Bài tập sự cấu tạo và thành lập từ (word formation) (phần 1) có đáp án

Bài Tập Ôn Tập Về Mạo Từ Tiếng Anh (phần 1 đáp án)

Bài Tập Ôn Tập Về Mạo Từ Tiếng Anh (phần 1 có đáp án)
... Câu 10 eldest boy is at college A The /the C The /x B An/ the D a/ the Câu 11 person suffering from shock should not be given anything to drink A An/ the C A / the B A/ x D A/ any Câu 12 ... the/ the Câu 13 Do you go to prison to visit him? A the C a B x D an Câu 14 On Sundays my father stays in bed, reading Sunday papers A the/ the C x/the B a/ the D the/a Câu 15 My mother ... morning A the/ x C x/ the B the/ the D a church/ a Câu 16 And in afternoon, he goes to visit friends A the/ any C an/ an B the/x D the/ the Câu 17 I have little money left, let’s have dinner in...
 • 11
 • 3,856
 • 15

Cấu tạo tính chất của vật liệu phần 1 pptx

Cấu tạo và tính chất của vật liệu phần 1 pptx
... Vê dủ : sàõt cọ blt = 13 000MN/m2, âọ btt = 250MN/m2 13 Hçnh 1. 11- Cạch xạc âënh vectå trỉåüt (Burgers) a) Trong tinh thãø han chènh b) lãûch âỉåìng c) Trong lãûch xồõn 1. 1.9.Cạc phỉång phạp nghiãn ... chụng cng khong cạch giỉỵa cạc màût tinh thãø 1. 1.CÁÚU TẢO MẢNG TINH THÃØ L TỈÅÍNG CA KIM LOẢI NGUN CHÁÚT : 1. 1 .1 Khại niãûm v âàûc âiãøm ca kim loải : 1- Âënh nghéa : Kim loải l váût thãø sạng , ... giỉỵa cạc màût bãn, kêch thỉåïc 0,41d Cọ táút c bäún läù häøng váûy - Loải thỉï hai : nàòm khäúi bäún màût, tám nàòm åí khong 1/ 4 cạc âỉåìng chẹo khäúi 11 1 , kêch thỉåïc 0,225d , cọ táút c tạm...
 • 20
 • 93
 • 0

Tài liệu Tuyển tập các câu hỏi sinh học phần 1 đáp án pptx

Tài liệu Tuyển tập các câu hỏi sinh học phần 1 có đáp án pptx
... N,2n +1 B) N,n +1, n -1 C) 2n +1, 2n -1 D) N +1, n -1 Đáp án B Câu 10 Sự rối loạn phân ly cặp NST tương đồng tế bào sinh dưỡng làm xuất : A) Thể khảm B) Thể đột biến C) Thể dị bội D) Thể đa bội Đáp án A Câu ... NST 18 (chỉ NST, NST 18 ) B) tinh trùng bình thường (23 NST với NST 18 ) hai tinh trùng thừa NST 18 (24 NST với NST 18 ) C) tinh trùng thiếu NST 18 (22 NST, thiếu NST 18 ) tinh trùng thừa 1NST 18 ... phân ly NST 21 dễ bị rối loạn D) A B Đáp án -D Câu 25 Hội chứng Claiphentơ hội chứng đặc điểm NST tế bào sinh dưỡng thể sau: A) 47, XXX B) 45, XO C) 47, + 21 D) 47, XXY Đáp án D Câu 26 Hội chứng...
 • 14
 • 986
 • 5

Bài Tập Ôn Tập Về Mạo Từ Tiếng Anh (phần 2 đáp án)

Bài Tập Ôn Tập Về Mạo Từ Tiếng Anh (phần 2 có đáp án)
... B A D B C A 10 D 12 A 13 C 14 A 15 C 16 A 17 D 18 D 19 B 20 A 21 C 11 A 22 A 23 B 24 D 25 C 26 D 27 D 28 D 29 B 30 C 31 D 32 D 33 C 34 C 35 C 36 D 37 D 38 D 39 D 40 A 41 D 42 C 43 B 44 A 45 C ... Câu 26 What is ……longest river in ……world? A the/a C a/a B a/the D the/the Câu 27 We often watch ……television A the C an B a D X Câu 28 …….pink is my favorite color A a C the B an D X Câu 29 Tom ... the Netherlands B Netherland D Netherland Câu 22 They took a boat trip on ……… A The Mekong River C Mekong River B Mekong D The River Mekong Câu 23 We rowed our boat around …… A West Lake C the...
 • 10
 • 2,350
 • 11

50 bài tập toán chuyên đề phương trình, hệ phương trình, bất phương trình đáp án

50 bài tập toán chuyên đề phương trình, hệ phương trình, bất phương trình có đáp án
... liệu phương trình -hệ phương trình -bất phương trình Vậy nghiệm phương trình là: Bài x=3 x=2 Giải phương trình sau: √ 16x4 + = 4x3 + x Lời giải: Ta V T > nên điều kiện để phương trình cho nghiệm ... ta nghiệm bất phương trình x > + Bài 25 √ Giải phương trình sau: x + − 3x2 =2 Lời giải: 16 Nguyễn Văn Quốc Tuấn Tài liệu phương trình -hệ phương trình -bất phương trình Đặt: − 3x2 = y ta hệ ... Nguyễn Văn Quốc Tuấn Tài liệu phương trình -hệ phương trình -bất phương trình nên phương trình vô nghiệm Vậy phương trình cho nghiệm x = −2 + Bài 36 √ 19 Giải hệ phương trình:   √ √ 7x + y − 2x...
 • 35
 • 462
 • 2

Tuyển tập những câu hỏi trọng tâm hay vào khó môn Sinh Học đáp án

Tuyển tập những câu hỏi trọng tâm hay vào khó môn Sinh Học có đáp án
... xét Câu : Lai bọ cánh cứng cánh màu nâu với đực cánh màu xám người ta thu F1 tất cánh màu xám Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu F2 với tỉ lệ phân li kiểu sau: 35 cánh ... cho sinh vật - mã ba, tính đặc hiệu, tính phổ biến D mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho sinh vật , mã ba Câu : Mã di truyền đầy đủ đặc điểm : (1) mã ba (2) tính đặc hiệu (3) ... nhân sinh tượng đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân làm toàn thân màu trắng D Đột biến gen nhân sinh tượng đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân sinh tượng xanh, màu trắng Câu...
 • 104
 • 2,144
 • 1

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-CÓ ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-CÓ ĐÁP ÁN
... niệm “ tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm a) Bản chất cách mạng,khoa học tưởng Hồ Chí Minh b) Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh c) Nội dung tưởng Hồ Chí Minh ... sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Câu Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh? a c nhiệm ) b ) d vụ nhiệm ) nhiệm vụ nhiệm vụ ) vụ Câu tưởng Hồ Chí Minh có vị ... Chí Minh d) Kết cấu tưởng Hồ Chí Minh Câu Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh? a) Qúa trình sản sinh tưởng b) Qúa trình thực hoá tưởng c) Qúa trình sản sinh thực hoá tưởng d) Qúa trình...
 • 131
 • 835
 • 0

BÀI tập NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH-CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

BÀI tập NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH-CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
... in (a) Europe (b) the Europe and (a) Middle East (b) the Middle East In Ireland children go to (a) school (b) the school from nine o’clock until four o'clock every day There’s been a terrible accident ... had written to her aunt I would advise you the night because the roads are treacherous Child psychologists not encourage TV after o'clock at night E: Correct the following sentences ... was called Jack Unit 10: Modal Verbs A: Choose the correct form of the verbs: can, could and (be) able to I really enjoyed staying with my aunt when I was a child because she always told me I could/was...
 • 33
 • 486
 • 0

Bài tập Trắc nghiệm kế toán tài chính: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN (Có đáp án)

Bài tập Trắc nghiệm kế toán tài chính: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN (Có đáp án)
... có nghĩa: a Tài khoản tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp tăng lên b Tài khoản tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp giảm c Tài khoản tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp bị thấu chi d Tài khoản tiền gửi ngân ... thụ hưởng d Cả câu 7.Chứng từ sử dụng kế toán vốn tiền gồm: a Bảng kiểm kê quỹ b Phiếu thu c Phiếu chi d Tất chứng từ 8.Cuối tháng, số dư cuối tháng TK vốn tiền có gốc ngoại tệ: a Được đánh giá ... thiểu 6 .Tiền chuyên gồm: a Tiền doanh nghiệp gửi vào ngân hàng chưa nhận giấy báo có b Tiền doanh nghiệp gửi vào Kho bạc, chưa nhận giấy báo Có c Tiền doanh nghiệp chuyển qua Bưu ddiejn để toán...
 • 6
 • 959
 • 1

BÀI TẬP ESTE LIPIT CHẤT BÉO PHẦN 1 đáp án thầy Lê Đăng Khương

BÀI TẬP ESTE LIPIT CHẤT BÉO PHẦN 1 có đáp án thầy Lê Đăng Khương
... LÊ ĐĂNG KHƯƠNG THỐNG KÊ ĐỀ THI 2007-2 016 (ancol) C Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 D Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 11 : (2 016 ) Chất X công thức ... etyl axetat Câu 10 (A -11 ) Đốt cháy hoàn toàn 0 ,11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X A B C D Câu 11 (B -11 ) Hỗn hợp X ... gam Y oxi dư, thu 0,3 mol CO2 0,4 mol H2O Giá trị m1 A 14 ,6 B 11 ,6 C 10 ,6 D 16 ,2 http://ledangkhuong.com/ LÊ ĐĂNG KHƯƠNG THỐNG KÊ ĐỀ THI 2007-2 016 Facebook cá nhân https://www.facebook.com/khuongld...
 • 4
 • 559
 • 12

