn kho KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán Hệ thống kiểm soát nội coi mạnh thi t kế đầy đủ Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Báo...
 • 5
 • 411
 • 7

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 3 docx

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 3 docx
... sơ kiểm toán chứa đựng thông tin chung đơn vị kiểm toán liên quan tới hai hay nhiều kiểm toán a Đúng b Sai Tính trọng yếu đối tượng kiểm toán cao kiểm toán hạn chế bớt số lượng bằng chứng kiểm ... với khách thể kiểm toán … (1)…của kiểm toán khác nên ……(2)….để điều chỉnh quan hệ khác Vì hình thành hệ thống chuẩn mực kiểm toán tồn song song như: chuẩn mực … (3) … , chuẩn mực kiểm toán độc lập, ... luạt quan ….(10)…ban hành 1/ lập pháp 2/ luật kiểm toán 3/ kiểm toán nội 4/ kiểm toán nhà nước 5/ đối tượng cụ thể 6/ Nhà nước 7/ chuẩn mực kiểm toán 8/ pháp lý 9/ hình thức 10/ chuẩn mực cụ...
 • 2
 • 357
 • 7

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 2 doc

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 2 doc
... xây dựng … (10)… quốc gia 1/ máy móc 2/ nguyên lý chung 3/ kiểm toán 4/ điều tiết 5/ tối thi u 6/chuẩn mực kiểm toán 7/ IFAC 8/ đặc thù 9/ chuẩn mực kiểm toán 10/ đo lường ... thấp thi rủi ro phát hiện ở mức cao a Đúng b Sai Phần III: Chọn từ thi ch hợp điền vào chỗ trống : Chuẩn mực kiểm toán qui định …(1)… Cần thi t song phải cụ thể đến mức … (2) … hành ... …….(3)… chất lượng công việc kiểm toán viên Trên thực tế, hoạt động ….(4)… vượt qua biên giới nước xâm nhập đan xen lẫn địa bàn, nước Vì việc hoà nhập … (5)… cần thi t Công việc phải thực sở...
 • 2
 • 312
 • 10

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 4 pdf

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 4 pdf
... liệu về sự phát sinh thi kiểm toán viên thông thường thực hiện việc đối chiếu từ sổ sách đến chứng từ gốc a Đúng b Sai 5.Khi mức trọng yếu tăng lên thi rủi ro kiểm toán ... hiện có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro kiểm soát a Đúng b Sai Phần III: Chọn từ thi ch hợp điền vào chỗ trống : Chọn mẫu kiểm toán là quá trình chọn một số phần tử ... suy rộng cho đặc trưng của toàn bộ tổng thể Mỗi một phần tử tổng thể được gọi là ……. (4) …., và chọn mẫu, đơn vị được lựa chọn được gọi là … (5)……Tập hợp các đơn vị mẫu gọi...
 • 2
 • 225
 • 0

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 8 ppt

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 8 ppt
... đó, (6) ……………là khả mà kết luận kiểm toán viên dựa (7) ………… sai lệch so với kết luận mà kiểm toán viên dùng thử nghiệm tương tự áp dụng toàn (8) ……………Ngoài ra, kiểm toán viên đưa (9) …………không phải ... sai phạm phát a Đúng b Sai Kiểm toán viên điều chỉnh kiểm soát rủi ro tiềm tàng a Đúng b Sai Đối tượng cụ thể Kiểm toán báo cáo tài a Đúng b Sai Phần III: Chọn từ thi ch hợp điền vào chỗ ... hay hoạt động kiểm toán a Đúng b Sai Rủi ro chọn mẫu rủi ro không chọn mẫu nguyên nhân tạo nên rủi ro tiềm tàng kiểm toán a Đúng b Sai Nếu HTKSNB đựoc đánh giá mạnh kết kiểm toán nội người...
 • 2
 • 230
 • 0

Đề thi Kiểm Toán căn bản pdf

Đề thi Kiểm Toán căn bản pdf
... kiểm toán phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược chương trình kiểm toán. (Câu đọc qua tưởng đọc kỹ hóa lại SAI :( Vì Kế hoạch kiểm toán chiến lược lập kiểm toán quy mô lớn, địa bàn rộng, kiểm toán ... :busted_cop: Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Sai, Hồ sơ kiểm toán gồm toàn tài liệu có liên quan đến kiểm toán: thư mời, hợp đồng, chứng vv Báo cáo kiểm toán với dạng ý ... vi kiểm toán bị giới hạn tài liệu không rõ ràng mà kiểm toán viên chưa trí, chưa diễn đạt ý kiến + Dạng ngoại trừ: KTV có ý kiến bất đồng với nhà quản lý đơn vị phần đối tượng kiểm toán Mọi kiểm...
 • 3
 • 1,607
 • 25

Đề thi kiểm toán căn bản

Đề thi kiểm toán căn bản
... biệt :Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng,sai ,giải thích cho nhận định sau: 1 .Kiểm toán kiểm tra kế toán 2.Khách thể kiểm toán nhà nước, kiểm ... thể kiểm toán sử dụng để đề cập đến: a.Người thực công việc kiểm toán b.Công ty kiểm toán c.Các bảng khai tài đơn vị kiểm toán d.Các đơn vị kiểm toán 6.Rủi ro kiểm toán là: a.Khả tồn sai sót ... KTV lập báo cáo kiểm toán dạng……… 4.Chi phí cho kiểm toán Nhà nước do…….chi trả ; chi phí kiểm toán nội …….chi trả ; cho phí cho cuộc…… đơn vị kiểm toán chi trả 5.Hiện nay, Kiểm toán Nhà nước Việt...
 • 8
 • 288
 • 0

giải đề thi kiểm toán hoạt động

giải đề thi kiểm toán hoạt động
... Đúng: Là loại hình hoạt động kiểm toán, trình kiểm toán hoạt động phải trải qua ba giai đoạn chung hoạt động kiểm toán là: chuẩn bị kiểm toán, thực hành kiểm toán kết thúc kiểm toán Tuy nhiên tính ... thường kiểm toán nội kiểm toán nhà nước thực nên quy trình kiểm toán hoạt động thường có giai đoạn kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm toán Các giai đoạn thường chịu chi phối chung kế hoạch kiểm toán ... kiểm toán viên nội ( hoạt động, nghiệp vụ doanh nghiệp) Kiểm toán viên nhà nước (đối với việc sử dụng ngân sách nhà nước) nhiên thực kiểm toán viên độc lập đơn vị có yêu cầu kiểm toán hoạt động, ...
 • 11
 • 415
 • 4

tổng hợp đề thi kiểm toán hoạt động chuyên ngành kiểm toán

tổng hợp đề thi kiểm toán hoạt động chuyên ngành kiểm toán
... thời gian hợp lý cho câu điểm, đừng sa đà - Câu lý thuyết thường dài nên bạn tự tin (hoặc quay ) làm trước, không nên làm câu tập 3đ trước quay lại - Câu nhớ giải thích rõ ràng vấn đề thuộc lĩnh ... - Câu nhớ giải thích rõ ràng vấn đề thuộc lĩnh vực nào: h/quả, h/lực hay hiệu ảnh hưởng phát kiểm toán đến h/đg công ty Cái thầy cô dạy nhắc Thế thôi, bạn chẳng may phải học cố gắng chăm từ đầu...
 • 2
 • 343
 • 1

Xem thêm