Thiết lập sơ đồ nghiền clinker, nghiền bi theo chu trình kín (Thuyết minh+bản vẽ)

Đồ Án Thi Công Cầu Dầm I BTCT DUL (Thuyết minh + Bản vẽ)

Đồ Án Thi Công Cầu Dầm I BTCT DUL (Thuyết minh + Bản vẽ)
... ứng v i độ thông thuyền sông cấp III ( cao độ mực nước thông thuyền cầu Như Nguyệt – Đáp cầu +4 .07) + Mực nước thi công: Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII H10%(m) 1.66 1.59 1.95 2.37 3.95 ... ngư i, máy, thi t bị công trình trong, công trường chịu ảnh hưởng thi công xây dựng + Trường hợp i u kiện thi công, thi t bị ph i đặt phạm vi công trường th i gian không hoạt động thi t bị thi công ... máy, thi t bị thi công công việc Trong thi t kế biện pháp thi công ph i có thuyết minh hướng dẫn kỹ thuật dẫn thực + Thi công xây dựng ph i tuân thủ theo thi t kế duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu...
 • 29
 • 1,144
 • 13

Đồ Án Cầu Bê Tông Dầm I Căng Trước (Thuyết minh + bản vẽ)

Đồ Án Cầu Bê Tông Dầm I Căng Trước (Thuyết minh + bản vẽ)
... cứng vơ cùng, D i xem có chiều rộng SW kê vng góc v i dầm đỡ + đồ tính tốn: • Phần cánh hẫng tính theo sơ đồ dầm cơng xon • Phần phía dầm biên tính theo sơ đồ dầm liên tục Để đơn giản tính tốn ... ĐỒ ÁN CẦU BTCT DƯL GVHD: ThS.NGUYỄN VĂN SƠN 2.2.THIẾT KẾ DẦM CHỦ : • • • • • • • • • • • • Chiều cao dầm chủ: Chiều cao bầu dư i: Chiều cao vút dư i: Chiều cao sườn: Chiều cao vút trên: Chiều ... TH xe thiết kế: * TTGH Cường độ I: MCĐ = η xγ LL x m[(1+IM).ΣRiyi + Rlan.A] MCĐ = 1x1.75x1.2[( 1+0 .25)89.6*0.5 + 10.54*0.5] = 128.67 KNm * TTGH Sử dụng: MSD = η xγ LL x m[(1+IM).ΣRiyi + Rlan.A]...
 • 118
 • 2,685
 • 30

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 10 potx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 10 potx
... 2 0/50 /100 0/66 /100 0/66 /100 0/66 /100 0/50 /100 BÇNH NGỈNG ÄÚNG CHM 1 Ly tám Bàòng âai 132 160 200 200 300 3600 4150 5000 5750 100 00 2200 3000 3500 4500 5000 Mä tå täúc âäü 100 0 860 860 1100 870 ... 12,2 6,7 240 100 29,7 101 .340 16,5 7,3 290 160 45,8 156.270 x 12,2 4,75 552 200 58,8 200.625 x 18,5 7,7 634 4,7 - 5,0 - 4,7 4,7 5,0 5,0 1 0 /100 Mạy nẹn pittäng, kên 2 / 100 0/50 /100 Dảng 1 Dảng ... 70.905 59.601 79.330 100 .699 124.722 102 .920 130.487 160.943 192.676 160.047 198 .105 236.538 234.804 280.447 352.127 27.874 42.027 59.539 74.234 59.698 84.162 105 .073 128.446 109 .247 136.284 166.119...
 • 5
 • 260
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 9 pps

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 9 pps
... 06E6175 06E6 199 06E6 199 30HKA120 30HKA140 30HKA160 24 + 54 40 x 45 x 06E6 199 06E6175 06E6 199 06EF175x2 06EF 199 x2 06EF175 06EF 199 06EF175 06EF 199 06EF 199 x2 06E2166 11 30HKA050 06EF 199 x2 Lit Lit ... Qk 202 195 193 N 39, 9 42 ,9 44,1 Qo 196 184 1 79 30HK060 Qk 2 39 230 226 N 42,4 45,8 47,1 242 228 223 Qo 301 291 288 30HK080 Qk N 59, 3 63,2 64,7 Qo 322 302 295 30HK100 Qk 392 377 371 N 69, 9 75,1 ... 95 40 43,0 55,7 12,7 57,2 72 ,9 15,7 74,5 94 ,5 20,0 108 141 33,5 144 190 45,8 172 221 48 ,9 215 282 66 ,9 283 364 79, 9 323 422 100 395 510 115 434 567 133 45 40,7 54,3 13,6 53,1 69, 9 16,8 70,1 91 ,3...
 • 5
 • 253
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 8 pps
... 5.400 21.500 6,3 6.900 27.300 8, 0 8. 600 34.100 10,0 10 .80 0 42.700 12,5 13 .80 0 54.600 16,0 21.500 27.000 85 .300 107.500 25,0 31,5 88 80 100 125 200 250 25.000 95.500 28, 0 Hçnh 5-7 : Cạc chãú âäü ... 2.500 9.600 2 ,8 3.150 12.300 3,6 4.000 15.400 4,5 5.000 19.100 5,6 6.300 24.200 7,1 8. 000 30.700 9,0 10.000 38. 200 11,2 12.500 47 .80 0 14,0 20.000 76.400 22,4 2.200 8. 500 2,5 2 .80 0 10.900 3,2 ... 76.400 22,4 MODEL RSX10K RSXY5K RSXY10K 12.500 47 .80 0 14,0 20.000 76.400 22,4 25.000 95.500 28, 0 13 .80 0 54.600 16,0 25.000 95.500 28, 0 RSXY8K 21.500 85 .300 25,0 27.000 107.500 31,5 Bng 5-9 giåïi...
 • 5
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 7 pptx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 7 pptx
... 17, 9 6,6 19,9 6 ,7 7 ,7 9,3 10,1 11 ,7 15,4 Kêch thỉåïc, mm (Räüng x Sáu x Cao) Dn lảnh Dn nọng 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 982x457x1850 982x457x1850 1182x457x1850 ... 1.250 1.1 07 1.1 07 1.250 - Chiãưu sáu mm 480 480 520 520 520 520 75 9 75 9 75 9 - Khäúi lỉåüng kg 20 22 24 26 29 29 48,5 48,5 54,5 Thäng säú dn nọng - Chiãưu cao mm 590 590 590 79 5 79 5 79 5 79 5 1.254 ... 330 330 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360 + Cao mm 590 590 590 590 590 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 Hãû thäúng kg 9 14 33 20 9 16 36 22 14 33 20 Hãû thäúng kg 14 14 33 20 14 16 36...
 • 5
 • 225
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 6 docx
... âiãưu ho kiãøu råìi cọ cäng sút nh tỉì 9.000 Btu/h ÷ 60 .000 Btu/h, bao gäưm ch úu cạc model sau : 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 36. 000, 48.000 v 60 .000 Btu/h Tu theo tỉìng hng chãú tảo mạy m säú ... lảnh cn cọ cạc dáy âiãûn âiãưu khiãøn Tu theo hng mạy m säú lỉåüng dáy cọ khạc tỉì 3 6 såüi Kêch cåỵ dáy nàòm khong tỉì 0,75 ÷ 2,5mm2 f) Dáy âiãûn âäüng lỉûc : Dáy âiãûn âäüng lỉûc (dáy âiãûn ngưn) ... Räto • 0,27 7,7 Räto • 0,27 11 ,6 Räto • Nàm • • • • • • • • • • • • • • • • 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto • • • • • • • • Tỉåìng 9-15 Tỉåìng 16- 22 Tỉåìng 24-33 Tỉåìng 32-44...
 • 5
 • 233
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 5 pdf

