Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các xã ven biển huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh

Đánh giá tác động lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão đến sinh kế của dân các ven biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các xã ven biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********* Kiều Hải Liên ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI CỦA THIÊN TAI DO BÃO LŨ ĐẾN SINH KẾ CỦA CƯ DÂN CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ... quan đến hướng nghiên cứu đề tài II Lượng giá thiệt hại bão đến sinh kế dân Đánh giá tác động bão đến sinh kế dân khu vực ven biển Vốn sinh kế tự nhiên Vốn sinh kế người Vốn sinh kế ... Kỳ Anh + Đánh giá tác động thiên tai bão lụt tới sinh kế người dân khu vực ven biển + Lượng giá thiệt hại sinh kế ven biển huyện Kỳ Anh giai đoạn 20082013 tác động thiên tai bão + Định...
 • 127
 • 262
 • 2

Đánh giá tác động lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão đến sinh kế của dân các ven biển huyện kỳ anh, tỉnh tĩnh

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các xã ven biển huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********* Kiều Hải Liên ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI CỦA THIÊN TAI DO BÃO LŨ ĐẾN SINH KẾ CỦA CƯ DÂN CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ... CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, LƢỢNG GIÁ THIỆT HẠI CỦA THIÊN TAI DO BÃO LŨ VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG TẠI CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH Error! Bookmark not defined ii 3.1 Phân tích tác động ... 3.1.3 Tác động thiên tai đến thu nhập ngƣời dânError! Bookmark not defined 3.1.4 Các hỗ trợ sau thiên tai Error! Bookmark not defined 3.2 Đánh giá tác động thiên tai tới sinh kế ven biểnError!...
 • 15
 • 249
 • 0

Đời sống văn hóa vật chất tinh thần của dân các làng ven biển huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945

Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân các làng ven biển huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945
... V O TO TRNG I HC VINH LNG TH PHNG ĐờI SốNG VĂN HóA VậT CHấT TINH THầN CủA CƯ DÂN CáC LàNG VEN BIểN HUYệN HậU LộC, TỉNH THANH HóA (Từ ĐầU THế Kỷ XIX ĐếN NĂM 1945) CHUYấN NGNH: LCH S VIT NAM ... sng húa vt cht v tinh thn ca c dõn cỏc lng ven bin huyn Hu Lc, tnh Thanh Húa (t u th k XIX n nm 1945) lm ti Lun thc s, mong mun gúp phn gii mó nhng khoa hc ang t Chn cỏc lng ven bin huyn Hu ... dõn ven bin nc ta Tuy nhiờn, cỏc cụng trỡnh ú cha i sõu tỡm hiu mt cỏch cú h thng v i sng húa vt cht v tinh thn ca c dõn cỏc lng ven bin tng vựng i sng húa vt cht v tinh thn ca c dõn cỏc lng ven...
 • 171
 • 935
 • 3

đánh giá tác động của việc khai thác quặng đến sinh kế của người dân cẩm hòa-huyện cẩm xuyên-tĩnh tĩnh

đánh giá tác động của việc khai thác quặng đến sinh kế của người dân ở xã cẩm hòa-huyện cẩm xuyên-tĩnh hà tĩnh
... tỉnh Tĩnh -Tìm hiểu thực trạng hoạt động khai thác quặng Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên,tỉnh Tĩnh -Đánh giá tác động hoạt động khai thác quặng đấn sinh kế người dân Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, ... tin hiệu việc khai thác quặng Với lý chọn đề tài Đánh giá tác động việc khai thác quặng đến sinh kế người dân Cẩm Hòa-Huyện Cẩm Xuyên -Tĩnh Tĩnh làm đề tài báo cáo tốt nghiệp 1.2.Mục tiêu ... hoạt động khai thác quặng địa bàn nghiên cứu 3.2.2 Tác động hoạt động khai thác quặng tới sinh kế người dân địa bàn nghiên cứu + Sự tác động mặt người : + Sự tác động mặt tự nhiên + Sự tác động...
 • 42
 • 577
 • 7

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất của dự án formosa trên địa bàn huyện kỳ anh, tỉnh tĩnh giai đoạn 2008 2012

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của dự án formosa trên địa bàn huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh giai đoạn 2008 2012
... VIẾT HOÀNG "ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT CỦA DỰ ÁN FORMOSA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TỈNH GIAI ĐOẠN 2008 - 2012" Chuyên ... cảng nước sâu Sơn Dương) địa bàn Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Tĩnh giai đoạn 2008 - 2012 Mục đích đề tài Nghiên cứu công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất dự án ... QUAN CỦA TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Khái niệm bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư...
 • 111
 • 302
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất của dự án Formosa trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh giai đoạn 2008 - 2012

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của dự án Formosa trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008 - 2012
... VIẾT HOÀNG "ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA DỰ ÁN FORMOSA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TỈNH GIAI ĐOẠN 2008 - 2012" Chuyên ... thường, GPMB, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất Thực trạng công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất dự án Formosa nghiên cứu địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2008 - 2012 2.2 Phạm ... điều tra Thu thập tài liệu, văn bản, sách có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định giá bồi thường Nhà nước thu hồi đất 33 dự án khung giá đất quy định Nhà nước giá bồi thường áp...
 • 111
 • 141
 • 0

ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM

ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM
... lệ không lớn lâu dài ảnh hưởng đến môi trường nước mặt hoạt động dân cư xung quanh Vì tóan Ứng dụng phương pháp hình đánh giá thiệt hại kinh tế ô nhiễm môi trường nước mặt – lấy Quận TP Hồ ... lượng môi trường Quận 22 v CHƯƠNG 25 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Khái quát môi trường ô nhiễm môi trường 25 3.1.1 Khái niệm môi trường 25 3.1.2 Ô nhiễm môi trường tác nhân gây ô nhiễm ... nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT – LẤY QUẬN 9,...
 • 86
 • 630
 • 1

Quản lý hoạt động dạy học 2 buổi ngày của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Đại từ tỉnh Thái Nguyên theo chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo giai đoạn 2012 đến 2015

Quản lý hoạt động dạy học 2 buổi ngày của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Đại từ tỉnh Thái Nguyên theo chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 đến 2015
... tài Quản hoạt động dạy học buổi/ ngày Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên theo Chương trình mục tiêu Quốc gia GD&ĐT giai đoạn 20 12- 2015 làm luận văn tốt nghiệp Mục đích ... cứu Do chọn vấn đề Quản hoạt động dạy học buổi/ ngày Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên theo chương trình mục tiêu Quốc gia GD&ĐT giai đoạn 20 12- 2015 để làm đề tài ... lí hiệu trƣởng trƣờng tiểu học dạy học buổi/ ngày theo Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo 1.5.1 Quản chương trình, kế hoạch dạy học buổi/ ngày Dạy học buổi/ ngày xu đổi giáo dục tiểu...
 • 126
 • 670
 • 7

đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa địa phương ở htx nông nghiệp tín lợi quảng lợi huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa địa phương ở htx nông nghiệp tín lợi xã quảng lợi huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
... đảm công tác quản lý thời gian tới tốt 40 HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA ĐỊA PHƯƠNG HTXNN TÍN LỢI 2.1.Thực trạng sản xuất lúa địa bàn Tín Lợi HTX trọng điểm sản xuất lúa Quảng Lợi Người dân ... dung: Nghiên cứu yếu tố sản xuất, kết sản xuất hiệu kinh tế lúa địa phương so với trồng địa bàn - Về không gian: HTX nông nghiệp Tín Lợi, Quảng Lợi, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Về thời gian: Đề ... phương HTX nông nghiệp Tín Lợi Quảng Lợi huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu chung: Mục tiêu chung đề tài phân tích đánh giá hiệu kinh tế lúa địa phương...
 • 89
 • 760
 • 5

Khảo sát tình hình bệnh nha chu nhu cầu điều trị của nhân dân thị trấn thuận an , huyện phú vang , tỉnh thừa thiên huế

Khảo sát tình hình bệnh nha chu và nhu cầu điều trị của nhân dân thị trấn thuận an , huyện phú vang , tỉnh thừa thiên huế
... số Nha Chu nhân dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Nhu cầu điều trị bệnh Nha chu nhân dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 3 Chương TỔNG QUAN ... giáo, Thạc s , Bác sỹ Vũ Thị Bắc Hải Nhóm sinh viên tiến hành thực đề tài: Khảo sát tình hình bệnh Nha chu nhu cầu điều trị nhân dân thị trấn Thuận An , huyện Phú Vang , tỉnh Thừa Thiên Huế ... có nhu cầu điều trị cao (9 2,5 9%) Nhóm tuổi 34-4 4, cạo cao có nhu cầu điều trị chiếm tỷ lệ 6 5,6 3 %, nhu cầu VSRM chiếm tỷ lệ 10 0,0 % Nhóm tuổi > 5 0, VSRM có nhu cầu điều trị chiếm tỷ lệ cao 9 8,3 9%,...
 • 35
 • 1,139
 • 17

Tập quán cưới xin truyền thống của người khơ mú tà cạ, huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ an ảnh hưởng của nó tới việc xây dựng đời sống văn hoá mới hiện nay

Tập quán cưới xin truyền thống của người khơ mú xã tà cạ, huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ an và ảnh hưởng của nó tới việc xây dựng đời sống văn hoá mới hiện nay
... trị tinh thần lễ cưới người Khơ Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Từ thấy biến đổi đám cưới cổ truyền đám cưới nay, thấy ảnh hưởng tới việc xây dựng đời sống văn hoá Cạ Qua biết ... tế, hội Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoa Dân tộc 10A Chương 2: Tập quán cưới xin truyền thống người Khơ Cạ Kỳ Sơn - Nghệ An Chương 3: Những ảnh hưởng tục cưới xin truyền ... cưới xin truyền thống người Khơ Cạ tới việc xây dựng đời sống văn hoá đồng bào, số nhận xét kiến nghị 3.1 Một số tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá Cạ… 61 3.2 Những ảnh hưởng cưới...
 • 12
 • 382
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá quy định của luật dân sự về xác định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăkmô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do bão và áp dụng cho trường hợp bão số 7 2008 tại huyện diễn châu nghệ anđánh giá thiệt hại môi trườngcông ty thiết bị y tế phương đông và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh ở công tyđánh giá khả năng sinh sản của lợn bản thuần và tổ hợp lai giữa đực móng cái với lợn nái bản tại xã độc lập huyện kỳ sơn tỉnh hoà bìnhđánh giá sự hài lòng về thái độ đồng cảm của ngân hàng đối với khách hàngtiêu chuẩn đánh giá thiệt hại do lũ quét gây rađánh giá cảm nhận của người dân về thuế tncnhảo luận hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng bài tập thảo luận thứ 4thảo luận hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng bài tập thảo luận 4thảo luận hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngđánh giá thực trạng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng ven biển huyện giao thuỷ tỉnh nam địnhbài tập cá nhân luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp dồngbuoi thao luan thu 5 hop dong va boi thuong thiet hai ngoai hop dongThánh phêrô và chén đắngGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcHCM voi CNMarx leninChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVan hoa dog bang bac boVan hoa nam boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT1 GioiThieuVeLTHDT5 kethua6 dahinh