Thì của động từ phần 2

Luyện tập và chữa các câu về thì của động từ- Part 2 - Vũ Thị Mai Phương

Luyện tập và chữa các câu về thì của động từ- Part 2 - Vũ Thị Mai Phương
... went to bed A B C D Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8- 12 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh ) Luy n t p ch a câu v c ng t ih c After driving for 20 miles, he suddenly ... studies C is studying D has been studying Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8- 12 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh ) Luy n t p ch a câu v c ng t ih c A turns B has turned C ... three months ago D A and C are correct Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8- 12 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh ) Luy n t p ch a câu v c ng t ih c A John played the piano...
 • 6
 • 150
 • 2

Giáo trình tổng hợp những phương pháp điều chế hoocmon từ tuyến tiết của động vật phần 2 ppsx

Giáo trình tổng hợp những phương pháp điều chế hoocmon từ tuyến tiết của động vật phần 2 ppsx
... tĩnh m ch Li u lư ng tùy theo m c đích u tr 4.5 .2 Phương pháp truy n d ch D ng c dùng cho truy n d ch: b dây truy n chai d ch truy n Phương pháp truy n d ch: trư c tiên c m b dây truy n vào ... qu n, khí qu n b h p) - Thành ph n không khí thay đ i (O2, CO2) Ví d : hàm lư ng O2 không khí thi u → t n s hô h p gi m Khi hàm lư ng CO2 không khí tăng → t n s hô h p tăng) 114 d o m C lic c ... c ) Tiêm truy n tr c ti p vào tĩnh m ch Li u lư ng (Đ i gia súc: 20 0 - 300ml/con/ngày; bê, nghé: 100 20 0 ml/con/ngày, chó, l n: 20 - 30ml/con/ngày) c Dung d ch Glucoza ưu trương (10 - 40%): dùng...
 • 5
 • 200
 • 0

BT -THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

BT -THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
... Bài tập động từ Phan Thị Thạch a.bring b.am bringing c.will bring d.am going to bring 2.I … to Paris yet.I ... b.spent/was c.spends/was d.has spent/was 3.I want to buy a new bike.I….it since I ….was Bài tập động từ Phan Thị Thạch a.have used b.used c.am using d.will use 4.The rainy season… in May in Vietnam ... you….here? a.do you stay/came b.are you staying/come c.did you stay/came d.do you stay/come Bài tập động từ Phan Thị Thạch 5.This flower….good a.is smelling b.smells c.was smelling d.was smelled 6.Ken….anything...
 • 4
 • 240
 • 4

Các thì của động từ

Các thì của động từ
... hđ xảy hành động khác chen vào, hành động xảy để khứ tiếp diễn, hành động khác chen vào để khứ đơn ( liên từ : when, while) - Diễn tả hai hay nhiều hđ đồng thời xảy khứ( tất hành động chia khứ ... yesterday Thì tương lai đơn +) S + will + V + O -) S + will + not + V + O ?) Will + S + not + O? Ex I will buy these books -Diễn tả hđ xảy tương lai +) S + am/is/are + going to + V + O Thì -) S ... thói quen khứ không liên quan đến Ex When I was young, I used to go to school on foot Một vài động từ KHÔNG chia tiếp diễn hoàn thành Hear, seem, appear, see, notice, care, like, dislike, hate,...
 • 3
 • 259
 • 3

Luyện tập và chữa các câu về thì của động từ trong đề thi đại học (Tài liệu bài giảng) pptx

Luyện tập và chữa các câu về thì của động từ trong đề thi đại học (Tài liệu bài giảng) pptx
... môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p ch a câu v c a ñ ng t ñ thi ñ i h c A plays B is playing C has played We … maths at this time last week A were learning B are learning C learnt ... have a fever must go home immediately A B C D Physics are my best subject at school A B C D IV Tìm câu ñ ng nghĩa They last visited me five years ago A They haven’t visited me for a long time B I...
 • 2
 • 948
 • 49

bai tap cac thi cua dong tu

bai tap cac thi cua dong tu
... (run) for an hour V / GIVE THE RIGHT FORM OF THE VERBS IN BRACKETS : S FUTURE , S PRESENT, PRESENT PERFECT, FUTURE PERFECT or FUTURE CONTINUOUS We’ll go out when the rain (stop) I (stay) here until ... their work He (do) nothing before he (see) me He (thank) me for what I (do) for him I (be) sorry that I (hurt) him 5 I (not, see) my friend for ages when I (catch) sight of him this morning You ... (see) an accident when we (wait) for the bus Just as I (leave) for home, a student (stop) me in the hall When the student (hear) the bell, they (get) up and (leave) George (fall) off the ladder...
 • 4
 • 469
 • 5

Các dạng thì của động từ doc

Các dạng thì của động từ doc
... : Past Continuous (thì kh ti p di n) (I was doing)……………………………… Bài s 13 : Present Perfect (thì hi n t i hoàn thành ) (I have done) (1)………………………… Bài s 14 : PRESENT PERFECT (Thì Hi n t i hoàn thành ... (2)……………………………… Bài s 15 : Thì hi n t i hoàn thành (I have done) (3)…………………………………………… Bài s 16 : Thì hi n t i hoàn thành ti p di n (I have been doing)……………………………… Bài s 17 : Thì hi n t i hoàn thành ... Bài s 18 : Thì hi n t i hoàn thành……………………………………………………………… Bài s 19 : Thì hi n t i hoàn thành v i How long kh ñơn v i when since for…… Bài s 20 : Thì hi n t i hoàn thành (I have...
 • 64
 • 188
 • 0

CAD, orCAD - Thí Nghiệm ĐIện Tử phần 2 doc

CAD, orCAD - Thí Nghiệm ĐIện Tử phần 2 doc
... TcAD - 20 03 11 Giáo trình thí nghiệm CAD Sinh viên thử vẽ mặt trụ z = x + y hàm mesh hàm surf IV Tự chọn Giải hệ phương trình sau: 2x1 + 4x2 + 6x3 – 2x4 = x3 + 2x4 = 2x2 + 4x3 + 2x4 = x1 + 2x2 + ... paraboloid z=x2+y2 không gian chiều: >>close all >>t =-5 :0.1:5; >> [x,y]=meshgrid(t); %dinh luoi ve >>z=x. ^2+ y. ^2; >> subplot (2, 2,1), mesh(z) © TcAD - 20 03 %ve mat luoi 3D 10 Giáo trình thí nghiệm CAD ... >>theta=0:0.05 :2* pi; >>r=sin(5*theta); >>polar(theta,r) © TcAD - 20 03 Giáo trình thí nghiệm CAD 90 120 60 0.5 150 30 180 21 0 330 24 0 300 27 0 Hình 1.4 – Biểu diễn đồ thị hàm số hệ tọa độ cực III.4 .2 Đồ...
 • 7
 • 159
 • 1

Verb phrase (ngữ động từ) –phần 2 pot

Verb phrase (ngữ động từ) –phần 2 pot
... cooked dinner for his family Saturday night 3 .2. 2 Past Progresseive (thời khứ tiếp diễn): Thời khứ tiếp diễn dùng để diễn đạt: (1) hành động xảy khứ bị hành động khác “chen ngang” (khi ) Trong trường ... (thời khứ hoàn thành): Thời khứ hoàn thành dùng để diễn đạt: (1) hành động xảy trước hành động khác khứ, câu thường có có hành động: Thời khứ hoàn thành thường dùng với phó từ thời gian là: after, ... lived in New York for ten years before he moved to VN 3 .2. 4 Past Perfect Progressive (thời khứ hoàn thành tiếp diễn): Chỉ hành động thuộc nhóm (2) thời khứ hoàn thành ta dùng thời khứ hoàn thành tiếp...
 • 12
 • 165
 • 3

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 2 doc

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 2 doc
... racing their horses through the meadow · Các cụm từ nhóm sau nhóm động vật gia súc Cho dù sau giới từ of danh từ số nhiều động từ chia theo chủ ngữ – thứ số ít: flock of birds/ sheep, school of ... 4.9 Cách dùng there is, there are Được dùng để tồn người vật nơi Chủ ngữ thật câu là danh từ sau động từ Nếu danh từ số động từ to be chia thứ số ngược lại Mọi biến đổi thời thể to be there giữ ... chứ)  Trong dạng tiếng Anh quy chuẩn văn chương số động từ khác to be sử dụng với there: Động từ trạng thái: stand/ lie/ remain/ exist/ live Động từ đến: enter/ go/ come/ follow/ develop In a small...
 • 11
 • 418
 • 4

LV Chiến lược Marketing cho khu đô thị Sunrise Đông Kiều - Phần 2 docx

LV Chiến lược Marketing cho khu đô thị Sunrise Đông Kiều - Phần 2 docx
... án Khu liên hợp Công nghệ Đô thị Thương mại - Dịch vụ Tập trung Sunrise Đông Kiều; quản lý toàn dịch vụ hoạt động Khu liên hợp Công nghệ Đô thị Thương mại - Dịch vụ Tập trung Sunrise Đông Kiều, ... Trang 24 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN I&T Bảng 2. 5 Các tiêu kiến trúc - xây dựng ( Nguồn: bảng dự án Sunrise Đông Kiều) Khu Nhà hỗn hợp: - Các chung cư cao cấp (khu vực cạnh bờ sông Đông ... quan dự án Khu Đô thị Công Nghệ Sunrise Đông Kiều tổ chức trung tâm đô thị xanh cao cấp, với mật độ xây dựng thấp Trục đường xuyên suốt Khu công nghệ, chiều rộng lộ giới 42 m, đường đôi, có dải...
 • 11
 • 140
 • 0

Bài tập về thì của động từ ppt

Bài tập về thì của động từ ppt
... Bài tập động từ Phan Thị Thạch 2.I … to Paris yet.I hope I can visit it once a.have never been b.was never ... spent/was 3.I want to buy a new bike.I….it since I ….was a.have used b.used c.am using d.will use Bài tập động từ Phan Thị Thạch 4.The rainy season… in May in Vietnam a.began b.has begun c.is beginning ... you….here? a.do you stay/came b.are you staying/come c.did you stay/came d.do you stay/come Bài tập động từ Phan Thị Thạch 5.This flower….good a.is smelling b.smells c.was smelling d.was smelled...
 • 4
 • 394
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: ỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANBáo cáo - Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ươngĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍBài thuyết trình Làm việc nhóm (Worksets) trong RevitBài tiểu luận Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang WDM sử dụng phần mềm OptisystemBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtBáo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Lập trình mạng trên máy Pocket PCGiải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Quốc tế DeltaHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.sáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của vận động viên đội tuyển điền kinh lớp 8sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho sinh lớp 5Flyers 9 ok