anh 6 3 cot 9141

anh 6 3 cot 9141

anh 6 3 cot 9141
... the lesson at home - Prepare “Revision of all units” Date : /05/2010 Period : 1 03 + 104 Week : 35 REVIEW (Unit to 16) I- Objectives: Present simple tense: a – speak, don’t – speak b speaks c speaks ... - Prepare “Unit (cont.) A Hello (5, 6, 7, 8)” for the next time Date of planning: Date of teaching: Period: Week: Unit 1: GREETINGS Section A: -Hello ( A 5, 6, 7, 8) I- Objectives: - Teach students ... Children (n): trẻ - Mom (n): mẹ, má - Good morning: a.m 12 a.m - Good afternoon: 12p.m  6p.m - Good evening: 6p.m  12 p.m - Good bye/ bye - Good night Practice with a partner: Good morning afternoon...
 • 7
 • 149
 • 0

Tiếng anh 6 (3 cột)

Tiếng anh 6 (3 cột)
... ninenine] 0482140 76 054845832 0320 721 353 03 361 2300 031720909 05118 266 99 * Make an exchange: T Wc, H H, open/close pairs * Survey: T gives instruction Name Telephone number Hoa 03 361 2300 - T models: ... P 16 Eg: Good morning, Lan *Answer key: Good morning Lan Trnh T Thanh Pair work THCS Phỳ Sn English plan I'm fine, thanks And you Bye b Picture drill 7+8 10 + 7+5 Production: Homework 5 +6 3+7 6+ 8 ... a(n) A worker B driver C engineer D.teacher His mother goes to work at A 6. 30 B 6. 45 C 6. 50 D .6. 00 Minhs sister is years old A 12 B 20 C 22 D.21 Minh studies at A Tran...
 • 196
 • 196
 • 0

Giao an tieng anh 6 3 cot hot

Giao an tieng anh 6 3 cot hot
... 0482140 76 054845 832 032 0 721 35 3 03 36 1 230 0 031 720909 05118 266 99 * Make an exchange: T – Wc, H – H, open/close pairs Production: * Survey: T gives instruction Name Telephone number Hoa 03 36 1 230 0 - T models: ... B1,2(P .35 - 36 ) class period date of teaching total ab student ph¹m v¨n tÝn gi¸o viªn thcs t¸t ngµ mÌo v¹c hµ giang ®t 0 169 31 7 232 8 student 6a 6b 6c Period 15 Unit (Cont’d ) Lesson : B1 , (P .35 - 36 ) ... danh tõ ë d¹ng sè nhiỊu.(®a sè cã “s” ë ®u«i) * Note: a /an ®øng tríc danh tõ ®Õm ®ỵc sè Ýt a-> an ( before u,e,o,a,i) ph¹m v¨n tÝn gi¸o viªn thcs t¸t ngµ mÌo v¹c hµ giang ®t 0 169 31 7 232 8 a-> an...
 • 59
 • 435
 • 1

Bài giảng Tiếng Anh 6 ( 3 cột )

Bài giảng Tiếng Anh 6 ( 3 cột )
... from Sts (to) live (v) : sèng ( to) live (expl) ( in) a house(n) :(trong) mét - Listen and repeat then copy ( in) a house ( realia) ng«i nhµ ( on/in) a street ( visual) ( on/in) a street(n) : ®êng ... … (are)you… (in) - … (I) am in ….(class) 6c -… (where) is your…….(classroom)? -It … (is) on the…….(third) floor Sit in pairs make their own dialogue *Consolidation “Which” question with (to) ... house :(n) ng«i nhµ - a living room: (n) phßng kh¸ch - a telephone:(n) ®iƯn tho¹i - a lamp: (n) bãng ®Ìn - a bookshelf: (n) kƯ s¸ch - an armchair (n) ghÕ bµnh - a table :(n) c¸i bµn - a chair:(n)...
 • 192
 • 259
 • 3

Giao an Anh van 6 - 3 cot chuan

Giao an Anh van 6 - 3 cot chuan
... The Cong 36 Hai Phong Thanh Hoa Nghe An Hoang Anh Binh Dinh 23 29 27 33 35 Tr¬ng: THCS §«ng Thanh Position First (1) (8) (4) (5) (3) (2) N¨m häc: 200 8- 2009 22 KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n: TiÕng Anh GV: ... C1 10 11 12 - Lucky numbers: 2,5,8,12 - 1- a 3- b 4-c 6- d -7 - e 9-f 10-g 11-h -Ask students to notice the sentence (e) “What does he do? ” - Introduce the question What do/does do? - Ask students ... ask and answer about quality and features of things - ask and answer about quality : How many Tr¬ng: THCS §«ng Thanh N¨m häc: 200 8- 2009 18 KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n: TiÕng Anh GV: Ph¹m ThÞ Trang -...
 • 111
 • 300
 • 1

GIAO AN ANH VAN 6-3 COT

GIAO AN ANH VAN 6-3 COT
... asking and answering about the questions Ss ask and answer T calls ss to answer Ss answer - T corrects A4 Answer - T asks ss to work in pair asking and answering about the questions - Ss ask and answer ... T asks ss to ask and answer about the pictures Production (5) Homework: (3) - Ss ask and answer in pair - T calls some pairs to ask and answer in front of class - Ss ask and answer - T corrects ... lesson and new words *Explaining new words, structures: - Ss listen and repeat - T opens the tape twice - Ss listen and repeat *Task1: Ask and answer - T asks ss to look at the pictures again and...
 • 106
 • 237
 • 0

Giáo án Ngữ văn 6 (3 cột)

Giáo án Ngữ văn 6 (3 cột)
... kiến cá nhân - Cách chế biến bánh: Bánh rán, bánh nướng, bánh tráng, bánh hấp, - Chất liệu làm bánh: Bánh nếp, bánh tẻ, bánh sắn, bánh đậu xanh, - Tính chất bánh: Bánh dẻo, - Gọi học sinh khacù ... sgk/17 2)Kiểu văn phương thức biểu Hoạt động 2: + Giáo viên treo bảng phụ kẻ bảng phân đạt văn bản: loại - Kẻ bảng phân loại : sgk/ 16 SGK/ 16 - Dựa vào bảng phân loại em cho biết có kiểu văn bản, ... trực tiếp qua câu văn nào? > Vậy chủ đề văn tự gì? - Tên văn thể chủ đề - Thảo luận văn Vậy với nhan đề sau, theo em ta chọn nhan đề thích hợp? sao? Em đặt tên khác cho văn? - Bài văn gồm có phần?...
 • 171
 • 894
 • 14

Giáo án Ngữ văn 6 (3 cột)

Giáo án Ngữ văn 6 (3 cột)
... ? giao l văn hoá dân tộc nớc ta H? Sự giống khẳng định điều gì? Luyện IV.HDVN: - Kể đợc truyện - Học ghi nhớ - Soạn : Bánh chng, bánh giầy Giáo án Ngữ Văn Tuần1 - Tiết 2: bánh chng, bánh giầy ... Soạn: Chủ đề dàn văn tự Tiết 14: chủ đề dàn văn tự 26 Giáo án Ngữ Văn I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Khái niệm chủ đề , dàn bài, mở thân , kết văn tự Tích hợp với phần văn tích hồ gơm , ... 3,4,5 sách tập Soạn VB: Thánh gióng 10 Giáo án Ngữ Văn Tiết 5: thánh gióng I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm đợc ý nghĩa số nét nghệ thuật tiêu biểu truyện Thánh gióng - Kể lại đợc truyện...
 • 233
 • 1,003
 • 13

Giáo án Ngữ văn 6 (3 cột)

Giáo án Ngữ văn 6 (3 cột)
... Chuẩn bò: Lời văn, đoạn văn tự Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn Tuần ~ Bài 5: Tiết 20 LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TRONG VĂN TỰ SỰ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: • Nắm hình thức lời văn kể người, ... trận đánh theo thứ tự trước sau, trước Thánh Gióng từ nguyên nhân đến trận đánh Giáo viên yêu cầu học sinh đánh số thứ tự câu Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn đoạn  Câu a: - Đoạn văn kể ... niệm văn dạng văn Kể số dạng văn cụ thể mà em biết IV Dặn dò: - HS học ghi nhớ sgk - Học cách nhận biết dạng văn phương thức biểu đạt - Sọan Thánh Gióng Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn...
 • 192
 • 794
 • 4

Hinh 6 (3 Cot)_Chuong I (Danh)

Hinh 6 (3 Cot)_Chuong I (Danh)
... phÝa ® i v i i m C ta n i i m C n»m gi÷a hai i m A vµ B Trong ba i m th¼ng hµng, cã mét vµ chØ mét i m n»m gi÷a hai i m cßn l i gi÷a hai i m th× ba i m Êy th¼ng hµng - Kh«ng cã kh i niªm ... 2) NÕu i m A n»m gi÷a hai i m B vµ C th× : - Hai tia ® i - Hai tia CA vµ trïng - Hai tia Ba vµ BC 3) Tia AB lµ h×nh gåm i m vµ tÊt c¶ c¸c i m v i B ® i v i 4) Hai tia ® i lµ ... i m hiƯn vµo vë: O bÊt kú trªn xy x 2) ChØ vµ viÕt tªn hai tia y O chung gèc O T« ®á mét hai tia, t« xanh tia cßn + Hai tia chung gèc: Tia Ox, tia Oy l i 3) ViÕt tªn hai tia ® i ? + Hai tia ®èi...
 • 90
 • 171
 • 0

GIAO AN VAN 9 - TUAN 6 - 3 COT

GIAO AN VAN 9 - TUAN 6 - 3 COT
... TL: 2,8% + yếu: 11 - TL: 52,4% * Lớp 9/ 3: + Giỏi: 01 -TL: 3, 2% + Khá: 04 -TL: 12 ,9% + TB: 07 - TL: 22 ,6% + yếu: 19 - TL: 61 , 3% - Đọc văn thuyết minh cho HS - Nghe, rút kinh nghiệm tham khảo Hướng ... - TL: 15,4% - HS tự nhận xét, đánh giá + TB: 08 - TL: 30 ,8% viết (ưu điểm, khuyết + yếu: 13 - TL: 50% điểm) * Lớp 9/ 2: + Giỏi: 00 - TL: 00 + Khá: 01 - TL: 4,8% + TB: 09 - TL: 2,8% + yếu: 11 - ... lại khung dệt → giúp người đọc - Bầu trời hình dung ngày xuân, mùa xuân trôi sáng nhanh.(4 mùa hết - Mặt đất tươi xanh tháng sang tháng Những số từ - Không gian yên ả, Hỏi: câu đầu gợi em cảm...
 • 14
 • 328
 • 1

G.An Anh 9 (3 cot)

G.An Anh 9 (3 cot)
... AODAI Tranh a: a kimono: áo Kimônô Tranh c: Váy Êcốt, trang phục ngời đàn ông Scotland,may vải kẻ Tranh d: a sari: vải xa ri quấn quanh thân ngời thay cho quần áo Tranh e: quần Jeans Tranh f a ... Cho HS quan sát tranh a, HS quan sát XX Tranh a b, c tranh trả lời A baggy pants - Gv đặt câu hỏi gợi nhớ tranh B blue shorts từ quần áo, giầy dép C a pink skirt tranh XXI Tranh b Ngời soạn: Cao ... Picking flowers up tranh - There is a sign No Picking flowers up Tranh b1: -A bus has number 103 Tranh b2 : -A bus has number 130 Tranh c1: There is a Mexican restaurant Tranh c2: There is a hamburgers...
 • 215
 • 257
 • 4

G.an Anh 9 ( 3 cot )

G.an Anh 9 ( 3 cot )
... giới thiệu từ, material(n): chất liệu đoán từ, đọc từ sailor(n): thủy thủ embroidered(adj): có thêu hoa văn, hình coton(n): wear out(v): mòn rách sale(n): viêc bán, doanh thu Ngời soạn: Cao Việt ... từ theo ngữ XXXIII Key a cảnh 1) 18th century jean clotth - HS đọc thầm tự làm 2) 196 0s: students 3) 197 0s: cheaper 4) 198 0s: fashion -HS so sánh làm với 5) 199 0s: sale bạn -HS trả lời XXXIV ... THCS Hoà Tiến - 32 - - 32 - Giáo án: Tiếng Anh giày dép -Bài tập ( sách tập) -Chuẩn bị phần Read Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 33 - - 33 - Giáo án: Tiếng Anh Unit 2: Clothing...
 • 216
 • 270
 • 0

GIAO AN LI 6 3 COT CUC HAY

GIAO AN LI 6 3 COT CUC HAY
... dụng: c5,c6 SGK giao Bài4.1.c.v /3= 31cm nhà làm Bài4.2 Thể tích Hớng dẫn học nhà: phần nớc tràn từ Học phần kết luận bình tràn sang bình Giao tập4.3và4.4* sbt chứa giao thêm BT4.5*,4 .6* SBT cho ... H/d học nhà Yêu cầu h/s học thuộc phần ghi nhớ Giải tập 16. 1, 16. 2, 16. 3, 16. 4, 16. 5 3phút Ngày soạn: 19/ 01/20 03 Ngày dạy: 21 /01/20 03 Tiết 20: Bài 17-Tổng kết chơng I: học I/ Mục tiêu Ôn lại ... học tập G/v cho h/s quan sát hình vẽ hỏi em h/s tranh làm ? Từ câu trả lời học sinh để đặt vấn đề vào H.động2: Hình thành khái niệm lực G/v cho h/s quan sát hình 6. 2 ,6. 3 ,6. 4 G/v hớng dẫn h/s làm...
 • 56
 • 605
 • 8

Giáo án Sinh 6 (3 cột Tiền Giang)

Giáo án Sinh 6 (3 cột Tiền Giang)
... Xác định tầng phát sinh: tầng sinh vỏ tầng sinh trụ : Mục tiêu: hs phân biệt tầng sinh vỏ tầng sinh trụ → xđịnh to nhờ tầng sinh trụ Tiến hành: Hoạt động giáo viên Hđ học sinh Nội dung Treo ... - Giáo án Sinh  Hoạt động giáo viên Hđ học sinh Nội dung u cầu học sinh Các nhóm I Xác định chất mà chế tạo nhóm báo cáo kết thí báo cáo kết thí có ánh sáng: ... cầu học sinh trả lời câu hỏi trang 64  -Trang 46 - Giáo án Sinh  V Dặn dò: + Làm thí nghiệm quang hợp sgk tr .68 (lá khoai...
 • 140
 • 728
 • 10

Xem thêm