100 câu hỏi thi tốt nghiệp tưởng hồ chí minh (có đáp án)

100 câu hỏi thi tốt nghiệp tư tưởng hồ chí minh (có đáp án)
... theo tưởng hồ chí minh a Nguồn gốc vân hoá b Mục tiêu văn hoá c Các phận họp thành văn hoá d Chức văn hoá e Cả a,b,c&d 71 theo tưởng hồ chí minh, văn hoá có chức năng: a Bồi dưỡng tương ... tài d Cả a,b,c&d 63 .tư tưởng dạo dức hồ chí minh bắt nguồn từ: a Truyền thống đạo dức dân tộc việt nam b Kế thừa tưởng đạo dức phương đông tinh hoa văn hoá nhân loại c tưởng đạo dức gương ... Cả a,b,c 64.theo tưởng hồ chí minh, đạo dức có vai trò: a Là tảng lý luận người cách mạng b Là gốc,là tảng người cách mạng c Là định hướng lý ng người cách mạng d Là sở tưởng người cách...
 • 13
 • 4,138
 • 8

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)
... loài người c Chủ nghĩa Mác - Lênin d Những phẩm chất chủ quan Hồ Chí Minh e Cả a, b, c, d Câu 192: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo ... xây dựng mười ngày nay” câu nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17/7/1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20/7/1969 c Bản Di chúc Câu 217: Kế thừa tưởng Hồ Chí Minh xây dụng văn hoá Việt ... Phương pháp làm việc biện chứng Câu 157: tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua giai đoạn? a c b d Câu 158: Chọn phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh? a Từ năm 1890 đến năm 1911:...
 • 22
 • 8,222
 • 57

câu hỏi trắc nghiệm môn Tưởng Hồ Chí Minh ( đáp án)

câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh ( có đáp án)
... phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh Select one: a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế nước ta b tưởng Hồ Chí Minh kết phát triển sáng ... –Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta c tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta d tưởng Hồ Chí Minh kết học tập sáng tạo chủ nghĩa ... - Tiêu chí để phân kỳ lịch sử tưởng Hồ Chí Minh dựa vào yếu tố nào? Select one: a Chuyển biến cách mạng giới cách mạng Việt Nam b Mốc thời gian hoạt động Người c Chuyển biến mặt tưởng Người...
 • 6
 • 9,658
 • 227

Đề ôn tập luyện thi tốt nghiệp Năm 2011 Môn: Vật lý Đề 1 :(có đáp án) pptx

Đề ôn tập luyện thi tốt nghiệp Năm 2011 Môn: Vật lý Đề 1 :(có đáp án) pptx
... vô cực A vật AB tiêu điểm vật F1 vật kính, A1B1 gần tiêu cự O2F2 thị kính B vật AB gần tiêu điểm vật F1 vật kính, A1B1 tiêu cự O2F2 thị kính C vật AB gần tiêu điểm vật F1 vật kính, A1B1 tiêu điểm ... 4 .10 21Hz Các hạt hêli sinh có động Tính động hạt hêli Cho mC = 12 ,0000u mHe = 4,0 015 u ; u = 1, 66 .10 -27 kg ; c = 3 .10 8 m/s; h = 6,6 .10 -34J.s A 7,56 .10 -13 J B 6,56 .10 -13 J C 5,56 .10 -13 J D 4,56 .10 ... vật AB gần tiêu cự O1F1 vật kính, A1B1 tiêu điểm F2 thị kính Câu 57: Chọn câu sai A Khi vật rắn quay quanh trục (), phần tử vật rắn có gia tốc góc nên có momen quán tính B Momen quán tính vật...
 • 6
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp án300 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp án potngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh phần 1 có đáp án457 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp áncơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng câu hỏi bài tập trong dạy học hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể sinh học 11 thpt phân bancác dạng bài tập về cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoànbài tập 6 8 tạo và sử dụng tài khoản mẫubài tập sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năngbài tập thực hành tạo và làm việc với bảngbài tập về cấu tạo nguyên tử lớp 8các dạng bài tập chương cấu tạo nguyên tửbài tập môn tiền tệ và thanh toán quốc tếbài tập về cấu tạo nguyên tử lớp 10bài tập về cấu tạo vỏ nguyên tửcac dang bai tap ve cau tao nguyen tuĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảm