Tiến hóa trầm tích châu thổ ngầm sông hậu trong pleistocen muộn – holocen

Tiến hóa trầm tích châu thổ ngầm sông hậu trong pleistocen muộn holocen

Tiến hóa trầm tích châu thổ ngầm sông hậu trong pleistocen muộn  holocen
... NGM SễNG HU TRONG PLEISTOCEN MUN - HOLOCEN 64 4.1 DAO NG MC NC BIN TRONG PLEISTOCEN MUN, PHN MUN - HOLOCEN 64 4.2 TIN HểA TRM TCH TRONG PLEISTOCEN MUN, PHN MUN HOLOCEN ... HU TRONG PLEISTOCEN MUN - HOLOCEN 43 3.1 C IM A CHN A TNG 44 3.1.1 Cỏc b mt ranh gii chớnh 44 3.1.2 Cỏc a chn 48 3.2 C IM TNG TRM TCH PLEISTOCEN MUN - HOLOCEN ... hỡnh 1.4 cho thy, ranh gii Pleistocen - Holocen khu vc sụng Hu nm sõu khong trờn di 20m Ti l khoan LKST trm tớch Pleistocen mun phõn b t sõu 26,4m, ranh gii Pleistocen- Holocen l b mt trm tớch...
 • 81
 • 207
 • 1

Tiến hóa trầm tích châu thổ ngầm sông hậu trong pleistocen muộn holocen

Tiến hóa trầm tích châu thổ ngầm sông hậu trong pleistocen muộn – holocen
... NGƯỜI DÂN NHẬP CƯ ĐỐI VỚI NGẬP LỤT Ở HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm Người ... Nội 34 2.3 Biến đổi khí hậu 36 2.3.1 Biến đối khí hậu Việt Nam 37 2.3.2 Biến đổi khí hậu khu vực Hà Nội 38 2.4 Kịch biến đổi khí hậu cho khu vực Hà Nội 40 ... 1900 2002 Hà Nội 39 Hình 2.3 Biến động lượng mưa trung bình năm giai đoạn 1886 2001 40 Hình 2.4 Kịch nhiệt độ trạm Hà Đông Hà Nội 41 Hình 2.5 Kịch lượng mưa trạm Hà Đông Hà...
 • 14
 • 288
 • 0

Tiến hóa trầm tích oligocen miocen khu vực phía bắc bể sông hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan

Tiến hóa trầm tích oligocen  miocen khu vực phía bắc bể sông hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan
... cứu tiến hóa môi trường trầm tích Kainozoi khu vực Bắc bể Sông Hồng cần dựa nhận thức mối quan hệ nhân bối cảnh địa động lực đặc điểm trầm tích Trong Oligocen Miocen hoạt động địa động lực Bắc bể ... miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông ... đặc điểm tiến hóa trầm tích khu vực nghiên cứu 2.3 HƢỚNG TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Hƣớng tiếp cận Để nghiên cứu tiến hóa trầm tích Oligocen Miocen khu vực Bắc bể Sông Hồng trước...
 • 29
 • 268
 • 0

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan163640

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan163640
... NHIÊN  - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG TIẾN HÓA TRẦM TÍCH OLIGOCEN MIOCEN KHU VỰC PHÍA BẮC BỂ SÔNG HỒNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO VÀ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ LIÊN QUAN Chuyên ngành: ... hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan đƣợc đặt nhằm giải vấn đề mang tính cấp thiết nêu với mục tiêu nhiệm ... miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông...
 • 104
 • 575
 • 0

đặc điểm và lịch sử tiến hoá trầm tích đệ tứ khu vực đồng bằng huế

đặc điểm và lịch sử tiến hoá trầm tích đệ tứ khu vực đồng bằng huế
... vùng cng rt phát trin Chơng II Lịch sử Hệ phơng pháp nghiên cứu trầm tích Đệ tứ vùng đồng Huế 2.1 Lịch sử nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu trầm tích Đệ tứ vùng đồng Huế chia làm giai đoạn: trớc năm ... kéo dài vào thời gian 42 Khoỏ Lun Tt Nghip Chơng V Lịch sử phát triển địa chất Đệ tứ khu vực đồng huế 5.1 Quy luật tiến hóa thành tạo trầm tích đệ tứ theo thời gian không gian Trong kỷ Đệ tứ xảy ... pháp phân tích cổ sinh 11 Chơng Đặc điểm địa chất khu vực 12 3.1 Địa tầng 12 3.1.1 Ranh giới trầm tích Nêogen- Đệ tứ 12 3.1.2 Thang địa tầng 12 3.1.3 Địa tầng trầm tích Đệ tứ 13 3.2 Đặc điểm cấu...
 • 63
 • 640
 • 3

Tiến hóa trầm tích pliocen đệ tứ vùng biển nông

Tiến hóa trầm tích pliocen đệ tứ vùng biển nông
... ỏy t Granit phc h ốo C Cỏt bt kt Pliocen Granit phc h inh Quỏn 330m Trm tớch Pliocen 319,5m Trm tớch Pliocen 3.2 c im tng ỏ lm c s cho vic phõn chia a tng Pliocen - t vựng nghiờn cu, khúa ... 4.2.1 Tp S1 (N21) Tp Pliocen di c gii hn bi bt chnh hp khu vc Miocen - Pliocen phớa di (SB1) v b mt ngp lt cc i phớa trờn (SB2) - Gp ti lụ 120 - 121, ngoi Qung Ngói - Bỡnh nh Tp Pliocen di c trng ... tng phõn 12 CHNG 3: C IM TNG TRM TCH PLIOCEN - T 3.1 Kt qu minh gii cỏc mt ct a chn tiờu biu 3.1.1 a chn du khớ Trong mt ct a chn du khớ thy rừ ranh gii ca Pliocen - t v Miocen thng Liờn kt vi...
 • 42
 • 355
 • 1

Tiến hóa trầm tích Pliocen đệ tứ vùng thềm lục địa từ quảng nam đến bình thuận

Tiến hóa trầm tích Pliocen đệ tứ vùng thềm lục địa từ quảng nam đến bình thuận
... tướng trầm tích Pliocen- Đệ tứ thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Thuận - Chương Địa tầng phân tập trầm tích Pliocen- Đệ tứ thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Thuận - Chương Tiến hóa trầm tích P ... tướng trầm tích Pliocen- Đệ tứ vùng TLĐ từ Quảng Nam đến Bình Thuận, - Nghiên cứu ĐTPT trầm tích Pliocen- Đệ tứ vùng TLĐ từ Quảng Nam đến Bình Thuận, - Nghiên cứu tiến hóa trầm tích Pliocen- Đệ tứ vùng ... băng Đệ tứ 17 CĐKT lại mạnh Đây thuận lợi lớn nghiên cứu lịch sử tiến hóa trầm tích Pliocen- Đệ tứ mối quan hệ với DĐMNB 5.2 TIẾN HÓA TRẦM TÍCH PLIOCEN - ĐỆ TỨ VÙNG THỀM LỤC ĐỊA TỪ QUẢNG NAM ĐẾN BÌNH...
 • 27
 • 492
 • 0

Tiến hóa trầm tích pliocen đệ tứ vùng biển nông ven bờ khu vực trung trung bộ

Tiến hóa trầm tích pliocen  đệ tứ vùng biển nông ven bờ khu vực trung trung bộ
... húa trm tớch Pliocen - T vựng bin nụng ven b khu vc Trung Trung b lm ti khúa lun ca mỡnh thun li cho vic xỏc nh din tớch v phm vi vựng nghiờn cu, tỏc gi s trung gii hn nghiờn cu vo khu vc thm ... T t ven bin cho n cỏc sõu ln hn cng nh giỳp cho vic ỏnh giỏ tim nng khoỏng sn v tai bin a cht ti khu vc ny Vựng bin trung trung b l vựng c trng cho thm lc a trung Vit Nam Bt u t õy cho n khu ... HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN NGUYN C MINH NGC TIN HểA TRM TCH PLIOCEN - T VNG BIN NễNG VEN B KHU VC TRUNG TRUNG B Chuyờn ngnh: a cht Mó s: 60 44 55 LUN VN THC S KHOA HC NGI HNG DN...
 • 106
 • 255
 • 1

TIẾN hóa TRẦM TÍCH KAINOZOI KHU vực bồn TRŨNG cửu LONG TRONG mối QUAN hệ với HOẠT ĐỘNG địa ĐỘNG lực

TIẾN hóa TRẦM TÍCH KAINOZOI KHU vực bồn TRŨNG cửu LONG TRONG mối QUAN hệ với HOẠT ĐỘNG địa ĐỘNG lực
... lý khu vực Nhiệm vụ - Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích Kainozoi bồn trũng Cửu Long - Nghiên cứu mối quan hệ tiến hóa trầm tích với hoạt động địa động lực Kainozoi khu vực bồn trũng Cửu Long ... hợp với xu phát triển châu thổ sông Mekong giai đoạn CHƯƠNG TIẾN HÓA TRẦM TÍCH KAINOZOI BỒN TRŨNG CỬU LONG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐỘNG LỰC 5.1 Đặc điểm địa động lực khu vực bồn trũng ... hoạt động phun trào rộng rãi Miocen muộn Pliocen, đạt đỉnh vào Pliocen 5.2 Tiến hóa trầm tích Kainzoi khu vực bồn trũng Cửu Long mối quan hệ với hoạt động địa động lực Khu vực bồn trũng Cửu Long...
 • 27
 • 129
 • 0

Báo cáo khoa học: Môi trường trầm tích khu vực cầu Kinh An Hạ huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh trong pleistocen muộn Holocen và các khoáng sản liên quan potx

Báo cáo khoa học: Môi trường trầm tích khu vực cầu Kinh An Hạ – huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh trong pleistocen muộn Holocen và các khoáng sản liên quan potx
... chiều ngang 2.1.2 .Các cấu trúc trầm tích mịn hạt bên Bên đơn vị trầm tích thô hạt mô tả loạt đơn vị trầm tích khác mịn hạt thuộc trầm tích cồn sông doi sông Chúng bao gồm đơn vị trầm tích thô, ... sung kiểm chứng, nhóm tác giả phục hồi lại cổ môi trường trầm tích khu vực Bắt đầu môi trường trầm tích thuộc tướng lòng sông có phù sa cổ, môi trường trầm tích cửa sông, đến đầm lầy mặn cổ cuối ... 2.1 .Các trầm tích thuộc tướng lòng sông: 2.1.1 .Trầm tích hạt thô có cấu trúc phân lớp chọn lọc (grade bedding) Trong hầu hết môi trường trầm tích thuộc tướng lòng sông, đơn vị trầm tích thô hạt...
 • 11
 • 278
 • 0

Báo cáo khoa học: ước đầu phân tích mô hình DEM nhằm phát hiện dấu hiệu hoạt động của đứt gãy sông Sài gòn trong pleistocen muộn -holocen ở khu vực Tp.Hồ Chí Minh ppt

Báo cáo khoa học: ước đầu phân tích mô hình DEM nhằm phát hiện dấu hiệu hoạt động của đứt gãy sông Sài gòn trong pleistocen muộn -holocen ở khu vực Tp.Hồ Chí Minh ppt
... 60 60 dẫn DEM- lineament có chất liên quan đến đứt gãy có biểu hoạt động DEM- lineament có chất liên quan đến đứt gãy nhng biểu hoạt động không rõ DEM- lineament cha rõ chất đứt gãy 50 50 DEM- lineament ... Tung Long Khoa Khoa Khoa Lan Tung Long Dĩ An Dĩ An 05 05 Phú Hội Dĩ An Hội Dĩ An JƠ-K Phú Hội Dĩ An abQÔ - Hội Phớc Phớc Hội PhớcHội aQÊ Hậu Nghĩa Hậu Nghĩa Hậu Nghĩa Hóc Môn Hóc Môn Hóc Môn Nhân ... trờn mụ hỡnh DEM Chiu sỏng hng 450, gúc t 200 n 450 nghiờn cu cỏc t góy phng TB N 3.2.Phõn loi cỏc d thng búng DEM- Lineament trờn mụ hỡnh DEM Cỏc d thng búng trờn mụ hỡnh DEM gi l DEM lineament...
 • 11
 • 218
 • 0

Bước đầu phân tích mô hình dem nhằm phát hiện dấu hiệu hoạt động của đứt gãy sông sài gòn trong pleistocen muộn holocen ở khu vực tp.hồ chí minh

Bước đầu phân tích mô hình dem nhằm phát hiện dấu hiệu hoạt động của đứt gãy sông sài gòn trong pleistocen muộn holocen ở khu vực tp.hồ chí minh
... 60 c h ỉ d ẫn DEM- lineament có chất liên quan đến đứt gy có biểu hoạt động DEM- lineament có chất liên quan đến đứt gy nhng biểu hoạt động không rõ DEM- lineament cha rõ chất đứt gy DEM- lineament ... hỡnh DEM DL_2TB=13,3km 45 Hỡnh 4c Mt ct mụ hỡnh DEM qua DL_3TB=3km 45 Hỡnh 4d Mt ct mụ hỡnh DEM gia hai cỏnh ca DL_4TB=1,55km Hỡnh 5a .Minh gii a cht ca (D-L) qua khu vc Hỡnh 5b S thnh to a cht khu ... DEM- lineament cha rõ chất đứt gy DEM- lineament trợt phải (xê dịch địa hình, sông suối) 50 40 D L_1TB=3 50 40 Số hiệu DEM- lineament=độ di DEM- lineament Vị trí mặt cắt 1130 1130 35 45 55 65 75 20 85 95...
 • 13
 • 180
 • 0

Tiến hoá địa hoá trầm tích đệ tứ đồng bằng ven biển miền Trung

Tiến hoá địa hoá trầm tích đệ tứ đồng bằng ven biển miền Trung
... Chương Đặc điểm địa chất trầm tích Đệ tứ đồng miền T rung Chương Tiến hoá địa hoá trầm tích đồ ng miền Trung đặc điểm cổ khí hậu khu vực 12 1-Đặc điểm tiến hoá địa hoá 12 2-Đ ... tài đề cập đến tiến hoá địa hoá cùa trâm tích Đệ tứ thuộc đồng ven biển miền Trung qn;i đỏ rút cnc đặc điểm cổ khí hệu cùa klui vực Đay In vấn đề rộng lớn tương đối nghiên cứu tràm tích mróc ta, ... cắt trầm tích Đê tứ Lệ Thuỷ (Theo Nguyễn Địch Dĩ Trần NahL.) Hình 2: Măt cắt trầm tích Đệ tứ đồng Thừa Thiên - Huế (Theo Nguvễn Đtch Dĩ Trần Nghi ) Hình 3: Sơ đổ mặt cắt trầm tích Đệ tứ đồng...
 • 32
 • 215
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các giai đoạn tiến hoa trầm tích holocen châu thố sòng hồngcác yếu tố quyết định quá trình tiến hoa trầm tích3 tướng trầm tích và quy luật phàn bó các thành tạo holocen châu thổ sông hồngvăn hóa đồng bằng châu thổ bắc bộđịa hóa trầm tíchbể trầm tích malay thổ chuphân tích bài thơ ngắm trăng hồ chí minhviết bài văn phân tích bài thơ ngắm trăngbài văn phân tích bài thơ ngắm trăngphân tích bài thơ ngắm trăng của hồ chí minhphân tích bài thơ ngắm trăng của bác hồphân tích bài thơ ngắm trăng lớp 8phân tích bài thơ ngắm trăngphân tích khổ thơ 5 và 6 trong bài thơ sóngdàn ý phân tích bài thơ ngắm trăngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học