GTK gnome application development

Tài liệu Using Ajax for Web Application Development: What Businesses Need To Know ppt

Tài liệu Using Ajax for Web Application Development: What Businesses Need To Know ppt
... Using Ajax for Web Application Development: What Businesses Need To Know Francis Wong, Consultant and Senior Technical Trainer for WestLake Introduction Lately, ... Still, web programming with Ajax has quickly been incorporated into web application development as a new style The Basics of Web Programming with Ajax At its core, Ajax web programming enables a web ... attack surface This form of web programming unfortunately gives a hacker more ways to get into the server than there were before The solution to this is to make sure that the web application development...
  • 4
  • 291
  • 0

Tài liệu Application Development Framework của KDE 4.3 Caizen pdf

Tài liệu Application Development Framework của KDE 4.3 Caizen pdf
... KDE Application Suites KDE Application Development Framework (được giới thiệu phần 2) Ngoài KDE Community thực cải tiến số ứng dụng khác dự kiến giới thiệu thời gian tới, gồm KpackageKit, Kdelips, ... truy cập vào vùng tài nguyên Akonadi (gồm mail lịch), siêu liệu Nepomuk trạng thái bàn phím Ngoài cải tiến công cụ khác DataEngine phiên trước • KDE Application Development Framework hỗ trợ trình ... hay liệu cá nhân khác Vì công cụ đa desktop Akonadi cung cấp truy cập vào loại liệu thiết kế để xử lý âm lượng lớn, sử dụng để thực nhiều chức khác Đây thay đổi cải tiến KDE Desktop Workspace, KDE...
  • 3
  • 256
  • 0

Tài liệu PHP Application Development with NetBeans Beginner''''s Guide pdf

Tài liệu PHP Application Development with NetBeans Beginner''''s Guide pdf
... PHP Application Development with NetBeans Beginner's Guide Boost your PHP development skills with this step-by-step practical guide M A Hossain Tonu BIRMINGHAM - MUMBAI PHP Application Development ... Why NetBeans for PHP application development? NetBeans IDE facilitates our daily PHP application development activities with the following: ‹‹ Creating and managing projects: The IDE for PHP ... PHPUnit Configuring PHPUnit Time for action – installing PHPUnit via PEAR Creating and running PHPUnit tests Time for action – testing with PHPUnit Dealing with code coverage with PHPUnit Time for...
  • 302
  • 1,238
  • 0

Xem thêm