37910 christmas back then 2 pgs

Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 2 - PGS TS Vinh Quang

Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 2 - PGS TS Vinh Quang
... sin(α1 + 2 ) sin( 2 + α1 ) sin 2 2 ) sin(αn + α1 ) sin(αn + 2 ) sin(α1 + αn ) sin( 2 + αn ) sin 2 n Bài giải: Với n ta có:  sin 2 1 sin(α1 + 2 )  sin( 2 + α1 ) sin 2 2 A=  ... + x1 y1 + x1 y2 + x2 y1 + x2 y2 + xn y1 + xn y2 ta có:  + x1 y1  + x2 y1 A=  + xn y1  x1  x2  =  x3   xn + x1 y2 + x2 y2 + xn y2 0 0 0 + x1 yn + x2 yn + xn yn ... abDn 2 với n (∗) Do đó: Dn − aDn−1 = b(Dn−1 − aDn 2 ) Công thức với n nên ta có Dn − aDn−1 = b(Dn−1 − aDn 2 ) = b2 (Dn 2 − aDn−3 ) = · · · = bn 2 (D2 − aD1 ) Tính toán trực tiếp ta có D2 = a2 + b2...
 • 7
 • 512
 • 22

Bài giảng Quản trị Ngân hàng 2 - PGS.TS. Lâm Chí Dũng và Th.s. Võ Hoàng Diễm Trinh, 2009 docx

Bài giảng Quản trị Ngân hàng 2 - PGS.TS. Lâm Chí Dũng và Th.s. Võ Hoàng Diễm Trinh, 2009 docx
... PGS.TS Lâm Chí Dũng & Th.s Hoàng Diễm Trinh, 20 09 17 Bài giảng Quản trị Ngân hàng CHƯƠNG - ÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 2. 1 Tổng quan đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng 2. 1.1 ... PGS.TS Lâm Chí Dũng & Th.s Hoàng Diễm Trinh, 20 09 10 Bài giảng Quản trị Ngân hàng - Vào năm 19 82, phủ Mexico & Brazil tuyên bố trì hoãn việc toán khoản nợ khoản vay Phương Tây Hậu ngân hàng ... doanh ngân hàng PGS.TS Lâm Chí Dũng & Th.s Hoàng Diễm Trinh, 20 09 19 Bài giảng Quản trị Ngân hàng Để đáp ứng mục tiêu đánh giá nêu mục 2. 1.1, việc đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng tiến...
 • 119
 • 589
 • 7

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 2 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 2 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng
... tổng nguồn vốn huy động ngân hàng thƣơng mại phải 20 lần vốn 26 tự có Điều có nghĩa H1 5%  - Ý nghĩa: Nhằm mục đích giới hạn mức huy động vốn ngân hàng để tránh tình trạng ngân hàng huy động vốn ... trƣớc đến hạn chuyển đổi, tốn, sau năm gần đến hạn chuyển đổi, tốn, tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi tổ chức tín dụng phát hành cơng cụ nợ khác (mục 1 .2. 4 1 .2. 5) phải khấu trừ 20 % giá trị ban đầu ... xác định vốn cấp 2:  a) Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi tổ chức tín dụng phát hành cơng cụ nợ khác (mục 1 .2. 4 1 .2. 5) tối đa 50% giá trị vốn cấp  b) Quỹ dự phòng tài tối đa 1 ,25 % tổng tài sản...
 • 64
 • 498
 • 1

Giáo trình Hệ thống canh tác: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ, TS. Nguyễn Thị Xuân Thu

Giáo trình Hệ thống canh tác: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ, TS. Nguyễn Thị Xuân Thu
... chất: Hệ thống thu lợi, thu nông, đê ngăn lũ, giếng sâu, hệ thống ao mương, hệ thống chuồng trại, hệ thống điện, hệ thống giao thông máy móc - Môi trường kinh tế, xã hội: Kinh tế, văn hoá, giáo ... pháp SWOT (Trần Thanh Bé, 1998) Yếu tố Tự nhiên - Đất - Nước - Thời tiết Kỹ thu t - Giống - Trình độ - Sâu bệnh Lao động Kinh tế - Vốn - Thị trường - Lợi nhuận Mạnh Yếu Triển vọng Rủi ro x x x x ... Champasak 198 8-1 994 (Đơn vị tính:con) Năm 1988 1989 1990 1991 19 92 1993 1994 Đàn trâu 14.638 14.698 14.743 12. 554 12. 8 02 11.679 12. 057 Đàn bò 14.759 15.078 15. 022 10.590 13.8 62 12. 563 12. 781 Đàn...
 • 70
 • 3,552
 • 1

