các dạng của động từ phân từ

Các dạng của động từ

Các dạng của động từ
... buy it - Dùng sau từ hỏi coi từ nối đại từ bất định Eg: She didin’t know where to go There is nothing to say - Đứng sau số động từ: + Group giống động từ đứng trước danh động từ (Gurunds) + Group ... thích To cho khôn ngoan làm IITO DO (Động từ nguyên thể có “to”) - Dùng làm chủ ngữ câu To smoke cigarestes is harmfull for your health - Dùng làm tân ngữ cho động từ He tald me to homeworke - Làm ... nài nỉ * urge thúc giục * forbid cấm III- BARE DO (Động từ nguyên thể bỏ “to”) - Dùng câu mệnh thức (câu lệnh, nhiều chủ ngữ - Đứng sau động từ khuyết thiếu can/could (có thể), may/might (sẽ có...
 • 3
 • 320
 • 5

BÀI tập về các DẠNG của ĐỘNG từ có đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN)

BÀI tập về các DẠNG của ĐỘNG từ có đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN)
... hair Julie used to study Portuguese 10 I didn’t use to hate school PHẦN TRẮC NGHIỆM Bài tập V-ing or To-verb (Có đáp án) My father usually helps me _ English a to learn b learn c learning d both ... notice sb sth to notice sb doing sth c in coming d come Ko cần quan tâm toàn hành độg fần Chỗ ko Ving nên dùg V-inf 34 When will he be allowed to go home? When will they _? a let him go b...
 • 28
 • 3,541
 • 5

Các thì của động từ

Các thì của động từ
... hđ xảy hành động khác chen vào, hành động xảy để khứ tiếp diễn, hành động khác chen vào để khứ đơn ( liên từ : when, while) - Diễn tả hai hay nhiều hđ đồng thời xảy khứ( tất hành động chia khứ ... yesterday Thì tương lai đơn +) S + will + V + O -) S + will + not + V + O ?) Will + S + not + O? Ex I will buy these books -Diễn tả hđ xảy tương lai +) S + am/is/are + going to + V + O Thì -) S ... thói quen khứ không liên quan đến Ex When I was young, I used to go to school on foot Một vài động từ KHÔNG chia tiếp diễn hoàn thành Hear, seem, appear, see, notice, care, like, dislike, hate,...
 • 3
 • 270
 • 3

Bài tập dạng của động từ thi HKI

Bài tập dạng của động từ thi HKI
... 1) Hoa’s mother (go) shopping everyday 2) It (rain) last night 3) Dung (take) part in this club since 2007 4) My mother hates (eat) meat 1) She (have) breakfast at a.m every ... restaurant for a long time 4) They prefer (travel) by train 5) My brother is good at (fix)……………………… things ...
 • 2
 • 286
 • 0

Tài liệu Các nghĩa của động từ "Get" pdf

Tài liệu Các nghĩa của động từ
... 'get' thay cho 'be' để tạo thành dạng bị động động từ Ví dụ: I got shouted at by some idiot for walking past his house The window got broken in the storm Nghĩa 13: hiểu nghe thấy Ví dụ: I didn't ... thông khác Ví dụ: Shall we get a bus to the party? Nghĩa 16: làm bực Ví dụ: It really gets me the way we have to work at weekends! Nghĩa 17: làm xúc động mạnh Ví dụ: That part of the movie when he ... English fluently Nghĩa 21: có hội làm điều Ví dụ: I never get to see them now that they have moved to Italy It was so amazing to get to meet David Beckham! Phrasal verb – Động ngữ: Get on Nghĩa 1: có...
 • 3
 • 192
 • 1

Tài liệu CÁC NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ GET TRONG TIẾNG ANH ppt

Tài liệu CÁC NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ GET TRONG TIẾNG ANH ppt
... so amazing to get to meet David Beckham! Phrasal verb – Động ngữ: Get on Nghĩa 1: có mối quan hệ tốt Ví dụ: We're getting on much better now that we don't live together He doesn't get on with his ... train doors as they were closing I always get the two youngest sisters' names confused Nghĩa 12: dùng 'get' thay cho 'be' để tạo thành dạng bị động động từ Ví dụ: I got shouted at by some idiot ... dụ: I suppose I could get on with my work while I'm waiting I'll leave you to get on then, shall I? Nghĩa 4: to be getting on = to be getting old (đang già đi) Ví dụ: He's getting on (a bit) -...
 • 6
 • 480
 • 8

Cac dang chia dong tu

Cac dang chia dong tu
... insist that + menh de 25 I expect he (be/ is ) there by now IV - Dang bai 4: Chia dang dung cho cac dong tu doan van (Chia dong tu co ngu canh cu the) Ronnie has had a busy day He has been making ... if - Cấu trúc as though , as if mà thực đ-ợc (trong t-ơng lai) + không tu n theo hai công thức trên, tu theo tình mà ta chia vế sau as though/ as if cho phù hợp He smiles as if he has finished ... , dạng không xác định a number chia động từ dạng số nhiều Còn xác định The (number, proportion ) chia động từ dạng số - : The proportion xác định rồi, chia is - : - : - : Weekly,...
 • 16
 • 772
 • 58

bai tap cac thi cua dong tu

bai tap cac thi cua dong tu
... (run) for an hour V / GIVE THE RIGHT FORM OF THE VERBS IN BRACKETS : S FUTURE , S PRESENT, PRESENT PERFECT, FUTURE PERFECT or FUTURE CONTINUOUS We’ll go out when the rain (stop) I (stay) here until ... their work He (do) nothing before he (see) me He (thank) me for what I (do) for him I (be) sorry that I (hurt) him 5 I (not, see) my friend for ages when I (catch) sight of him this morning You ... (see) an accident when we (wait) for the bus Just as I (leave) for home, a student (stop) me in the hall When the student (hear) the bell, they (get) up and (leave) George (fall) off the ladder...
 • 4
 • 513
 • 5

cac dang chia dong tu KII lop 6

cac dang chia dong tu KII lop 6
... Câu 6: A jogging B jog C jogs D jogged Câu 7: A dancing B jogging C shopping D fishing Câu 8: A These B This C That D Those Câu 9: A is B are C will D am Câu 10: A into B on C for D at IV.- Chia ... because it…s sunday 4.They are (play) soccer now 5.He usually(not jog) .in the morning 6. I(go) to Ha Noi tomorrow 7.The teacher (read) the dialogue at the moment 8.What about(visit) ... (A, B, C D) để hoàn thành đoạn văn (2.5 điểm) Phong likes jogging very much Every morning he (6) with his father When it is warm, Phong goes (7) in a small river with his uncle Phong travels...
 • 2
 • 233
 • 0

Các nghĩa của động từ Get trong tiếng Anh

Các nghĩa của động từ Get trong tiếng Anh
... so amazing to get to meet David Beckham! Phrasal verb – Động ngữ: Get on Nghĩa 1: có mối quan hệ tốt Ví dụ: We're getting on much better now that we don't live together He doesn't get on with his ... Nghĩa 12: dùng 'get' thay cho 'be' để tạo thành dạng bị động động từ Ví dụ: I got shouted at by some idiot for walking past his house The window got broken in the storm Nghĩa 13: hiểu ... dụ: I suppose I could get on with my work while I'm waiting I'll leave you to get on then, shall I? Nghĩa 4: to be getting on = to be getting old (đang già đi) Ví dụ: He's getting on (a bit) -...
 • 3
 • 330
 • 0

Dạng của Động từ pot

Dạng của Động từ pot
... Hãy sử dụng hoàn cảnh câu chọn xem bạn dùng dạng động từ nào, nguyên thể hay V-ing • He was walking along Church Street and really felt like a cigarette...
 • 3
 • 199
 • 0

Bài tập các dạng thức động từ trong tiếng anh

Bài tập các dạng thức động từ trong tiếng anh
... the bridge was no longer safe – Các P2 nằm cột bảng động từ bất quy tắc Bài tập Tiếng Anh BÀI TẬP CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH Chia động từ ngoặc theo dạng His plan is (keep) the affair ... Bài tập Tiếng Anh * V-ing sử dụng trường hợp sau: – Là chủ ngữ câu: dancing bored him – Bổ ngữ động từ: her hobby is painting – Là bổ ngữ: seeing is believing – Sau giới từ: he was ... ngữ: seeing is believing – Sau giới từ: he was accused of smuggling – Sau vài động từ: she enjoys listening to music – Trong biển hiệu cấm ngắn gọn: (No fishing, No waiting) The past participle...
 • 3
 • 681
 • 5

Xem thêm