Nguyên âm đôi

Diphthong /ei/ (Nguyên âm đôi /ei/) pdf

Diphthong /ei/ (Nguyên âm đôi /ei/) pdf
... Identify the vowels which are pronounce /e / (Nhận biết nguyên âm phát âm /e /) "a" phát âm /e / + Trong từ có âm tiết có hình thức tận a+phụ âm+ e Examples Transcription Listen Meaning gate /ge t/ cổng ... Unit 13 Diphthong /e / Nguyên âm đôi /e / Introduction /e / is a long vowel sound It starts with /e/ and moves to / ... /la vegetarian / ved breəriən/ người quản thư viện teəriən/ người ăn chay "ai" phát âm /e / đứng trước phụ âm trừ "r" Examples Transcription Listen Meaning rain /re n/ mưa tail /te l/ đuôi train...
 • 9
 • 283
 • 0

Diphthong /aɪ/ (Nguyên âm đôi /aɪ/) doc

Diphthong /aɪ/ (Nguyên âm đôi /aɪ/) doc
... Identify the vowels which are pronounce /a / (Nhận biết nguyên âm phát âm /a /) "i" thường phát âm /a / từ có âm tiết mà tận i+phụ âm+ e Examples Transcription Listen Meaning bike /ba k/ cắn, vết ... phát âm /a / nguyên âm cuối từ có âm tiết Examples Transcription Listen Meaning die /da / chết lie /la / nằm, nói dối pie /pa / bánh nhân tie /ta / thắt, buộc "ui" phát âm /a / từ có ui+phụ âm+ e ... Unit 14 Diphthong /a / Nguyên âm đôi /a / Introduction /a / is a long vowel sound It starts with /a:/ and moves to /...
 • 7
 • 300
 • 0

Diphthong /ɔɪ/ (Nguyên âm đôi /ɔɪ/) docx

Diphthong /ɔɪ/ (Nguyên âm đôi /ɔɪ/) docx
... Unit 15 Diphthong / / Nguyên âm đôi / / Introduction / / is a long vowel sound It starts with / / and moves to / / It's ... nhấc bổng lên, thang máy Identify the vowels which are pronounce / phát âm / / (Nhận biết nguyên âm /) "oi" "oy" thường phát âm / / (Xem ví dụ trên) ...
 • 5
 • 191
 • 0

Diphthong /aʊ/ (Nguyên âm đôi /aʊ/) pdf

Diphthong /aʊ/ (Nguyên âm đôi /aʊ/) pdf
... Identify the vowels which are pronounce /a / (Nhận biết nguyên âm phát âm /a /) "ou" phát âm /a / từ có nhóm "ou" với hay hai phụ âm Examples Transcription Listen Meanings found /fa nd/ tìm thấy ... Unit 16 Diphthong /a / Nguyên âm đôi /a / Introduction /a / is a long vowel sound It starts with /a:/ and moves to / ... quanh, vòng quanh county / ka nti/ hạt, tỉnh sound /sa nd/ âm fountain / fa nt n/ suối nước, nguồn nước mountain / ma nt n/ núi "ow" phát âm /a / Examples Transcription Listen Meanings tower /ta...
 • 6
 • 302
 • 0

Diphthong /əʊ/ (Nguyên âm đôi /əʊ/) pot

Diphthong /əʊ/ (Nguyên âm đôi /əʊ/) pot
... Unit 17 Diphthong /ə / Nguyên âm đôi /ə / Introduction Cách phát âm: đặt lưỡi vị trí phát âm âm /ə/ sau miệng tròn dần để phát âm / /, phát âm /ə/ dài, / / ngắn nhanh /ə ... (Nhận biết nguyên âm phát âm /ə /) "O" thường phát âm /ə / cuối từ Examples Transcription Listen Meanings go gə / no /nə / không ago /ə gə / trước mosquito /mə ski tə / muỗi potato /pə te tə / ... /pə te tə / khoai tây tomato /tə m cà chua toe /tə / tə / ngón chân "oa" phát âm /ə / từ có âm tiết tận hay hai phụ âm Examples Transcription Listen Meaning coat /kə t/ áo choàng road /rə d/ đường...
 • 7
 • 330
 • 0

Diphthong /ɪə/ (Nguyên âm đôi /ɪə/) potx

Diphthong /ɪə/ (Nguyên âm đôi /ɪə/) potx
... Unit 18 Diphthong / ə/ Nguyên âm đôi / ə/ Introduction / ə/ is a long vowel sound It starts with / / and moves to /ə/ ... đầu, chống cự với Identify the vowels which are pronounce / ə/ (Nhận biết nguyên âm phát âm / ə/) "ea" phát âm / ə/ từ có nhóm ear Examples Transcription Listen Meanings tear /t ə(r)/ nước mắt ... əri/ uể oải, mệt mỏi dreary / dr əri/ buồn tẻ, buồn rầu beard /b əd/ đương đầu, chống cự "ee" phát âm / ə/ đứng trước tận "r" từ Examples Transcription Listen Meanings beer /b ə(r)/ cheer /t deer...
 • 5
 • 149
 • 0

Diphthong /eə/ (Nguyên âm đôi /eə/) pdf

Diphthong /eə/ (Nguyên âm đôi /eə/) pdf
... nhìn chằm chằm Identify the vowels which are pronounce /eə/ (Nhận biết nguyên âm phát âm /eə/) "a" phát âm /eə/ từ có âm tiết mà tận "are" âm tiết từ "a" đứng trước "r" Examples Transcription Listen ... Unit 19 Diphthong /eə/ Nguyên âm đôi /eə/ Introduction /eə/ is a long vowel sound It starts with /e/ and moves to /ə/ It’s pronounced /eə/ /eə/ eəp t/ air /eər/ airport ... cấu "ea" phát âm /eə/ Examples Transcription Listen Meanings bear /beə(r)/ gấu pear /peə(r)/ trái lê bearish / beər wear /weə(r)/ mặc, đội, đeo swear /sweə(r)/ thề / "ei" phát âm /eə/ hay cáu...
 • 7
 • 356
 • 0

Diphthong /ʊə/ (Nguyên âm đôi /ʊə/) doc

Diphthong /ʊə/ (Nguyên âm đôi /ʊə/) doc
... ban giám khảo Identify the vowels which are pronounce / ə/ (Nhận biết nguyên âm phát âm / ə/) "oo" phát âm / ə/ từ có âm tiết mà tận "r" Examples Transcription Listen Meanings boor /b ə(r)/ người ... Unit 20 Diphthong / ə/ Nguyên âm đôi / ə/ Introduction / ə/ is a long vowel sound It starts with / / and moves to /ə/ ... s ər/ I take a tour to Kualalumpur /a te k ə t ər tə K ələ'l mpə/ Will we be able to cure him, Doctor? /w l wi e bl tə kj ər h m d ktər/ Examples Examples Transcription Listen Meanings truer...
 • 5
 • 338
 • 0

Unit 13 Diphthong /eɪ/ Nguyên âm đôi /eɪ/ pdf

Unit 13 Diphthong /eɪ/ Nguyên âm đôi /eɪ/ pdf
... Identify the vowels which are pronounce / eɪ / (Nhận biết nguyên âm phát âm / eɪ /) "a" phát âm /eɪ/ + Trong từ có âm tiết có hình thức tận a+phụ âm+ e Examples Transcription Listen Meaning gate /geɪt/ ... phát âm /eɪ/ Examples Transcription Listen Meaning great /greɪt/ lớn, danh tiếng break /breɪk/ làm gãy, vỡ steak /steɪk/ miếng mỏng, lát mỏng breaker /breɪkə(r)/ sóng lớn "ei" thường phát âm /eɪ/ ... /laɪˈbreəriən/ người quản thư viện vegetarian /ˌvedʒɪˈteəriən/ người ăn chay "ai" phát âm /eɪ/ đứng trước phụ âm trừ "r" Examples Transcription Listen Meaning rain /reɪn/ mưa tail /teɪl/ đuôi train...
 • 5
 • 281
 • 0

Unit 14 Diphthong /aɪ/ Nguyên âm đôi /aɪ/ docx

Unit 14 Diphthong /aɪ/ Nguyên âm đôi /aɪ/ docx
... phát âm /aɪ/ nguyên âm cuối từ có âm tiết Examples Transcription Listen Meaning die /daɪ/ chết lie /laɪ/ nằm, nói dối pie /paɪ/ bánh nhân tie /taɪ/ thắt, buộc "ui" phát âm /aɪ/ từ có ui+phụ âm+ e ... Identify the vowels which are pronounce / aɪ / (Nhận biết nguyên âm phát âm / aɪ /) "i" thường phát âm /aɪ/ từ có âm tiết mà tận i+phụ âm+ e Examples Transcription Listen Meaning bike /baɪk/ cắn, ... kind /kaɪnd/ tốt bụng mind /maɪnd/ ý nghĩ, tâm trí silent /ˈsaɪlənt/ im lặng guide /gaɪd/ hướng dẫn guy /gaɪ/ chàng trai eye /aɪ/ mắt I /aɪ/ (đại từ nhân xưng my /maɪ/ (tính từ sở hữu) light...
 • 3
 • 241
 • 0

Unit 15 Diphthong /ɔɪ/ Nguyên âm đôi /ɔɪ/ potx

Unit 15 Diphthong /ɔɪ/ Nguyên âm đôi /ɔɪ/ potx
... lên, thang máy Identify the vowels which are pronounce / ɔɪ / (Nhận biết nguyên âm phát âm / ɔɪ /) "oi" "oy" thường phát âm /ɔɪ/ ...
 • 2
 • 255
 • 0

Diphthong /ə / (Nguyên âm đôi /ə /) pot

Diphthong /ə / (Nguyên âm đôi /ə /) pot
... pronounce / / (Nhận biết nguyên âm phát âm / /) “O” thường phát âm / / cuối từ Example Transcription Meaning go gə / no /nə / không ago / / trước mosquito /mə ski tə / muỗi potato /pə te tə / ... / ə / dù, thorough / θ rə / hoàn toàn, hoàn hảo stole /stə l/ khăn choàng vai bowl /bə l/ bát old / ld/ cũ, già roll /rə l/ cuốn, cuộn toe /tə / ngón chân no /nə / không go /gə / slow /slə / ... nặng “ou” phát âm / / Example Transcription Meaning soul /sə l/ tâm hồn dough /də / bột nhão mould /mə ld/ khuôn shoulder / ə ldə(r )/ vai gia cầm poultry / pə ltri/ “ow” phát âm / / Example Transcription...
 • 6
 • 171
 • 0

Unit 18 Diphthong /ɪə/ Nguyên âm đôi /ɪə/ doc

Unit 18 Diphthong /ɪə/ Nguyên âm đôi /ɪə/ doc
... đầu, chống cự với Identify the vowels which are pronounce / ɪə / (Nhận biết nguyên âm phát âm / ɪə /) "ea" phát âm /ɪə/ từ có nhóm ear Examples Transcription Listen Meanings tear /tɪə(r)/ nước ... uể oải, mệt mỏi dreary /ˈdrɪəri/ buồn tẻ, buồn rầu beard /bɪəd/ đương đầu, chống cự "ee" phát âm /ɪə/ đứng trước tận "r" từ Examples Transcription Listen Meanings beer /bɪə(r)/ bia cheer /tʃɪə(r)/...
 • 3
 • 299
 • 0

Unit 19 Diphthong /eə/ Nguyên âm đôi /eə/ potx

Unit 19 Diphthong /eə/ Nguyên âm đôi /eə/ potx
... chằm Identify the vowels which are pronounce / eə / (Nhận biết nguyên âm phát âm / eə /) "a" phát âm /eə/ từ có âm tiết mà tận "are" âm tiết từ "a" đứng trước "r" Examples Transcription Listen Meanings ... "ea" phát âm /eə/ Examples Transcription Listen Meanings bear /beə(r)/ gấu pear /peə(r)/ trái lê bearish /ˈbeərɪʃ/ hay cáu gắt wear /weə(r)/ mặc, đội, đeo swear /sweə(r)/ thề "ei" phát âm /eə/ Examples ... /ˈhɑːriːm/ hậu cung "ai" phát âm /eə/ đứng trước "r" Examples Transcription Listen Meanings air /eə(r)/ không khí fair /feə(r)/ công hair /heə(r)/ tóc pair /peə(r)/ cặp, đôi chair /tʃeə(r)/ ghế laird...
 • 3
 • 303
 • 0

Unit 20 Diphthong /ʊə/ Nguyên âm đôi /ʊə/ doc

Unit 20 Diphthong /ʊə/ Nguyên âm đôi /ʊə/ doc
... tourism /ˈtʊərɪzəm/ du lịch Identify the vowels which are pronounce /ʊə/ (Nhận biết nguyên âm phát âm /ʊə/) "oo" phát âm /ʊə/ từ có âm tiết mà tận "r" Examples Transcription Listen Meanings boor /bʊə(r)/ ... thô lỗ moor /mʊə(r)/ buộc, cột (tàu thuyền) poor /pʊə(r)/ ngèo spoor /spʊə(r)/ dấu vết "ou" phát âm /ʊə/ Examples Transcription Listen Meanings tour /tʊə(r)/ du lịch tourist /ˈtʊərɪzəm/ du lịch...
 • 2
 • 464
 • 0

Xem thêm