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 5 pdf
... tỉåìng mäüt khong nháút âënh khäng âỉåüc che láúp cạc cỉía láúy giọ Hçnh 5. 1 : Cáúu tảo mạy âiãưu cỉía säø 1- Dn nọng 2- Mạy nẹn 3- Mätå quảt 4- Quảt dn lảnh 5- Dn lảnh 6- Lỉåïi lc 75 7- Cỉía hụt ... cỉía säø l mạy lảnh kiãøu kên Giỉỵa khoang dn nọng v khoang dn lảnh cọ cỉía âiãưu chènh cáúp giọ tỉåi, cho phẹp âiãưu chènh lỉåüng khê tỉåi cung cáúp vo phng Khoang âạy ca v mạy dng chỉïa nỉåïc ... khê , kW - Cäng sút sỉåíi QSI v QSII ca bäü sáúy cáúp I v II (nãúu cáưn), kW 5. 2 CẠC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃƯU HO HIÃÛN ÂẢI 5. 2.1 Hãû thäúng kiãøu củc bäü Hãû thäúng âiãưu khäng khê kiãøu củc bäü l hãû...
 • 5
 • 178
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 4 doc
... 0 ,49 15,0 0,63 -3,5 0,60 -1,0 0,57 2,0 0, 54 4,0 0,50 6,0 0,62 -3,0 0,59 0,56 2,5 0,52 5,0 0 ,49 6,0 0,61 -2,0 0,57 2,0 0, 54 3,0 0,51 5,5 0 ,47 8,0 0,60 -0,5 0,56 2,0 0,53 4, 5 0 ,49 6,0 0 ,46 8,0 4. 2.3 ... 12,0 0,62 13,0 0,57 14, 0 0,50 14, 0 0,69 11,0 0,61 11,0 0, 64 15,0 0,58 16,0 0,57 18,0 0,65 4, 0 0, 64 8,0 0,60 9,0 0,56 10,0 0,52 11,0 0, 64 5,0 0,62 8,0 0,59 10,0 0, 54 10,0 0,53 14, 0 0,66 8,0 0,63 ... 10,5 0,92 11,5 0, 94 13,0 0,89 14, 0 0,98 10,0 0,91 11,0 0,93 12,5 0, 94 14, 0 0,89 15,0 0, 94 10,5 0,93 12,0 0,93 13,5 0,95 15,0 0,89 16,0 0, 94 11,5 0, 94 13,0 0,95 14, 5 0,88 15,5 0,91 17,0 0,88 8,0...
 • 5
 • 215
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 3 pot
... õổồỡng ọỳng Q2 = G.(IV-IQ) - Nhióỷt thổỡa khọng khờ nhỏỷn phoỡng Q3 + Nhióỷt hióỷn : Q31 = G.(IL-IV) + Nhióỷt ỏứn Q32 = G.(IT-IL) 63 = 10 0% - Nhióỷt khọng khờ tổồi nhaớ õóứ bióỳn õọứi traỷng thaùi ... cỏỳp gioù vaỡ õổồỡng ọỳng (Q1=Q2=0) thỗ: Q = Q3 + Q Nhổ vỏỷy : Phuỷ taới laỷnh cuớa thióỳt bở xổớ lyù khọng khờ Q khọng phaới laỡ nhióỷt thổỡa Q3 , maỡ thổỷc tóỳ coù giaù trờ lồùn hồn = 10 0% ... + Nhióỷt hióỷn : Q31 = G.(IL-IV) + Nhióỷt ỏứn Q32 = G.(IT-IL) - Nhióỷt khọng khờ tổồi nhaớ õóứ bióỳn õọứi traỷng thaùi tổỡ N(tN,N)...
 • 5
 • 199
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 2 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 2 doc
... bưng ho träün (6) OC2/C2C1 = LT2 / (L-LT2) Tỉì vë trê ca cạc âiãøm trãn âäư thë I-d ta xạc âënh âỉåüc cạc tè lãû tỉång ỉïng - Nàng sút lảnh ca thiãút bë xỉí l: (4 -27 ) Qo = (L-LT2).(IC1 - IO) , kW ... sút giọ : L2 = QT QT = < L1 , kg / s I T ' − I O' I T − I O' (4-31) - Nàng sút lảnh : Q 02 = L2 ( I C − I O ' ) = QT I C − I O' < Q01 , kW (4- 32) I T − I O' Vç IO’ < IO nãn dãù dng suy Qo2 < Qo1 ... n.ρ.Vk (4 -26 ) âọ n - Täøng säú ngỉåìi phng, ngỉåìi Vk - Lỉåüng khäng khê tỉåi cáưn cung cáúp cho mäüt ngỉåìi mäüt âån vë thåìi gian, tra theo bng 2. 7 - Xạc âënh lỉu lỉåüng LT1 v LT2 càn cỉï vo...
 • 5
 • 213
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 1 doc
... bë sáúy Så âäư âiãưu chènh nhiãût âäü thäøi vo * Så âäư ngun l : N LN C2 C1 LN + L T1 LT1 L 10 V T QT WT 14 11 LT2 13 LT 12 Hçnh 4.6 : Så âäư tưn hon cáúp cọ âiãưu chènh nhiãût âäü * Ngun l lm ... lỉåüng giọ bäø sung khäng âỉåüc nh hån 10 %.L Vç thãú LN theo cạc cäng thỉïc trãn m nh hån 10 % thç láúy LN = 0 ,1. L - Lỉu lỉåüng giọ häưi : LT = L - L N (4 -15 ) - Cäng sút lảnh ca thiãút bë xỉí l ... cỉía láúy giọ cọ van âiãưu chènh (1) vo bưng (3) träün våïi khäng khê häưi cọ lỉu lỉåüng LT1 v trảng thại T(tT,ϕT) âãø âảt mäüt trảng thại C1 no âọ Häøn håüp träün C1 s âỉåüc âỉa âãún thiãút bë xỉí...
 • 5
 • 168
 • 0

Giáo trình phân tích thiết bị dùng để nghiền clinke theo chu trình hở hoặc chu trình kín p10 pps

Giáo trình phân tích thiết bị dùng để nghiền clinke theo chu trình hở hoặc chu trình kín p10 pps
... 16cm : theo dng ÂS = ÷ 8cm bng 5-16 kãút håüp våïi phủ gia hoạ do, theo dong ÂS = ÷ 6cm kãút håüp våïi phủ gia hoạ cao, theo dng ì ÂS = ÷ 4cm kãút håüp våïi phủ gia siãu ÂS = 17 ÷ 20cm : theo dng ... håüp våïi phủ gia hoạ do, theo dng ÂS = ÷ 8cm kãút håüp våïi phủ gia hoạ cao, theo dng ÂS = ÷ 6cm kãút håüp våïi phủ gia siãu * Xạc âënh t lãû ximàng - nỉåïc (X/N): Tênh theo cäng thỉïc Bolomey ... ximàng âỉåüc xạc âënh theo bng 5-12 Cäng thỉïc (4) v (5) ạp dủng âãø t lãû X/N nhàòm âảt cỉåìng âäü nẹn ca bãtäng åí tøi 28 ngy trãn máùu chøn kêch thỉåïc 150x150x150mm theo TCVN 3118 - 1993...
 • 5
 • 174
 • 0

Giáo trình phân tích thiết bị dùng để nghiền clinke theo chu trình hở hoặc chu trình kín p9 doc

Giáo trình phân tích thiết bị dùng để nghiền clinke theo chu trình hở hoặc chu trình kín p9 doc
... Váût liãûu xáy dỉûng Trang 152 gian s chu n sang biãún dảng Biãún dảng ân häưi giai âoản ny ca bãtäng âỉåüc âàûc trỉng bàòng mäâun ân häưi ban âáưu v cọ thãø theo cäng thỉïc sau : E dh = 1000000 ... häưi nãn biãún dảng ca gäưm cọ hai pháưn : biãún dảng ân häưi v biãún dảng Biãún dảng ân häưi tn theo âënh lût Hục : σ = εE ; kg/cm2 âọ : σ - ỉïng sút bãtäng, kg/cm2 ε - biãún dảng tỉång âäúi ca ... âäü räùng ca bãtäng ch úu l âäü räùng âạ ximàng lỉåüng khê cún vo Thãø têch räùng bãtäng âỉåüc theo cäng thỉïc sau : ⎡⎛ N ⎤ ⎞ Vrb = ⎢⎜ − 0,5α ⎟ + 0,29α ⎥ X + (0,02 − 0,06 ) ⎠ ⎣⎝ X ⎦ âọ : N −...
 • 5
 • 164
 • 0

Giáo trình phân tích thiết bị dùng để nghiền clinke theo chu trình hở hoặc chu trình kín p8 ppsx

Giáo trình phân tích thiết bị dùng để nghiền clinke theo chu trình hở hoặc chu trình kín p8 ppsx
... hån thç kãút qu cng theo cäng thỉïc v hãû säú K åí trãn nhỉng âỉåüc nhán thãm våïi hãû säú K’ láúy theo bng bng 5-10 Bng 5-9 Hçnh dạng v kêch thỉåïc ca máùu, mm Hãû säú chu n âäøi Máùu láûp ... nẹn bàòng cạc viãn máùu khạc viãn máùu chøn ta phi chu n kãút qu vãư cỉåìng âäü ca viãn máùu chøn Cỉåìng âäü nẹn ca viãn máùu chøn âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : Rn = K P F ; kg/cm2 âọ : P - ti ... dỉûng Trang 146 K - hãû säú chu n âäøi kãút qu thỉí nẹn cạc viãn máùu bãtäng khạc kêch thỉåïc chøn vãư cỉåìng âäü ca viãn máùu chøn cảnh 15x15x15cm Giạ trë K láúy theo bng 5-9 Khi nẹn cạc máùu...
 • 5
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cần trục tháp bánh lốp sức nâng q 104 t thuyết minh bản vẽ fullthiết lập sơ đồ công trìnhthiết lập sơ đồ pincách thiết lập sơ đồ pinthiết lập sơ đồ tư duycách thiết lập sơ đồ tổ chứcthiết lập sơ đồ khốicách thiết lập sơ đồ tư duythiết lập sơ đồ pin điệnthiết lập sơ đồ 67thiết lập sơ đồthiết lập sơ đồ vòng lặpthiết lập sơ đồ điều hòa mùa hèthiết lập sơ đồ chức năng đo và điều khiển tự độngthiết lập sơ đồ công nghệ phân xưởng xử lý khí của nhà máy lọc dầu dung quấtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học