Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở việt nam

nghiên cứu sở luận thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước việt nam

nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở việt nam
... DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM 4.1 Căn pháp để lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn ĐNN Các quy định quản bảo tồn ĐNN ... Việt Nam nhằm hỗ trợ quản bảo tồn đất ngập nước Việt Nam cách hiệu MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN - Làm rõ sở luận lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước vào công tác quản bảo tồn đất ngập ... sinh học dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước mang lại Vì đó, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu sở luận thực tiễn việc lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước...
 • 27
 • 223
 • 0

Nghiên cứu sở luận thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước việt nam

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở việt nam
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kim Thị Thúy Ngọc NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC LỒNG GHÉP CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM ... trợ quản bảo tồn đất ngập nước Việt Nam cách hiệu Mục tiêu luận án - Luận giải sở luận lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước; - Vận dụng ... sinh học dịch vụ hệ sinh thái ĐNN mang lại Vì đó, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu sở luận thực tiễn việc lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước Việt Nam ...
 • 165
 • 140
 • 2

Nghiên cứu sở luận thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nước việt nam

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở việt nam
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG Kim Thị Thúy Ngọc NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC LỒNG GHÉP CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM ... defined 1.1.3 Các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn cung cấp Error! Bookmark not defined 1.2 sở luận việc lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản bảo tồn đất ngập nƣớc ... GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƢỚC VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 4.1 Căn pháp Error! Bookmark not defined 4.2 s luận thực tiễn ...
 • 23
 • 94
 • 0

nghiên cứu sởluận phương pháp luận của các phương pháp TCM CVM bước đầu áp dụng vào việc xác định giá trị du lịch của vườn quốc gia cúc phương

nghiên cứu cơ sở lí luận và phương pháp luận của các phương pháp TCM và CVM và bước đầu áp dụng vào việc xác định giá trị du lịch của vườn quốc gia cúc phương
... nhng ni dung chớnh sau õy: Chng L LUN CHUNG V TCM V CVM Chng TI NGUYấN DU LCH CA VN QUC GIA CC PHNG Trơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học 10 Chng XC NH GI TR TI NGUYấN DU LCH CA VN QUC GIA ... cỏc bn hc viờn gn xa NI DUNG Trơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học 11 Chng L LUN CHUNG V TCM V CVM Trong thi gian gn õy, nhiu nh nghiờn cu du lch v l hnh nhiu quc gia trờn th gii ó nhn mnh ... chi phớ du lch ỏnh giỏ cỏc Vn quc gia v cỏc hot ng du lch Trơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học 22 Sau ú Clawson ó tin hnh ng dng TCM v CVM ti Yosemite, Grand Canion v Vn quc gia Shenandoah...
 • 126
 • 211
 • 1

Luận văn: Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững Việt Nam - thực tiễn pháp luật điều chỉnh doc

Luận văn: Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - thực tiễn và pháp luật điều chỉnh doc
... chương: - Chương I: Tổng quan phát triển bền vững Chương II: Gắn kết môi trường vào công tác lập kế hoạch phát triển Việt Nam Chương III: Cơ chế pháp lý đảm bảo gắn kết môi trường vào công tác lập kế ... đặc biệt, mạnh dạn chọn đề tài: Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững Việt Nam - thực tiễn pháp luật điều chỉnh làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp mình, ... PHẢI GẮN KẾT MÔI TRƯỜNG VÀO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH 16 Công tác lập kế hoạch (công tác kế hoạch hóa) trình bao gồm việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển: - Chiến lược phát triển...
 • 52
 • 268
 • 0

Nghiên cứu vấn đề sử dụng hợp bảo vệ tài nguyên nước Việt Nam nói chung tỉnh Hải Dương nói riêng

Nghiên cứu vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước ở Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng
... CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu vấn đề sử dụng hợp bảo vệ tài nguyên nước Việt Nam nói chung tỉnh Hải Dương nói riêng - Đối tượng học sinh tham gia ngoại khoá: Lớp 12 IV- QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... CỦA HỌC SINH - Các vấn đề tài nguyên nước Việt Nam địa phương - Hiện trạng vấn đề sử dụng nguồn nước - Các nguồn gây ô nhiễm nước - Giải pháp sử dụng hợp bảo vệ tài nguyên nước III – TỔ CHỨC ... CỨU 1- Quan điểm: a- Quan điểm lãnh thổ: Nghiên cứu khác biệt sử dụng hợp bảo vệ tài nguyên nước vùng lãnh thổ Việt Nam đặc trưng tỉnh Hải Dương b- Quan điểm lịch sử: Phân tích, đánh giá tàinguyênnước,...
 • 11
 • 286
 • 0

Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững Việt Nam - thực tiễn pháp luật điều chỉnh

Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - thực tiễn và pháp luật điều chỉnh
... chương: - Chương I: Tổng quan phát triển bền vững - Chương II: Gắn kết môi trường vào công tác lập kế hoạch phát triển Việt Nam - Chương III: Cơ chế pháp lý đảm bảo gắn kết môi trường vào công tác lập ... PHẢI GẮN KẾT MÔI TRƯỜNG VÀO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH Công tác lập kế hoạch (công tác kế hoạch hóa) trình bao gồm việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển: - Chiến lược phát triển ... bảo gắn kết môi trường vào công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam công việc thiết thực nhằm tìm giải pháp hữu hiệu cho đường phát triển bền vững nước ta Vấn đề hòa nhập môi trường...
 • 50
 • 464
 • 0

Nghiên cứu về cây cà phê ngành sản xuất cà phê Việt Nam

Nghiên cứu về cây cà phê và ngành sản xuất cà phê ở Việt Nam
... nước sản xuất xuất phê lớn thứ hai giới, sau Brazil Dưới số liệu sản lượng, giá trị giá phê xuất Việt Nam 12 tháng năm 2010: Biểu 2: Bảng thống kê sản lượng, giá trị giá phê xuất Việt Nam ... xuất phê sang Mỹ lên tới 20,02% tổng kim ngạch xuất phê Việt Nam sang 10 thị trường nhập phê Việt Nam lớn nay( xem bảng sau): Biểu 1: Mười thị trường xuất phê chủ yếu Việt Nam Năm ... Bên cạnh xuất phê dạng thô (cà phê hạt) hoàn toàn phát triển phê chế biến phê hòa tan, phê fin với nguồn lợi đem lại gấp nhiều lần nhằm xây dựng thương hiệu phê Việt Nam thị trường...
 • 16
 • 1,219
 • 4

Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững Việt Nam - thực tiễn pháp luật điều chỉnh

Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - thực tiễn và pháp luật điều chỉnh
... chương: - Chương I: Tổng quan phát triển bền vững - Chương II: Gắn kết môi trường vào công tác lập kế hoạch phát triển Việt Nam - Chương III: Cơ chế pháp lý đảm bảo gắn kết môi trường vào công tác lập ... PHẢI GẮN KẾT MÔI TRƯỜNG VÀO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH Công tác lập kế hoạch (công tác kế hoạch hóa) trình bao gồm việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển: - Chiến lược phát triển ... vào lập kế hoạch phát triển 27 CHƯƠNG III CƠ CHẾ PHÁP LÝ ĐẢM BẢO GẮN KẾT MÔI TRƯỜNG VÀO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN...
 • 52
 • 227
 • 0

“Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững Việt Nam - thực tiễn pháp luật điều chỉnh”

“Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - thực tiễn và pháp luật điều chỉnh”
... chương: - Chương I: Tổng quan phát triển bền vững - Chương II: Gắn kết môi trường vào công tác lập kế hoạch phát triển Việt Nam - Chương III: Cơ chế pháp lý đảm bảo gắn kết môi trường vào công tác lập ... PHẢI GẮN KẾT MÔI TRƯỜNG VÀO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH Công tác lập kế hoạch (công tác kế hoạch hóa) trình bao gồm việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển: - Chiến lược phát triển kinh ... vào lập kế hoạch phát triển 27 CHƯƠNG III CƠ CHẾ PHÁP LÝ ĐẢM BẢO GẮN KẾT MÔI TRƯỜNG VÀO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN...
 • 52
 • 222
 • 0

Nghiên cứu chiến lược đâu tư bảo dưỡng quốc lộ, tỉnh lộ Việt Nam

Nghiên cứu chiến lược đâu tư và bảo dưỡng quốc lộ, tỉnh lộ Việt Nam
... l ỡ c c a c h ẽ n h s c h ọ i M ố i ẵ a n g c ĩ t c ẵ ổ n g trỳc tiặp ẵặ n viẻc hiẻn ngừội Viẻt Nam sứ dũng ẵừộng x nhừ thặ nĂo c c t h x ẵ ỏ n g d n c ủ n g n h c c t h t r ả n h o l n h ... ẵ ộ n g q u õ c l ổ c h ẵ o c a V i ẻ t Scott Wilson Kirkpatrick Trang II -4 ẵừỡc giối, Chàu Nam, B ă n G h i n h ố K ỵ t h u t - P h t t r i è n X h ổ i H N g h i n c u C h i ặ n l ỡ c ộ n ... t r ộ n g h ỡ p n g o i l ẻ ẵ n g l u ỷ s o v ố i t i u c h u n v ậ q u õ c l ổ vĂ tình lổ Viẻt Nam P h ã n ẵ i ậ u t r a c h o B o c o n g h i n c u ẵ ộ n g b ổ n Ă y l Ă n g u ó n s õ l i ẻ...
 • 50
 • 209
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học các dịch vụ hệ sinh thái rừng khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa tỉnh quảng trị

Nghiên cứu đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa tỉnh quảng trị
... NGHIỆP VÀ PTNT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHỔNG TRUNG NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG ... thực luận án Nghiên cứu đa dạng sinh học các giá trị dịch vụ của hệ sinh thái rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” Mục tiêu của đề tài: - Nghiên cứu tính ĐDSH ... biển hệ sinh thái nước khác, tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên; ĐDSH bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài), hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái) Đa dạng...
 • 221
 • 679
 • 1

nghiên cứu đa dạng sinh học các dịch vụ hệ sinh thái rừng khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa tỉnh quảng trị

nghiên cứu đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa tỉnh quảng trị
... luận án ' 'Nghiên cứu đa dạng sinh học các giá trị dịch vụ của hệ sinh thái rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” Mục tiêu của đề tài luận án - Nghiên cứu tính ... loài hệ sinh thái rừng nhằm xác định giá trị bảo tồn quan trọng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa - Bước đầu nghiên cứu lượng hóa giá trị cảnh quan giá trị chống xói mòn đất Khu bảo tồn thiên ... pháp bảo tồn ĐDSH khác ban hành văn pháp luật, thành lập hệ thống KBTTN, xây dựng sở bảo tồn chuyễn chỗ, 1.3 Tình hình nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học Quảng Trị Một công trình nghiên cứu...
 • 25
 • 424
 • 2

138 Quản những vùng đất ngập nước Việt Nam

138 Quản lý những vùng đất ngập nước ở Việt Nam
... vốn kỹ thuật VI Các Vấn Đề Cần Thiết Để Quản Bảo Vệ Vùng Đất Ngập Nước - Cần tiếp tục nghiên cứu để có chiến lược quản lý, Bảo vệ khai thác đất ngập nước Tiền Giang Ngoài hệ sinh thái rừng ... Nghiên cứu quản Nhà Khoa học nước, tổ chức Quốc tế để việc quản lý, bảo vệ đất ngập nước Tỉnh có bước tiến triển mạnh 17 Đặc Điểm Tự Nhiên Tính Đa Dạng Sinh Học Vùng Đất Ngập Nước Láng Sen, ... vệ đất ngập nước Kết bước đầu Quản Bảo vệ đất ngập nước Tiền Giang nhiều việc phải tiếp tục thực Sở KH – CN & MT Tiền Giang mong muốn có cộng tác giúp đỡ Viện, Trường, Cơ quan Nghiên cứu quản...
 • 93
 • 656
 • 5

“Thực trạng công tác quản lí chi trả chế độ hưu trí Việt nam hiện nay”

“Thực trạng công tác quản lí chi trả chế độ hưu trí ở Việt nam hiện nay”
... khách quan vai trò chế độ hu trí hệ thống chế độ BHXH Tác dụng chế độ hu trí III công tác quản chi trả chế độ hu trí Phần II: thực trạng công tác quản chi trả chế độ hu trí 48 ... chung chế độ hu trí công tác quản chi trả chế độ hu trí Phần II: Thực trạng công tác quản chi tra chế độ hu trí Việt nam Phần III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm thực tốt công tác quản chi ... quy định, điều kiện chế độ hu trí Do vấn đề gây trở ngại cho công tác quản chi trả II Thực trạng công tác quản chi trả chế độ hu trí BHXH việt nam: Qui định chế độ hu trí: Theo qui định...
 • 48
 • 348
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: quản lý đất ngập nước ở việt namđất ngập nước ở việt namvùng đất ngập nước ở việt namcác loại hình đất ngập nước ở việt namhiện trạng sử dụng đất ngập nước ở việt namhệ sinh thái đất ngập nước ở việt namcác khu đất ngập nước ở việt namdiện tích đất ngập nước ở việt namhiện trạng đất ngập nước ở việt namcác vùng đất ngập nước ở việt namnghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynghiên cứu cơ sở lý luận đề xuất mức phí sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân ứng dụng cho hà nộicơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng các công cụ kinh tế nhằm bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệpnghiên cứu cơ sở lý luận về nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước tacơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển các làng nghề tiển thủ công nghiệpVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyRèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy học giải bài tập một số dạng phương trình sai phânBài 30. ua, ưaBài 38. eo, aoVanBanGoc 18.2015.N.CPĐề kiểm tra số 2 Chương 1 Điện tích- điện trường - Chương 1 Tĩnh ĐiệnHỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ Ở NHÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO CON CÁI VÀ CHA MẸ14 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 7 TPHCM NĂM 2016-2017Bài tập trắc nghiệm Toán 11 - 87 CÂU TỔ HỢP - XÁC SUẤT - File wordTỔ HỢP XÁC SUẤT - BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng) - File wordkiemtra ds 11 chuong 1Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước và đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước tại khu vực mỏ than phấn mễ tỉnh thái nguyênkiem tra dai so 10 chuong 1Gửi bạn Nguyễn Hồng Tâm (22-10)Bài tập về kim loạiĐề thi thử THPT QG - LƯU HOẰNG TRÍ - File wordKiểm tra chương 1 - Đại số 8kiểm tra 1 tiết (CT mới)Lớp 4