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung
... a n du- k i e n Suy thoai 0,5 -0 ,20 - 0 ,25 = 0,45 (- 0,4 5 )2 = 0 ,20 25 0,10 12. 5 Hung thjnh 0,5 -0 ,70 - 0 .25 = 0,45 (0,45): = 0 ,20 25 0,10 125 Co phan L l = 0 ,20 25 Co phan U Suy thoai 0,5 , - = 0,10 ... 115,5/5 ,25 = 22 kg nhom Neu ta % p doanh lgi bang lugng nhom mua dugc thi doanh lgi tuyet doi se la: (115,5/5 ,25 ) - 20 = 2kg nhom Doanh lgi tu a n g doi sc la: 2/ 20 = 0,1 = 10% N h u vay, doanh ... thoai 0,5 5% (0,05 - 0 ,22 5 )2 = 0,030 625 0.0153 125 Hung thinh 0,5 0% ( , - , 2 ) = 0,030 625 0,0153 12. 5 (1 ) Tinh trang kinh te (5)> Tich so (2) x «(5) ; = 0,03(0 625 P = V 0,030 625 = 17,5% Thi du...
 • 205
 • 573
 • 1

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 2 PGS TS trương đông lộc

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 2  PGS TS trương đông lộc
... CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (6) Hiệu sử dụng TSCĐ 2. 2 62 RF (20 05) = (1.118 + 1.035) /2 = 2, 10 Hiệu sử dụng toàn tài sản 2. 2 62 RA (20 05) = = 1 ,25 (1.879 + 1.7 42) /2 16 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (7) ... Vốn chủ sở hữu bình quân 21 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ( 12) ROA (20 05) = ROE (20 05) = 86 (1.879 + 1.7 42) /2 86 (805 + 725 ) /2 = 4,8 % = 11 ,2 % 22 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (13) Các tỷ số giá ... phiếu 23 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP So sánh tỷ số tài doanh nghiệp với số bình quân chung ngành So sánh tỷ số tài qua năm để thấy xu hướng tốt hay xấu 24 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...
 • 27
 • 645
 • 2

Bài giảng tài chính quốc tế bài 2 PGS TS trương quang thông

Bài giảng tài chính quốc tế bài 2  PGS TS trương quang thông
... định sách kinh tế - Các nội dung cán cân tốn quốc tế - Các trạng thái cán cân tốn quốc tế ĐỊNH NGHĨA BoP báo cáo thống kê tổng hợp ghi chép lại cách có hệ thống tất giao dịch kinh tế người cư trú ... mục thuộc tài khoản vãng lai phản ánh luồng thu nhập vào (income/outcome flows) khỏi quốc gia  Những hạng mục thuộc tài khoản vốn phản ánh thay đổi tài sản có tài sản nợ (changes in assets and ... hóa (FOB) -20 0 Cán cân dòch vụ ròng -40 - Thu từ xuất dòch vụ - Chi cho nhập dòch vụ + 120 -160 13 Thu nhập ròng +10 -Thu +20 -Chi -10 Chuyển giao vãng lai chiều +10 -Thu +30 -Chi -20 II CÁN CÂN...
 • 41
 • 392
 • 1

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 2 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 2 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương
... chung v giao dch kinh doanh Sự cần thiết phải giao dịch kinh doanh (tip) Hoạt động thương trường nhà kinh doanh, doanh nghiệp tất yếu nảy sinh giao dịch Trong sản xuất hàng hoá đơn vị kinh tế ... Giao dch v m phỏn kinh doanh Chng Nhng c bn ca giao dch kinh doanh Chng Nhng c bn ca giao dch kinh doanh I II III Khỏi nim chung v giao dch kinh doanh Mt s hc thuyt giao dch Mt ... Khỏi nim chung v giao dch kinh doanh Bản chất giao dịch kinh doanh "giao dịch tiếp xúc, quan hệ cá giữ nhân để trao đổi thông tin thoả mãn nhu cầu đó" Bản chất giao dịch kinh doanh khái quát sau:...
 • 14
 • 276
 • 0

Ebook lịch sử việt nam 1945 – 1975 phần 2 PGS hồ sỹ khoách (chủ biên)

Ebook lịch sử việt nam 1945 – 1975 phần 2  PGS hồ sỹ khoách (chủ biên)
... t Nam (1945 1980) KHXH, H.1980 158 VI N KINH T , 45 năm kinh t Vi t Nam (1945 1990) KHXH, H.1990 159 VI N KINH T , Kinh t Vi t Nam 1945 1960 ST, H.1961 160 VI N KINH T , Kinh t Vi t Nam ... l n th IV ( 12/ 1976) Tr 22- 23 15 M CL C Ph n th nh t NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CU C KHÁNG CHI N CH NG TH C DÂN PHÁP TR L I XÂM LƯ C VI T NAM (1945 - 1954) I NƯ C VI T NAM DÂN CH ... 24 1 Cu c t p kích chi n lư c Xuân hè 19 72 Hi p ñ nh Paris v ch m d t chi n tranh l p l i hòa bình Vi t Nam 26 1 ð i th ng mùa Xuân 1975 gi i phóng hoàn toàn mi n Nam 27 3 Ph n...
 • 32
 • 118
 • 0

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường Phần 2 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (ĐH Nông nghiệp Hà Nội)

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường Phần 2 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (ĐH Nông nghiệp Hà Nội)
... không làm ô nhiễm môi trờng sinh thái, ô nhiễm nguồn n ớc, ô nhiễm đất, gây độc hại đến sức khỏe ngời, vật nuôi trồng mà làm cảnh quan văn hoá ô thị nông nghiệp nông thôn Vấn đề ô nhiễm môi sinh ... Chế phẩm vi sinh vật xử phế thải hữu từ rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp sau thu hoạch I Xử rác thải sinh hoạt, Rác thải ô thị công nghệ VI SINH VậT Thành phần rác thải sinh hoạt ... thải ô thị Vi t Nam có tỷ lệ hữu cao nhiều nên vi c xử rác thải sinh hoạt Vi t Nam công nghệ vi sinh vật để sản xuất phân hữu vi sinh thuận lợi Trong cấu tử hữu rác sinh hoạt, thành phần hóa...
 • 58
 • 130
 • 0

Bài giảng hệ thống điện tử trên ô tô hiện đại hệ thống điện thân xe điều khiển tự động trên ô tô phần 2 PGS TS đỗ văn dũng (đh sư phạm kỹ thuật TP HCM)

Bài giảng hệ thống điện tử trên ô tô hiện đại  hệ thống điện thân xe điều khiển tự động trên ô tô phần 2  PGS TS đỗ văn dũng (đh sư phạm kỹ thuật TP HCM)
... trường hợp phanh khẩn cấp Hệ thống ABS kết hợp với hệ thống ổn đònh điện tử (ESP), tác dụng Hệ thống điện thân xe & điều khiền tự động Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn ... án điều khiển ABS Hệ thống điện thân xe & điều khiền tự động Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Trang 136 Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn PGS. TS Đỗ Văn Dũng ... không hoạt động Hệ thống điện thân xe & điều khiền tự động Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Trang 177 Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn PGS. TS Đỗ Văn Dũng...
 • 97
 • 347
 • 1

Bài giảng Toán kinh tế Bài 2 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Bài giảng Toán kinh tế Bài 2 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng
... x2 + y2 (x,y)→(0,0) lim xy x +y xy lim(1/n ,2/ n)→(0,0) 2 x +y lim(1/n,1/n)→(0,0) = 1 /2 = 2/ 5 Hai giới hạn (1) (2) khác nên không tồn giới hạn lim(x,y)→(0,0) x 2xy +y PGS.TS Trần Lộc Hùng Toán Kinh ... nên (2) (2) fxy = fyx = 6x y + 4x ∂f ∂x ∂f ∂y ∂2f ∂x∂y = 6x y + 4x ∂2f ∂y∂x = 6x y + 4x = 3x y + 4xy + = 2x y + 2x PGS.TS Trần Lộc Hùng Toán Kinh tế (chương trình ôn thi cao học Quản trị kinh ... Trần Lộc Hùng Toán Kinh tế (chương trình ôn thi cao học Quản trị kinh doanh) Các ví dụ Ví dụ Không tồn xy x2 + y2 (x,y)→(0,0) lim xy x +y xy lim(1/n ,2/ n)→(0,0) 2 x +y lim(1/n,1/n)→(0,0) = 1/2...
 • 156
 • 208
 • 0

Ebook Kế toán tài chính (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế) Phần 2 - PGS.TS. Võ Văn Nhị (chủ biên)

Ebook Kế toán tài chính (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế) Phần 2 - PGS.TS. Võ Văn Nhị (chủ biên)
... vao cong ty con, ghi: Na TK 22 1 - Dau tu vdo cong ty Co TK 22 2 - Von gop lien doanh Co TK 22 3 - Dau tu vao cong ty lien ket Cd TK 22 8 Dau tu dai han khde Cd TK 121 - Dau tu chufng khodn ngan han ... nhif sau: - Neu gia tri ghi so < gia difgc dnah gia lai: Ng TK 22 4- giA danh gia lai Ng TK 21 4 - Gia tri hao mon Co TK 21 1, 21 3, 21 7 - Nguyen gia Co TK 711 - Chenh lech Hoac Ng TK 22 1 - Gia danh ... sau: (1) No TK 121 ( 121 1): 500 x 100.000 Co TK 1 12 (1 121 ): 500 xlOO.OOO (2) Nd TK 111 (1111): 20 0 x 105.000 Co TK 121 ( 121 1): 20 0 x 100.000 Co TK 515: 20 0 x 5000 (3) No TK 1 12 (1 121 ): 100 x 90.000...
 • 20
 • 176
 • 2

Xem thêm