Cấu trúc so sánh comparison

Cấu trúc so sánh comparison

Cấu trúc so sánh comparison
... is not so expensive as that one = This car is cheaper than that one So sánh KÉM NHẤT: the least + adjective - This is the least beautiful building in the city II STRUCTURES OF COMPARISOM: Càng ... B to C more D more than 23 This bicycle is not that one A as expensive so B so expensive as C expensive alike D so expensive like 24 There are fewer dogs in Cardiff A than Bristol B than ... expensive than D much expensive more than 42 I am not so good at math Mary A than B as C so as D more than 43 , the more we try to solve it A The most difficult the problem is B The more...
 • 11
 • 330
 • 0

Đặc điểm cấu trúc so sánh trong tùy bút Nguyễn Tuân

Đặc điểm cấu trúc so sánh trong tùy bút Nguyễn Tuân
... biệt chúng” Cấu trúc phép so sánh Hiện có nhiều quan niệm số lượng thành phần cấu trúc so sánh Nhưng mô hình bốn yếu tố: - Yếu tố cần đưa so sánh, bị xét tương quan với chuẩn: gọi so sánh ký hiệu ... không nhận Sự lựa chọn so sánh mối liên hệ với so sánh cấu trúc so sánh tu từ thường in dấu ấn cá nhân Thậm chí xác lập phong cách người hoạt động lời nói Với đặc điểm đó, so sánh tu từ thực địa ... làm rõ nét đặc sắc văn tuỳ bút Nguyễn Tuân việc lựa chọn so sánh so sánh Từ liên hệ với điểm nhìn nghệ thuật chi phối lựa chọn B PHẦN KHẢO SÁT PHÂN TÍCH I Đặc điểm so sánh Đây đầu mối cho thấy...
 • 15
 • 418
 • 0

Gián án CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH

Gián án CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH
... worst – Much ~> The most – Well ~> The best IV Các cấu trúc so sánh mở rộng Để thể mức độ, tình trạng tăng dần TT/ TrT so sánh + AND + TT/ TrT so sánh ~> Càng ngày càng, lúc – We are walking more ... walking more and more slowly – He gets taller and taller Dùng cấu trúc so sánh kép The TT/ TrT so sánh + S + V, The TT/ TrT so sánh + S + V ~> Càng… càng…, … cứ… – The hotter it is, the more ... so sánh any + TT/ TrT so sánh (+ than….) ? – Do you feel any better than yesterday? – Is your room any wider than mine? Thể : Không… (chỉ mức độ) Not….any + TT/ TrY so sánh = No + TT/TrT so sánh...
 • 8
 • 292
 • 0

Cấu trúc so sánh tu từ trong truyện ngắn nguyễn công hoan trước cách mạng

Cấu trúc so sánh tu từ trong truyện ngắn nguyễn công hoan trước cách mạng
... đến so sánh đối chiếu dạng cấu trúc so sánh tu từ truyện ngắn Nguyễn Công Hoan với mô hình cấu trúc so sánh tu từ thờng gặp tự nhiên, nh dạng cấu trúc so sánh tu từ truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, ... niệm so sánh tu từ 15 1.3.2 Các yếu tố so sánh tu từ 16 1.3.3 Đặc điểm so sánh tu từ 17 1.3.4 Chức so sánh tu từ 19 Chơng Cấu trúc so sánh tu từ (SSTT) truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trớc cách mạng ... pháp nghệ 10 thuật đợc Nguyễn Công Hoan vận dụng truyện ngắn mình, cấu trúc so sánh tu từ Cái Đề tài cố gắng cấu trúc so sánh tu từ truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trớc cách mạng cách cụ thể, hệ thống...
 • 74
 • 363
 • 3

Cấu trúc so sánh trong tiếng anh - Nguyễn Ngọc Anh potx

Cấu trúc so sánh trong tiếng anh - Nguyễn Ngọc Anh potx
... a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Luy - môn Ti ng Anh Giáo viên: Nguy n Ng c Anh C u trúc so sánh nh n m t em ý s d ng m t s c m t c tính t so sánh t: By far/quite/almost/practically/nearly/easily ... far/quite/almost/practically/nearly/easily + adj (so sánh i) S d ng t nguyên th to V u trúc so sánh: the youngest ever to receive that prize D SO SÁNH KÉM Trong c u trúc so sánh ch c n thêm less Eg: He s less ... training season (the furthest practice = the most practice) S d i t ch nh that/those c u trúc so sánh: Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Luy - môn Ti ng Anh...
 • 4
 • 2,023
 • 89

51 CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH pptx

51 CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH pptx
... {noun/pronoun} = so sánh ( My grades are higher than Vinh’s) 37 /Cấu trúc : S + short {adj/ adv}_ er + than + {noun/pronoun} = so sánh ( My grades are higher than Vinh’s) 38 /Cấu trúc : S + more ... {noun/pronoun} = so sánh ( He speaks English more fluently than I ) 39 /Cấu trúc : S + less + {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh ( He visits his family less frequently than she does ) 40 /Cấu trúc ... ( I let me go ) 35 /Cấu trúc : S + V + as + { adj/adv} + as + {noun/pronoun} = so sánh ngang 1( My book is as interesting as your) , ( Vinh sings as well as I “ me”) 36 /Cấu trúc : S + short {adj/...
 • 7
 • 2,397
 • 145

cấu trúc so sánh

cấu trúc so sánh
... worst – Much ~> The most – Well ~> The best IV Các cấu trúc so sánh mở rộng Để thể mức độ, tình trạng tăng dần TT/ TrT so sánh + AND + TT/ TrT so sánh ~> Càng ngày càng, lúc – We are walking more ... are walking more and more slowly – He gets taller and taller Dùng cấu trúc so sánh kép The TT/ TrT so sánh + S + V, The TT/ TrT so sánh + S + V ~> Càng… càng…, … cứ… – The hotter it is, the more ... so sánh any + TT/ TrT so sánh (+ than….) ? – Do you feel any better than yesterday? – Is your room any wider than mine? Thể : Không… (chỉ mức độ) Not….any + TT/ TrY so sánh = No + TT/TrT so sánh...
 • 6
 • 321
 • 1

Đối chiếu cấu trúc so sánh trong Tiếng Việt và Tiếng Hán

Đối chiếu cấu trúc so sánh trong Tiếng Việt và Tiếng Hán
... : + Cấu trúc so sánh vắng A, cấu trúc so sánh : t + tss + B + Cấu trúc so sánh vắng t, cấu trúc so sánh : A + tss + B + Cấu trúc so sánh vắng tss, cấu trúc so sánh : tss + B + Cấu trúc so sánh ... tả cấu trúc so sánh tiếng Việt cấu trúc so sánh tiếng Hán, 2) Phân tích đồng khác biệt cấu trúc so sánh tiếng Việt tiếng Hán Chƣơng 3: Lỗi ngun nhân mắc lỗi sử dụng cấu trúc so sánh tiếng Việt ... so sánh luận lí so sánh tu từ đối tƣợng so sánh đối tƣợng đƣợc so sánh Trong so sánh luận lí, đối tƣợng so sánh đối tƣợng đƣợc so sánh đối tƣợng loại Trong so sánh tu từ, đối tƣợng so sánh đối...
 • 130
 • 1,063
 • 3

Kiến thức lớp 10 Ca dao Việt Nam –cấu trúc so sánh trong ca dao ppt

Kiến thức lớp 10 Ca dao Việt Nam –cấu trúc so sánh trong ca dao ppt
... dùng để so sánh; “như” từ nối chủ thể dùng để so sánh gọi từ so sánh; cuối cùng, sở so sánh câu vẻ đẹp, mức độ đẹp… Ca dao nói người phụ nữ đương nhiên đối tượng so sánh người phụ nữ, từ so sánh ... sở so sánh hình ảnh so sánh chủ yếu lý giải người xưa lại hay sử dụng sở hình ảnh so sánh Thân phận người phụ nữ tái rõ qua chùm ca dao than thân biện pháp so sánh sử dụng cách tối đa, câu ca dao ... giành cho Trong đó, mảng ca dao nói người phụ nữ xã hội tốn không giấy mực nhà nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nói cấu trúc so sánh ca dao nói người phụ nữ nên giới hạn nội dung câu ca dao nói người...
 • 11
 • 289
 • 0

ngữ pháp tiếng anh cấu trúc so sánh

ngữ pháp tiếng anh cấu trúc so sánh
... predecessor He speaks English much more rapidly than he does Spanish His car is far better than yours - Danh từ dùng để so sánh cấu trúc hơn, - Trong cấu trúc so sánh cần xác định xem danh từ ... to the US for further education next year So sánh bội số Là loại so sánh gấp rưỡi, gấp đôi, gấp Nên nhớ cấu trúc không dùng so sánh mà phải dùng so sánh Subject + verb + bội số + as + much noun ... as many as that number showed up (văn viết) So sánh kép (càng ….thì càng) Những câu bắt đầu cấu trúc so sánh hơn, mệnh đề thứ phải bắt đầu cấu trúc so sánh The + comparative + comparative + verb...
 • 8
 • 344
 • 3

51 Cấu trúc so sánh trong tiếng anh

51 Cấu trúc so sánh trong tiếng anh
... {noun/pronoun} = so sánh ( My grades are higher than Vinh’s) 37 /Cấu trúc : S + short {adj/ adv}_ er + than + {noun/pronoun} = so sánh ( My grades are higher than Vinh’s) 38 /Cấu trúc : S + more ... {noun/pronoun} = so sánh ( He speaks English more fluently than I ) 39 /Cấu trúc : S + less + {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh ( He visits his family less frequently than she does ) 40 /Cấu trúc ... ( I let me go ) 35 /Cấu trúc : S + V + as + { adj/adv} + as + {noun/pronoun} = so sánh ngang 1( My book is as interesting as your) , ( Vinh sings as well as I “ me”) 36 /Cấu trúc : S + short {adj/...
 • 5
 • 258
 • 8

Tổng hợp các cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh

Tổng hợp các cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh
... so sánh VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí ( My grades are higher than Vinh’s) 37 /Cấu trúc : S + short {adj/ adv}_ er + than + {noun/pronoun} = so sánh ( My grades are higher than Vinh’s) 38 /Cấu ... 38 /Cấu trúc : S + more + long {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh ( He speaks English more fluently than I ) 39 /Cấu trúc : S + less + {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh ( He ... ( I let me go ) 35 /Cấu trúc : S + V + as + { adj/adv} + as + {noun/pronoun} = so sánh ngang 1( My book is as interesting as your) , ( Vinh sings as well as I “ me”) 36 /Cấu trúc : S + short {adj/...
 • 3
 • 235
 • 1

Đặc điểm cấu trúc so sánh trong tùy bút Nguyễn Tuân

Đặc điểm cấu trúc so sánh trong tùy bút Nguyễn Tuân
... biệt chúng” Cấu trúc phép so sánh Hiện có nhiều quan niệm số lượng thành phần cấu trúc so sánh Nhưng mơ hình bốn yếu tố: - Yếu tố cần đưa so sánh, bị xét tương quan với chuẩn: gọi so sánh ký hiệu ... khơng nhận Sự lựa chọn so sánh mối liên hệ với so sánh cấu trúc so sánh tu từ thường in dấu ấn cá nhân Thậm chí xác lập phong cách người hoạt động lời nói Với đặc điểm đó, so sánh tu từ thực địa ... sát, thống kê phân tích đặc điểm cách so sánh tu từ chúng tơi mong muốn làm rõ nét đặc sắc văn tuỳ bút Nguyễn Tn việc lựa chọn so sánh so sánh Từ liên hệ với OBO OKS CO M điểm nhìn nghệ thuật chi...
 • 15
 • 316
 • 0

Các cấu trúc so sánh

Các cấu trúc so sánh
... Ex: the more we study the more stupid we feel Chú ý: Trong câu so sánh kép,nếu có túc từ danh từ ta đặt danh từ sau tính từ so sánh Ex: The more English vocabulary we know the better we speak.(Càng ... better we speak.(Càng biết nhiều từ vựng tiếng Anh, ta nói tốt hơn.) Multiple Numbers Comparison (So sánh gấp nhiều lần) S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun ... twice as much as the other one (Bộ sách bách khoa toàn thư mắc gấp đôi lại.) Lưu ý: - Khi dùng so sánh loại phải xác định rõ danh từ đếm hay không đếm đằng trước chúng có much many Nguyen Thi...
 • 2
 • 135
 • 0

50 cấu trúc so sánh trong tiếng anh

50 cấu trúc so sánh trong tiếng anh
... + as + (adj/adv) + as + (noun/pronoun): so sánh ngang E.g: My book is as interesting as your 34 S + short (adj/ adv) – er + than + (noun/pronoun): so sánh E.g: My grades are higher than Vinh’s ... + long (adj/ adv) + than + (noun/pronoun): so sánh E.g: He speaks English more fluently than I 36 S + less + (adj/ adv) + than + (noun/pronoun): so sánh E.g: He visits his family less frequently ... + plural count noun): so sánh bậc E.g: Tom is the tallest in the family 38 S + V + the + most + long (adj/ adv) + (in + singular count noun/ of + plural count noun): so sánh bậc E.g: This shoes...
 • 22
 • 2,325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc so sánh trong tiếng phápcấu trúc so sánh képcấu trúc so sánh kép tiếng anhcấu trúc so sánh trong tiếng trungcau truc so sanh tieng anhcau truc so sanh trong tieng anhcấu trúc so sánh hơn của tính từcấu trúc so sánh hơn của tính từ dàicác cấu trúc so sánh trong tiếng nhậtcấu trúc so sánh bằng trong tiếng nhậtcấu trúc so sánh hơn trong tiếng nhậtcấu trúc so sánh kép trong tiếng anhcấu trúc so sánh as ascấu trúc so sánh bằng trong tiếng anhcau truc so sanh nh trong tiếng anhđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhBC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cobáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )BÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠkiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốNiên luận Stop And Waitcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhBài 19. Đường giao thôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42LỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN