Sự cấu tạo và thành lập từ (word formation) (phần 2)

Đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa từ địa phương trong các phương ngữ tiếng việt

Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa từ địa phương trong các phương ngữ tiếng việt
... tạo ngữ nghĩa 20 Chơng Đặc điểm cấu tạo từ địa phơng phơng ngữ 2.1 Về cấu tạo từ tiếng Việt phơng ngữ 2.1.1 Yếu tố tạo từ tiếng Việt phơng ngữ 22 22 22 2.1.2 Phơng thức tạo từ tiếng Việt phơng ngữ ... 2.1.3 Các loại từ tiếng Việt phơng ngữ 26 2.2 Đặc điểm cấu tạo từ địa phơng 28 2.2.1 Đặc điểm yếu tố cấu tạo từ phơng ngữ 29 2.2.2 Các mô hình chủ yếu cấu tạo từ phơng ngữ 42 2.2.3 Các loại từ địa ... đặc điểm từ địa phơng cấu tạo ngữ nghĩa ba vùng cách toàn diện cụ thể Vì vậy, đặc điểm chung, đặc điểm riêng cấu tạo ngữ nghĩa từ vùng phơng ngữ đợc rút đóng góp đề tài Qua đặc điểm cấu tạo ngữ...
 • 124
 • 1,772
 • 5

Luận văn tốt nghiệp đề tài " Sự cần thiết của việc đào tạo phát triển cho công nhân " phần 2 pdf

Luận văn tốt nghiệp đề tài
... sau đào tạo Việc xây dưng chương trình đào tạo phát triển thực theo bước sau: Trình tự xây dựng chương trình đào tạo Xác định nhu cầu đào Xác định mục tiêu đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo ... trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào Lựa chọn đào tạo giáo viên Tính toán chi phí đào tạo Thiết lập quy trình đánh giá Đặng Thị Hải QTNL 43B Đề án môn học a, Xác định nhu cầu đào tạo Việc đào tạo ... nên thời gian làm công việc hay vị trí ngắn dẫn đến không hiểu biết đầy đủ công việc 1 .2. Đào tạo công việc a Tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp Đây phương pháp thay đào tạo nơi làm việc cách mở lớp...
 • 6
 • 165
 • 0

Cấu tạo tính chất của vật liệu phần 9 pptx

Cấu tạo và tính chất của vật liệu phần 9 pptx
... l k hiãûu hoạ hc ca nhäm, tiãúp sau âọ l säú chè hm lỉåüng nhäm Vê dủ : Al 99 ,99 9 chỉïa 99 ,99 9%Al Al 99 ,98 chỉïa 99 ,98 %Al 2-Phán loải håüp kim nhäm : Trong k thût háưu khäng sỉí dủng nhäm ngun ... 16 59- 75 âäưng ngun cháút âỉåüc k hiãûu Cu v cạc säú chè lỉåüng chỉïa ca âọ Vê dủ : Cu 99 ,99 cọ 99 ,99 %Cu Cu 99 ,80 cọ 99 ,80%Cu Hçnh 10.5-nh hỉåíng ca tảp cháút âãún âäü dáùn âiãûn ca âäưng 10.2.2.Phán ... 26 ,9 43-270 140-620 2700 25 ,9 52-230 30 70 250 300 72,4 700-2100 1100-4100 700 3500 390 2500 193 00 1830 2540 33,3 28 18,1 164 28,5 280-840 57-210 380 1380 85,5 4600 2480 34,5 1850 390 2100 190 0...
 • 20
 • 188
 • 0

Cấu tạo tính chất của vật liệu phần 7 ppsx

Cấu tạo và tính chất của vật liệu phần 7 ppsx
... thẹp cọ thãm chỉỵ A cọ nghéa l cháút lỉåüng cao hån Vê dủ : CD70, CD80 CD130 (CD70A, CD80A CD130A) 7. 3.KHẠI NIÃÛM VÃƯ THẸP HÅÜP KIM : 7. 3.1.Khại niãûm : Thẹp håüp kim l loải thẹp ngoi sàõt v cạc ... dỉåïi dảng bạn thnh pháøm : äúng, thanh, táúm, thẹp hçnh, såüi Theo tiãu chøn Viãût Nam TCVN 176 5 - 75 nhọm thẹp cạc bon cháút lỉåüng thỉåìng âỉåüc k hiãûu bàòng chỉỵ CT (C - cạc bon, T - thẹp ... tçm thnh pháưn hoạ hc ta tra bng theo mạc BCT38, cå theo mạc CT38 2-Thẹp kãút cáúu : Theo TCVN 176 6 -75 quy âënh k hiãûu bàòng chỉỵ C v cạc chỉỵ säú tiãúp theo chè lỉåüng cạc bon trung bçnh thẹp...
 • 20
 • 168
 • 0

Cấu tạo tính chất của vật liệu phần 5 pdf

Cấu tạo và tính chất của vật liệu phần 5 pdf
... thüc vãư nỉía dỉåïi ca âỉåìng cong chỉỵ "C" (khong 450 250 oC), häùn håüp phe rit - xãmentit táúm nháûn âỉåüc ráút nh mën, cọ âäü cỉïng cao cåỵ 50 55 HRC gi l bainit Tuy nhiãn täø chỉïc bainit cọ khạc ... hc Täø chỉïc ny cọ âäü cỉïng 25 35HRC, gi l xoocbit täi 93 Hình 4.6- Täø chỉïc tãú vi ca xoocbit täi *Khi cho austenit phán họa åí nhiãût âäü tháúp hån nỉỵa (khong 50 0 600oC, ỉïng våïi mi ca âỉåìng ... åí nhiãût âäü tháúp hån (khong 650 oC, våïi âäü qụa ngüi T xáúp xè 75oC), hänù håüp phe rit - xãmentit táúm tảo thnh nh mën hån, khong cạch giỉỵa cạc táúm cåỵ 0, 25 0,30 m, khäng phán biãût âỉåüc...
 • 20
 • 159
 • 0

Cấu tạo tính chất của vật liệu phần 3 pot

Cấu tạo và tính chất của vật liệu phần 3 pot
... + Fe3CF ) hay L4 ,3 ( 2,14 + Fe3C6,67 ) -Chuøn biãún cng têch : xy tải nhiãût âäü 727oC, cọ háưu hãút cạc håüp kim (âỉåìng PSK) ( P + Fe3CK) hay ( 0,02 + Fe3C6,67) S 0,8 - Sỉû tiãút pha Fe3C dỉ ... phạt tỉì peard cọ nghéa l n hay mu x cỉì ( 0,02 + Fe3C6,67) 0,80 Hçnh 1 .35 - Täø chỉïc tãú vi ca peclit táúm (a) v peclit hảt (b) *Lãâãburit [Lã hay ( + Fe3C), (P +Fe3C)] : l häùn håüp cå hc ... âỉåüc tảo thnh tỉì håüpü kim lng chỉïa 4 ,30 %C tải 1147oC Khi lm ngüi dỉåïi 727oC chuøn biãún P nãn täø chỉïc ca lãâãburit gäưm (P + Fe3C) L4 ,30 ( 2,14 + Fe3C6,67 ) Lãâãburit cọ dảng hçnh da bạo,...
 • 20
 • 168
 • 0

Cấu tạo tính chất của vật liệu phần 1 pptx

Cấu tạo và tính chất của vật liệu phần 1 pptx
... Vê dủ : sàõt cọ blt = 13 000MN/m2, âọ btt = 250MN/m2 13 Hçnh 1. 11- Cạch xạc âënh vectå trỉåüt (Burgers) a) Trong tinh thãø han chènh b) lãûch âỉåìng c) Trong lãûch xồõn 1. 1.9.Cạc phỉång phạp nghiãn ... chụng cng khong cạch giỉỵa cạc màût tinh thãø 1. 1.CÁÚU TẢO MẢNG TINH THÃØ L TỈÅÍNG CA KIM LOẢI NGUN CHÁÚT : 1. 1 .1 Khại niãûm v âàûc âiãøm ca kim loải : 1- Âënh nghéa : Kim loải l váût thãø sạng , ... giỉỵa cạc màût bãn, kêch thỉåïc 0,41d Cọ táút c bäún läù häøng váûy - Loải thỉï hai : nàòm khäúi bäún màût, tám nàòm åí khong 1/ 4 cạc âỉåìng chẹo khäúi 11 1 , kêch thỉåïc 0,225d , cọ táút c tạm...
 • 20
 • 93
 • 0

