1338865683 anhct 3n tn k12 368 3567

1338865683 anhct 3n tn k12 368 3567

1338865683 anhct 3n tn k12 368 3567
... admire so much A where B whose C who D I agree with you D looked after D which Trang 2/3 - Mã đề thi 368 Câu 28: I'm a bit I think I might go on a diet A overweight B tall C underweight Câu 29: ... going out alone at night A about B of C with D on Câu 47: Linda: "What’s the weather like in Vietnam now, Mai?" P Mai: “ ” A I am afraid so B No, thank you C It is very hot Câu 48: We haven’t ... journalist D who father is a journalist HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 368 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- Hệ năm ĐỀ THI...
 • 4
 • 128
 • 0

1338865640 anhct 3n tn k12 197 056

1338865640 anhct 3n tn k12 197 056
... every day A tired B bored C interested D surprised Câu 30: Linda: "What’s the weather like in Vietnam now, Mai?" Mai: “ ” A Yes, I know B No, thank you C I am afraid so D It is very hot Đọc kỹ ... career, Michael Jordan became one of the most famous athletes in the world Trang 2/3 - Mã đề thi 197 Câu 36: Where was Michael Jordan born? A In Brooklyn B In Chicago C In North Carolina D In Wilmington ... D whose father is a journalist B to open windows D open windows HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 197 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- Hệ năm ĐỀ THI...
 • 4
 • 139
 • 0

1338865715 anhct 3n tn k12 429 6014

1338865715 anhct 3n tn k12 429 6014
... career, Michael Jordan became one of the most famous athletes in the world Trang 2/3 - Mã đề thi 429 Câu 34: Where was Michael Jordan born? A In Chicago B In North Carolina C In Brooklyn D In Wilmington ... her father D father is a journalist HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 429 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- Hệ năm ĐỀ THI ... A C A A C B A A D C B C D D B D A B A B B D A B B A A D D B D A D D D C C A C B D C A B C C C C 429 C A D A D B D B D C A C A C C C B B B C C C B C D D A D B D C A B C D B D A D A A D A A B B...
 • 4
 • 141
 • 0

1338865753 anhct 3n tn k12 572 876

1338865753 anhct 3n tn k12 572 876
... scientific B science C scientifically D scientist Câu 27: Linda: "What’s the weather like in Vietnam now, Mai?" Mai: “ ” A No, thank you B Yes, I know C It is very hot D I am afraid so Câu 28: ... their teacher came into the classroom A talk B talked C talking D to talking Trang 2/3 - Mã đề thi 572 Câu 30: She was born in London but she in Boston A looked after B went ahead C grew up Câu ... journalist D a journalist is her father HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 572 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- Hệ năm ĐỀ THI...
 • 4
 • 129
 • 0

1338865803 anhct 3n tn k12 641 3983

1338865803 anhct 3n tn k12 641 3983
... We couldn’t go camping it rained heavily A so B unless C but D because Trang 2/3 - Mã đề thi 641 Câu 32: Stranger: “Excuse me, could you tell me the way to the nearest bank?” Linda: “ ” A ... going out alone at night A on B about C with Câu 37: Linda: "What’s the weather like in Vietnam now, Mai?" D Good for you D use to going D overweight D faster D of Mai: “ ” A No, thank ... her father D father is a journalist HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 641 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- Hệ năm ĐỀ THI...
 • 4
 • 148
 • 0

1338865855 anhct 3n tn k12 815 9425

1338865855 anhct 3n tn k12 815 9425
... their teacher came into the classroom A talking B talked C talk D to talking Trang 2/3 - Mã đề thi 815 Câu 31: This is the first time I a bird of this colour A was seeing B have seen C am seeing ... found to replace her yet A no one B none C anyone Câu 43: Linda: "What’s the weather like in Vietnam now, Mai?" D On June 10th D was being cleaned D everyone Mai: “ ” A It is very hot B No, ... know as much about it as she does HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 815 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- Hệ năm ĐỀ THI...
 • 4
 • 138
 • 0

De On thi TN -K12

De On thi TN -K12
... reasonable (33) of physical labor, a decent environment, which includes sanitation and clean water, a balanced, dear diet, and adequate rest In developing countries, diseases are not the only ... tourists Don’t miss this opportunity! D We welcome everyone to join in our holiday program A wide range of sports and activities is available a morning or afternoon timetable 41 – 45/ Choose the underlined ... high mortality rates Unhealthy or exhausting work, crowded living conditions, too and a poor diet are also prime causes of the numbers of deaths Providing basic health care and preventing and...
 • 3
 • 71
 • 0

Ôn thi TN K12

Ôn thi TN K12
... work for my company if you _ better to A have nothing B will have nothing C had something D had nothing 22 If you had done as I told you, I think you _ A would succeed B would have succeeded ... cake as there’s lots left over This / soup / taste/ chicken soup This soup tastes so chicken soup This soup tastes such chicken soup This soup tastes as chicken soup This soup tastes like chicken ... check – up tomorrow; I just hope I don’t need to A have anything done B be done something to C let anything be done D make something done 17 Last night when I my homework, the lights...
 • 22
 • 85
 • 0

De thi thu tn mon hoa k12-he BTVH-yt2

De thi thu tn mon hoa k12-he BTVH-yt2
... hin tng c l : A.Dung dch có mu vng nht B Dung dch có mu xanh C.Dung dch có mu tớm D.Dung dch sut 23 phân bit SO2 v CO2 ngi ta dựng thuc th l: A Dd Ca(OH)2 B Dd NaCl C Nc Brụm D H2O 24 Dùng thu c ... 0,1 mol NaCl điện cực trơ Thể tích khí thu đợc catôt là: A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D lít 33 Cho 5,4 gam kim loại M tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu đợc 4,48 lít khí NO đktc M là: A Al ... fomic, axit axetic? A quỳ tím B Na C CaCO3 D Cu(OH)2 25 Để trung hoà 4,44 gam axit cacboxylic X ( thu c dãy đồng đẵng axit axetic) cần 60 ml dd NaOH 1M CTPT axit X là: A HCOOH B CH3COOH C C3H7COOH...
 • 2
 • 157
 • 0

Đáp Án TN Sinh 12 GDTX 2011 đề 368

Đáp Án TN Sinh 12 GDTX 2011 đề 368
... loài A B C D.3 Câu 28: Trong lịch sử phát sinh phát triển sống Trái Đất, loài người xuất A đại Tân sinh B đại Nguyên sinh C đại Trung sinh D đại Cổ sinh Câu 29: Trình tự bước quy trình tạo giống ... Câu 34: Ở sinh vật nhân thực, trình dịch mã diễn ra: A lizôxôm B nhân tế bào C tế bào chất D màng sinh chất Câu 35: Trong nhân tố sinh thái chi phối biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật, ... phân hóa vốn gen dạng cách li sau xuất quần thể đánh dấu hình thành loài mới? A Cách li tập tính B.Cách li sinh thái C Cách li địa lí D Cách li sinh sản Câu 22: Một quần thể gồm 1000 cá thể, có...
 • 3
 • 45
 • 0

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG TN- MT THỊ XÃ PHÚC YÊN.doc

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG TN- MT THỊ XÃ PHÚC YÊN.doc
... nghiệp Phúc Thắng – Kim Hoa được Chính Phủ phê duyệt năm 1998 với diện tích 260 Trong quy hoạch diện tích đất phường Phúc Thắng thuộc thị Phúc Yên 50 I-QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG TN- ... tế thị Phúc Yên xác định là: công nghiệp-dịch vụ, du lịch – nông, lâm nghiệp Quy hoạch Thị Phúc Yên tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội; quy hoạch chung đô thị thị ... phũng; ban ngành UBND phường để phũng hoàn thành nhiệm vụ năm 2009 21 KẾT LUẬN Sau thời gian tìm hiểu thực tập Phòng TN &MT thị Phúc Yên em nhận thấy phòng TN &MT thị Phúc Yên ngày dần hoàn...
 • 22
 • 370
 • 0

Giải php nng cao chất lượng tn dụng trung v.doc

Giải php nng cao chất lượng tn dụng trung v.doc
... Tổng quan chất lượng tín dụng trung dài hạn NHTM Chương II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT chi nhánh Quận Hoàn Kiếm Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài ... cao chất lượng tín dụng trung dài hạn điều kiện cần thiết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nứơc III CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chất lượng tín dụng trung ... Để có chất lượng tín dụng tốt hoạt động tín dụng phải có hiệu quản hệ tín dụng phải thiết lập sở tin cậy uy tín hoạt động Hiểu chất chất lượng tín dụng, phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng...
 • 56
 • 349
 • 0

HOẠT ĐỘNG TN DỤNG CỦA NGN HNG TRUNG ƯƠN.doc

HOẠT ĐỘNG TN DỤNG CỦA NGN HNG TRUNG ƯƠN.doc
... tín dụng NHTW cho ngân hàng thương mại có ý nghĩa định hoạt động tín dụng kinh tế Với việc nhận tiền gởi cấp tín dụng cho ngân hàng thương mại, NHTW trở thành trung tâm tín dụng kinh tế, trung ... phối tổng khối lượng tín dụng mà hệ thống Ngân hàng cung cấp cho kinh tế Với ý nghĩa đó, hoạt động tín dụng NHTW phải tn thủ ngun tắc sau:  Thứ nhất, hoạt động tín dụng NHTW phải hướng đếnviệc ... tế, từ điều chỉnh bất cập thơng qua hoạt động tín dụng, NHTW tác động đến vốn khả dụng loại hình ngân hàng tác động đến khả cho vay ngân hàng kinh tế, từ tác động đến phát triển ngành phát triển...
 • 37
 • 338
 • 0

Xem thêm