600 câu TRẮC NGHIỆM SINH LUYỆN THI đại học

600 câu TRẮC NGHIỆM SINH LUYỆN THI đại học

600 câu TRẮC NGHIỆM SINH LUYỆN THI đại học
... Nguyờn sinh C/ i Trung sinh D/ i Tõn sinh 361/ S sng di c t di nc lờn cn vo: A K Cambi B K Xilua C K ờvụn D K than ỏ 362/ Di tớch ca sinh vt sng cỏc thi i trc ó li cỏc lp t ỏ c gi l: A/ Sinh ... cho ngi, o thi bin d cú hi cho ngi B Tớch lu bin d cú li cho sinh vt, o thi bin d cú hi cho ngi C Tớch lu bin d cú li cho ngi, o thi bin d cú hi cho sinh vt Trang 22 Tng hp b & cõu hi thi th i ... A Kh nng thớch nghi c bit ca sinh vt B Tớnh bin d v tớnh di truyn ca sinh vt C S tớch ly cỏc bin d cú li ca sinh vt v o thi cỏc bin d cú hi ca sinh vt D u tranh sinh tn hiu theo ngha rng 438/...
 • 32
 • 149
 • 0

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệmluyện thi đại học con lắc đơn potx

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm và luyện thi đại học con lắc đơn potx
... d Giảm mm Câu 27: Tại nơi: Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 Một lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 Chu kì lắc đơn có độ dài (l1 + l2) 2,7s, chu kì lắc đơn có độ dài ... Nhanh 1,35s Câu 33: Con lắc Phu - cô nhà thờ thánh I - xắc thành phố Xanh Pê - téc - bua lắc đơn, gồm nặng có khối lợng m = kg, treo vào trần vòm nhà thờ sợi dây không trọng lợng, không giãn, độ ... b 43,2s c 4,32s d 21,6s Câu 30: Tại nơi: Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 1,5 s Một lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 0,9 s Chu kì lắc đơn có độ dài (l1 - l2)...
 • 2
 • 235
 • 0

Một số câu hỏi trắc nghiệm Hóa luyện thi đại học

Một số câu hỏi trắc nghiệm Hóa luyện thi đại học
... đợc 22 Bài - Hoá đại cơng Câu 1: Chọn phát biểu sai Trong nguyên tử luôn số proton số electron số điện tích hạt nhân Z Tổng số số proton số electron hạt nhân đợc gọi số khối Số khối A khối lợng ... đợc Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan đợc 18 Chơng I Phần III Bài tập trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài - Hoá đại cơng Câu 1: Cho hỗn hợp Na Mg d tác dụng với dd H2SO4 Lợng khí hiđro ... Nguyên tố có số khối A (4) Nguyên tử có điện tích hạt nhân Z (5) Nguyên tử có số khối A A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) Câu 24: Một nguyên tử R có tổng số hạt 115 Số hạt mang điện tích nhiều số hạt không...
 • 133
 • 202
 • 0

80 câu trắc nghiệm anh văn thi đại học

80 câu trắc nghiệm anh văn thi đại học
... fault with everything I This sentence means: A Whatever I do, my workmates will find fault with me B Whatever everything I do, my workmates will find fault with me C Everything I do, my workmates ... arrival, things went wrong Which sentence express the same idea as the above? A When he was arriving, things went wrong B Because he arrived, things still went wrong C No longer did he arrive, but things ... areas man enters only at his peril, such as the inside of a nuclear reactor Already in 1 980 there were over 800 0 such robots working in industrial plants throughout the world, the big changeover...
 • 13
 • 525
 • 13

124 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học

124 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học
... tính oxi hóa C tính khử tính oxi hóa D có tính oxi hóa, tính khử Câu 119: Nhóm gồm kim loại hòa tan dung dịch H2SO4 loãng là: A K, Mg, Ca, Cu B K, Fe, Zn, Hg C K, Mg, Al, Fe D K, Ca, Zn, Ag Câu 120: ... phản ứng tráng gương C Fructozơ có công thức phân tử công thức cấu tạo với glucozơ D Phân tử xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh có khối lượng phân tử lớn Câu 32: Dung dịch saccarozơ tinh ... Tơ visco Câu 37: Đem trùng hợp chất : butađien -1,3 ; propen ; isopren ; cloropren Sản phẩm trùng hợp không dùng làm cao su A butađien -1,3 B propen C isopren D cloropren Câu 38: Trong công nghiệp,...
 • 11
 • 1,249
 • 41

1500 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học cực đỉnh

1500 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học cực đỉnh
... Ozon có tính tẩy màu 456 Chọn câu không câu lưu huỳnh A S chất rắn màu vàng B S không tan nước C S dẫn điện, dẫn nhiệt D S không tan dung môi hữu 457 Chọn câu không câu A SO2 làm đỏ quỳ ẩm B SO2 ... đổi phản ứng hóa học chất phản ứng với tạo nhiều chất D Phản ứng trao đổi phản ứng hóa học hai hợp chất trao đổi với thành phần cấu tạo nên chúng Loại phản ứng luôn phản ứng oxi hóa khử? A Phản ... chất phản ứng Chọn câu trả lời phát biểu sau: Trong phản ứng hóa học, nguyên tử nguyên tố kim loại A bị khử B bị oxi hóa C nhận electron D nhận electron bị khử Cho phản ứng hóa học sau: a) 4Na +...
 • 139
 • 799
 • 5

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - TỔNG HỢP ppsx

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - TỔNG HỢP ppsx
... ip - Giura C/ Th ba - Th t D/ Tam ip - Giura - Phn trng 365/ i trung sinh gm cỏc k: A Cambi- Xilua- ờvụn B Tam ip- Giura- Phn trng C Cambi- Than - Pộcm D Tam ip- ờvụn- Phn trng 366/ i trung sinh ... s cỏch li 455/ Xột trờn tng gen riờng r, tn s t bin trung bỡnh bng: A 1 0-2 - 1 0-3 B 1 0-3 - 1 0-4 C 1 0-4 - 1 0-6 1 0-6 - 1 0-7 456/ Ngun nguyờn liu th cp cho quỏ trỡnh tin húa l: A Bin d t hp B Bin ... trng 366/ i trung sinh gm cỏc k: A/ Cambri - Xilua - ờvụn - Than ỏ - Pecm B/ Tam ip - Giura - Phn trng C/ Tam ip - ờvụn - Phn trng D/ Cambri - Xilua - ờvụn 367/ c im no di õy khụng thuc v i thỏi...
 • 29
 • 229
 • 0

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CƠ CHẾ CÁCH LI pot

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CƠ CHẾ CÁCH LI pot
... n sinh thái khác Cách li sinh s n Cách li sinh thái Cách li di truy n Cách li ñ a lý B Nh ng loài di ñ ng ho c kh di ñ ng d ch u nh hư ng c a hình th c cách li nào? Cách li sinh s n Cách li sinh ... ðáp Án Câu A B C D ðáp Án qu n th khác không giao ph i v i ñư c Cách li sinh thái Cách li sinh s n Cách li di truy n Cách li ñ a lý B Hình th c cách li x y gi a nhóm cá th qu n th ho c gi a qu ... hư ng c a hình th c cách li nào? Cách li sinh s n Cách li sinh thái Cách li di truy n Cách li ñ a lý D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n ...
 • 2
 • 239
 • 0

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CÁC NHÂN TỐ CHI PHỐI PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI ppsx

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CÁC NHÂN TỐ CHI PHỐI PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI ppsx
... a loài ngư i A Phát bi u dư i ñây v s phát sinh phát tri n c a loài ngư i không ñúng Nhân t xã h i b t ñ u t giai ño n ngư i t i c , v sau tác d ng m nh m ñóng vai trò ch ñ o s phát tri n loài ... trình phát tri n loài ngư i, nhân t sinh h c ñã tác ñ ng giai ño n Vư n ngư i hoá th ch Ngư i t i c ngư i c Ng hi n ñ i Trong m i giai ño n c a trình phát sinh loài ngư i D Nguyên nhân làm loài ... thu n tay ph i lao ñ ng Nh gi i phóng chi trư c kh i ch c di chuy n mà tay ñư c gi i phóng, hoàn thi n b t ñ u hoàn thi n ch c lao ñ ng Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư...
 • 7
 • 201
 • 0

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI docx

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI docx
... ñúng -C Trong chăn nuôi ngư i ta s d ng phương pháp ch y u ñ t o ưu th lai Lai c i ti n gi ng Lai khác th Lai kinh t Lai xa C Trong tr ng tr t ngư i ta s d ng phương pháp ch y u ñ t o ưu th lai Lai ... dòng Lai xa Lai kinh t Lai khác th A Hi n tư ng ưu th lai bi u hi n lai khác th , lai khác loài, lai khác dòng bi u hi n rõ nh t trong… (T: lai khác th ; L: lai khác loài; D: lai khác Chuyên ð Ôn ... c Sinh d c - H p t A) Sinh d c - T bào thai B) Sinh dư ng - H p t C) Sinh dư ng khác loài - T bào lai D) ðáp án D ð tăng t l k t h p gi a t bào sinh dư ng khác loài ñ t o thành t Câu 49 bào lai...
 • 10
 • 202
 • 1

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH pot

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH pot
... X , lo i ch g m NST thư ng , không ó NST gi i tính T l gi i tính nhóm l :1 ñ c C Cơ s t bào h c c a s hình thành gi i tính ñ c sinh v t à: Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... ngư i di n bi n c a t l gi i tính qua giai ño n di n sau Khi sinh : t l gái nhi u trai ;tu i thi u niên : t l trai b ng gái ; tu i già c bà nhi u c ông Khi sinh : t l trai nhi u gái ;tu i thi u ... tính XX C Phát bi u dư i ñây v s di truy n gi i tính không ñúng? Các gen NST gi i tính không ch quy ñ nh tính tr ng liên quan ñ n gi i tính mà quy ñ nh m t s tính tr ng thư ng loài giao ph i,...
 • 6
 • 134
 • 0

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI ppsx

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI ppsx
... ng sinh Nghiên c u ph h Di truy n hoá sinh A Phát bi u dư i ñây không xác Các tr ñ ng sinh khác tr ng có ch t li u di truy n tương t anh ch em sinh nh ng l n sinh khác c a m t b m Các tr ñ ng sinh ... i ñây nói v b nh khó ñông ngư i không ñúng` B nh m t ñ t bi n gen l n NST X gây Máu c a ngư i b thi u ch t sinh s i huy t nên không b t n thương ch y máu, máu s không ñông ñư c B nh g p ph bi ... m k t hôn g n, h n ch sinh ñ Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n C) D) ðáp án Câu 36 A) Không c n ñ t v n ñ b nh nhân s ch t Không có phương pháp c B...
 • 10
 • 233
 • 0

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ ppt

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ ppt
... NST Ngăn c n không cho màng t bào phân chia B Các d ng tr ng tam b i dưa h u, nho thư ng không h t do: Không có kh sinh giao t bình thư ng Không có quan sinh d c ñ c Không có quan sinh d c Cơ ch ... i kh m khi: Cơ th kh m ph i s sinh s n h u tính Cơ th kh m ñó có kh sinh s n sinh dư ng Cơ th kh m ñó thu c loài sinh s n theo ki u t th ph n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... trình ti n hoá ch n gi ng ð u ch x y trình sinh d c ð u có th x y t bào sinh dư ng, t bào sinh d c ho c giai ño n ti n phôi C Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n...
 • 5
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm sinh ôn thi đại họcbài tập trắc nghiệm hóa luyện thi đại họctài liệu trắc nghiệm sinh ôn thi đại họcphương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm lí luyện thi đại họctrắc nghiệm online luyện thi đại họctrắc nghiệm môn sinh luyện thi đại họccâu hỏi trắc nghiệm vật lý thi đại học600 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12trắc nghiệm vật lý thi đại học 2013trắc nghiệm tiếng anh thi đại họctrắc nghiệm hóa ôn thi đại họcđề trắc nghiệm hóa ôn thi đại họckinh nghiệm oánh bừa trắc nghiệm trong đề thi đại họctrac nghiem hoa on thi dai hoc co dap ansach sinh luyen thi đai hoc4a. Mẫu số 4A (BBan ĐG VC – CV so 126_HCQG-TCCB)Báo cáo tài chính | Trang web chính thức của Everon EVE BCTCHN Q4.2012Báo cáo tài chính | Trang web chính thức của Everon EVE BCTCHN Q1 2011Báo cáo tài chính | Trang web chính thức của EveronEVE BCTCHN quy 3.2010bao cao thuong nien 2013 dlgCTDT ThSy Khi tuong khi hauBáo cáo tài chính | Trang web chính thức của EveronKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU KCT ThS HaiduonghocQuy định 3599 về xây dựng và phát triển ngànhQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU QD-14bài toán Parabol và các vấn đề liên quanCông nghệ sản xuất gạch tuynenPhân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc tại khoa ung bướu bệnh viện vimec time city thông qua hoạt động dược lâm sàngĐáp án chi tiết task 1 chuẩn thi VSTEP B1.đồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuThiết kế hoạt động và báo cáo việc thực hiện trong phát triển cộng đồng.phát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiáo dục giới tính cho học sinh THCSBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q2-2017