thực tiễn về việc thành lập công ty nói chung thành lập công ty cổ phần như thế nào trên địa bàn

thực tiễn về việc thành lập công ty nói chung và thành lập công ty cổ phần như thế nào trên địa bàn
... 2007 Số cty cổ phần thành lập 100% 159% 200% 231% 319% Số vốn 100% 138% 193% 299% 12439% K t ngy 01/6/2006 lut doanh nghip 2005 cú hiu lc thi hnh s lng doanh nghip núi chung v s lng cụng ty c phn ... thc cụng ty c phn tớnh t nm 2003 n nm 2007 Nm 2003 2004 2005 2006 2007 Cty tnhh tv thnh cty c phn 47 63 80 114 285 Cỏc nc phỏt trin trờn th gii núi chung v vit nam núi riờng cỏc cụng ty c phn ... - V chuyn i cụng ty: iu 154 ch cho phộp cụng ty TNHH hai thnh viờn tr lờn c i thnh cụng ty CP v ngc li hay iu 155 ó quy nh v c ch chuyn i cụng ty TNHH mt thnh viờn sang cụng ty TNHH hai thnh...
 • 25
 • 200
 • 0

NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học môn hóa BẰNG hệ THỐNG câu hỏi sơ đồ DUY TRONG CHƯƠNG 2 KHỐI 11 tại TRƯỜNG THPT GIO LINH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học môn hóa BẰNG hệ THỐNG câu hỏi và sơ đồ tư DUY TRONG CHƯƠNG 2 KHỐI 11 tại TRƯỜNG THPT GIO LINH
... Nâng cao hiệu dạy - học mơn Hóa hệ thống câu hỏi đồ chương - Hóa học 11 Cơ – Trường THPT Gio Linh II GIỚI THIỆU Hiện trạng Hóa học mơn học vơ thú vị khơng phần quan trọng so với mơn học ... 11 trường THPT Gio Linh hay khơng? -3- Giả thiết nghiên cứu Việc sử dụng hệ thống câu hỏi đồ theo hướng tiến trình tiết dạy có mang lại hiệu dạy học Hóa học cho học sinh khối 11 trường THPT ... thấy hiệu độc lập đồ duy, chưa thấy cụ thể phối hợp việc sử dụng đồ với phương pháp dạy học Vì vậy, tơi mạnh dạn nghiên cứu việc phối hợp hệ thống câu hỏi, biểu đồ việc tự học học...
 • 67
 • 523
 • 1

Bài giảng sinh học 8 bài 9 cấu tạo tính chất của cơ thao giảng (2)

Bài giảng sinh học 8 bài 9 cấu tạo và tính chất của cơ thao giảng (2)
... Cấu tạo tính chất bám vào xơng, co làm xơng cử động gọi xơng thể ngời có khoảng 600 tạo thành hệ Tùy vị trí thể tùy chức mà có hình dạng ... dài Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo bắp tế bào Các em đọc hiểu nội dung phần SGK Các em quan sát hình 9- 1 trả lời câu hỏi, làm tập + Bắp có cấu tạo nh nào? + Tế bào có cấu tạo nh nào? + Giải thích ... luận Mỗi bắp gồm nhiều bó cơ, bó gồm nhiều tế bào Tế bào đợc cấu tạo từ tơ gồm tơ mảnh tơ dày xếp xen kẽ Tơ mỏng trơn, tơ dày có mấu sinh chất Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất Các em đọc thông tin...
 • 10
 • 174
 • 0

Tài liệu Đề tài " Giải pháp đáng tin cậy : một viễn cảnh của sự đánh giá chọn lựa theo trực giác " Phần 2 ppt

Tài liệu Đề tài
... (20 02) minh họa quan niệm nghiên cứu Strack, Martin Schwarz (1988), mà sinh viên đại học trả lời quan sát bao gồm hai câu hỏi: "Bạn hạnh phúc với sống mình? "và "Bạn có hẹn hò vào tháng trước ?" ... lệ phán đoán trực giác nguyên tắc lý thuyết có khả xãy ra, suy luận hay phân tích thoái Bài báo định nghĩa "phương thức xu hướng tiếp cận" gọi nghiên cứu phán đoán trực giác, chủ đề diễn văn nghiên ... giới: A cho biết tài sản cô ta từ triệu đến triệu B cho biết tài sản cô ta từ triệu đến 1.1 triệu "Ai hai người có nhiều lý để đáp ứng tình hình kinh tế mình ?" "Ai người lợi nhiều hơn ?" Vấn đề...
 • 17
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về vai trò quan trọng của cơ sở vật trong sự tồn tại phát triển của xã hội phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về vai trò quan trọng của cơ sở vật trong sự tồn tại và phát triển của xã hội phần 2 pps
... tế vật liệu xuất kho, phần chênh lệch ghi có TK 4 12 Nợ TK 128 , 22 2 Có TK 1 52 Có TK 4 12 + Nếu giá trị vốn góp liên doanh đánh giá nhỏ giá trị thực tế vật liệu xuất kho Nợ TK 128 , 22 2 Nợ TK 1 52 ... biến TK 6 32 TK 128 , 22 2 Nhận lại vốn góp LD TK 6 32, 338(3381) Phát thừa kiểm kê Xuất bán trả lương, trả thưởng, tặng biếu TK 6 32, 138, 334 Phát thiếu kiểm kê TK 711 TK 4 12 Đánh giá giảm vật liệu ... kinh doanh, vào giá trị thực tế vật liệu xuất kho Nợ TK 621 , 627 , 641, 6 42 Có TK 1 52: Giá thực tế vật liệu xuất dùng - Xuất vật liệu tự chế biến thuê chế biến Nợ TK 154 Có TK 1 52 - Xuất vật liệu...
 • 16
 • 227
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng sử dụng Range Cells vào vùng dữ liệu phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng sử dụng Range và Cells vào vùng dữ liệu phần 2 pptx
... nhập vào giá trị địa vùng liệu, Excel hiển thị hộp thông báo nhắc người dùng nhập lại liệu 8 .2. 2 Hộp thoại Open – Hàm GetOpenFilename Trong số chương trình, cần nhập vào tên tệp đó, ta sử dụng ... nhập vào số chuỗi, nhập tham số type (tức 1 +2, hay “Số” cộng “chuỗi”) Còn gán tham số type người dùng tự nhập vào địa vùng liệu hộp thoại, chọn vùng liệu worksheet chuột Ví dụ sau, thủ tục EraseRange, ... thoại thường sử dụng 8 .2. 1 Hộp thoại InputBox Excel – Hàm InputBox Sử dụng hộp thoại InputBox (thay sử dụng hộp thoại InputBox) có nhiều ưu điểm: Định kiểu liệu trả về; 1 62 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL ...
 • 10
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu tạo và thành phần của đấtcấu tạo và kích thước tủ cấp đôngcấu tạo và thành phần của thương hiệuđổi sử dụng đất và thành lập cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý cho việc đánh giá môi trường chiến lược ở vịnh hạ long tỉnh quảng ninh việt namcấu tạo và hình dạng tụ giấycấu tạo và thành phần của trứngcấu tạo và thành phần hóa họccấu tạo và thành phần chung của hạt thóccấu tạo và thành phần hóa học của lốp xelanguage nói về cấu tạo và thành phần 1 linh kiệncấu tạo và một số định nghĩa các phần tử của mạng cpmdựa vào đặc điểm cấu tạo và chức năng bm được chia làm 2 loại chínhsự cần thiết phải thành lập cơ quan tài phán hành chính ở việt nam trong bối cảnh hiện naycấu tạo và tính toán nút dàn 5 3 2 nút gốicấu tạo và các thông số của đèn 3v 20t và đèn y 22aPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây