de av11 so 2 064

de av11 so 2 064

de av11 so 2 064
... C. 10 years  D.  12 years ­­­ HẾT­­­ ĐÁP ÁN ĐÊ ̀KIÊM TRA H ̉ ỌC KỲ II TIẾNG ANH 11 1B 11D 21 B 32D 2A 12D 22 B 32B 3A 13B 23 B 33C 4D 14D 24 B 34B 5D 15B 25 C 35C 6A 16C 26 D 36B 7A 17A 27 D 37B 8B 18B 28 A 38A ...  40.   The last person leaving my party was George, my closest friend A. leaving B. was C. the last D. closest ­­­­­­­­ The end ­­­­­­­­­­ 1B 11C 21 D 31A 2D 12B 22 A 32D 3B 13C 23 B 33C 4D 14D 24 B 34A 5C 15C 25 C ... A. on that B. which C. for which D. on which 22 .  She isn’t the last person…………………the program A. to sponsor B. who she  sponsored C. sponsoring D. sponsored 23 .  We thoroughly enjoyed the music…………...
 • 7
 • 132
 • 0

Đề thi số 2 xác suất thống kê- ĐHQGHN

Đề thi số 2 xác suất thống kê- ĐHQGHN
... điểm a) điểm b) 1 /2 điểm c) 1 /2 điểm 2) điểm a) p (1)= 0,7 ; p (2) =0 ,21 ; p (3)=0,063; p (4)=0,0189; điểm b) F (2) 0,91; F(4)= 0,9919; 1 /2 điểm c) Cả xác suất F(4)-F (2) = 0,0819; 1 /2 điểm 3) điểm ... >1,65;Bác bỏ a) Z = 5) điểm a) mX (t ) = Tối đa: 1 /2 điểm; RX (t1 , t2 ) = cos (a(t1 t2 )) Tối đa : điểm b) X(t) trình dừng theo nghĩa rộng Tối đa: 1 /2 điểm ... điểm n 1,5 điểm a) Ước lợng hợp lý cực đại = x1 + x2 + + xn b) Với mẫu cỡ cho, = 0,5 ; 1 /2 điểm 4) điểm X à0 16, 15 11 n= 121 = = 3, 66 > 1,96 Bác bỏ H ; 1.5 điểm 3.6 H : 0,5 điểm...
 • 2
 • 1,114
 • 9

ĐỀ THI (số 2) -Môn Thanh toán quốc tế FTU

ĐỀ THI (số 2) -Môn Thanh toán quốc tế FTU
... Hối phiếu ký phát cho ngân hàng mở 60 ngày sau nhìn thấy Thanh toán L/C hình thức: a Chấp nhận c Trả chậm sau thời hạn quy định b Thanh toán trả d Bằng thương lượng Câu 42 Nếu người thụ hưởng ... khẩu, anh (chị) lựa chọn phương thức toán có lợi nhất: a T/T trả trước c L/C b D/A d D/P Câu 24: Trong phương thức toán tín dụng chứng từ, người xuất để ngân hàng toán cần phải: a Tuân thủ hợp đồng ... lúa mì, (2) 1130 đôi giày”, giao hàng phần không cho phép Hoá đơn thương mại thể thông tin không chấp nhận theo UCP 600 điều khoản L/C? a (1) 95 lúa mì (2) 96 đôi giày c (1) 105 lúa mì (2) 1130...
 • 4
 • 3,056
 • 158

Đề Hóa số 2

Đề Hóa số 2
... trình phản ứng): X  CH3-CH2-CH2OH  Y thì: I/ X CH3-CH2CHCl2 Y CH3CH2CHO II/ X CH3CH2CHO Y CH3CH2COOH A I, II C I đúng, II sai B I, II sai D I sai, II Câu 18: Cho 22 ,6 gam hỗn hợp G gồm axit ... NaOH C Na2CO3 B Ca(OH )2 D NaHCO3 Câu 26 : Đi từ chất sau đây, điều chế kim loại Na phương pháp điện phân nóng chảy? A Na2O B Na2CO3 C NaOH D NaNO3 Câu 27 : Cốc A đựng 0,3 mol Na2CO3 0 ,2 mol NaHCO3 ... g C 0,4 g B 1 ,2 g D 3 ,2 g Câu 24 : Cách sau điều chế Na kim loại? A Điện phân dung dịch NaCl B Điện phân NaOH nóng chảy C Cho khí H2 qua Na2O nung nóng D A, B, C sai Câu 25 : Khí CO2 không phản...
 • 6
 • 338
 • 0

Đềsố 2

Đề Lý số 2
... cảm kháng ZL = 12 ; tụ điện có dung kháng ZC = 20 Ω Tổng trở Z đoạn mạch AB A 38Ω không đổi theo tần số B 38Ω đổi theo tần số C 10Ω không đổi theo tần số D 10Ω thay đổi theo tần số dòng điện Câu ... điện qua mạch là: π i2 = 3sin(100πt - ) (A) Tính hệ số công suất mạch hai trường hợp nêu A cos ϕ1 = cos 2 = 0,5 B cos ϕ1 = cos 2 = 0,5 C cos ϕ1 = cos 2 = 3 D cos ϕ1 = cos 2 = Câu 13: Sóng điện ... LC tưởng có độ tự cảm L không đổi Khi tụ điện có điện dung C1 tần số dao động riêng mạch f1 = 75MHz Khi ta thay tụ C1 tụ C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 100MHz Nếu ta dùng C1 nối tiếp C2...
 • 11
 • 240
 • 1

de thi so 2

de thi so 2
... _ a quick meal 121 Say something to cheer her _ She is low spirits today 122 My brother’s present is different mine 123 I agree _ you completely 124 I’m looking ... appear in this theater 21 9 Conversation is one of the most enjoyable forms of (entertain) _ 22 0 He was turned down for the job because he wasn’t (qualify) _ 22 1 You shouldn’t ride your ... (know) of science 27 His long and boring (speak) made us bored 28 You are very (differ) _ your brother 29 They will make the (decide) soon 30 Fill in the blanks...
 • 10
 • 275
 • 0

Trả bài số 1, Ra đề bài số 2

Trả bài số 1, Ra đề bài số 2
... điểm - Điểm9-10: Đáp ứng tất yêu cầu Bài viết mắc số lỗi nhỏ diễn đạt - Điểm 7-8: Đáp ứng đợc 2/ 3 yêu cầu Bài viết mắc số lỗi tả, diễn đạt - Điểm 5-6: Đáp ứng 1 /2 yêu cầu trên, viết mắc nhiều lỗi ... học tập - Lấy đợc số dẫn chứng để minh họa cho luận đề - Giải thích đợc nghĩa từ, câu quan trọng tiêu biểu đề để làm tiền đề cho phân tích nêu cảm nhận cá nhân b) Nhợc điểm: - Bài viết cha mở rộng, ... chung sống, học để tự kđ mình: Là yêu cầu thực hành vận dụng kiến thức, bớc hoàn thiện nhân cách *) Kết bài: Bài học việc học tập HS ngày Nhận xét chung a) Ưu điểm: - Nhìn chung em hiểu đề, biết...
 • 4
 • 204
 • 0

đề KT số 2

đề KT số 2
... Mỗi từ 0 ,25 điểm (1M) 1: at 2: drinks playing chemisty II/ Mỗi từ 0 ,25 điểm( M) : is 6;goes 2: is not is finding 3:is 8: reading 4: opens 5: closes III/ Mỗi câu 0, điểm sai lỗi tả trừ 0 ,25 ( M) ... 1: at 2: drinks playing chemisty II/ Mỗi từ 0 ,25 điểm( M) : is 6;goes 2: is not is finding 3:is 8: reading 4: opens 5: closes III/ Mỗi câu 0, điểm sai lỗi tả trừ 0 ,25 ( M) 1, How often ... talking to some of his classmates now V/ Tìm lỗi 0 ,25 điểm: sửa lỗi 0 ,25 điểm ( M) 1: D : every………a VI/ Nga; Mai: Nga: Ba: Nga: Kien: Nga: Lan: 2; A: to … bỏ to Mai , should we go to the school...
 • 4
 • 252
 • 0

Ra đề bài số 2 (tiết 15)

Ra đề bài số 2 (tiết 15)
... øng ®ỵc 2/ 3 c¸c yªu cÇu trªn Bµi viÕt cßn m¾c mét sè lçi chÝnh t¶, diƠn ®¹t - §iĨm 5-6: §¸p øng 1 /2 yªu cÇu trªn, bµi viÕt cßn m¾c nhiỊu lçi diƠn ®¹t, chÝnh t¶ - §iĨm 3-4: §¸p øng ®ỵc 1 -2 néi dung ... nhiỊu lçi chÝnh t¶, diƠn ®¹t - §iĨm 1 -2: Tr×nh bµy thiÕu ý hc cßn s¬ sµi ý, m¾c qu¸ nhiỊu lçi diƠn ®¹t, ng÷ ph¸p, chÝnh t¶ - §iĨm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ị Giáo án 12 -2- G V: Nguyễn Văn Mạnh ... minh… a) Tìm hiểu đề - Bình luận tượng tiêu cực thi cử - Đối tượng nghị luận xã hội trường Trung học phổ thơng - Vận dụng hai khơng với nội dung trường học vào q trình học tập - Kiểu bài: nghị luận...
 • 2
 • 176
 • 0

Đề kt số 2 VL6

Đề kt số 2 VL6
... PhÇn tù luËn 1/So s¸nh sù gièng vµ kh¸c cña sù co d·n v× nhiÖt cña chÊt r¾n vµ chÊt khÝ 2/ §æi tõ 0C sang 0F: 25 0C , 380C 3/ §æi tõ 0F sang 0C: 400F Bµi lµm ………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 167
 • 0

de thi so 2 hkII cho cb12

de thi so 2 hkII cho cb12
... 21 She has money that she can buy everything she wants A such B so C so much D so many 22 He a wallet on a lonely street in Montreal last Monday A sees B has seen C saw D is seeing 23 ... gốc bắt đầu phần cho sẵn: (2. 5d) 26 I didn’t take a taxi because I didn’t have enough money If 27 A motorbike is not so expensive as a car A car 28 “Did you your ... B I wondered why he hadn't moved to San Francisco C I wondered why he moved to San Francisco D I wondered why he would move to San Francisco IV Tự Luận: Viết câu không thay đổi nghĩa so với câu...
 • 2
 • 198
 • 0

đề ôn số 2

đề ôn số 2
... - p + X Câu 30: Hạt 7 số prôtôn số nơtrôn hạt nhân X a 8prôtôn 12 nơtrôn b 8prôtôn nơtrôn c 6prôtôn nơtrôn d 6prôtôn 12 nơtrôn Câu 31: Chiết suất tuyệt đối môi trường số a.Chỉ phụ thuộc chất ... lượng không đổi a Vận tốc b Bước sóng c Tần số d Tần số vận tốc 21 0 Câu 42: Chất phóng xạ pôlôni Po có chu kỳ bán rã 138 ngày Tính khối lượng Po có độ phóng xạ ci a 0 ,20 mg b 2, 22 mg c 0 ,22 2 mg ... U = 120 V, f = 50 Hz Tính độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu mạch a 0, 327 rad b 0, 427 rad c 0, 727 rad d 0, 927 rad Câu 26 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng hai khe a = 2mm, D = 1 ,2 m chiếu...
 • 3
 • 191
 • 0

Đề hay số 2

Đề hay số 2
... : THI TH I HC CAO NG d(M;(P)) = A + 2B C = (A + 2B C )2 = 2( A2 + B2 + C2 ) (2) A2 + B2 + C2 8A Thay (1) vo (2) , ta c : 8AB+5 B = B = hay B = (1) B = C = A Cho A = 1,C = thỡ (P) : x ... + k ; x = + k 4 2. (1,5 im) Cho PT: x + x + + x x = m (1) a)Tỡm m PT(1)cú nghim Dat : t = x + x t = + + x x pt : t + f( t ) t2 = m(t 2; 2 ) t2 =t+ (t 2; 2 ) f ,( t ) = t ... 1) ( ) : = = +t= 2. (1,0 im) Gii PT: 5. 32 x 7.3x + 6.3x + x +1 = (1) 5. 32 x + 2. 3x = Bg ( 3.3 ) 2. 3.3 + = 5. 32 x 163x + = t = 1(loai ) t = x = log 5t + 2t = Dat : t = 3x (t...
 • 4
 • 153
 • 0

Xem thêm