25 đề THI THỬ đại học môn hóa

25 đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014

25 đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014
... C pirit D hemantit Trong phản ứng hoá học sắt kim loại thể tính chất gì? A Tính oxi hóa B Tính chất khử C vừa thể tính oxi hóa vừa thể tính khử D tự oxi hóa khử Để nhận chất rắn: Na2O, Al2O3, ... sủi bọt khí D Kết tủa trắng xanh sủi bọt khí 29 Sắt tây sắt tráng thi c Nếu thi c bị xước kim loại bị ăn mòn trước? A Sắt B Thi c C Cả bị ăn mòn D Không xác định 30 Thuỷ tinh bị ăn mòn dung dịch ... chì thi c người ta khuấy loại thuỷ ngân dung dịch A CuSO4 B AgNO3 C PbCl2 D HgSO4 23 Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm khối lượng oxit: 75% SiO 2, 13% Na2O 12% CaO Công thức hóa học...
 • 142
 • 759
 • 142

25 đề thi thử đại học môn Hóa học có đáp án

25 đề thi thử đại học môn Hóa học có đáp án
... dịch anilin Hỏi dung dịch màu gì? A Mầu đỏ B Mầu xanh C Mầu tím D Không mầu 49 Toluen tính chất hóa học mà bezen không có? A Phản ứng cháy B Phản ứng halogen xúc tác Fe C Phản ứng với ... CH3COOC2H5 37 Hai chất đồng phân cấu tạo thì: A khối lượng phân tử B công thức cấu tạo tương tự C công thức phân tử D công thức đơn giản 38 C4H8O2 đồng phân đơn chức? A B C D 39 Cho quì ... Na sinh 0,45 mol H2 Số nhóm chức A B A B C D 42 Một rượu CTPT C5H12O Oxi hoá rượu CuO đun nóng thu sản phẩm phản ứng tráng gương CTCT thoả mãn điều kiện trên? A B C D.6 43 Ghép tên...
 • 143
 • 141
 • 0

25 đề thi thử đại học môn hoá năm 2014

25 đề thi thử đại học môn hoá năm 2014
... NH4+, OH−, PO43− 19 HNO3 phản ứng với kim loại đứng sau H dãy hoạt động hoá học kim loại A HNO3 axit mạnh B HNO3 có tính oxi hoá mạnh C HNO3 dễ bị phân huỷ D lí 20 Chọn khái niệm thù hình A Thù ... Al2O3 để sản xuất Al (hiệu suất 100%) A 3,148 B 4,138 C 1,667 D 1,843 25 Sắp xếp cặp oxi hoá khử sau theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá Mn 2+/Mn, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, 2H+/H2: A Mn2+/Mn < Cu2+/Cu < Ag+/Ag ... sủi bọt khí D Kết tủa trắng xanh sủi bọt khí 29 Sắt tây sắt tráng thi c Nếu thi c bị xước kim loại bị ăn mòn trước? A Sắt B Thi c C Cả bị ăn mòn D Không xác định 30 Thuỷ tinh bị ăn mòn dung dịch...
 • 142
 • 70
 • 0

25 đề THI THỬ đại học môn hóa

25 đề THI THỬ đại học môn hóa
... C pirit D hemantit Trong phản ứng hoá học sắt kim loại thể tính chất gì? A Tính oxi hóa B Tính chất khử C vừa thể tính oxi hóa vừa thể tính khử D tự oxi hóa khử Để nhận chất rắn: Na2 O, Al2 O3 ... sủi bọt khí D Kết tủa trắng xanh sủi bọt khí 29 Sắt tây sắt tráng thi c Nếu thi c bị xước kim loại bị ăn mòn trước? A Sắt B Thi c C Cả bị ăn mòn D Không xác định 30 Thuỷ tinh bị ăn mòn dung dịch ... chì thi c người ta khuấy loại thuỷ ngân dung dịch A CuSO B AgNO C PbCl2 D HgSO 23 Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm khối lượng oxit: 75% SiO , 13% Na2 O 12% CaO Công thức hóa học...
 • 142
 • 220
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 25

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 25
... Heptan tan tốt dung dịch H2SO4 loãng (b) Cấu tạo hóa học cho biết thứ tự, chất liên kết vị trí không gian nguyên tử phân tửTrang 3/5 - đề thi 132 (c) Phản ứng C6H6 + Br2/Fe, to phản xảy phân ... trị a là:Trang 5/5 - đề thi 132 A 65,7% B 30% C 35% D 67,5% Câu 47: Có dung dịch sau (dung môi nước) : CH3NH2 (1); anilin (2); amoniac (3); HOOCCH(NH2)COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2(5), lysin (6), ... A 8% B 25% C 5,6% D 12% Câu 24: Cho chất sau: Cu, FeS2, Na2SO3, Al4C3, K2S, S, NaCl, Cu2O, KBr, Fe3O4, Fe(OH)2, tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng Số trường hợp xảy phản ứng oxi hóa - khử...
 • 15
 • 615
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA SỐ 25 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA SỐ 25 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
... Hợp chất sắt (II) bị oxi hóa 48 Hợp chất sắt (III) bị khử 49 Có thể dùng hồ tinh bột để nhận biết sản phẩm phản ứng 50 Không phải phản ứng oxi hóa khử HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 25 Thủy ngân kim loại thể ... loại : A Ăn mòn hóa học B Ăn mòn điện hóa C Nhôm bị khử D Đồng bị oxi hóa 10 Chỉ phát biểu : A Nhôm cực âm nhôm bị oxi hóa B Đồng cực dương đồng bị khử C Nhôm cực dương nhôm bị oxi hóa D Đồng cực ... nghiệm : Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch AlCl3 Hiện tượng quan sát : A Đều xuất kết tủa trắng B Đều xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 1) C Đều xuất kết tủa...
 • 13
 • 192
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ HỌC - ĐỀ SỐ 25 pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ HỌC - ĐỀ SỐ 25 pps
... 17,6 gam Câu 30 Chất sau phản ứng với NaOH có khí thoát làm xanh giấy quỳ tím ẩm? A CH3-COO-NH3C6H5 B CH3-CH(NH2)-COOH C NH2-CH2-CH2-COOH D CH2=CH-COONH3CH3 Câu 31 X hợp chất hữu chứa nguyên tố ... có tác dụng làm giảm huyết áp Đó nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thuỷ phân không hoàn toàn, số tripeptit có chứa phenylamin (Phe) là: A B C D Câu 33 Phát biểu ... Công thức cấu tạo Y là: A NH2-CH2-COONH3CH3 B CH3CH(NH2)COONH4 C NH2CH2-CH2COONH4 D CH3-NH-CH2-COONH4 Câu 36 Cho giọt chất lỏng X tinh khiết vào ống nghiệm có sẵn 1-2 ml nước, lắc thu chất lỏng...
 • 5
 • 46
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa học (25)

Đề thi thử đại học môn Hóa học (25)
... C N2O5 D NO Câu 50: Trong dãy biến hóa: C2H6  → C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH → → → → → Số phản ứng oxi hóa - khử dãy biến hóa A B C D Phần 2: Theo chương trình ... A 750 B 250 C 125 D 500 Câu 44: Hòa tan 4,0 gam hỗn hợp gồm Fe kim loại X ( hóa trị II, đứng trước hidro dãy điện hóa) dung dịch HCl dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Để hòa tan 2,4 gam X cần dùng ... C quỳ tím D dung dịch Br2 Câu 25: Trong công nghiệp, người ta tổng hợp NH3 theo phương trình hóa học sau: N2 (k) + 3H2 (k)  NH3 (k) → Khi tăng nồng độ H2 lên hai lần ( giữ nguyên nồng độ khí...
 • 4
 • 30
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa học (25)

Đề thi thử đại học môn Hóa học (25)
... kim loại Khối lượng muối có dung dịch X A 9,68 gam B 7,58 gam C 7,20 gam D 6,58 gam Câu 20 Mệnh đề sau không ? A Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm chuyển dịch cân B Sự thay đổi nồng độ chất ... dung dịch H2SO4 1,8 M, tạo 0,672 lít H2 (đktc) Biết khối lượng H2SO4 lấy dư 20% so với lượng cần thi t cho phản ứng FexOy A FeO B Fe2O3 Fe3O4 D Bài toán không giải Câu 33 Để nhận biết chất etanol, ... lượng khí x vào 200 ml dung dịch NaOH ( nhiệt độ thường ) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thi t thể tích dung dịch không thay đổi) Nồng độ ban đầu dung dịch NaOH (Cu = 64) A 0,15M B 0,2M...
 • 5
 • 42
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa học (25)

Đề thi thử đại học môn Hóa học (25)
... không làm đổi màu quỳ tím? Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT A Axit glutamic ... kim kim loại tác dụng trực tiếp với chất oxi hóa môi trường gọi là: A khử kim loại C ăn mòn hóa học B tác dụng kim loại với nước D ăn mòn điện hóa học 22 Hai kim loại thuộc nhóm IA bảng tuần hoàn ... Khí thi n nhiên 40 Hòa tan hoàn toàn 9,45g kim loại M hóa trị III vào dung dịch HNO loãng, thu 7840 ml khí không màu hóa nâu không khí(đktc) M là: A Fe = 56 C Al= 27 B Cr = 52 D Co = 59 ĐỀ Chất...
 • 13
 • 69
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa học số 25

Đề thi thử đại học môn Hóa học số 25
... Người đề: Lê Thái Phi P Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Lộc Hà - Hà Tĩnh mail : phinvthati@yahoo.com.vn Câu 13: Xà phòng hóa 20 gam este X công thức phân ... Câu 14: Sục x mol CO2 vào bình chứa 0,02 mol Ba(OH)2 Nếu giá trị x biến thi n từ 0,005 đến 0,024 khối lượng kết tủa thu biến thi n A từ gam đến 3,94 gam B từ 0,985 gam đến 3,152 gam C từ gam đến ... Cho cặp chất tác dụng với có xt , số cặp chất có phản ứng xẩy A B C D Câu 23: Trong chất sau: Na3PO4, NaHCO3, Al(OH)3, ZnO, Al, Al2O3, AlCl3, NaHSO4; Na2CO3 Số chất vừa phản ứng với dung dịch...
 • 4
 • 176
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa học số 25

Đề thi thử đại học môn Hóa học số 25
... khử tạp chất gang Trang 2/5 - Mã đề thi 061 3)Tính chất hóa học Fe2+ tính khử tính oxi hóa 4)Nước cứng nước có chứa ion Ca2+, Mg2+ dạng muối Cl-, HCO3-, SO42-, Số nhận định A B C D Câu 20: Hoà ... 17: Cho X, Y, Z, R, T năm nguyên tố liên tiếp bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học có tổng số điện tích hạt nhân 90 (X có số điện tích hạt nhân nhỏ nhất) Phát biểu sau không ? A Bán kính hạt giảm: ... toàn thu dung dịch Z, cô cạn dung dịch Z thu 25, 328 gam chất rắn khan Giá trị m A 19,455 gam B 18,160 gam C 34,105 gam D 17, 025 gam Câu 22: Công thức hoá học amophot, loại phân bón phức hợp là: A...
 • 5
 • 196
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa học

Đề thi thử đại học môn hóa học
... butan, chất vô điều kiện phản ứng có đủ Số phương trình phản ứng tối thi u để điều chế glixerol A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 135 Câu 49: Tìm phát biểu sai phát biểu sau : A Nhiệt độ sôi ankanol ... (đktc) Số mol ancol A 5/3 tổng số mol ancol (B + C) Khối lượng B, C hỗn hợp là: Trang 2/6 - Mã đề thi 135 A 3,6 gam B 0,9 gam C 1,8 gam D 2,22 gam Câu 24: Cho độ âm điện nguyên tố sau: O(3,44), ... dung dịch Y1 thu kết tủa F1 Hoà tan E1 vào dung dịch NaOH dư thấy bị tan phần chất Trang 3/6 - Mã đề thi 135 rắn G1 Cho G1 vào dung dịch AgNO3 dư (Coi CO2 không phản ứng với nước) Tổng số phản ứng...
 • 6
 • 778
 • 25

Đề thi thử đại học môn hóa học lần III

Đề thi thử đại học môn hóa học lần III
... B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2nO2 .H t Mó 301 Môn Thi thu hoa lan III (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh v m đề thi trớc l m b i Cách tô sai: - Đối với câu trắc ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (D nh cho giám khảo) Môn : Thi thu hoa lan III Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... lipit v i H2 ( cú xỳc tỏc ) C D Câu 39 : Cho cỏc ph n ng sau : S t t oxit + dung d ch HNO3 S t (III) oxit + dung d ch HNO3 Mg( kim lo i ) + HCl S t(II) oxit + dung d ch HNO3 HCl + NaOH Cu + dung...
 • 7
 • 547
 • 24

Đề thi thử đại học môn hóa học không phân ban

Đề thi thử đại học môn hóa học không phân ban
... 0976053496 Trang 3/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 Câu 40 Hiñro hóa ch t A (C4H6O) ñư c rư u n-butilic ... C4H8 có s ñ ng phân c u t o là: A B C Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496 Trang 2/4 D C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho ... Nhi t phân hoàn toàn h n h p g m x mol AgNO3 y mol Cu(NO3)2 ñư c h n h p khí có M = 42,5 ñvC T s x/y là: A B C D Câu 21 Nhi t phân hoàn toàn 4,7 gam m t mu i nitrat c a kim lo i M có hóa tr không...
 • 4
 • 401
 • 7

Xem thêm